จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2552
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
18 มีนาคม 2552
 
All Blogs
 
วิธีการสร้างบุญบารมี ๕
พระนิพนธ์ใน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙
วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสเอาไว้ว่า แม้วัตถุทานจะบริสุทธิ์ดี เจตนาในการทำทานจะบริสุทธิ์ดี จะทำให้ทานนั้นมีผลมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญ เป็นลำดับต่อไปนี้ คือ

๑. ทำทานแก่สัตว์เดรัจฉาน แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้งก็ได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่มนุษย์ แม้จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยก็ตาม ทั้งนี้เพราะสัตว์ย่อมมีบุญวาสนาบารมีน้อยกว่ามนุษย์ และสัตว์ไม่ใช่เนื้อนาบุญที่ดี

๒. ให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมวินัย แม้จะให้มากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีล ๕ แม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม

๓. ให้ทานแก่ผู้มีศีล ๕ แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีล ๘ แม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม

๔. ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีล ๘ แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีล ๑๐ คือสามเณรในพระพุทธศาสนา แม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

๕. ถวายทานแก่สามเณรซึ่งมีศีล ๑๐ แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานดังกล่าวแก่พระสมมุติสงฆ์ ซึ่งมีปาติโมกข์สังวร ๒๒๗ ข้อ

พระด้วยกัน ก็มีคุณธรรมแตกต่างกัน จึงเป็นเนื้อนาบุญที่ต่างกัน บุคคลที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา มีศีลปาติโมกข์สังวร ๒๒๗ ข้อนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ตรัสเรียกว่าเป็น “ พระ ” แต่เป็นเพียงพระสมมุติเท่านั้น เรียกกันว่า “ สมมุติสงฆ์ ”

พระที่แท้จริงนั้นหมายถึง บุคคลที่บรรลุคุณธรรม ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันเป็นต้นไป ไม่ว่าท่านผู้นั้นจะได้บวช หรือเป็นฆราวาสก็ตาม นับว่าเป็น “ พระ ” ทั้งสิ้น

๖. ถวายทานแก่พระสมมุติสงฆ์ แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระโสดาบัน แม้จะได้ถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม (ความจริงยังมีการแยกเป็น พระโสดาปัตติมรรคและพระโสดาปัตติผล ฯลฯ เป็นลำดับไปจนถึงพระอรหัตผล แต่ในที่นี้จะกล่าวแต่เพียงย่นย่อ พอให้ได้ความเท่านั้น)

๗. ถวายทานแก่พระโสดาบัน แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระสกิทาคามี แม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

๘. ถวายทานแก่พระสกิทาคามี แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอนาคามี แม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

๙. ถวายทานแก่พระอนาคามี แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอรหันต์ แม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

๑๐. ถวายทานแก่พระอรหันต์ แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า แม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

๑๑. ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

๑๒. ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายสังฆทานที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะได้ถวายสังฆทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

๑๓. ถวายทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายวิหารทาน แม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

วิหารทาน ได้แก่ การสร้างหรือร่วมสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงธรรม ศาลาท่าน้ำ ศาลาที่พักอาศัยคนเดินทาง อันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อนึ่ง การสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือสิ่งที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนา เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน บ่อน้ำ แท็งก์น้ำ ศาลา ป้ายรถยนต์โดยสารประจำทาง สุสาน เมรุเผาศพ ก็ได้บุญมาก ในทำนองเดียวกัน

๑๔. การถวายวิหารทาน แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง (๑๐๐ หลัง) ก็ยังได้บุญน้อยกว่า การให้ “ อภัยทาน ” แม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม การให้

อภัยทาน ก็คือ การไม่ผูกโกรธ ไม่อาฆาตจองเวร ไม่พยาบาทคิดร้ายผู้อื่นแม้แต่ศัตรู ซึ่งได้บุญกุศลแรงและสูงมากในฝ่ายทาน

เพราะการให้อภัยทาน เป็นการบำเพ็ญเพียรเพื่อละ “ โทสกิเลส ” และเป็นการเจริญ “ เมตตาพรหมวิหารธรรม ” อันเป็นพรหมวิหารข้อหนึ่งในพรหมวิหาร ๔ ให้เกิดขึ้น อันพรหมวิหาร ๔ นั้น เป็นคุณธรรมที่เป็นองค์ธรรมของโยคีบุคคล ที่บำเพ็ญฌานและวิปัสสนา

ผู้ที่ทรงพรหมวิหาร ๔ ได้ ย่อมเป็นผู้ทรงญาณ ซึ่งเมื่อเมตตาพรหมวิหารธรรมได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อใด ก็ย่อมสละเสียได้ซึ่ง “ พยาบาท ” ผู้นั้นจึงจะสามารถให้อภัยทานได้ การให้อภัยทาน จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและยากเย็น จึงจัดเป็นทานที่สูงกว่าการให้ทานอื่นๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว

๑๕. แต่การให้ทานที่ได้บุญมากที่สุด ได้แก่การให้ “ ธรรมทาน ” เพราะการให้ธรรมทาน ก็คือ การเทศนาสั่งสอนธรรมะ ตลอดถึงการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน เพื่อช่วยให้ผู้อื่นที่ยังไม่รู้ ได้รู้ หรือ ที่รู้อยู่แล้ว ให้ได้รู้ ได้เข้าใจมากยิ่งๆ ขึ้น เป็นเหตุให้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิ ได้กลับใจเป็นสัมมาทิฐิ ชักจูงผู้คนให้เข้ามารักษาศีล ปฏิบัติธรรม จนเข้าถึง มรรค ผล นิพพาน ในที่สุด ดังมีพุทธดำรัสตรัสไว้ว่า

“ สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ” การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

อย่างไรก็ดี การให้ธรรมทาน แม้จะมากเพียงใด แม้จะชนะการให้ทานอื่นๆ ทั้งมวล ผลบุญนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า “ ฝ่ายศีล ” เพราะเป็นการทำบุญบารมีคนละขั้นต่างกัน

----------------------------------

โสดาบัน - ผู้ถึงกระแสที่จะนำไปสู่นิพพาน, พระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผล มี ๓ ประเภทคือ ๑.เอกพีซี เกิดอีกครั้งเดียว ๒.โกลังโกละ เกิดอีก ๒-๓ ครั้ง ๓.สัตตักขัตตุปรมะ เกิดอีก ๗ ครั้ง เป็นอย่างมาก

สกิทาคามี - ผู้ที่ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กับทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง ซึ่งสืบเนื่องมาแต่สกทาคามิมรรค, สกิทาคามิผล ก็เขียน

อนาคามี - พระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุอนาคามิผล มี ๕ ประเภท คือ

๑) อันตราปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ถึงกึ่ง (หมายถึงโดยกิเลสปรินิพพาน)
๒) อุปหัจจปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานเมื่อจวนจะถึงสิ้นอายุ
๓) อสังขารปรินิพพายี ผู้นิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรนัก
๔) สสังขารปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก
๕) อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ

ปัจเจกพุทธะ - พระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งซึ่งตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้สั่งสอนผู้อื่น

พุทธะ - ท่านผู้ตรัสรู้แล้ว, ผู้รู้อริยสัจ ๔ อย่างถ่องแท้ ตามอรรถกถาท่านแบ่งเป็น ๓ คือ
๑.พระพุทธเจ้า ท่านผู้ตรัสรู้เองและสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม (บางทีเรียกพระสัมมาสัมพุทธะ)
๒.พระปัจเจกพุทธะ ท่านผู้ตรัสรู้เองจำเพาะผู้เดียว
๓.อนุพุทธะ ท่านผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า (เรียกอีกอย่างว่า สาวกพุทธะ); บางแห่งจัดเป็น ๔ คือ สัพพัญญูพุทธะ ปัจเจกพุทธะ จตุสัจจพุทธะ (=พระอรหันต์) และ สุตพุทธะ (=ผู้เป็นพหูสูต)

หมายเหตุ คำศัพท์จากพจานานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยฺตฺโต)

-----------------------------------

จบเรื่อง การให้ทาน แล้วนะคะ ครั้งหน้า จะเป็นเรื่อง การรักษาศีลค่ะ


จขบ.ยังไม่เสร็จสิ้นภาระกิจเลยค่ะ แต่จะพยายามไปแวะเวียนบล๊อกเพื่อนๆ ได้เท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนะคะ คิดถึงเพื่อนๆ เสมอค่ะ

Create Date : 18 มีนาคม 2552
Last Update : 18 มีนาคม 2552 23:49:02 น. 74 comments
Counter : 1158 Pageviews.

 
แวะมาหานะค่ะ

คืนนี้ฝันดีค่ะโดย: LooKPat วันที่: 18 มีนาคม 2552 เวลา:22:56:33 น.  

 
มาต๊ะไว้ แล้วค่อยกลับมาอ่านจ้า

ฝันดี ราตรีสวัสดิ์เน้อ
emo


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 18 มีนาคม 2552 เวลา:23:34:35 น.  

 
แวะมาอ่าน..

วิธีการสร้างเสริมบุญบารมี ครับผม

............

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

คุณปุ๊กดูแลสุขภาพนะครับ

ราตรีสวัสดิ์ครับผม.........


โดย: Romancini วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:0:18:26 น.  

 
ขอบคุณนะจ๊ะ


โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:0:34:55 น.  

 
ดีจัง การให้ทานมีหลายวิธีด้วย

ดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ


โดย: redclick วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:6:58:43 น.  

 


คุณปุ๊กขา..ว่างๆก็มารับการบ้านหน่อยนะคะ
...
มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: tanjira วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:7:02:21 น.  

 

emoสวัสดียามเช้าครับ ปุ๊ก
มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับ

...............................................


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:7:04:47 น.  

 
แวะมาฟังเพลงครับเพราะมากนะครับ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: katoy วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:7:07:20 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

จัดระบบการรับและให้สมดุลกัน
โดยคุณค่าแห่งความแตกต่าง
จึงพอดีและเป็นที่พอใจเช้านี้วันพฤหัสบดีสวัสดีค่ะคุณปุ๊ก


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:7:17:59 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปุ๊ก


อิอิอิ


หมิงหมิงได้รับแถ่กตั้งแต่ 9 เดือนเลย
คิดดูสิครับ
ฮ็อตขนาดไหน 55555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:7:45:01 น.  

 
เช้านี้ ตื่นมาอยาก ดูแลใครสักคนจัง
อยากชงกาแฟ หรือ หาอะไรร้อนๆ ให้ สักแก้วจัง

รับอะไรดีครับเดี๋ยวบริการให้

อ้อ...ก็แค่บอกว่า เช้านี้สดชื่นมากมากครับ


โดย: ไนล์ รอยเคียว วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:7:47:32 น.  

 
แอบเห็นรูปข้างบน... น่าร้าก..ก..ก..ก..


โดย: +DidYouKnowMe+ วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:7:57:28 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ

หมิงหมิงมาหาแต่เช้าเลย ฮี่ๆๆๆๆ

ขอให้แฮปปี้ทั้งวันเลยนะคะ


โดย: be-oct4 วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:8:00:06 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สดชื่น สดใส หลังวันฝนพร่างพรม ที่ กทม. เมื่อวานนี้นะคะโดย: หอมกร วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:8:32:18 น.  

 จ๋ามาแว๊ววค่ะพ่อระนาดขา...วันนี้วันพฤหัสแล้ว...
ทำงานมากก็อย่าลืมพักผ่อนนะคะ

สุขโขสโมสรสวัสดิ์-คุรุวารมนัสสวัสดิ์ศรีค่ะ


โดย: ดาวจ๋าคนซนๆค่ะ (satineesh ) วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:9:38:03 น.  

 
วันนี้มีสาระดีๆมาฝากอีกแล้ว
ขอบคุณค่ะ
ตอนนี้เพื่อนในบล้อกพากันไม่สบายไปหลายคน
คุณปุ๊กต้องระวังรักษาตัวรอดจากอากาศที่เปลี่ยนไปมาวันนึงมีหลายฤดูแบบนี้ จะได้ไม่เป็นหวัดเป็นไข้นะคะ เป็นห่วงค่ะ
ยิ่งมีภาระกิจให้ต้องทำมากมาย ต้องแข็งแรง
มีความสุขกับอากาศที่ไม่ค่อยร้อนตอนนี้นะคะโดย: busabap วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:9:39:02 น.  

 


โดย: LooKPat วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:10:22:31 น.  

 
.


.“น้องปุ๊กขา สบายดีนะจ๊ะ รักษาสุขภาพอย่าให้ป่วยเหมือนกันนะ”

ขอบคุณที่กรุณาแวะมาอวยพรวันเกิดให้เชอรี่ค่ะ
ขอให้พรและสิ่งที่สวยงามนั้นคืนกลับคืนแด่ น้องปุ๊ก
มีความสุข และความรักดีๆ ตลอดเวลาตลอดไปค่ะ


โดย: Nat-cherry วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:12:33:38 น.  

 


คุณปุ๊กขา...วันนี้พี่แรงค่ะเลยทำมื้อเย็นมาฝาก


โดย: tanjira วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:16:59:20 น.  

 
emo

emo

วันนี้งานยุ่งมักเลยคร่า ..แต่ยังคิดถึงเหมือนเดิม emoemo

ปล.อาการดีขึ้นบ้างแล้วค่ะ ได้กำลังใจดีๆ จากที่รัก ..ขอบคุณค่ะ ดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะ


โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:17:39:10 น.  

 
แวะมาเยี่ยมอิอิ
แปะไว้ก่อนน๊า
ว่างจะมาอ่าน


โดย: อาลีอา วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:19:17:32 น.  

 
เข้าใจเรื่องธรรมทานได้อีกนิดละ
ขอบใจคุณปุ๊กมากเลยสำหรับเรื่องดีๆนะโดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:20:03:09 น.  

 
มาราตรีสวัสดิ์ กะพ่อระนาด...จ้ะ

เมื่อกี้ปอ ป้า เพิ่งไปส่งหนูอาลีเข้านอน
เลยแวะมาส่งคุณปุ๊กเข้านอนด้วย....

มะต้องสงสัยว่าทำไมวันนี้ปอ ป้า มาตอนกลางคืน
แบบว่า..มานอนที่บริษัทได้ 3 วันแล้วค่ะ
ก็เลยได้เล่นเน็ต ตอนกลางคืนด้วย..อิ อิ
อยู่บ้าน...อดเล่น...อ่ะ

ป้า ขอให้คุณปุ๊ก นอนหลับ ฝันดี
ตื่นมาก็พบแต่สิ่งที่ดี ๆ มีความสุขมาก ๆ
ในทุกวันเลย...นะคะ

...สาธุ สาธุ...โดย: พรหมญาณี วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:20:47:46 น.  

 
หะ โหน่ง มาแว้วววว!!!!
คิดถึงเสมอนะ
ช่วงนี้ อ่อนเพลีย ง่อยเปลี้ยมากๆ อ่ะ
หิวๆๆๆ


โดย: HastaLaVista วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:22:06:12 น.  

 
หวัดดีค่ะ
ภาระกิจมากมายเหนื่อยมั้ยคะ พักบ้างนะคะ
เครียดเกินไปสมองตื้อค่ะ
เอาใจช่วยค่ะให้ผ่านไปได้อย่างง่ายดาย
คิดถึงเสมอค่ะ
รักษาสุขภาพนะคะ มีความสุขนะคะ
อย่านอนดึกนักนะคะ
ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะโดย: busabap วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:22:29:19 น.  

 มาอรุณสวัสดิ์จ้า...คุณพ่อระนาด

emo

มีความสุขในวันศุกร์นะค๊า....
โดย: อิ่ม_Aim วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:5:37:53 น.  

 

emoสวัสดีครับปุ๊ก


จากบล็อก... หากจะเอาหัวหอมจริง ๆ คงต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งที่มีอยู่ออก แล้วเอาหัวหอมใส่แทนครับ

มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับ

...............................................


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:7:06:43 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ทำอะไรก็คำนึงถึงความพอดี
ทั้งโดยภาวะ ฐานะ ปัจจัย กลไกและเป้าหมาย
จึงไม่สร้างปัญหาแต่พาสู่ความเจริญอันยั่งยืนสวัสดีเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะ
ช่วงนี้ฤดูแท็กอาละวาดค่ะ
ไปบ้านไหนก็เลยมีแต่แท้ค


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:7:12:46 น.  

 

(¯`v´¯)
`*.¸.*´
¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•

หอบหัวใจรักมาฝากพ่อระนาดคนดีค่ะ

ทินะศุกรวาร-นฤมานสวัสดิศรีค่ะ


โดย: ดาวจ๋าคนซนๆค่ะ (satineesh ) วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:7:22:25 น.  

 


คุณปุ๊กขา...
มื้อเช้าของวันใหม่..เพื่อสุขภาพค่ะ
...
ขอให้มีความสุขและสดชื่นทั้งวันนะคะ
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย..ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
...
คุณปุ๊กจะรู้มั้ยน๊า???


โดย: tanjira วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:7:29:46 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปุ๊ก


มีความสุขมากๆเช่นกันนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:7:34:51 น.  

 

emo


จากบล็อก... ดูที่ url มันครับ....ว่าง ๆ จะดูให้ละกัน...............................................


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:7:36:38 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ
ขอให้มีความสุขในวันหยุดค่ะโดย: หอมกร วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:8:04:39 น.  

 
เอ่อ............จะบอกว่าที่บ้านผมมีเพลงนั้นแหล่ะครับ สงสัยจะไม่ได้ยินแน่ๆ อิอิ

ไม่เป็นไรจะได้เยี่ยมไปฟังใหม่ครับ

ยินดีได้รู้จักครับ มีความสุขมากๆ


โดย: คนทุ่งบางเขน วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:8:29:26 น.  

 
สวัสดีวันสุดสัปดาห์ค่ะ
มีความสุขนะคะ คิดถึงเสมอค่ะ

โดย: busabap วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:8:40:35 น.  

 
ป่านนี้คุณปุ๊ก คงกำลังทำงานอยู่

แวะมาทักทายช่วงเช้าค่ะ

มีความสุขกับการทำงานนะค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:8:45:47 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แปะไม่นานจ้า ขอซักสองเดือน อิอิ
อะล้อเล่ง


โดย: อาลีอา วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:8:49:02 น.  

 
มาทักทาย สวัสดี ชายขี้แพ้
อยากดูแล ใครหนอ พ้อยามเช้า
อยากบอกว่า ขอกาแฟ แลน้ำเปล่า
จิบยามหนาว ร้าวใจ ในค่ำคืน..

............

มาทายทักรักกลับอีกเช้าใหม่
ว่าผ่านผันวันเลวร้ายใจสุดฝืน
ณ เดี๋ยวนี้ เท้า-ใจ ได้จุดยืน
ว่าจะทมึนยืนชะแง้ ดูแลเธอ


เช้านี้,ขอบริการสักครั้งเหอะนะ
กาแฟกี่ช้อนดีครับ น้ำส้มคั้น ขนมปัง เอาไหม?
ผลไม้ หล่ะ ขนมหวานรับไหม?

ได้ทำเช่นนั้นจริงๆ ก้ดีสินะ

หวัดดียามเช้าครับ


โดย: ไนล์ รอยเคียว วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:8:52:12 น.  

 
วันนี้หัวใจสงบมาก
นึกถึงทุกคน
นึกถึงวงขยายของมิตรภาพ
นึกถึงหัวใจตัวเองค่อยๆหลอมเข้า

นึกเพราะได้คอมเม้น ...

ออ่นแล้วเห็นความงามในหัวใจทุกๆคน

อ่า....รับชาอีกแก้วไหม?


โดย: ไนล์ รอยเคียว วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:8:57:26 น.  

 
emoemoemoemo
ชวิ๊งงงง!!!

อรุณสวัสดิ์จ้าคุณพี่..
วันนี้เน็ตที่ทำงานเร็วอย่างแรง กรี๊ดๆๆ
ต้องรีบมาหา
คิดถึงนะคิดถึงโดย: HastaLaVista วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:9:10:53 น.  

 
ทานข้าวกลางวันยังจ๊ะ น้องปุ๊ก


โดย: redclick วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:12:01:48 น.  

 จากบล็อก... ไม่นานเกินรอครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:13:10:07 น.  

 
ทานแล้วค่ะ อร่อยมาก
ปลาทู กับ น้ำพริกกะปิค่ะ ปรุงเองไม่เผ็ดมาก
เด็กๆ ทานเผ็ดไม่ได้ ปิดเทอมแล้ว อยู่ที่บ้าน
เล่นกันทั้งวัน


โดย: redclick วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:13:13:09 น.  

 
สวัสดีเจ้าค่ะ..

ขณะที่อ้อมแอ้มบริจาคเลือดครั้งที่ 72

อ้อมแอ้มยังระลึกถึงคนที่ทำให้อ้อมแอ้มร้องไห้

และแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นด้วย

ไม่อยากมีเวรแก่กันและกันเลย

พอจะเข้าเป็นบุญข้อไหนค่ะ?โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:13:31:53 น.  

 

เอาความคิดถึงมากๆๆ มาฝากค่ะ / นู๋หญิง


โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:17:42:36 น.  

 
แวะมาทักทาย วันนี้วันศุกร์แล้ว


โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:18:24:55 น.  

 
มายิ้มรับสดับฟังความเจ็บปวด
ที่ร้าวรวดปางตายนายเชียวเหรอ
อยากบอกว่ามิล่วงนานผ่านนะเออ
คงมิเก้อเจ็บปวดชวดเดียวดาย...

------------------

ช่างเหมือนคำสวรรค์บันดาลเสก
ให้หัวใจเล็กๆ กลายเป็นใหญ่
ที่เคยนิ่ง ดิ่งสงัดเหมือนขาดใจ
กลับมาไขว่และไล่คว้า เหมือนรัก...


"ถึงกับทมึน ยืนคอย เลยเหรอคะ คุณไนล์ อิอิ"

บางที ถ้ายืนก้มโก่ง หรือซุกซบ
เป็นคนโศก ก้ไม่เห็นจะได้อะไร เพราะทำมาหมดแล้ว

ยืนทมึน.... ฝืนและทน ด้นและด้าน งี้แหละ อหังการดี

อิอิๆๆ....


ขอให้มีความสุขกับยามค่ำอันหอมหวลนะครับ


โดย: ไนล์ รอยเคียว วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:20:07:21 น.  

 
แวะมาเยี่ยมครับ..ผม

โห..แล้วข้อมูลแน่นดีจริงๆเลยครับ..
เรื่องการให้ทานเนี่ย..มีหลายขั้นขนาดนี้เลยหรอครับเนี่ย..
พาหนูเป็นหม่ำๆข้าวเย็น..แต่เอด้าอยากกลับบ้าน..เฮ้อ..เบื่อรอผู้ใหญ่


โดย: Little Knight วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:20:17:32 น.  

 
น้องปุ๊กคนสวยจ๋า 55+หอมกลิ่นความสุขจากเม้นท์ข้างบน

ดูแลตัวเองอย่าให้ป่วยไข้นะนอนหลับฝันดีจ๊ะ

.


โดย: Nat-cherry วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:20:19:39 น.  

 


คุณปุ๊กขา...ฝันดีนะคะ...


โดย: tanjira วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:20:36:11 น.  

 


บางเส้นทางที่โดดเดี่ยว ….. แต่อาจไม่เดียวดาย

เข้ามารับสาระธรรมในเรื่องที่ว่าด้วย …ทาน

ตอนนี้บ้านป้ากุ๊กมาพร้อมกันทั้งลมทั้งฝนค่ะ
คืนนี้คงหลับสบาย แถวนี้เป็นไงบ้าง

รักษาสุขภาพ และ อยู่กับใจที่อิ่มเย็นนะคะ

คมคำ : ถ้าท่านไม่รู้จักเก็บลิ้น วันหนึ่งลิ้นจะเก็บท่าน
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:22:28:27 น.  

 
ไม่แปะไว้นานหรอกจ้า กลัวดอกเบี้ย ฮี่ ๆ ๆ

มาอ่านแล้ว ..ยิ้ม ยิ้ม..
โดย: ปลิวตามลม วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:23:09:29 น.  

 
ถัอยคำเอ๋ย เอื้อนเอ่ย เปรยเมื่อค่ำ
ผ่านลำนำ ฝากไว้ ได้ตระหนัก
เสมือนใจ ดวงน้อย คอยร้อยรัก
ถอดสลัก กักเก็บ เหน็บอุรา..

.......................

กลัวเหลือเกิน กลัวใจในเบื้องลึก
กลัวรู้สึกมากมายในภายหน้า
กลัวสลักหมุดหลุดผึงตรึงอุรา
ไกลฟากฟ้าก็ลัดจบมาพบกัน....


ผู้ชายบางคน(เช่นผม) จำต้องเรียนรู้ที่จะยืนทมึน ฝืนต้านควมต้องการตนเองครับ

สอนใจให้นักเลงบ้างก็ดี ไม่งั้นโดนรังแกแย่

อิอิๆๆ

ฝันดีครับ แหม คำนี้อยากกระซิบข้างหมอนจริงๆ

เอิ๊กกๆๆ


โดย: ไนล์ รอยเคียว วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:0:12:31 น.  

 
เข้ามาบอกว่าคิดถึงพ่อระนาดแล้วก็จะไปนอนแล้วค่ะ

ณ โสรวารราตรีนอนฝันดีตลอดคืนนะคะ


โดย: นู๋ดาว คนซนค่ะ (satineesh ) วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:0:36:53 น.  

 
๐ สวัสดีรุ่งเช้า..............วันเสาร์
วันสบายแสนเบา...........อยู่บ้าน
แวะเวียนเพื่อนผองเรา....เสียหน่อย
เพราะคิดถึงเกินต้าน.......จึ่งต้องมาเยือน ฯ

อรุณสวัสดิ์จ้า


โดย: พ่อระนาด วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:6:50:24 น.  

 


อรุณสวัสดิ์จ้ะ น้องปุ๊ก
ใกล้ถึงวันสอบยังคะ


โดย: redclick วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:7:07:22 น.  

 
ตื่นแล้วค่ะ ตื่นมาจิบกาแฟค่ะ
เมื่อนอนแต่หัวค่ำ หลับจนถึงเช้าค่ะ


โดย: redclick วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:7:18:11 น.  

 
5 เม.ย. จวนแล้วสิเนี่ย
ช่วงก่อนสอบนี่แหละ มึนหัว วิงเวียน เหมือนจะบ้าเลย


โดย: redclick วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:7:52:19 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปุ๊ก


อิอิอิ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:7:57:39 น.  

 
อรุณสวัสดิ์จ้า

ตกลงคิดดอกเท่าไหร่จ๊ะ... ฮิ ๆ ๆ


glitter-graphics.com


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:8:00:42 น.  

 

emoสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับปุ๊ก


สองวันนี้คงยังนะครับ....แต่จะพยายามครับ

มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับ

...............................................


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:8:01:21 น.  

 
ครูเรดฯ ผ่านมาแล้วนี่นา ตอนนั้นเครียดมาก
ทั้งสอบ ทั้งทำคะแนน ตัดเกรด ตรวจรายงาน
ทำรายงานของตัวเอง สามวิชา แต่ละวิชา งานเยอะค่ะ เกือบตาย

ผ่านมาแล้วโล่งค่ะ
แต่ต้องเริ่มทำงานของเทอมหน้าอีกแล้ว


โดย: redclick วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:8:12:42 น.  

 
ได้อ่านแล้ว กลับมาคิดถึงคนสมัยนี้ ที่บางคนรักห่วงใยสัตว์ มากกว่าคน และผู้มีพระคุณของตนเอง


ขอบคุณมากครับ โคลง4น่ารักดี


ปล.เพิ่งคุยกันเลยไม่ค่อยรู้จัก ถามเลยละกัน ทำไมชื่อพ่อระนาดครับ หลังไมค์ก็ได้ครับ ขอบคุณมาก ^___^


โดย: คนทุ่งบางเขน IP: 203.153.171.29 วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:8:27:06 น.  

 


โดย: Moon~JulY วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:8:36:25 น.  

 


วันนี้น้องสาวไปหากันแต่เช้าแสนจะดีใจ
วันนี้พี่สาวคนนี้ตื่นสายกว่าทุกวันค่ะ
ไปไหนรึป่าวคะคุณปุ๊กขา..วันนี้หยุดพักผ่อนน๊า
มีความสุข..สดชื่นทั้งวันนะคะ


โดย: tanjira วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:8:49:14 น.  

 


นู๋ดาวตื่นแล้วค่ะ...มาบอกว่าคิดถึงพ่อระนาดมากๆแล้วก็จะบอกว่า นอกจากเป็นดาวจ๋า ยังมี ดาวจ้อ ต่อไปอาจมี ดาวเจิมอีก..กิกิ

สิริสวัสดิ์โสรวาร-ดวงมานผ่องใสไปตลอดวันนะคะ


โดย: นู๋ดาว คนซนค่ะ (satineesh ) วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:9:09:24 น.  

 


สวัสดีค่ะพี่
ดี.ยังอยู่หน้าคอม
เดี๋ยวกำลังจะไปทานข้าว
เพื่อนเรียกหลายรอบแล้ว
คาดว่าถ้าเรียกอีกครั้งเดียว
จะโดนบ้องหู อิอิ

ทานขาวเช้าด้วยกันค่ะ

โดย: d__d♥ (มัชชาร ) วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:9:51:12 น.  

 
สวัสดีรุ่งเช้า..............วันเสาร์
วันสบายแสนเบา...........อยู่บ้าน
แวะเวียนเพื่อนผองเรา....เสียหน่อย
เพราะคิดถึงเกินต้าน.......จึ่งต้องมาเยือน ฯ

...................

สวัสดียามสาย.........วันเสาร์
วันที่ใจบางเบา ........ ไร้เพื่อน
วันที่รู้เรื่องราว ......... ทับถม
เพราะเสาร์สั่นสะเทือน... ถามรัก จากศุกร์

ปล. ใครๆก็กล้ารังแกนักเลงครับ เพราะการทำให้นักเลงชีวิต หลั่งน้ำตา เป็นเสือร้องไห้ ใช้ความสามารถทางใจ นิดเดียว ช่ายยย....ช่างกล้าจริงๆ เนาะ อิอิ

แต่.....ถ้าจะช่วยหรือปกป้อง ก็นิดเดียวเหมือนกัน คนไม่ใช่นักเลงก็ปกป้องได้ ใช่แค่ใจเอง...แค่หัวใจเท่านั้นจริงๆ ปกป้องได้แล้วนะ

อิอิ...เอิ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

หวัดดีตอนเช้านะครับ
โดย: ไนล์ รอยเคียว วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:10:41:38 น.  

 
ใยจึงกลัวมากมาย ใคร่ขอถาม
เหมือนครั่นคร้าม ครุ่นคิด จิตแปรผัน
ความรู้สึก เบื้องลึก หรือไรนั่น
ที่ประหวั่นพรั่นพรึง คะนึงกลัว..

..............

เป็นคำถามที่ต้องตอบกระเตงกลับ
ใช่แล้วครับ... ใจพรั่นพรึงอึ้งไปทั่ว
อีกแล้วหล่ะ ? อีกหล่ะเหวย มันเคยตัว
กับความกลัว... ซ่อนลึกๆ เพราะรู้สึกถึง...

แดดสายวันนี้ มันดูหอมๆ นุ่มๆ พิกลๆ
อาจจะเพราะบทกวี เพิ่มความหวาน หวั่นไหวละมั้ง อิอิๆๆ

รู้สึกดีและสงบพิลึก.... ขอบคุณนะที่แวะเวียนสนทนา รู้สึกดีกับลมหายใจจัง


โดย: ไนล์ รอยเคียว วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:10:50:52 น.  

 
ทักทายวันเสาร์จ้าคุณปุ๊ก

emo
โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:11:10:25 น.  

 
แวะมาหาในวันที่สดใสค่ะ

วันนี้ทานข้าวละยังค่ะ

อย่าลืมทานข้าวนะค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:12:07:54 น.  

 


บางเส้นทางที่โดดเดี่ยว ….. แต่ร่มเย็น

กลอนที่เอาไปฝากวันนี้ เรียบง่าย ….แต่ไพเราะถูกใจมาก
เป็นกลอนธรรมดา…ที่ไม่ธรรมดา
………………..

วันหยุดมีโปรแกรมไปไหนบ้างเอ่ยยยยย

สำหรับป้าเสาร์มีสองรายการ เช้า-งานบวช / บ่าย-งานฌาปนกิจ

ส่วนวันอาทิตย์ไปไหนไม่ได้เพราะเครือญาติเต็มบ้าน เพียบ เพียบ เพียบ
เห็นทีสวดมนต์เย็นที่วัดก็ต้องบาย ชะดีชะร้ายอาจไม่ได้เข้าบล็อกด้วย
แจ้งเพื่อทราบ เผื่อวันอาทิตย์หายไปจะได้ไม่งง

รักษาสุขภาพ และ อยู่กับใจที่อิ่มเย็นนะคะ

คมคำ : ถ้าต้องการน้ำชาร้อนๆ ต้องยอมเทน้ำชาที่เย็นเสียก่อน
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:12:27:24 น.  

 
emo


สวัสดีตอนเที่ยงๆ ของวันเสาร์ คร่า

เมื่อวานนี้เน็ตเกเร เลยไม่ได้มาทักทายกัน

มีความสุขทุกวัน naka คุณระนาด
emoemo


โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:12:58:21 น.  

 
๐ สวัสดีบ่ายแล้ว..............จึงเยือน
วันที่ดูลางเลือน................หม่นไหม้
วันเคยชื่นเสมือน..............ใยห่าง หายแล
วันผ่านวารผันไซร้............ไป่ย้อนหวนคืน ฯ

แอบเศร้า นิหน่อย


โดย: พ่อระนาด วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:13:18:19 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.