จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
<<
มกราคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
29 มกราคม 2553
 
All Blogs
 
ว่าด้วย .. วิปัสสนา
คำว่า วิปัสสนา นั้น แปลความหมายได้ว่า การรู้แจ้งเห็นจริง
ในความหมายทางธรรมแล้ว หมายเอาถึงการรู้แจ้งเห็นจริง
ในเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจ สภาพของความเป็นจริงในร่างกาย


ความรู้สึก ความคิด และ อารมณ์ต่างๆ นั้น ต่างก็มีสภาพที่ไม่เที่ยงอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว
มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
จะต่างกันก็เพียงแค่ช่วงท่ามกลางหรือการตั้งอยู่ของสิ่งต่างๆ ที่อาจจะมีระยะเวลายาวนาน
ช้าหรือเร็วแตกต่างกันไปตามเหตุและปัจจัย
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของวัตถุภายนอก เช่น แร่ธาตุ บ้าน รถยนต์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ


แม้ในขณะปัจจุบันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นถึงการเสื่อมสลายหรือการดับไปของสิ่งของวัตถุเหล่านั้น แต่ว่าเราก็อาจสามารถที่จะทราบถึงความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นที่จะต้องเกิดต่อไปในอนาคตได้ว่า
สิ่งของต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีการแตกดับและเสื่อมสลายไปในที่สุด หรือ แม้แต่เรื่องบางเรื่องในชีวิตของคนเรา แม้เราจะไม่ได้มีประสบการณ์ในสิ่งนั้นๆ ด้วยตนเอง
แต่เราก็อาจสามารถที่จะกำหนดรู้เหตุและปัจจัยของเรื่องราวของสิ่งนั้นๆได้ด้วยใจของเราว่าเป็นเช่นไร


ยกตัวอย่าง พระที่ท่านออกบวชตั้งแต่อายุยังน้อย แล้วภายหลังสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์ได้ ท่านเหล่านั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ภายนอก เช่น การแต่งงาน มาก่อน
ก็สามารถที่จะเข้าใจถึงเหตุและความทุกข์ที่จะเกิดมีขึ้นจากการแต่งงานการมีคู่ครอง จนทำให้เกิดจิตน้อมไปเพื่อการปล่อยวาง เพื่อการคลายความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นลงได้


หรือ การที่เราเห็นคนได้รับบาดเจ็บ หรือ มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทำลายหรือพิการไปนั้น
แม้เราไม่จำเป็นต้องไปมีประสบการณ์เช่นนั้น ก็สามารถทราบและเข้าใจได้ด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์อย่างไร


แม้แต่เรื่องนรกสวรรค์ชาติก่อนชาติหน้าก็เช่นเดียวกัน
(ในพระสูตรหนึ่งพระสารีบุตรได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเอาไว้อย่างมากมาย
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเข้า จึงได้ตรัสถามพระสารีบุตรว่า ท่านมีเจโตปริยญาณ
หรือ สามารถกำหนดรู้วิสัยของพระพุทธเจ้าได้อย่างนั้นหรือ?
พระสารีบุตรก็ตอบว่าท่านไม่ได้มีความสามารถในการกำหนดรู้ใจหรือกำหนดรู้วิสัยของพระพุทธเจ้าได้
แต่ท่านสามารถทราบถึงความเป็นเลิศ และคุณธรรมที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนท่านได้
จากเหตุปัจจัยต่างๆด้วยการเปรียบเทียบและอุปมาอุปไมยเทียบเคียงด้วยปัญญา
จึงทำให้ท่านพระสารีบุตรทราบถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าว่าต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอน
ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาสาธุและทรงยอมรับในความเห็นของพระสารีบุตรนั้น)


ในเรื่องของความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆภายนอกก็เช่นเดียวกัน แม้จะเป็นความจริงอยู่
แต่การที่จะให้มีการกำหนดรู้ถึงสิ่งต่างๆภายนอกไปทีละสิ่งๆ เพื่อกำหนดรู้
พิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นชอบตามความเป็นจริงว่า สิ่งต่างๆ
ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงและไม่ควรยึดมั่นนั้น ก็อาจจะทำให้เป็นการเนิ่นช้า
และมีสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆมากมายเกินไป เมื่อพิจารณาเห็นถึงความเป็นจริงในสิ่งหนึ่งแล้ว
จนคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งหรือเรื่องราวนั้นลงได้แล้ว
ก็อาจจะไปหลงติดหรือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งภายนอกสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนที่สิ่งเดิมที่ได้ปล่อยวางไปแล้วได้


ดังนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้พวกเราย้อนกลับเข้ามาที่กายกับใจภายใน
สอนให้พิจารณาถึงตัวต้นเหตุเสียเลย
เพราะการที่คนเราหลงไปยึดติดไปเพลิดเพลินหลงใหลกับสิ่งต่างๆ ภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือตัวตนบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งได้นั้น
ต่างก็มีสาเหตุมาจากกายและใจของแต่ละบุคคลเองนี่แหละ เพราะเมื่อมีเรา จึงมีของของเราเกิดขึ้น
และเมื่อมีของของเรา ก็ย่อมมีความยึดมั่นถือมั่นตามมา เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นตามมา
ความทุกข์ก็ย่อมเกิด เมื่อสิ่งที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นนั้น ต้องมีอันแปรปรวน
มีการเกิดหรือดับไปตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆ


ในการสอนธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ท่านจะสอนคนตามจริตตามอุปนิสัย เนื่องจากว่าท่านมี
"ทศพลญาณ 10" ทำให้สามารถหยั่งรู้จริต
ความแก่กล้าของอินทรีย์ของแต่ละบุคคลได้ว่า คนคนนี้ควรได้รับธรรมะข้อใด เวลาใด
ควรได้รับธรรมะเรื่องใดก่อน เรื่องใดหลัง ซึ่งท่านจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายๆไป


อย่างสมัยแรกๆ ที่ท่านทรงประกาศธรรมใหม่ๆนั้น ท่านก็จะเริ่มต้นสอนคนด้วย
การสอนเรื่อง ทาน ศีล สวรรค์(ผลของการให้ทานรักษาศีลอันมีผลเป็นกามสุขอันเป็นทิพย์)
โทษของกาม และอานิสงส์การออกจากกามไปโดยลำดับ


และเมื่อเห็นว่าผู้ฟังธรรมมีจิตอ่อนสลวย มีจิตอ่อนโยน
เหมือนผ้าที่ถูกนำไปฟอกให้ขาวสะอาดเพื่อเตรียมพร้อมรับกับการย้อมสีดีแล้ว
ท่านจึงจะแสดงธรรมเรื่อง อริยสัจ 4 ว่าด้วยเรื่อง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ซึ่งโดยมากแล้วก็มักจะได้ผลคือ ผู้ได้รับฟังธรรมในขณะนั้นๆ จากพระพุทธเจ้า
สามารถมีสติน้อมระลึกใจตามพระสัทธรรมจนสามารถได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่ง
ในขณะหรือหลังจากฟังพระธรรมเทศนาจบนั่นเอง


ดังนั้น ธรรมะเรื่องเดียวกัน หรือ กรรมฐานกองเดียวกัน ผู้ปฏิบัติอาจจะได้รับผลแตกต่างกันได้
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่จริต อุปนิสัย วาสนา และความแก่กล้าของอินทรีย์ในแต่ละบุคคลเอง
ไม่มีกรรมฐานใดที่ถูกต้องตายตัวหรือเหมาะสมกับคนทุกคนไปซะหมดหรอกนะ
(นี่เป็นสัจธรรมหรือความจริงอย่างหนึ่ง)


หากคนที่มีอินทรีย์แก่กล้ามากๆ ดังเช่น วิสัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว
บางที บางท่านในขณะที่ยังเป็นฆราวาสอยู่นี่แหละ เพียงแค่ไปยืนพักอยู่ใต้ต้นไม้
แล้วบังเอิญเห็นใบไม้ร่วงหล่นลงมา
ก็เกิดสติใช้ปัญญาน้อมนำเอาเหตุที่ได้เห็นจากลักษณะอาการของใบไม้ที่ล่วงหล่นนั้น
น้อมกลับเข้ามาพิจารณาลงในกฎของพระไตรลักษณ์


เทียบเคียงกับความเป็นจริงของขันธ์ทั้ง 5 ที่ปรากฏความไม่เที่ยง มีความแปรปรวน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเช่นกัน ก็สามารถตรัสรู้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในขณะนั้น
ทั้งๆ ที่ยังคงครองเพศฆราวาสอยู่ได้เลย(เพียงแต่หลังจากบรรลุธรรมแล้ว พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์มักจะทรงใช้ฤทธิ์ของท่านอธิษฐานให้เส้นผมของท่านร่วงหล่น
และให้ปรากฎเป็นชุดผ้ากาสาวพัสตร์เกิดขึ้นมาแทน)


ธรรมะจะดีหรือถูกหรือไม่จึงสำคัญที่ใจคนเป็นหลัก หากใจคนมีธรรมะไม่ว่าจะมองหรือได้ยิน
ได้รับรู้สิ่งใด ก็จะบังเกิดเป็นธรรมะหมด แต่หากใจคนขาดธรรมะแล้ว
แม้จะฟังธรรมหรือพิจารณาธรรมอยู่ แต่ก็จะไม่ได้รับรู้รสแห่งธรรมะที่แท้จริงไปได้เลย
ขอเจริญพร.โดย พระชาญวิทย์ ธมฺมวโร
www.thammatipo.comCreate Date : 29 มกราคม 2553
Last Update : 29 มกราคม 2553 15:42:04 น. 48 comments
Counter : 642 Pageviews.

 

เจิมๆๆๆเจิมๆๆๆ
สาธุ สาธุ สาธุ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:16:10:18 น.  

 
^-^ สวัสดียามเย็นคร้า พ่อระนาด
สบายดีเปล่าเอ่ย...วันนี้แอบเกงานมาอัพบล็อคและทักทายเพื่อนๆ แหล่ะ

ทานมื้อเย็นให้อร่อยนะคะ จุ๊บ จุ๊บ
เพลงนี้เย็นจิตรดีเนอะ ทุกครั้งที่ฟังเลย


โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:16:31:17 น.  

 

อ่านแล้วรู้สึกดีจังเลยค่ะ
ขอบคุณที่นำมาฝากนะคะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:20:39:12 น.  

 
เรื่องสอนธรรมะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะสอนตามจริตของแต่ละคน สังเกตดูได้ว่าหากคนกลุ่มใหญ่นั่งฟังธรรม จะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง อ้อ ! พี่จอนน่ะอยู่ในกลุ่มส่วนมากจ้ะ


โดย: JohnV วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:20:44:18 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์ค่ะน้องปุ๊ก


โดย: redclick วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:21:45:02 น.  

 
มาชวนพ่อระนาดแววไว ไปฟังเพลงครับผม


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:21:48:15 น.  

 
แวะมาส่งเข้านอนค่ะ หลับฝันดีนะคะ
ขอบคุณที่แวะไปฟังเะลงที่บ้านนะ


โดย: ooyporn วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:22:45:53 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ขอให้เที่ยวให้สนุกค่ะ


โดย: หนูดำจำมัย วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:4:07:32 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:6:18:59 น.  

 
ฝนกตกค่ะ แง....
วันนี้ตุ๊กติ๊กทำงานด้วยค่ะคุณปุ๊ก
โดนฝนเลย ไม่ยอมๆๆๆๆ
อยากนอนต่อ....
แหะๆๆ มาบ่นให้ฟังซะงั้น


โดย: biotech_girl วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:8:31:02 น.  

 


สวัสดียามเช้าค่ะน้องปุ๊ก


โดย: redclick วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:9:15:35 น.  

 
มาแล้วค่ะคุณปุ๊ก
ช่วงนี้แพทงานยุ่งมากมาย
คุณปุ๊กสบายดีนะคะ
emoemoemo


โดย: ตัวp_box วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:9:56:13 น.  

 


มารับแล้วค่ะ ได้ข่าวว่าจะออกไปข้างนอก
5555+

จำได้ว่าเคยอ่านเจอที่คุยๆ กันค่ะ(แอบอ่าน อิอิ)
ว่าเวลาคุณปุ๊กออกไปข้างนอกทีไร ไม่เคยโดนฝนเลย
ที่อื่นฝนตก ตรงที่คุณปุ๊กอยู่แดดเปรี้ยงงง
แอร์เย็นมากค่ะขอบอก แง..วันหลังจะเสื้อโค๊ดมาด้วย


โดย: biotech_girl วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:10:09:13 น.  

 
ที่เชียงใหม่ไม่มีฝน
แต่อากาศกลับมาหนาวอีกแล้วครับคุณปุ๊ก

ปล. ผมกำลังนั่งจิบชาอูหลงอยู่พอดีเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:10:25:28 น.  

 
สวัสดีครับ พ่อระนาดแววไวโดย: หมึกสีดำ วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:10:42:15 น.  

 


เมื่อคืนได้ดูพระจันทร์รึป่าวคะ เอามาให้ดู
แต่ว่า...ต้องบอกน้องหมาให้หยุดหอนเอาเองนะคะ เหอๆๆ

เขาเม่อย่างงี้แหละ มารับฟรีไม่คิดเงิน
เอ่อ..ขออาหารเม็ดหน่อยก็พอค่ะ 555+


โดย: biotech_girl วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:10:43:02 น.  

 

แวะเอาของมาฝากค่ะ
"หมูย่างเมืองตรัง"โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:11:33:34 น.  

 
หลับตาแล้วหลับได้เลย
สงบระงับได้แบบนี้นับว่าทำกุศลมาดี
ควบคุมจิตได้ดี ปล่อยวางได้

ยินดีด้วยนะคะ
คนส่วนใหญ่ก็ทราบกันดี เกี่ยวกับเรื่องของจิต
เรื่องของสติ เรื่องของปัญญา
แต่ไม่ค่อยจะชอบเจริญวิปัสสนาบอกว่าทำไม่ได้
เหมือนยาขมหม้อใหญ่เลยค่ะ

เราก็มาปรับใช้ให้มันง่าย
คล้ายเอายามาใส่แคบซูลกินได้เลย
ทำแล้วเขาบอกว่าสงบขึ้น ได้นิดหน่อยก็ดีค่ะ
ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย

ขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทาย

แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:12:05:57 น.  

 
วันนี้อากาศร้อนค่ะ ร้อนมาก แดดจัด


โดย: redclick วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:14:32:44 น.  

 
หัวฟูงานยุ่งตั้งกะเช้าเลย ยังดีนะที่ได้ชาร้อนจากน้องปุ๊ก ไม่งั้นเป็นลมสลบเหมือด


โดย: JohnV วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:14:33:44 น.  

 

คำคมความคิด


อยากให้คุณ...

มีไว้ประดับตู้หนังสือที่บ้านสักเล่ม

เชื่อว่า ในวันหนึ่ง

อาจมีกลอนในเล่มสักบท

ทำให้ชีวิตของบางท่านเปลี่ยนไปก็เป็นได้

เพราะผมเชื่อเสมอมาว่า...


“คำคมคม เพียงคำ แสนล้ำค่า

ปรับชีวิต เปลี่ยนชีวา หน้าเป็นหลัง

ปลอบคนทุกข์ ปลุกคนท้อ ก่อพลัง

จุดไฟหวัง สั่งใจสู้ กู้ศรัทธา..”


และ..“คำที่คม คมกว่ามีด ที่กรีดเฉือน

คำตามเตือน ล้ำลึก ยามนึกถึง

คมแห่งคำ คงชี้นำ ทุกคำนึง

คำคมจึง ไม่เคยตาย ไม่คลายคม.”


โดย: ลุงแว่น วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:15:25:54 น.  

 
วิปัสสนาคือให้รู้ความจริงของทุกสิ่งค่ะ สัจธรรมนั่นเอง ไม่เฉพาะกายและใจ

และไตรลักษณ์เป็นหลักเบื้องต้นที่ไม่จำเป็นต้องเข้าขั้นวิปัสสนาค่ะ


โดย: Chulapinan วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:16:21:29 น.  

 


โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:17:31:54 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบล็อกค่ะ เพลงเดียวกับคุณไผ่แล้วบล็อกก็เกี่ยวกับธรรมะเหมือนกัน ขอโทษนะคะเป็นอะไรกันเอ่ย...


โดย: Arinchaya วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:19:54:25 น.  

 
สวัสดียามเย็นครับ พ่อระนาดแววไว
คืนนี้ 29 มกราคม อย่าลืมดูดวงจันทร์เต็มดวงที่สุด......และพรุ่งนี้เป็นวันพระเสียด้วย......

ในวิกิพีเดีย..บอกไว้ว่า.....ในคติชาวบ้าน ในแต่ละเดือนของปี ดวงจันทร์เต็มดวงมีชื่อเรียกหลายชื่อตามฤดูกาลและการเก็บเกี่ยว เช่น harvest moon (จันทร์เพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยว) และ snow moon (ดวงจันทร์ในฤดูหนาว) และอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และวัฒนธรรม เนื่องจากบางปีอาจมีดวงจันทร์เต็มดวงสิบสามครั้ง ในปีนั้นจึงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ดวงจันทร์เต็มดวงไม่ตรงกับฤดูที่ถูกต้อง และจะเรียกดวงจันทร์เต็มดวงครั้งนั้นว่า ดวงจันทร์สีน้ำเงิน หลังจากนั้น ดวงจันทร์เต็มดวงอีกสิบสองครั้งที่เหลืออยู่ในปีนั้นก็จะปรับตรงตามช่วงเวลาดังเดิม
โดย: หมึกสีดำ วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:20:24:13 น.  

 


วันนี้วันพระเคล็ดลับการประสบความสำเร็จในชีวิต ก็คือ
อย่าปล่อยชีวิตให้*ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ชีวิตให้มา*
แต่อยู่ที่เราจะ*ทำอย่างไรกับสิ่งที่ได้มา*จากชีวิตต่างหาก

ขอขอบคุณหนังสือค้นหาตัวเอง..
จากมิตรคุณกะว่ากำ..มอบให้อ่านค่ะ
อย่าลืมไหว้พระก่อนนอนนะค่ะ

อนุโมทนาค่ะ

โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:20:54:58 น.  

 


ราตรีสวัสดิ์ค่ะ พักนี้นอนแต่หัวค่ำ หาข้อมูลจะเขียนเรื่องคุณหนูเล็กต่อ แต่เจอข้อมูลอื่นๆ เพลิดเพลินเลยยังไม่ได้เขียนอีกเลยค่ะ

ง่วงแล้วละ


โดย: redclick วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:21:24:58 น.  

 
แวะมารอบที่ 2
รอบแรกเข้าบ้านไม่ได้ บ้านนี้เฮี้ยนจริงๆ
ล้อเล่น อย่าถือสาเลยนะจ้า
ฟังเพลงเพราะก็คุ้มแล้ว....รักจ้า


โดย: กัดหมอน (กัดหมอน ) วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:22:16:15 น.  

 
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะโดย: ooyporn วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:22:35:07 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ปุ๊กขา


เมื่อวาน คอมเมนท์ไม่ได้ค่ะ

ทุกอย่างอยู่ที่ใจ สำเร็จด้วยใจ
ทราบทั้งนั้น แต่บางครา ทำไม่ได้ค่ะ


หากรำงับจิตสงบใจได้ ไม่แส่ส่าย
ก็จะเป็นสุขสุดแสน

แต่สติที่ตามสตางค์ออกไปนี่สิ...

เพลงบรรเลงเพราะมากค่ะ

ฝนกำลังปรอยๆ เย็นกายเย็นใจดีแท้ๆค่ะ
เมื่อวาน อากาศร้อนมากค่ะ แต่พระพิรุณ กล่อม ตลอดวัน
หากมาเป็นช่วงๆ คงจะไปซดกาแฟสักสามโฮก สูบบุหรี่สักสองมวน แล้วก็มาโปรยปรายสายสหัสธารา..

เนืองนองไปทั้งพสุธาดีแท้ๆค่ะ

วันนี้จะไปวัด จะทำบุญเผื่อนะคะอาทิตยวารสิริสวัสดิ์ ปรีดิ์มนัสรมเยศค่ะ


โดย: sirivinit วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:4:10:47 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ค่ะน้องปุ๊ก


โดย: redclick วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:5:43:31 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:7:45:34 น.  

 
สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ
เมื่อวานไปเที่ยวทะเลมา
วันนี้เลยเอารูปทะเลมาฝาก
โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:8:14:04 น.  

 

วันนี้วันหยุด วันพักผ่อนทุกคน แต่อย่าพักผ่อนจนลืมกันนะคะ คิดถึงทุกๆ คนเสมอค่ะ และมี เรื่องประเทศสารขันธ์ตอน 2 มาฝากทุกคน คืนนี้ฝันดีนะคะ deeplove


โดย: deeplove วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:18:14:02 น.  

 
เข้ามานั่งอ่านก็ได้แต่นั่งอ่านยังไม่ได้ลองปฏิบัติเลย
เป็นบล๊อคแบบนี้ดีนะไม่เข้าใจตรงไหนอ่านตรงนั้นเลย
สวัสดียามเย็นน้องปุ๊กจัง


โดย: อ้วนforest IP: 118.172.182.187 วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:20:31:33 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์ค่ะน้องปุ๊ก


โดย: redclick วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:21:52:01 น.  

 
มาชวนพ่อระนาดแววไวไปนั่งฟังเพลง ก่อนนอนครับผม


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:22:49:15 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ค่ะ


โดย: redclick วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:30:09 น.  

 
สวัสดีจ้า
หลานคงยุ่งๆพอกะยายซินะ
ทำแล้วมีความสุข ทุกอย่างไปโลด.....
โดย: กัดหมอน (กัดหมอน ) วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:11:07 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:33:44 น.  

 
อรุณสวัสดิ์คร้าพ่อระนาด ^^
หม่ำๆ มื้อเช้าหรือยังคะ "วัน เวลา สั้นนัก" จริงๆ เนอะ
มีความสุขมากๆ นะคะ รักษาสุขภาพด้วย ไว้จะแว๊บมาเป็นระยะ ^^


โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:38:35 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพ่อระนาด
ก้อนหิน เป็นมือใหม่ด้านการวิปัสสนา
เพิ่งเริ่มๆ คลำๆ เตาะแตะเลยค่ะ

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมและฝาก link ไว้ให้นะคะ

แล้วจะเข้ามาเยี่ยมอีกนะคะ (แอบแว่บงานมา)


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:20:33 น.  

 


หวัดดีวันจันทร์ค่ะคุณปุ๊ก
ถ้าคำว่า วิปัสสนา มีความหมายแบบนั้น
มินว่า พูดกันไปเรื่อยแล้วค่ะ
หมายถึง เจอใคร ๆ เวลาไปนุ่งขาวห่มขาวอยู่วัด
บางทีไปช่วงวันหยุด ก็จะบอกว่าไป วิปัสสนา อ่ะค่ะ
ความจริงบอกว่า ไปถือศีล น่าจะดีกว่าเน๊อะ..
ปล. คุณปุ๊ก สบายดีนะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:34:46 น.  

 
มะวานกินข้าวเช้าตอน 2 ทุ่มครึ่งอ่ะ น่าสงสารมั้ยจ๊าาา


โดย: JohnV วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:10:23 น.  

 
เหมือนครูเรดฯ ค่ะ นอนหลับง่าย...

พักทานข้าวกันค่ะ เดี๋ยวต้องสอนตอนบ่ายอีก
ทานส้มตำกันเถอะ


โดย: redclick วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:05:37 น.  

 
สวัสดีวันแรกของเดือนแห่งความรักครับ

ขอให้พ่อระนาดแววไว มีความสุขสดชื่นนะครับโดย: หมึกสีดำ วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:35:59 น.  

 


มาส่งใหม่ค่ะ


โดย: redclick วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:46:33 น.  

 
เย้!!!! รูปขึ้นแล้ว


โดย: redclick วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:47:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.