จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
28 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 
วิธีสร้างบุญบารมี ๒
พระนิพนธ์ใน


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช


สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙


วัดบวรนิเวศวิหาร
องค์ประกอบข้อ ๒ “ เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์ ”

การให้ทานนั้น โดยจุดมุ่งหมายที่แท้ ก็เพื่อเป็นการขจัดความโลภ ความตระหนี่ เหนียวแน่น ความหวงแหนหลงใหลในทรัพย์สมบัติของตน อันเป็นกิเลสหยาบ คือ “ โลภกิเลส ”
และขณะเดียวกัน ก็เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุขด้วยเมตตาธรรมของตน อันเป็นบันไดก้าวแรกในการเจริญเมตตาพรหมวิหาร ในพรหมวิหาร ๔ ให้เกิดขึ้น ถ้าได้ให้ทานด้วยเจตนาดังกล่าวแล้ว เรียกว่า เจตนาในการทำทานบริสุทธิ์


แต่เจตนาที่ว่าบริสุทธิ์นั้น ถ้าจะบริสุทธิ์จริง จะต้องสมบูรณ์พร้อมด้วยกัน ๓ ระยะ คือ

(๑) ระยะก่อนที่จะให้ทาน ก่อนที่จะให้ทาน ก็มีจิตโสมนัส ร่าเริงเบิกบาน ยินดีที่จะให้ทาน เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุข เพราะทรัพย์สินสิ่งของของตน

(๒) ระยะที่กำลังลงมือให้ทาน ระยะที่กำลังลงมือทำทานอยู่นั้นเอง ก็ทำด้วยจิตโสมนัส ร่าเริงยินดี และเบิกบานในทานที่ตนกำลังให้ผู้อื่น

(๓) ระยะหลังจากที่ได้ให้ทานไปแล้ว ครั้นเมื่อได้ให้ทานไปแล้วเสร็จหลังจากนั้นก็ดี นานมาก็ดี เมื่อหวนคิดถึงทานที่ตนได้กระทำไปแล้วครั้งใด ก็มีจิตโสมนัส ร่าเริงเบิกบาน ยินดีในทานนั้นๆ


เจตนาบริสุทธิ์ในการทำทานนั้น อยู่ที่การมีจิตโสมนัส ร่าเริงเบิกบาน ยินดีในทานที่ทำนั้นเป็นสำคัญ และเนื่องมาจากเมตตาจิต ที่มุ่งสงเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นความทุกข์ และให้ได้รับความสุขเพราะทานของตน นับว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ในเบื้องต้น


แต่เจตนาที่บริสุทธิ์เพราะเหตุดังกล่าวมาแล้วนี้ จะทำให้ยิ่งๆ บริสุทธิ์มากขึ้นไปอีก หากผู้ให้ทานนั้น ได้ทำทานพร้อมกับมีวิปัสสนาปัญญา โดยใคร่ครวญถึงวัตถุทานที่ให้ทานนั้นว่า “ อันบรรดาทรัพย์สินสิ่งของทั้งปวง” ที่ชาวโลกนิยมยกย่อง หวงแหนเป็นสมบัติกันด้วยความโลภนั้น แท้ที่จริงแล้ว ก็เป็นเพียงแต่วัตถุธาตุที่มีอยู่ประจำโลก เป็นสมบัติกลาง ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ


“ วัตถุเหล่านั้น เป็นของที่มีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดขึ้นมา และไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาหรือไม่ก็ตาม วัตถุธาตุดังกล่าวก็มีอยู่เช่นนั้น และได้ผ่านการเป็นเจ้าของโดยผู้อื่นมาแล้วหลายชั่วคน ซึ่งแต่ละท่านแต่ก่อนนั้นต่างก็ได้ล้มหายตายจากไปแล้วทั้งสิ้น ไม่สามารถจะนำติดตัวไปได้เลย ”


“ จนในที่สุดก็ได้ตกทอดมาถึงเรา ให้เราได้กินได้ใช้ ยึดถือกันเพียงชั่วคราว แล้วก็ตกทอดสืบเนื่องไปเป็นของคนอื่นๆ ต่อๆ ไป เช่นนี้ แม้เราเองก็ไม่สามารถจะนำติดตัวเอาไปได้ จึงนับว่าเป็นเพียงสมบัติผลัดกันชมเท่านั้น ไม่จากไปในวันนี้ ก็ต้องจากไปในวันหน้า อย่างน้อยเราก็ต้องจากต้องทิ้งเมื่อเราได้ตายลง นับว่าเป็นอนิจจัง คือ ไม่เที่ยงแท้แน่นอน จึงไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่น ว่า นั่นเป็นเราเป็นของเรา ได้ถาวรตลอดไป ”


“ แม้ตัววัตถุธาตุดังกล่าวนี้เอง เมื่อเกิดมีขึ้นเป็นตัวตนแล้ว ก็ตั้งอยู่ในสภาพนั้นให้ตลอดไปไม่ได้ จะต้องเก่าแก่ ผุพัง บุบสลายไป ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่อย่างไร แม้แต่เนื้อตัวร่างกายของเราเอง ก็มีสภาพเช่นเดียวกันกับวัตถุธาตุเหล่านั้น ซึ่งไม่อาจตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ได้ เมื่อมีเกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้องเจริญวัยเป็นหนุ่มสาว แล้วก็แก่เฒ่าตายไปในที่สุด ”


“ เราทั้งหลายย่อมจะต้องพลัดพราก จากของอันเป็นที่รักที่หวงแหน คือ ทรัพย์สมบัติทั้งปวง ”


เมื่อเจตนาในการให้ทานบริสุทธิ์ผุดผ่องดี พร้อมทั้งสามระยะดังกล่าวมาแล้ว ทั้งยังประกอบไปด้วยวิปัสสนาปัญญาดังกล่าวมาแล้วด้วย เจตนานั้นย่อมบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ทานที่ได้ทำไปนั้นย่อมมีผลมาก ได้บุญมากหากวัตถุทานที่ได้ทำเป็นของที่บริสุทธิ์ตามองค์ประกอบข้อ ๑ ด้วย ก็ย่อมทำให้ได้บุญมากยิ่งๆ ขึ้นไปอีก


วัตถุทานจะมากหรือน้อย เป็นของเลวหรือประณีตไม่สำคัญ เมื่อเราได้ให้ทานไปตามกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ ย่อมใช้ได้แต่ก็มีข้ออันควรระวังอยู่ ก็คือ


การทำทานนั้น อย่าได้เบียดเบียนตนเอง เช่น มีน้อย แต่ฝืนทำให้มากๆ จนเกินกำลังของตนที่จะให้ได้ หรือเมื่อได้ทำทานไปแล้ว ตนเอง สามี ภริยา รวมทั้งบุตรด้วย ต้องลำบากขาดแคลนเพราะไม่มีจะกินจะใช้ เช่นนี้ย่อมทำให้จิตเศร้าหมอง เจตนานั้นย่อมไม่บริสุทธิ์ ทานที่ทำไปแล้วนั้น แม้วัตถุทานจะมาก หรือทำมาก ก็ย่อมได้บุญน้อย


ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ทำทานด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ คือ


ตัวอย่าง ๑ ทำทานเพราะอยากได้ ทำเอาหน้า ทำอวดผู้อื่น เช่น สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ใส่ชื่อของตน ไปยืนถ่ายภาพลงโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ได้รับความนิยมยกย่องนับถือ โดยแท้จริงแล้วตนเองก็มิได้มีเจตนาที่จะมุ่งสงเคราะห์ผู้ใด เรียกว่าทำทานด้วยความโลภ ไม่ได้ทำเพื่อขจัดความโลภ ทำทานด้วยความอยากได้ คืออยากได้หน้า ได้เกียรติ ได้สรรเสริญ ได้ความนิยมนับถือ


ตัวอย่าง ๒ ทำทานด้วยความฝืนใจ ทำเพราะเสียไม่ได้ ทำด้วยความเสียดาย เช่น มีพวกพ้องมาเรี่ยไร ตนเองไม่มีศรัทธาที่จะทำ หรือมีศรัทธาอยู่บ้าง แต่ทรัพย์น้อย เมื่อมีพวกมาเรี่ยไรบอกบุญ ต้องจำใจทำทานไปเพราะความเกรงใจพวกพ้อง หรือเกรงว่าจะเสียหน้า ตนจึงได้สละทรัพย์ทำทานไปด้วยความจำใจ


ในกรณีนี้ย่อมเป็นการทำทานด้วยความตระหนี่หวงแหน ทำทานด้วยความเสียดาย ไม่ใช่ทำทานด้วยจิตเมตตามุ่งจะสงเคราะห์ผู้อื่น ซึ่งยิ่งคิดก็ยิ่งเสียดาย ให้ไปแล้วก็เป็นทุกข์ใจ บางครั้งก็นึกโกรธผู้ที่มาบอกบุญ เช่นนี้ จิตย่อมเศร้าหมอง ได้บุญน้อย หากเสียดายมากๆ จนเกิดโทสะจริตกล้าด้วย นอกจากจะไม่ได้บุญแล้ว ที่จะได้ก็คือ บาป


ตัวอย่าง ๓ ทำทานด้วยความโลภ คือ ทำทานเพราะอยากได้นั่น อยากได้นี่ อยากเป็นนั่นเป็นนี่ อันเป็นการทำทานเพราะหวังสิ่งตอบแทนไม่ใช่ทำทานเพราะมุ่งหมายที่จะขจัดความโลภ ขจัดความตระหนี่หวงแหนในทรัพย์ของตน


เช่น ทำทานแล้วตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ชาติหน้าได้เป็นเทวดา เป็นนางฟ้า ขอให้มีรูปงามรูปสวย ขอให้ทำมาค้าขึ้น ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ทำทาน ๑๐๐ บาท แต่ขอให้ร่ำรวยนับล้าน ขอให้ถูกสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ


ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติสวรรค์ หากชาติก่อน ไม่เคยได้ทำบุญใส่บาตร ฝากสวรรค์เอาไว้ อยู่ๆ ก็มาขอเบิกในชาตินี้จะมีที่ไหนมาให้เบิก การทำทานด้วยความโลภเช่นนี้ ย่อมได้บุญน้อยมาก แต่สิ่งที่จะได้พอกพูนให้มากขึ้นๆ และหนาขึ้นด้วย ก็คือ “ ความโลภ ”

------------------------------------


ครั้งต่อไปเราจะไปดูกันนะคะ ว่า..อานิสงส์ของการทำทาน ครบองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการนั้น ให้ผลอย่างไร ? ใบ้ให้นิดว่าเกี่ยวกับ " สมบัติ " ด้วยค่ะ อิอิ


Create Date : 28 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 28 พฤศจิกายน 2551 22:13:51 น. 131 comments
Counter : 1748 Pageviews.

 

สร้างเสน่ห์แล้ว... มาสร้างบุญบารมีบ้าง

ฝันดีนะครับ ราตรีสวัสดิ์


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 28 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:11:02 น.  

 
การให้ทานด้วยไม่หวังสิ่งตอบแทน..นั้นมีความสุขจริงๆๆน่ะ ว่าป่ะ
คืนนี้ฝันดีน่ะจ๊ะ


โดย: powerza วันที่: 28 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:43:02 น.  

 
สาธุ ขออนุโมทนาบุญ ด้วยนะค่ะ


คืนนี้หลับฝันดีค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 28 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:53:06 น.  

 
หวน..ลมหาว ร้าวห่ม...........แลหาย
ไห้..รัก หักไล่ hide............หลบห้อง
โหย..กวด หวดโกย hire.....รถเหาะ
หา..กัด หัดก๋า ฮ้อง.............เกาะห้อยเกาะโหน ฯ

แจมกระทู้ ๏ บ้าน โคลงผวน ๏.....๘......( เหมันต์ ) " ณ กมล "
ถนนนักเขียน (บทกวี)


โดย: พ่อระนาด วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:0:48:14 น.  

 


สวัสดียามเช้าวันเสาร์ครับ ภรนารถ

มาสร้างบุญบารมีต่อ นะครับ

มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อน นะครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:16:27 น.  

 
๐ สวัสดีรุ่งเช้า..............วันเสาร์
วันสบายแสนเบา...........อยู่บ้าน
ได้คุยกะแฟนเรา...........สุขแร่ะ
วันหยุดไม่เกียจคร้าน.....ผ่อนได้เอาแรงฯ

emoemo


โดย: พ่อระนาด วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:55:23 น.  

 
แวะมาลงชื่อก่อน เด๋วจามาอ่านนะคะพ่อระนาดที่เลิฟคริคริ


โดย: อาลีอา วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:17:00 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ พ่อระนาด

มีความสุขในเช้าวันหยุดนะคะ

ขอบคุณสำหรับเรื่องดีดีที่มีมาแบ่งปันค่ะ
โดย: นู๋ดาว (satineesh ) วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:23:18 น.  

 


สุขสันต์วันหยุดค่ะ

ขอบคุณบทความพ่อระนาดที่อ่านแล้วสบายใจดี

ทำทาน เป็นการทำบุญที่จิตใจ เพื่อ "ให้" อย่างดีทีเดียวค่ะ


โดย: I_sabai วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:11:18:23 น.  

 

วันหยุดพักผ่อนเยอะๆ นะค่ะ อากาศหนาวดูแลสุขภาพด้วย เป็นห่วงเสมอ / นู๋หญิง


โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:33:16 น.  

 
นอนดึกไปหน่อย ก้เลยไม่ได้ฝันเลยค่ะ

วันหยุด พักผ่อน เยอะ ๆค่ะ

มีความสุขมากมายนะค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:52:30 น.  

 
สวัสดีค่ะ มาขอบคุณที่แวะไปฟังเพลงค่ะ
และถือโอกาส มาชมบล็อกธรรมะดีๆ ที่ช่วยทำให้ลดความร้อนแรงลงได้ไม่น้อยค่ะ ขอแอดไว้นะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: หนังสือปกสวย วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:46:28 น.  

 
ด้วยรักและห่วงใย
ฝากพระพายให้พัดพา
นำถ้อย สุนันยา
บอกผ่านมา ว่าฝันดี/..


ราตรีสวัสดิ์ จ้ะ น้องน้อย


โดย: สุนันยา วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:06:03 น.  

 
มาอ่านธรรมะค่ะ
ฟังเพลงบรรเลงเย็นใจ พร้อมข้อคิดดี ๆ จากธรรมค่ะ
.....


โดย: MeMoM วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:34:26 น.  

 


หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับ ภรนารถ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:02:49 น.  

 
แวะมาบอกว่า คืนนี้ฝันดีน่ะค่ะ ห่มผ้าหนาๆๆ เดี่ยวไม่สบายจ้าๆๆๆ


โดย: powerza วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:59:10 น.  

 
หลับฝันดีค่ะพี่ปุ๊ก

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ญามี่ วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:0:33:36 น.  

 


๐ คืนดึก คึกดื่น โต้.........โคลงผวน
คืนร่ำ คำรื่น ชวน.............ตอบเม้นท์
ส่งน้อง ส่องนงค์ ครวญ....ขับกล่อม
ไกด์นู๊ด กู๊ดไนท์ เร้น........แอบเหย้าเยือนกัน ฯ

แจมบล๊อก ๐ น้องญามี่ ๐


โดย: พ่อระนาด วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:1:14:28 น.  

 


@......สุขสันต์ วันอาทิตย์
ถึงมิ่งมิตร ทุกถิ่นที่
ยึดมั่น ในความดี
คุณธรรมมี พระคุ้มครอง

รักษาสุขภาพนะครับ ภรนารถฯ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:03:27 น.  

 
มีความสุขในวันหยุดนะคะโดย: satineesh วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:36:23 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ วันอาทิตย์ จ้า

มีความสุขนะค๊า


โดย: LooKPat วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:56:53 น.  

 


สวัสดีวันหยุดพักผ่อนค่ะ มีความสุขเยอะๆนะค่ะ แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

เป็นห่วงนะ / นู๋หญิง
โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:48:10 น.  

 
มาส่งความสุข สดชื่นและสดใส ในวันหยุดพักผ่อนค่ะโดย: หนังสือปกสวย วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:09:43 น.  

 
สาธุ การให้ทานท่านว่า เป้นกายลดความติดยึดในวัตถุ อะค่ะ ไว้มาเฉลยแล้วจะตามมาอ่านค่ะ


โดย: แม่มณีหลินเอ๋อ (ย่าชอบเล่า ) วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:56:13 น.  

 
แวะมาอ่านแล้วจ้า ตามสัญญา แม้จะช้าไปนิด
********************************
วันนี้ ไปเดินตลาดนัดมา เจอขอทานมากมาย
สมัยที่ยังเด็กเจอขอทานที่ไหนเป็นต้องควักเศษตังค์ให้ทุกครั้ง
แต่พอเริ่มโตเข้าสู่วัยทำงาน ความคิดก็เปลี่ยนไป เริ่มรู้สึกว่าเอ ทำไมขอทานบางคน มือเท้าก็ดี แต่มานั่งขอทาน เราทำงานแทบตายกว่าได้เงินมาแต่ละบาท แต่ละสตางค์เรื่องอะไรที่เราจะเอาไปให้ขอทานพวกนั้น
แต่วันนี้ ความคิดเราเริ่มเปลี่ยนไปอีกแล้ว
เราให้สตางค์ขอทานโดยที่ไม่สนใจว่าพวกเค้าจะเป็นยังไง เราให้เพราะ เรารู้สึกว่าเราอยากให้ ให้เเล้วสบายใจ
ไม่รู้เกี่ยวกันกับเรื่องทานของ พ่อระนาดรึเปล่านะ แต่อยากเล่าอะคะ

ฝันดีน๊า พ่อะนาดที่รักอิอิ...


โดย: อาลีอา วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:37:47 น.  

 
..ราตรีครวญ หวนไห้ ฤทัยหมอง
ฟ้ามิผ่อง ทั่วหล้า นภาหม่น
ขาดแสงโสม ส่องสว่าง กลางสกล
ทุกแห่งหน ตรมไหม้ หทัยตรอม..

..ขอวันพรุ่ง เคลื่อนผ่าน สมานฉันท์
สุขคืนพลัน สู่เหย้า เนาอกอ้อม
ราตรีเยือน พร่างพราว ดาวขับกล่อม
แสงเดือนล้อม ส่องหล้า พาฝันดี..
โดย: พ่อระนาด วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:23:18:53 น.  

 
อุ๊ย..มาดึก...คุณพี่ระนาด ขอนุญาต มากู๊ดไนท์ค่ะ... หนาวแล้วนะ สวมเสื้อหนาๆ นะคะ ตอนนี้ที่กาญฯ..หนาวมากแล้วค่ะ ราตรีสวัสดิ์
โดย: หนังสือปกสวย วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:23:44:53 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ปุ๊กก่อนนอนอย่าลืมท่อง "รักษ์ไทย"นะคะจะได้หลับฝันดีโดย: ญามี่ วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:0:56:43 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: golo_me วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:1:56:48 น.  

 
อรุณสวัสดิ์คุณพี่....

ไปเที่ยวเพิ่งกลับ

คิดถึงนะจ๊ะ...


โดย: HastaLaVista วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:6:24:04 น.  

 
อรุณสวัสดิ์คุณพี่....

ไปเที่ยวเพิ่งกลับ

คิดถึงนะจ๊ะ...


โดย: HastaLaVista วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:6:24:08 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะพ่อระนาด
โดย: satineesh วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:6:41:15 น.  

 
กลอนเศร้าจับใจ

อรุณสวัสดิ์ค่ะ

เริ่มวันทำงาน ด้วยความสดชื่นนะค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:7:09:18 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก


ธรรมะสวัสดีครับ


emoemoemo


โดย: กะว่าก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:7:41:27 น.  

 


อรุณสวัสดิ์จ้า....

มาป่วน..เอ๊ย..มาป่าวประกาศว่า TaG นู๋เสร็จแว้ว..ว..ว..


โดย: +DidYouKnowMe+ วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:7:46:01 น.  

 
ช่วงนี้ต้องการธรรมะ ช่วยระงับจิตใจมากๆ เลยค่ะ มิเช่นนั้นเครียดจัด


โดย: redclick วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:7:54:50 น.  

 
แวะมาส่งจ้า

เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดนะคะ พ่อระนาดที่รักอิอิ


โดย: อาลีอา วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:8:01:11 น.  

 @...........อรุณรุ่ง สว่างแล้ว........... สวัสดี
ขอเพื่อนพบสิ่งดี................................. ผ่องแผ้ว
เริ่มวันใหม่ สุขี................................... กันทั่ว เถิดนา
วันเก่าที่ผ่านแล้ว................................. ผ่านพ้นปล่อยวาง

จากบทกลอนที่นำไปฝากที่บล็อกน่ะครับ

"ขาดแสงโสม" ..... เอ้อ! ใช้แม่โขง หงส์ทอง หรือ สิงห์เจ้าพระยาแทนได้ไหมครับ เหล้าไทยเหมือนกัน

มีความสุขกับการทำงานครับ ภรนารถ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:8:09:51 น.  

 
สวัสดีค่ะ ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ
เอารักอุ่นๆ จาก"หนังสือฯ" มาฝากค่ะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: หนังสือปกสวย วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:9:58:40 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ปล. อากาศเปลี่ยน ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ เป็นห่วงจ๊ะ / นู๋หญิง
โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:11:05:55 น.  

 
คนเรายังไงก็ตายค่ะ


แต่เราก็ไม่ควรจะตายก่อนวัยอันควร


*-*


ช่วงนี้ก็เศร้า ได้อยู่เรื่องเดียวละค่ะ


มันปนเปกันไปหมด จนไม่รู้ว่า จะเศร้ากับอันไหนก่อนดี


มีความสุขเช่นกันนะค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:13:18:10 น.  

 สุขวันจันทร์ ยามบ่ายครับ ภรนารถ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:14:15:00 น.  

 


งานเยอะมากมาย..แต่อยากหอบกำลังใจมาให้

มีความสุขกับบ่ายวันจันทร์จ้า


โดย: +DidYouKnowMe+ วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:14:23:22 น.  

 
สวัสดีจ้ะพ่อระนาด เมื่อกี้ไปบ้านคุณเซียนฯมาเจอคุณอยู่ที่โด้นเลยรีบวิ่งมารายงานคะคุณสบายดีนะคะ


โดย: Opey วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:14:44:46 น.  

 
สวัสดีครับคุณปุ๊ก....

ขออภัยนะครับ...ที่ผมหายหน้าไปหลายวัน

พอดีมีงานเข้าน่ะครับ ก็เลยชีพจรลงเท้า

ไม่ได้เข้ามาในบล็อกเลย

ตอนนี้กลับมาแล้ว

เลยมาทักมาทาย คุณปุ๊ก นะครับผม....

หวังว่า....

คุณปุ๊ก คงจะมีความสุขมากมาย ในทุกวัน

นะขอรับ...


โดย: Romancini วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:15:18:30 น.  

 
แวะมาส่งความคิดถึง..ค่ะ

พ่อระนาด สบายดี..นะคะ

girl dance


โดย: พรหมญาณี วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:16:44:13 น.  

 
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ*** แว๊บมาหาด้วยความคิดถึงค่ะ อากาศหนาวแล้ว ขอกอดหน่อย จิ อำหนาวววววว ใจ ฮ่าๆๆๆ ***


โดย: ธารสีม่วง วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:17:08:06 น.  

 
โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:18:37:21 น.  

 หม่ำรัยยังคะ

โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:18:52:06 น.  

 
สวัสดี ค๊า คุณปุ๊ก

ซอมม์ มารับธรรมะ แล้วน๊า

แล้วชวน คุณปุ๊ก ออกมาดูจันทร์ยิ้มค่ะ

ที่บ้าน คุณปุ๊ก คงเห็นชัดนะคะ

มีความสุขน๊า


โดย: ซอมพอแสด วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:18:56:46 น.  

 
พ่อก๋าตาลายครับ
พิมพ์ผิดซะงั้น 55555โดย: ก๋า เก็กเสียง (กะว่าก๋า ) วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:21:13:18 น.  

 ..ศศิธร เจิดหล้า นภาสวย
แย้มระรวย แช่มชื่น ระรื่นฝัน
ราตรีนี้ มีดาวคู่ อยู่เคียงกัน
งามเฉิดฉัน จับตา คราภิรมย์..

..ดังนิมิตร หมายมุ่ง ผดุงเกื้อ-
หนุนจุนเจือ เรื่อแฝง แจงผสม
เหล่าทวยเทพ เทิดไท้ ภูบรม
รติพรม เพริศแพร้ว แผ้วไผท..

ค่ำคืนนี้ นอนหลับฝันดี ฝันถึงพระจันทร์ยิ้มสวยนะคะ.... emo


โดย: พ่อระนาด วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:22:51:44 น.  

 


ฝันดีนะคะพี่
พระจันทร์เคียงดาวงามมากเลย
แต่ดี.อยู่ไกล และฟ้าปิดด้วย
ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเอง
แต่เห็นที่บล็อกก็พอแล้ว
ขอบคุณมากค่ะ

โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:23:15:04 น.  

 
ขอบคุณค่ะสำหรับคำกลอนอันไพเราะ เพราะพริ้ง หลับฝันดีจ้ะ


โดย: Opey วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:23:27:00 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปส่งยิ้มให้ก่อนนอนนะค่ะ


หลับฝันดีเช่นกันค่ะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:23:28:40 น.  

 

ดีใจค่ะ
มีพระจันทร์มายิ้มเยอะแยะเต็มบ้าน
ขอยึดไว้เลยนะคะ
ป.ล. กลอนก็ไพเราะมากด้วย


โดย: MeMoM วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:23:41:34 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกลอนเพราะ มากค่ะ พ่อระนาด
โดย: satineesh วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:0:58:36 น.  

 
ลืมบอกไปว่า..นู๋ดาวมัวแต่สาละวน ทำเพจวันเกิดให้ดาร์ลิ้งค่ะ...เลยมาส่งพ่อระนาดเข้านอนช้า

ทำเพจช้าตรงที่แต่งคำกลอนนั่นแหล่ะ.. เอิ้กๆๆ


โดย: satineesh วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:1:02:31 น.  

 
อรุณสวัสดิ์คุณพี่

ว้าว...มาเม้นท์ได้หวานมากๆโดย: HastaLaVista วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:5:22:13 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก

น่ารักทั้งภาพพระจันทร์ยิ้ม
และกลอนไพเราะๆเลยครับ

ขอบคุณครับที่นำสิ่งดีดีมาฝากกันโดย: กะว่าก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:5:49:02 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ ขอขอบคุณพระจันทร์ยิ้มสวยค่ะ ... เหลียวมองขึ้นไปบนฟ้าฟ้าพระจันทร์ยิ้มสวย สดใสจังค่ะ...มีความสุขกับวันอังคารนะคะ


glitter-graphics.com


โดย: หนังสือปกสวย วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:6:16:57 น.  

 @..........แสงทองสาดส่องฟ้า...... อังคาร
ขอจุ่งสุขสำราญ.............................. ทั่วหน้า
โพยภัยอย่าแผ้วพาน....................... จงห่าง
สุขสวัสดิ์ เจิดหล้า.......................... ห่อนรู้ วันคืนฯ

มีความสุขกับการทำงานวันสีชมพูนะครับ ภรนารถ

ปล.กลอนที่เอาไปฝาก ไพเราะมากครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:6:50:59 น.  

 
นู๋ดาวมาปลุกค่ะ....พ่อระนาดขา..ยู้ฮู....โดย: satineesh วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:7:00:10 น.  

 
กลอนเพราะมากๆเลยคะพ่อระนาด

ขอบคุณนะคะอิอิ หลงรักพ่อระนาดแร่ะทำไงดีละ


โดย: อาลีอา วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:8:30:17 น.  

 
จากบล็อก เมื่อคืนก็ดูค่ะ..สวยมากแต่เก็บภาพมาไม่ได้แบบนี้ค่ ะอิๆๆ มีความสุขมากๆๆน่ะค่ะ


โดย: powerza วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:8:55:18 น.  

 


กลอนเพราะมากๆ เลยค่ะ..หลงรักพ่อระนาด..ด้วยอีกคน..ทำไงดี..โดย: +DidYouKnowMe+ วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:9:01:53 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ ได้ดูพระจันทร์ยิ้มแล้วคร้า เมื่อคืน ขณะนี้หนังเรื่องใหม่ลงฉายแล้ว555 เชิญไปรับชมได้แล้วจ้า


โดย: แม่มณีหลินเอ๋อ (ย่าชอบเล่า ) วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:10:15:47 น.  

 
สวัสดียามสายค่ะ มารอติดตามอานิสงของทานคะ


โดย: Opey วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:10:38:47 น.  

 
อาหารเที่ยง...นำเสนอ จ้า

sushi


โดย: พรหมญาณี วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:11:27:59 น.  

 


โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:12:28:50 น.  

 

หนาวลมหาก...รักห่ม...ลมรักห่วง
รอหนาวล่วง...หน่วงเร้า...เคล้ารักหาย
ลมพัดปลิว...พลิ้วปัด...รัดตรึงกาย
หวนร้างหาย...ร้ายห่าง...ร้างลับลา
โดย: คนมีแผลพ่อแม่ไม่รัก วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:13:18:37 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

พระอาการของสมเด็จพระสังฆราชไม่ค่อยจะดีนัก

มาร่วมอธิฐานให้พระองค์ท่านมีพลานามัยดีขึ้นนะเจ้าค่ะ

ชอบพระจันทร์อมยิ้มจัง

ส่งมาให้อีกก็ได้นะค่ะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:13:21:59 น.  

 
ขอบคุณ ค๊า สวยจังเลยค่ะ จันทร์ยิ้ม

เห็นภาพ คมชัดแจ๋ว ที่คุณปุ๊ก ส่งให้

ซอมม์ ยิ้มอิ่มเอมใจ จริงๆค่ะ

มีความสุขนะคะ


โดย: ซอมพอแสด วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:13:28:27 น.  

 สวัสดีตอนบ่ายวันอังคารสีชมพูค่ะ วันนี้ หอบตะกร้าผลไม้ พร้อม ดอกไม้สวยๆมาฝากค่ะ

ถึงจะทานไม่ได้จริงๆ แต่นู๋หญิงก็เอามาให้ด้วยความตั้งใจนะค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยค่ะ เป็นห่วงเสมอ / นู๋หญิง

โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:14:37:53 น.  

 
emoปาต้ามาแว้วค่ะพี่ภรนารถemoคิดถึงนะคะ มาได้แว๊บๆน่ะค่ะ งานยุ่งจริงๆระยะนี้ emo


โดย: pataramin วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:14:47:38 น.  

 


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:14:52:10 น.  

 
ลูกปัดไม่ค่อยฝันค่ะ แต่หลับจนตื่นสายเลยค่ะ

พึ่งทานข้าวเที่ยงอิ่มอยู่เลยค่ะ

รีบแวะมาทักทาย เป็นห่วงมากมาย เช่นกันนะค่ะ

ดูแลสุขภาพ อย่าทำงานหนักค่ะ

ขอบคุณนะค่ะที่ห่วงใยกัน


โดย: LooKPat วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:14:52:57 น.  

 
ชอบทั้งจันทร์ยิ้ม และบทกลอนแหละ

ซึ้งจนเคลิ้มด้วย เลย


อาทิตย์ ยิ้ม อากาศสดใส ดูแลสุขภาพ น๊า
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่
โดย: ซอมพอแสด วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:15:15:59 น.  

 


ธ ร ร ม ะ ส วั ส ดี จ๊ ะ

อนุโมทนาบุญกับสาระธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งจ๊ะ
หนูปุ๊กได้แวะเข้าลานธรรมบ่อยมั๊ย

อากาศยังเปลี่ยนแปลงอยู่ประเดี๋ยวเย็นประเดี๋ยวร้อน ดูแลร่างกายให้อบอุ่นนะจ๊ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:18:57:03 น.  

 
วันนี้จันทร์ กำสรวล ชวนโสกศัลย์
เป็นอีกวัน ที่จันทร์เจ้า เศร้าเหงาหงอย
หยดน้ำตา ที่รินหลั่ง ยังมีรอย
รู้สึกพลอย น้อยใจ อาลัยจันทร์/....

โดย: สุนันยา วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:19:04:40 น.  

 


มาส่งคุณพ่อระนาดเข้านอนค่ะ

คืนนี้ ห่มผ้าเยอะ ๆ อากาศหนาวมั้ย

ฝันดีนะคะ...โดย: I_sabai วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:20:31:53 น.  

 
ขอบคุณพระจันทร์ยิ้มสวย ฝันดีค่ะ
โดย: หนังสือปกสวย วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:20:53:51 น.  

 


โดย: นู๋ดาว (satineesh ) วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:21:44:01 น.  

 
นอนยังน๊า

เหนื่อยมาทั้งวันละ พักผ่อนให้เพียงพอนะค่ะ

ฝันดีค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:22:14:59 น.  

 
หลับฝันดีค่ะพี่ปุ๊กโดย: ญามี่ วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:22:53:22 น.  

 
โอ๊ววว ได้อ่าน วิธีสร้างบุญบารมี ภาค 2 แล้ววว
ชอบอ่าน แนวนี้จังคะ อ่านแล้วรู้สึกเหมือนเห็นแสงนิดๆในที่มืดๆ

ปล. จะมารับแสงบ่อยๆคะ จะได้เดินไม่ลำบาก อิอิอะ หลับฝันดีนะคะ วันนี้ป้าเรย์หลับไปพร้อมกะ รูปพระจันทร์ยิ้ม ด้วยย ขอบคุณมากคะ


โดย: ป้าเรย์ วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:23:19:25 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ... มาราตรีสวัสค่ะ


โดย: golo_me วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:2:12:25 น.  

 
แวะมาหาจ้า..
แต่เจ้าของบ้านหลับงะ


โดย: อาลีอา วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:4:11:04 น.  

 
๐ วารผัน วันผ่าน แผ้ว............สวัสดี
จันทร์เคลื่อน เดือนคล้อย มี.....สว่างแล้ว
อรุณ อุ่นรับ ภูรี.....................เผยส่อง
วิหค ผก เจื้อยแจ้ว.................เบิกฟ้าธาตรี ฯ

อรุณสวัสดิ์ค่ะ ทุกๆ ท่าน


โดย: พ่อระนาด วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:6:47:45 น.  

 @.............วันพุธ สุดชื่นแท้............ เปรมปรีด์
พุทธแผ่ ปาระมี............................... ปกป้อง
พบพานแต่สิ่งดี............................... กันทั่ว เถิดเอย
เทพต่างร่วมแซ่ซ้อง..................... ....ปกคุ้มผองภัยฯ

สวัสดียามเช้าวันพุธครับ ภรนารถฯ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:7:15:12 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ ..พ่อระนาด

เด๋วนู๋ดาวมาเที่ยวใหม่น๊า....


โดย: satineesh วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:7:24:51 น.  

 


โดย: นู๋ดาว (satineesh ) วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:7:39:36 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ มีความสุขรับวันใหม่ เช่นกันนะค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:7:44:47 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ค่ะ...

ไปแอบอ่านกลอนของพ่อระนาดบ้านพี่เลิฟเลิฟมาค่ะ


โดย: +DidYouKnowMe+ วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:8:01:07 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปุ๊ก อิอิอิโดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:8:07:28 น.  

 
หวัดดีเช้าวันพุธค่ะ วันนี้คงสดใสกว่าทุกวัน..
มีความสุขมากๆๆค่ะ


โดย: powerza วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:8:51:44 น.  

 
มารับสิ่งดีๆยามเช้าครับ
ขอบคุณ


โดย: หมูน้อย (mr.pure.fon ) วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:9:27:05 น.  

 
คิดถึงนะค๊ะ...สบายดีมั้ยค๊า....


โดย: Why England วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:12:13:42 น.  

 
๙๙โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:12:46:12 น.  

 
ช่วยลบ เม้นท์ที่ 99 อันเดิมด้วยนะครับ ภรนารถฯ

จากบล็อก .... ก็ ลำปาง ไม่มีไรที่ต้อง"ยกนิ้ว"ให้นี่ครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:12:47:36 น.  

 
อยากให้มีบรรยากาศแบบโคลงวันนี้

ทุกๆวันจัง เพราะมากกกกกกกก ค่ะ

สุขกาย สบายใจนะค๊า


โดย: ซอมพอแสด วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:12:53:35 น.  

 
เมื่อเข้าใจความลับ
ก็จะเห็น
ความรัก

เมื่อเข้าใจความรัก
ก็จะเห็น
ความลับอิอิอิ
โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:13:22:24 น.  

 

ปล. เป็นห่วงเสมอค่ะ แต่ช่วงนี้จะมาช้าหน่อยนะค่ะ Miss you / นู๋หญิง

โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:15:00:29 น.  

 
แวะมาเยี่ยมแต่งบล๊อกได้สวยมากๆ


โดย: pon IP: 118.173.127.61 วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:16:14:39 น.  

 
คอไข่เจียวหมูสับเหมือนกันเหรอเนี่ย

วันหลังไปกินกันนะ


โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:16:43:50 น.  

 
วันนี้นู๋ดาวยุ่งหัวฟูอีกแล้วววว....คร่าโดย: satineesh วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:18:39:58 น.  

 
แวะมาราตรีสวัสดิ์คะ
ฝันดีนะคะ นอนห่มผ้าหนาๆด้วย อากาศหนาวแล้ว


โดย: อาลีอา วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:20:54:23 น.  

 
ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นราตรีที่มีความสุขมากๆ ได้ใช้ช่วงเวลาดีดีอยู่กับคนที่คุณรักค่ะ กู๊ดไนท์ค่ะ
โดย: หนังสือปกสวย วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:21:05:19 น.  

 
ขออิ๊บกระต่ายได้ไหม*-*

คืนนี้อากาศเย็น ห่มผ้าหนา ๆ รักษาสุขภาพค่ะ

ฝันดี ค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:21:35:29 น.  

 
หลับฝันดีนะครับ ภรนารถ ราตรีสวัสดิ์ครับ
(ล็อกอินไม่ได้)


โดย: เซียนกระบี่ IP: 202.149.25.238 วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:21:54:29 น.  

 


มาส่งพ่อระนาดที่น่ารักเข้านอนค่ะ

คืนนี้ ห่มผ้าเยอะ ๆ หลับฝันดีนะคะ


โดย: I_sabai วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:22:50:15 น.  

 
ฝันดีนะคะพี่ภรนารถ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: pataramin วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:22:52:03 น.  

 
หลับค่ะ หลับฝันเท่านั้นที่จะนำเราไปพบสุขทุกอย่างที่เรา "บงการ"ให้เหมือนใจเราได้...ฝันดีค่ะพี่ปุ๊กโดย: ญามี่ วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:0:33:30 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊กโดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:7:09:06 น.  

 


เข้ามาในนี้ทีไร...อิ่มใจกลับไปทุกที..

...มีความสุข HappY HappY กับวันหยุดย๊าว...ยาว..นะคะ...พ่อระนาด


โดย: +DidYouKnowMe+ วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:7:41:15 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ พ่อระนาด
โดย: satineesh วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:7:41:29 น.  

 สวัสดียามเช้าครับ ภรนารถฯ

ขอบคุณสำหรับเนื้อเพลง ที่เอาไปฝาก

ว่าแต่....รุ่นเก๋า เนี่ย แฝงความนัยทะแม่ง ๆ อยู่นะ

มีความสุขกับการทำงานครับ รักษาสุขภาพ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:7:48:33 น.  

 
มาส่งจ้า..
เดินทางปลอดภัยน๊า..


โดย: อาลีอา วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:8:00:19 น.  

 
แวะมารับบุญก่อนเดินทาง...
มีความสุขมากๆๆน่ะจ๊ะ...


โดย: powerza วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:8:37:09 น.  

 
Bhudda 2

ปอ ป้า ขอลาไปถือศีลกินเพลเป็นเวลา 3 - 4 วัน...นะคะ
กลับมาแล้ว จะนำบุญมาฝากทุก ๆ ท่าน

ขอให้ทุกท่าน มีความสุข สนุกสนาน สำราญใจ ตลอดวันหยุด 3 วันนี้..นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:10:34:56 น.  

 


เดินทางโดยปลอดภัยนะคะ


โดย: I_sabai วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:10:40:11 น.  

 
~สวัสดีครับ~

^_^ แวะมาเยี่ยม มายินเสียงเพลงที่คุ้นเคย ... ขออภัยที่หายหน้าหายตา

ติดเกมส์ อิอิ ... คงสบายดีนะครับ ธรรมะคุ้มครองคนปฏิบัติดีเสมอ

ทุกวันนี้ก็ยังทำทานเจือราคะอยู่บ่อยๆเลยครับ อย่างน้อยทำบุญทำทานแล้วก็อธิษฐานขอให้ต่อสู้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปให้ได้ หลายๆครั้งที่ให้เงินขอทานแล้วเก็บเอามาคิดว่าเขาจะเอาไปทำอะไรบ้าง ... ถึงรู้ทั้งรู้ว่าทำทานให้บริสุทธิ์ยังไงแต่ก็ลดละยากนะครับ ^_^ กิเลสตัณหานี่ช่างร้ายกาจจริงๆเนอะ


โดย: penguinsound วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:11:01:10 น.  

 ปล. “อย่าลืมบอกรักพ่อนะค่ะ” ขอให้มีความสุขกับวันหยุดที่จะมาถึงค่ะ
ส่วนนู๋หญิงทำงานปกติค่ะ แต่ไม่ลืมที่จะบอกรักคุณพ่อค่ะ
ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่มีให้เสมอค่ะ
ดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงเสมอ / นู๋หญิง


โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:13:21:01 น.  

 
พ่อระนาดมาร่วมถวายพระพระกะน้องนะคะ

แผ่ไพศาลมหากรุณาธิคุณ
เปรียบผู้หนุนส่งไทยไปทั่วหล้า
เป็นดั่งเช่นมิ่งขวัญปวงประชา
พระบุญญากึกก้องด้วยผองชน


เทิดไทพระบารมีศรีสยาม
ก้องลือนามสยามภูมิพล, พูนผล
ทรงเป็นพ่อหลวงไทยให้ปวงชน
น้ำพระหทัยเปี่ี่ยมล้นพระกรุณา


ลูกขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล
พร้อมปวงชนกมลมั่นศรัทธากล้า
นับเนื่องวาระพระชนมพรรษา
ผูกวิญญาน้อมถวายความภักดี
12.49
4-12-51โดย: nampikpatu วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:14:43:49 น.  

 


ไปพักผ่อน รับลมหนาวที่ไหน ค๊า คุณปุ๊ก

เที่ยวให้สนุก พักผ่อนก็ให้สบายกายใจน๊าโดย: ซอมพอแสด วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:17:42:38 น.  

 
แวะมาส่งเข้านอน ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


พรุ่งนี้วันพ่อมีความสุขกับคุณพ่อนะคะโดย: หนังสือปกสวย วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:21:39:35 น.  

 
มีความสุขในวันหยุดยาวนะค่ะ

วันนี้ฝันดี อีกวันนะค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:22:50:41 น.  

 
Photobucket
... หวัดดีค่ะ คุณปุ๊ก ไปทำบุญตอนเช้าวันนี้ค่ะ ไปกับอำไหมคะ

*** ครั้งต่อไปเราจะไปดูกันนะคะ ว่า..อานิสงส์ของการทำทาน ครบองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการนั้น ให้ผลอย่างไร ? ใบ้ให้นิดว่าเกี่ยวกับ " สมบัติ " ด้วยค่ะ อิอิ *** อำจองแถวหน้าค่ะ คุณปุ๊ก

... มีความสุขวันพ่อนะคะ โห หยุดหลายวันด้วย ไปเที่ยวไหนคะ อำจะนั่งรอ อ่าน ((แหะๆๆ งานเพียบ)) ขยับไปไหนไม่ได้เลยค่ะ รอคุณปุ๊ก มาเล่าให้ฟังดีกว่า


โดย: ธารสีม่วง วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:2:18:27 น.  

 
หยุดยาวแบบนี้
ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนรึเปล่าครับคุณปุ๊ก


โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:7:29:53 น.  

 
รักพ่อ (ระนาด) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ...เลยน๊า..

สวัสดี .. วันพ่อ .. จ้า


โดย: +DidYouKnowMe+ วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:8:23:57 น.  

 
มาแล้ว มอร์นิ่งจ้า คุณพี่...

ไปเที่ยวไหนป่ะ..

ส่วนเค้านอนอย่างเดียวอีกแล้ว

(เมื่อวานที่โมโห ขอโทษนะจ๊ะ)


โดย: HastaLaVista วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:8:25:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.