จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2552
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
11 กรกฏาคม 2552
 
All Blogs
 
วิธีสร้างบุญบารมี ๑๐พระนิพนธ์ใน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙
วัดบวรนิเวศวิหาร


การเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างง่ายๆ ประจำวัน


ต่อไปนี้เป็นการ เจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างง่ายๆ ประจำวัน ซึ่งควรจะได้ทำให้บ่อยๆ ทำเนืองๆ ทำให้มากๆ ทำจนจิตเป็นอารมณ์แนบแน่น ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด คือ ไม่ว่าจะ ยืน เดิน นั่ง หรือนอน ก็คิดและใคร่ครวญถึงความเป็นจริง ๔ ประการ ดังต่อไปนี้ ซึ่งหากทำแล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่า
“จิตของผู้นั้น ไม่ห่างจากวิปัสสนา และเป็นผู้ไม่ห่างจากมรรคผลนิพพาน”
คือ


(๑) มีจิตใคร่ครวญถึง มรณัสสติกรรมฐาน หรือ มรณานุสสติกรรมฐาน ซึ่งก็คือ การใคร่ครวญถึงความตายเป็นอารมณ์ อันความมรณะนั้น เป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะได้ แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงบรรลุถึงพระธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ตาย แต่ก็ยังต้องทรงทอดทิ้งพระสรีระร่างกายไว้ในโลก


การระลึกถึงความตาย จึงเป็นการเตือนสติให้ตื่น รีบพากเพียรชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่ความตายจะมาถึง พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญมรณัสสติว่า

“มรณัสสติ (การระลึกถึงความตาย) อันบุคคลทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ หยั่งลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุด ฯลฯ”
อันมรณัสสติกรรมฐานนั้น แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย ซึ่งแม้จะได้บรรลุมรรคผลแล้วก็ยังไม่ยอมละ เพราะยังทรงอารมณ์มรณัสสตินี้ ควบคู่ไปกับวิปัสสนา เพื่อความอยู่เป็นสุข ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า
“ตถาคตนึกถึงความตายอยู่ทุก ลมหายใจเข้าและออก ฯลฯ”


มรณัสสติกรรมฐานนั้น โดยปกติเป็นกรรมฐานของผู้ที่มีพุทธิจริต คือคนที่ฉลาด การใคร่ครวญถึงความตายเป็นอารมณ์ ก็คือการพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่า ไม่ว่าคนและสัตว์ทั้งหลาย เมื่อมีเกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญวัยเป็นหนุ่มสาว เฒ่าแก่ แล้วก็ตายไปในที่สุด ไม่อาจจะล่วงพ้นไปได้ ทุกผู้คน ไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจน เด็ก หนุ่มสาว เฒ่าแก่ สูงต่ำ และเหลื่อมล้ำกันด้วยฐานันดรศักดิ์แต่อย่างใด ในที่สุดก็ทันกันและเสมอกันด้วยความตาย


ผู้ที่คิดถึงความตายนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิต ไม่มัวเมาในชีวิต เพราะเมื่อคิดถึงแล้ว ย่อมเร่งกระทำความดีและบุญกุศล เกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะติดตามไปในภพชาติหน้า ผู้ที่ประมาทมัวเมาต่อทรัพย์สมบัติ ยศศักดิ์ ตำแหน่งหน้าที่นั้น เป็นผู้ที่หลง เหมือนกับคนที่หูหนวกและตาบอด ซึ่งโบราณกล่าวตำหนิไว้ว่า

“หลงลำเนาเขาป่า กู่หาพอได้ยิน หลงยศอำนาจ ย่อมหูหนวกตาบอด”
และกล่าวไว้อีกว่า “หลงยศลืมตาย หลงกายลืมแก่”

และความจริงก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่บางท่านใกล้จะเข้าโลงอยู่แล้ว ก็ยังหลงและมัวเมาในอำนาจ วาสนา ตำแหน่งหน้าที่ จนลืมไปว่า อีกไม่นาน ตนก็จะต้องทิ้งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไป และเมื่อได้พรากจากไปแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้หลงมัวเมา เฝ้าแสวงหาหวงแหน เกาะแน่นอยู่นั้น ก็จะต้องสลายไปพร้อมกับความตายของตนสูญเปล่า ไม่ได้ตามติดกับตนไปด้วยเลย แล้วไม่นาน ผู้คนที่อยู่เบื้องหลังก็ลืมเลือนตนไปเสียสิ้น ดูเหมือนกับวันเวลาทั้งหลายที่ตนได้อยู่เบื้องหลังก็ลืมเลือนตนไปเสียสิ้น ดูเหมือนกับวันเวลาทั้งหลายที่ตนได้ต่อสู้มาเหนื่อยยาก ขวนขวายจนได้สิ่งดังกล่าวมานั้น จะต้องโมฆะและสูญเปล่าไป โดยหาสารประโยชน์อันใดมิได้เลย


มรณัสสติกรรมฐานนั้น เมื่อพิจารณาไปนานๆ จิตจะค่อยๆ สงบระงับจากนิวรณ์ธรรม ๕ ประการ จนที่สุดก็เข้าถึงอุปจารสมาธิ ซึ่งความจริงกรรมฐานกองนี้เป็นเพียงสมถภาวนา แต่ก็ใกล้กับวิปัสสนา เพราะอารมณ์จิตที่ใช้นั้น เป็นการพิจารณาหาเหตุผล ในรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งหากพลิกการพิจารณาว่า อันชีวิตของคนและสัตว์ ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่อาจทรงตัวตั้งมั่นอยู่ได้ เมื่อมีเกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมมีความตายเป็นที่สุด เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนี้แล้ว ก็เป็นวิปัสสนาภาวนา


สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อใกล้จะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพาน อีก ๓ เดือน ได้ทรงปลงอายุสังขาร แล้วตรัสสอนพระอานนท์พร้อมหมู่ภิกษุทั้งหลายว่า

“อานนท์ ตถาคตได้เคยบอกเธอแล้วมิใช่หรือ ว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งสิ้น สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่า การที่จะขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นแล้ว ที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้ว และที่จะต้องมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่า อย่าฉิบหายเลย ดังนี้ ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะมีได้เป็นได้ การปรินิพพานของเราตถาคตจักมีในการไม่นานเลย ถัดจากนี้ไปอีก ๓ เดือน เราจัก นิพพาน ฯลฯ สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่ ทั้งที่เป็นพาลและบัณฑิต ทั้งที่มั่งมีและยากจน ล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้า

เปรียบเหมือนภาชนะดิน ที่ช่างหม้อได้ปั้นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกและที่ยังดิบ ล้วนแต่มีการแตกทำลายไปในที่สุดฉันใด ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลาย ก็ล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้น
วัยของเราแก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราริบหรี่แล้ว เราจักต้องละพวกเธอไป ที่พึ่งของตัวเอง เราได้ทำแล้ว ภิกษุทั้งหลาย เธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีล มีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุใดเป็นผู้ที่ไม่ประมาท ก็สามารถที่จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้”และในวันมหาปรินิพพาน พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสปิจฉิมโอวาทที่เรียกกันว่า “อัปปมาธรรม” สั่งสอนพระสาวกเป็นครั้งสุดท้าย จนดูเหมือนว่า พระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่ทรงสั่งสอนมานานถึง ๔๕ พรรษา ได้มาประมวลประชุมรวมกัน ในปัจฉิมโอวาทนี้ว่า


“ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ ตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”

--------------------------------------

คราวหน้าจะพาไปพิจารณา อสุภกรรมฐาน หรือ แปลว่า พิจารณาซากศพ ค่ะ


Create Date : 11 กรกฎาคม 2552
Last Update : 11 กรกฎาคม 2552 18:29:59 น. 48 comments
Counter : 1449 Pageviews.

 
สวัสดียามเย็นครับ พ่อระนาดแววไว
มาขอโมทนาบุญด้วยนะครับ

สาธุ สาธุ สาธุ

"ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ ตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”ขอให้พ่อระนาดแววไว มีความสุขมากๆ นะครับโดย: หมึกสีดำ วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:35:29 น.  

 
ผมไม่ชอบทำบุญปฏิบัติธรรมมากนัก แต่ก็อยากร่วมบุญด้วย

สาธุ..... ผมปฏิบัติธรรมเสมอ แต่กับธรรมชาตินะ ไม่ใช่วัด

เอิ๊กๆๆ


โดย: ไนล์ รอยเคียว วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:50:24 น.  

 
อนุโมทนาค่ะ คืนนี้หลับฝันดีนะคะ


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:37:53 น.  

 
พ่อระนาดจ๋า

ดาวจ๋ามาเสริฟขนมปังหมูหยองค่ะ
ขอให้มีวันดีดี มีความสุขมากๆนะคะ

โดย: satineesh วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:50:29 น.  

 
สวัสดีจ้ะ ตามมาแล้วจ้ะ มาบวชใจด้วยคนค่ะ


โดย: Opey วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:34:50 น.  

 
คุณยายก็มาด้วยค่ะ
หลับฝันดี มีสุขนะคะโดย: กัดหมอน วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:42:44 น.  

 
หัวข้อของตอนหน้า
น่าสนใจครับ
ผมเคยใช้รููปพิจารณาสังขารอยู่พักใหญ่

แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้วิธีนั้นแล้วล่ะครับโดย: กะก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:49:26 น.  

 
จะมีใครบ้างนะที่กล้าคิดถึงความตายทุกๆวัน ถึงแม้ว่าการคิดถึงความตายจะทำให้เราเป็นผู้ไม่ประมาท แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆ แทบทุกคนกลัวตายทั้งนั้น ยกเว้นแต่ผู้ที่เข้าใจความจริงของชีวิตได้อย่างแท้จริงเท่านั้น พี่เข้าใจถูกมั้ยจ๊ะน้องปุ๊กจ๋า

ช่วงนี้เพลียมากๆ ขอไปนอนก่อนนะจ๊ะ ราตรีสวัสดิ์จ้ะ


โดย: JohnV วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:05:34 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ตัวอักษรในบล้อกของพ่อระนาดเล็กๆ น่ารักนะคะ ยังนำสาระมาใส่ไว้เต็มเลย แต่บล้อคครูเดียวถ้าสังเกตจะเห็นว่าตัวเบิ้อเริ่ม 555 แถมอยากจบ ก็จบเอาซะงั้น (อยากพล่ามต่อ แต่กลัวกลายเป็นการนินทาเจ้านายผู้ซึ่งถือว่ามีพระคุณอยู่เหมือนกันแฮะ เดี๋ยวจะผิดศีลอีก)

เรื่องของการเจริญกรรมฐาน ครูเดียวยังไม่ถึงขั้นค่ะ ตอนนี้แค่ถือศีลให้บริสุทธิ์ครบ 5 ข้อ ยังพลาดอยู่เกือบทุกวัน เพราะเป็นคนชอบพูดเล่น จนติดเป็นนิสัย

วันนี้ลูกศิษย์มาที่บ้านจับที่หนีบกระดาษอันเล็กๆ สีหวานๆ น่ารักๆ ที่ยังไม่ได้แกะจากแผงมาดูแล้วถามว่ามันคืออะไร ก่อนที่สติจะจับได้ ปากดั๊นพูดไปว่า "ขนม กินมั้ยคะเดี๋ยวครูแกะให้?" พูดเสร็จก็ตะครุบปากตัวเอง

นักเรียนเลยนั่งหัวเราะ เพราะครูเดียวเผลออีกแล้ว แถมยังบอกว่า "โห่..ครูเดียวโกหกอ่ะ" จบเลยเราศีลข้อนี้ ทะลุตรงข้อนี้ตลอดเลยค่ะ...

อ้อ...ครูเดียวขอแอดพ่อระนาดไว้ในลิสต์ด้วยเลยนะคะ ช่วงนี้เริ่มมีความอยากทำดี ต้องคบคนที่จะพาเราทำในสิ่งดีๆ อย่างพ่อระนาด น้องบุปผาฯและคุณไผ่

หวังว่าพรุ่งนี้จะไม่เผลอพูดเล่นกับใครอีก...แหะๆ


โดย: deawdai วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:16:36 น.  

 
ถึงบ้านแล้วค่ะ
ชิมกิมจิแล้ว อร่อยค่ะ แต่เผ็ดซาบซ่ามากไปหน่อย คุณชายน่ะสิคะ ใส่ขิงเยอะมากกกก ไม่ต้องเททิ้งค่ะ ทำครั้งแรกนี่คะ ครั้งต่อไปต้องลดขิงลงหน่อยแล้ว

ความเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ เข้าใจ


โดย: redclick วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:21:28 น.  

 
Dogs Comments For Hi5


ฝันดีคร๊าโดย: บี๋ (Yushi ) วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:19:33 น.  

 
แวะมาทักจร้า..


โดย: เพื่อนเลิฟ IP: 125.24.41.206 วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:3:08:06 น.  

 
แวะมาขอบคุณสำหรับคำอวยพรจ้า


โดย: จูริง วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:5:24:06 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:19:16 น.  

 

emo สวัสดีวันสีแดงครับ


ขอบคุณบทกลอนเพราะ ๆ ที่นำไปแจมครับ... เม้นท์ก่อนหน้าไม่อยากลบหรอกนะ แต่ก็ไม่อยากขัดใจ

มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:22:13 น.  

 


หวัดดีค่ะคุณปุ๊กขา
มินนี่ก็อีกคนเหมือนกันค่ะ
ตอนกลางคืนชอบนอนนึกภาพตัวเองตาย
แล้วแบบว่านอนให้คนอื่นรดน้ำศพตัวเองอ่ะค่ะ
คือคิดแบบ ปลง ๆ ในชีวิตแบบนั้นอ่ะนะ
แต่ เรื่องพิจารณาสังขารนี่ พิจารณาตอนเป็น ๆ
ไล่ไปตั้งแต่เกิด โต แก่ ก็พอแล้วสำหรับมินอ่ะ
ไม่ต้องพิจารณาถึงสังขารตอนที่ตายอ่ะค่ะ
กลัวติดตาอ่ะ เพราะตอนกลางคืนทีไร
ชอบคิดโน่น คิดนี่ คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้ตัวเองกลัวทั้งนั้น ไม่รู้เป็นไรจิเอ้า มินอ่ะ เฮ๊อ..
ปล.ชอบที่คุณปุ๊กไปแต่งกลอนไว้ที่บ้านคุณเซียนจังค่ะ เพราะจังเลยอ่ะค่ะ


โดย: มินทิวา วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:28:41 น.  

 
น้องน้อยขา

พี่มาส่งความสุขค่ะ..
น้องน้อยของพี่มีวันดีๆกับเวลาที่ดีๆนะคะโดย: tanjira วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:43:39 น.  

 
สวัสดีค่ะ..วันนี้มีความสุขกับวันพักผ่อนนะคุณปุ๊ก

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:48:35 น.  

 


โดย: pet.sp วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:34:02 น.  

 

ส่งข่าวว่า วันนี้อัพบล็อกแล้วครับ

วันนี้เสนอตอน "จังเกิ้ลสตูดิโอ"

บทเพลงจากป่าเขา เขามีวิธีการผลิตกันอย่างไร แต่ละขั้นตอนยากเย็นชุลมุนกันอย่างไร

ลองไปติดตามอ่านดูนะครับ....โดย: ลุงแว่น วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:06:01 น.  

 
สวัสดีจ๊ะน้องปุ๊ก

พี่อยากสร้างบุญด้วยการฝึกปฏิบัติสมาธินะ
การระลึกถึงความตาย เป็นสิ่งเตือนสติเราได้
ทำให้จิตสงบจริงๆ ไม่รู้วันนั้นจะมาเมื่อไหร่

น้องปุ๊กคนน่ารักจ๋า มีความสุขวันหยุดนะจ๊ะ

emoemoemo


โดย: Nat-cherry วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:26:45 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณพ่อระนาด

บวชใจ??? เดี๋ยวนี้ตัวเองห่างการฝึกจิต มาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมอ่ะค่ะ คือไม่ได้สวดมนต์ ทำสมาธิอะไรเลย รู้เลยว่า ห่างความดีมาไกลมากมาก (แต่ก็ยังไม่ยอมหวนกลับไปทำวิปัสสนาต่อนะ ไม่รู้ทำไม ขี้เกียจมากมาก สวดมนต์ก่อนนอนอย่างเดียว)

การที่ฟังธรรม หัดเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ ช่วยให้เราใจเย็นลงจริงๆด้วย พอไม่ได้ทำนะ รู้สึกว่าโกรธ และโมโหบ่อย ไม่ยอมใคร หงุดหงิดเวลาไม่ได้อย่างใจ

ส่วนเปียโนอ่ะเหรอคะ ส่วนตัวเองต้องเรียนนะคะ ต้องให้ครูสอน เพราะไม่สามารถหัดเองได้ ความเพียรที่จะฝึกซ้อมก็ไม่มี ต้องให้ครูกระตุ้นด้วยการบ้าน (ซึ่งก็ไม่ค่อยยอมทำ) และอีกอย่างที่สำคัญก็คือ เรียนตามตำรา แล้วมานั่ง กด คีย์ เอง ก็ไม่เหมือนครูสอน เพราะครูจะรู้ว่า เราพลาดตรงไหน ทำไมเราทำไม่ได้สักที ครูก็จะหาวิธีการสอนเราแบบอื่นๆให้ทำให้ได้ค่ะ สำหรับคนไม่มีพรสวรรค์อย่างเราเอง ก็ต้องไปเรียนกับครูเท่านั้นจ้ะ


โดย: Mermaid AI วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:45:22 น.  

 
ทักทาย - Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเมนต์
หนูดำจะค่อยๆปฏิบัติตาม ค่ะ


โดย: หนูดำจำมัย วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:03:38 น.  

 
แวะมาส่งความคิดถึงค่ะพี่ปุ๊ก


โดย: tukta (tukta510 ) วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:58:04 น.  

 

อนุโมทนา สาธุ คะ
มีเป็นหนังสือเสียงอ่านด้วยใช่ไหมคะ
รู้สึกว่าเคยฟังมาแล้วนะคะ
แต่ถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือเนี่ยะ
ทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นด้วยคะ
การปฏิบัติธรรมนั้น ก็ยากอยู่
มันยากตรงที่ว่า เวลาจะทำ
ก็มีผู้มารบกวน ตลอดเวลาคะ
เช่นเดี๋ยวมีคนเปิดทีวี เปิดวิทยุ
พูดคุยกัน เปิดประตู เคาะห้องบ้าง
เลยต้องทำใจคะ สงสัยจะยังมี กรรมโดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:17:56 น.  

 
คิดถึงค่า

ฝันดีนะคะ


โดย: Moon~JulY วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:10:56 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบล๊อก แบบเซ็งๆครับโดย: cenyou วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:19:00 น.  

 
วันนี้ยังเบลอๆนิดหน่อยจ้ะ แบบว่าเดินแล้วโลกหมุนเร็วเกินไป เลยต้องนั่งซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ชอบนอนกลางวัน นอนแล้วปวดหัว ขอบคุณมากนะจ๊ะที่เป็นห่วง น้องสาวที่น่ารักเป็นห่วงยังงี้พรุ่งนี้ก็คงจะหายแล้วจ้าาาา


โดย: JohnV IP: 125.26.109.160 วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:17:35 น.  

 
สวัสดีครับ พ่อระนาดแววไว

วันนี้เดินทางปลอดภัยดีครับ
ขากลับได้เจอรถเก๋งคนหนึ่ง เสียหลักหล่นลงไปข้างทางครับ

ดึกแล้วมาส่งพ่อระนาดเข้่านอนนะครับ
หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับ


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:20:40 น.  

 


ความสุขในชีวิตก็เหมือนการมองดอกไม้เล็ก ๆ ริมทาง
เห็นไม่ชัดขณะกำลังวิ่ง ชัดขึ้นเมื่อลดความเร็วลงมา
และชัดที่สุดเมื่อหยุดวิ่ง


พร้อมที่จะลุยงานต่อในวันพรุ่งนี้หรือยังคะปุ๊ก

คมคำ : ผู้มีเกียรติ คือ ผู้ที่ให้เกียรติคนอื่น

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:17:36 น.  

 
แวะมาทักทายก่อนนอนครับ นอนนุ่มฝันดีนะครับคุณพ่อระนาด


โดย: kanetp007 วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:21:57 น.  

 
- หวัดดียามดึกครับ

- "จิตสุดท้ายของคนใกล้ตาย เป็นอย่างไรหนอ" ผมเคยตั้งคำถามกับตัวเองไว้หนะครับ


โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:27:36 น.  

 
bd2

สวัสดีค่ะพ่อระนาด...อนุโมทนาบุญกับพ่อระนาดด้วยนะคะ


โดย: sunsmile_a วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:2:04:06 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับ พ่อระนาด

ก็ไม่ใจร้าย(เท่าใด) นะครับ

เริ่มวันทำงานในรอบสัปดาห์ อย่างมีความสุขนะครับ รักษาสุขภาพ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:23:59 น.  

 

พี่มาอนุโมทนาบุญกับน้องน้อยค่ะ

..........

วันนี้น้องน้อยของพี่มีแต่ความสุขกับเวลาดีๆนะคะ
พี่สาวคิดถึงและห่วงใยน้องน้อยของพี่เสมอนะคะโดย: tanjira วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:29:21 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ.. แฮปปี้ๆ เช่นกันค่ะ ขอให้สดชื่น สดใส ทั้งวัน


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:34:12 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคุณปุ๊ก
ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มอบให้
ร่างกายแข็งแรง ปกติเหมือนเดิม
และกลับมาป่วนบล็อกได้อีกครั้งแล้วค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:40:35 น.  

 
สวัสดีค่ะ น้องปุ๊ก
ทานกิมจิอร่อยค่ะ
ฝนตกมั้ยคะ ที่โคราชฝนตกทั้งวัน
วันนี้ฟ้าครึ้ม คงตกอีก


โดย: redclick วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:41:57 น.  

 
ตื่นเช้าจังเลยค่ะ อรุณสวัสดิ์คุณพ่อระนาดค่ะ

วันนี้ วันทำงานวันแรก okay อ๊ะป่าวจ๊ะ


โดย: Mermaid AI วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:03:55 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณปุ๊ก

คิดถึงห่วงใยบล็อกนี้เสมอ...ทานมื้อเช้าหรือยังเอ่ยโดย: I_sabai วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:09:29 น.  

 
สบายดีรึเปล่าคะคุณปุ๊ก...ได้ยินเสียงเพลงที่บ้านคุณปุ๊กแล้วทำให้จิตใจสงบไปบ้างนะจ๊ะ...โดย: ตัวp_box วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:39:36 น.  

 
แวะมาบ้านนี้ เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆนำไปปฏิบัติค่ะ
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ...สาธุ...สาธุ


โดย: กัดหมอน IP: 114.128.149.207 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:26:56 น.  

 

สวัสดีค่ะ ปุ๊กจัง...

ขอบคุณที่ส่งข่าวเรื่องวันอาทิตย์นี้..นะคะ
ไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่า มีภารกิจนิดหน่อย
แต่จะพยายาม...ค่ะ

เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ป้าไม่ได้เข้าบล็อกเลย...ค่ะ
ได้รับคำสั่ง..ให้พักผ่อนมาก ๆ
ก็เลยได้แต่..หม่ำ แล้วก็นอน...แข่งกะคุณนายซิ้ม
ผลปรากฏว่าไม่มีใครชนะ แม่คน กะ ลูกผู้เป็นหมา
อืดดดดดดด....เสมอกัน....อิ อิ

smile

ช่วงนี้โรคหวัด ๒๐๐๙ ท่าทางจะหนักเอาการ
นี่ก็กำลังลุ้นอยู่ว่า คุณลุงจะอินเทรนกะเค้าหรือเปล่า
หง่อม...งอม..พระราม นอนราบเป็นหน้ากลองไปแหล่วว..หุ หุ

ummm

ยังไงก็ระวังรักษาสุขภาพกันดี ๆ หน่อย...นะคะ
ไปไหนมาไหนก็ต้องสวมหน้ากากไว้ก่อน
เพื่อความปลอดภัย....

chick
โดย: พรหมญาณี วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:16:00 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ทุกสรรพชีวิต
ล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้า
จริงจังเลยค่ะ

ขอบคุณที่นำมาบอกกันนะคะ
จะได้ไม่ประมาทน่ะค่ะ


โดย: raya-a วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:46:04 น.  

 


แวะมาทักทายวันจันทร์สีเหลืองจร้าพ่อระนาดจ๋า....


ขอให้มีความสุข..สนุกสนาน...กับการดำเนินชีวิต นะคะ...

แวะมาศึกษาธรรมค่ะ อนุโมทนาสาธุสำหรับผู้เผยแผ่ด้วยนะคะ


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:56:49 น.  

 


หวัดดีค่ะคุณปุ๊กขา
ว่าจะมาทักตั้งแต่เช้าแล้ว
แต่ มายังไม่ถึงบ้านคุณปุ๊กเลยอ่ะ
มีงานเข้ามาซะก่อน เพิ่งจะว่างค่ะ
ถูกต้องแล้วคร๊าบ...ฮ่า ๆ ๆ
มินชอบกลอนที่คุณปุ๊กแต่งมาก ๆ ค่ะ
ชอบเวลาแต่งโต้ตอบกับคุณเรียว(เซียน) อ่ะค่ะ
แต่งเก่งทั้งคู่เลยค่ะ...มีความสุขมาก ๆ นะคะ
ปล.avatar นั่นรูปคุณปุ๊กเหรอคะ มัยดูเด็กจังเลยค่ะ..จริง ๆ นะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:12:40 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะ แจงเพิ่งกลับมาจากโรงพบาบาลค่ะเจ้าหลานชายสุดที่รักเกิดอุบัติเหตุค่ะ งานนี้ได้แผลกลับมาเบ้อเริ่มเลยค่ะ


โดย: pet.sp วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:24:55 น.  

 
มาทักทายน้องสาวที่น่ารักจ้ะ ตอนนี้พี่ชายอาการดีขึ้นเยอะแล้ว ไม่รู้เป็นไร ป่วยทีไรกินข้าวได้เยอะกว่าปกติ 2 เท่าทุกที 555


โดย: JohnV วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:37:47 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.