จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2553
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
14 ธันวาคม 2553
 
All Blogs
 

อวสานบท วิมุตติรัตนมาลีวิมุตติรัตนมาลี โดย พระพรหมโมลี

( วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.9)สมเด็จพระชินสีหสัพพัญญูเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราชาวพุทธบริษัททั้งหลาย ได้ทรงมีพระมหากรุณาตรัสพระพุทธฎีกาไว้ว่า

กิจฺโฉ มนุสฺสปฺปฏิลาโภ

การที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่ได้โดยยาก

บาทพระคาถานี้ พระอรรถกถาจารย์ผู้มีญาณวิเศษ และมีปัญญาหยั่งทราบความหมายในพระพุทธฎีกาอย่างแจ้งชัดได้กรุณาให้อรรถาธิบายความไว้ว่า การที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นสิ่งที่ได้โดยยาก ก็โดยเหตุว่าการที่จะมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้น จักต้องได้ด้วยความบากบั่นพยายามก่อสร้างกองการกุศลอันยิ่งใหญ่เสียก่อน จึงจะมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ได้

จริงอย่างนั้น บรรดามนุษย์หรือผู้คนในโลกนี้ ก่อนแต่กาลที่จะเกิดมา คือ ในขณะที่จะถือเอาซึ่งปฏิสนธิ เพื่อเกิดมาเป็นคนในมนุษยโลกนี้นั้น ต้องอาศัยกรรมฝ่ายดีซึ่งเรียกว่ากุศลกรรมเป็นเหตุปัจจัย หรือเป็นตัวการบันดาลอันสำคัญยิ่ง ทั้งกุศลกรรมที่เป็นเหตุ ปัจจัยหรือเป็นตัวการบันดาลอันสำคัญยิ่งนี้ จะต้องเป็นกุศลกรรมที่มีพลังกล้าแข็งเพียงพอด้วย จึงจะสามารถชักนำให้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนได้

หากเป็นกุศลกรรมที่ไม่มีกำลังหรือมีกำลังอ่อนแอ ไม่สามารถที่จะต่อต้านกับอกุศลกรรมที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามแล้ว กุศลกรรมนั้นถึงแม้จะมีอยู่โดยแท้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะชักนำให้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนได้

เมื่อกุศลกรรมไม่มีกำลังกล้าแข็งเพียงพอที่จะชักนำให้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนได้ สัตว์ทั้งหลายจักไปถือปฏิสนธิเกิดเป็นอะไรอื่น นอกจาก จตุราบาย! คือว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมจักถูกอกุศลกรรมที่มีกำลังแรงกล้ากว่า ชักพาให้ไปถือปฏิสนธิในจตุราบาย โดยให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกในนิรยภูมิบ้าง ให้ไปเกิดเป็นเปรตในเปตติวิสยภูมิบ้าง ให้ไปเกิดเป็นอสุรกายในอสุรกายภูมิบ้าง ให้ไปเกิดเป็นสัตวเดียรฉานในติรัจฉานภูมิบ้าง

ในกรณีนี้ ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงทราบว่า เหล่าสัตว์ที่ถูกอกุศลกรรมชักพาให้ไปถือปฏิสนธิในจุตราบายคือในอบายภูมิทั้ง ๔ ย่อมมีปริมาณมากกว่าเหล่าสัตว์ที่ถูกกุศลกรรมชักพาให้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลกนี้อย่างเทียบกันไม่ได้

เขาโคกับขนโคย่อมมี ปริมาณซึ่งจะเอามาเทียบกันไม่ได้ฉันใด เหล่าสัตว์ที่ไปถือปฏิสนธิในจตุราบายกับเหล่าสัตว์ที่ได้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคน ก็ย่อมมีปริมาณซึ่งจะเอามาเทียบกันไม่ได้ฉันนั้น หมายความว่าอย่างไรกัน ? หมายความว่า ในขณะที่จะถือปฏิสนธิเพื่อเกิดในภพชาติใหม่นั้น สัตว์ทั้งหลายได้พากันไปถือเอาปฏิสนธิในอบายภูมิทั้ง ๔ มีปริมาณมากมายเท่ากับจำนวนขนโค

ส่วนเหล่าสัตว์ที่มีโชคดีพากันมาถือเอาปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลกนี้ มีปริมาณน้อยนักเพียงแค่เขาโคเท่านั้น โคตัวหนึ่งมี ๒ เขา แต่มีขนเท่าใดเล่า โอ! มีจำนวนมากมายจนไม่มีใครอยากจะนับทีเดียว ขนโคทั้งตัวอันมีจำนวนมากมายนั่นแล เทียบได้กับจำนวนของเหล่าสัตว์ที่พากันไปถือปฏิสนธิในจตุราบาย ฝ่ายเหล่าสัตว์ที่ได้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลกนี้ย่อมมีแต่เพียงคู่หนึ่ง ซึ่งเท่ากับจำนวนเขาโคเท่านั้น ในปฏิสนธิกาลครั้งหนึ่ง

เมื่อจะกล่าวถึงความยากและความง่ายในปฏิสนธิภาพแล้วไซร้ การที่สัตว์ทั้งหลายจักพากันไปถือปฏิสนธิในจตุราบาย ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยง่ายดาย ส่วนว่าการที่สัตว์ทั้งหลายจักได้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลกนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยยากนัก หากจักเปรียบกับกิริยาของคนที่ว่ายน้ำไปในมหานที การที่จะบ่ายหน้าไปถือปฏิสนธิเกิดเป็นสัตว์ในจตุราบาย ย่อมเปรียบประหนึ่งคนที่ว่ายน้ำไปตามกระแสน้ำไหล

ซึ่งเป็นการกระทำที่ง่ายดาย ส่วนการที่จะได้มาถือ ปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลก ย่อมเปรียบประหนึ่งคนที่ว่ายทวนกระแสน้ำ ซึ่งเป็นการกระทำที่ยากหนักหนา เมื่อกล่าวโดยอุปมาว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นคนเป็นการยากนัก เสมือนหนึ่งการว่ายทวนกระแสน้ำในมหานทีเช่นนี้

ผู้มีปัญญาก็อาจที่จะหลับตาลองวาดให้เห็นเป็นมโนภาพไปว่า เมื่อบุคคลว่ายทวนกระแสน้ำมาด้วยความเหนื่อยยากโดยพลังแห่งกุศลกรรมอันแข็งแกร่ง ออกแรงว่ายเรื่อยมาไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งมาถึงจุดหมายปลายทาง คือ ได้เกิดมาเป็นคนหรือ เป็นมนุษย์ในมนุษยโลกสมปรารถนา ก็แลในขณะที่ได้เกิดมาเป็นคนในมนุษยโลกนี้ บัณฑิตผู้มีปรีชากล่าวว่าเสมือนหนึ่งได้มีโอกาสมายืนอยู่ภายใต้ต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งเมื่อนึกอยากจะได้สิ่งใด ก็ย่อมอาจที่จะได้สมตามมโนนึก

อันต้นกัลปพฤกษ์นั้น เป็นต้นไม้วิเศษมหัศจรรย์ สถิตอยู่ที่อุตรกุรุทวีปแห่งมนุษยโลก ปรากฏเป็นมหาพฤกษา แตกเป็นกิ่งก้านสาขากอปรด้วยใบมิดชิดแน่นหนา แต่ละสาขาแต่ละคบนั้นแลดูมีครุวนาดุจปราสาทเรือนยอด เป็นที่รโหฐานงามตระการสุดพรรณนามี ความสูงคณนาได้ ๑๐๐ โยชน์ เป็นพุ่มมหาพฤกษ์กว้างใหญ่บริเวณปริมณฑลโดยรอบวัดได้ ๓๐๐ โยชน์ ประดิษฐานอยู่เด่นโดดแลดูน่ารื่นรมย์แห่งใจ ผู้ใดมีความปรารถนาใคร่จะได้อะไร ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทอง หรือ เครื่องประดับประดาภูษาผ้าผ่อนท่อนสะไบ ทั้งสายสร้อยถนิมพิมพาภรณ์ เมื่อผู้นั้นจรไปถึงใต้ต้นกัลปพฤกษ์ก็อาจจะนึกเอาได้สมใจปรารถนาทุกคนไป

ผู้ที่ได้เกิดมาเป็นคนในมนุษยโลกนี้ ก็ย่อมจะเป็นผู้มีโชคดีเสมือนหนึ่งเข้าไปยืนอยู่ภายใต้ต้นกัลปพฤกษ์นั้นเหมือนกัน ด้วยว่าบรรดาเขาผู้เป็นมนุษย์ทั้งหลายจะนึกเอาอะไรเล่า จะนึกเอาสมบัติที่ดีวิเศษต่างๆคือ

- จักรพรรดิสมบัติ
- ทิพยสมบัติ
- พรหมสมบัติ
- นิพพานสมบัติ

ปรารถนาที่จะได้สมบัติอันประเสริฐเหล่านี้เอามาเป็นของตน ก็รีบก่อสร้างกองการกุศลให้มากๆเข้า ในไม่ช้า ก็อาจที่จะได้เป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้สมความปรารถนาเหตุว่าผู้ที่เกิดมาในมนุษยโลกนี้ ย่อมมีโอกาสที่จะก่อสร้างกองการกุศลได้มากกว่าเหล่าสตว์ที่เกิดในภูมิอื่นทั้งปวง

บรรดาท่านที่มีความปรารถนาอันลุล่วงได้ครองสมบัติวิเศษทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิราชก็ดี เทพบุตรเทพนารีในสรวงสวรรค์ชั้นฟ้าก็ดี หรือแม้แต่องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ดี ท่านเหล่านี้ล้วนแต่เคยมายืนอยู่ภายใต้ต้นกัลปพฤกษ์ คือ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพยายามก่อสร้างกองการกุศล ซึ่งเป็นการบำเพ็ญบารมีเพื่อให้ได้สมบัติที่ตนปรารถนาทั้งสิ้น

ในกรณีนี้ พึงเห็นตัวอย่าง เช่น พระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพระพุทธภูมิทั้งหลาย เมื่อท่านไปอุบัติเกิดเป็นเทวดาในเทวโลก หรือ ไปอุบัติเกิดเป็นพระพรหมในพรหมโลกในกาลบางคราว ท่านย่อมจะไม่สถิตอยู่ในเทวโลกหรือพรหมโลกจนถึง อายุขัยในภูมิเหล่านั้นเหมือนกับท่านผู้ใดเลย โดยที่แท้ เมื่อท่านไปอุบัติเกิดได้เสวยทิพยสมบัติ หรือพรหมสมบัติพอควรแก่กาลแล้ว

ท่านย่อมมีจิตผ่องแผ้วกระทำอธิมุตติกาลกิริยา คือ อธิษฐานให้เคลื่อนแล้วจุติลงมาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลกนี้ เพื่ออบรมสั่งสม พระพุทธบารมีให้ภิญโญต่อไป โดยเหตุที่มนุษยโลกเป็นภูมิที่อาจบันดาลให้ได้สมบัติสมมโนนึกเช่นนี้ บัณฑิตผู้มีปัญญาจึงกล่าวยืนยันไว้ว่า การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งแต่ละหน ย่อมเปรียบประหนึ่งเป็นคนมีโชคดีได้มายืนอยู่ภายใต้ต้นกัลปพฤกษ์

หวนกลับมานึกถึงเราท่านทั้งหลายบ้าง ขณะนี้เราเป็นอะไรและอยู่ที่ไหน ขณะนี้เราเป็นมนุษย์และอยู่ในมนุษยโลก เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องหมายความว่า ตัวเรานี้เป็นผู้มีพลังแห่งกรรมดีหรือกุศลกรรมอันแข็งแกร่งแรงกล้า พยายามแหวกว่ายทวนกระแสธารามาในท่ามกลางมหานทีด้วยความเหนื่อยยาก

จนมาสถิตประดิษฐานอยู่ภายใต้ต้นกัลปพฤกษ์ คือ มนุษยโลกนี้ได้ ซึ่งต้องนับว่าเราเป็นผู้มีโชคดียิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นอีกมากมายนักและที่ควรจักนับว่าเป็นผู้มีโชคดียิ่งขึ้น อีกเป็นทับทวี ก็โดยเหตุที่ว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราในชาตินี้มิใช่ว่าสักแต่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ชนิดธรรมดา โดยที่แท้ เราเกิดมาในชาตินี้เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา

การได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ปราชญ์ทั้งปวงพากันกล่าวว่าเป็นโอกาสดีวิเศษสุด ทั้งนี้ก็เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าโอฬารมหัศจรรย์ เป็นศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าทรงประกาศ อาจจะกล่าวได้ว่าบรรดาศาสนาต่างๆ ที่ปรากฏมีในโลกทุกยุคทุกสมัย

ศาสนาอื่นใดที่จะมีคำสอนอันวิเศษบวรถูกต้องตามสภาพธรรมความเป็นจริงเหมือนพระพุทธศาสนานั้นเป็นอันไม่มีอย่างแน่นอน ความวิเศษบวรแห่งพระพุทธศาสนาย่อมปรากฏมีอยู่มากมายสุดพรรณนา แต่ที่นับว่าวิเศษสุดก็คือ ในพระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดานี้ มีวิธีการสอนเพื่อให้บรรลุธรรมวิเศษถึงขั้นวิมุตติธรรมความหลุดพ้นจากกองทุกข์

เมื่อบุคคลใดซึ่งมีโอกาสดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา มีปัญญาผ่องใสใคร่จะนำตนให้พ้นจากกองทุกข์ในวัฏสงสาร และต้องการจะบรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นวิมุตติธรรม หากเขาผู้นั้นอุตสาหะปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏมีในคำสอนซึ่งเป็นนิยยานิกธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วไซร้ ก็อาจที่จะได้บรรลุวิมุตติธรรมเป็นขั้นๆไป ตั้งแต่วิมุตติธรรมขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุด ตามลำดับแห่งวิมุตติธรรมทั้งหลาย ดังต่อไปนี้


วิขัมภนวิมุตติ

เมื่อผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นภัยในวัฏสงสาร อุตส่าห์บำเพ็ญสมถกรรมฐานตามหลักการที่ปรากฏมีในพระพุทธศาสนา ก็ย่อมจะมีโอกาสได้บรรลุ วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพ้นเพราะการข่มไว้ อันเป็นวิมุตติ ธรรมลำดับที่ ๑ ซี่งได้แก่ อัฏฐฌานสมาบัติเหล่านี้ คือ

๑ ปฐมฌานสมาบัติ
๒.ทุติยฌานสมาบัติ
๓.ตติยฌานสมาบัติ
๔.จตุตถฌานสมาบัติ
๕.อากาสานัญจายตนฌานสมาบัติ
๖.วิญญานัญจายตนฌานสมาบัติ
๗.อากิญจัญญายตนฌานสมาบัติ
๘.เนวสัญญานาสัญญายตนฌานสมาบัติ


ตทังควิมุตติ

เมื่อผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นภัยในวัฏสงสาร อุตส่าห์บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักการที่ปรากฏมีในพระพุทธศาสนา ก็ย่อมจะมีโอกาสได้บรรลุ ตทังควิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยองค์วิปัสสนาญาณนั้นๆอันเป็นวิมุตติธรรมลำดับที่ ๒ ซึ่งได้แก่องค์วิปัสสนาญาณ เหล่านี้คือ

๑. นามรูปปริจเฉทญาณ
๒.ปัจจยปริคคหญาณ
๓.สัมมสนญาณ
๔.อุทยัพพยญาณ
๕.ภังคญาณ
๖.ภยญาณ
๗.อาทีนวญาณ
๘.นิพพิทาญาณ
๙.มุญจิตุกัมยตาญาณ
๑๐.ปฏิสังขาญาณ
๑๑.สังขารุเบกขาญาณ
๑๒.อนุโลมญาณ
๑๓.โคตรภูญาณ


สมุจเฉทวิมุตติ

โดยอำนาจแห่งการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นไปตามครรลองอันถูกต้องตามกระแสพระพุทธฎีกา ท่านผู้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานที่ได้บรรลุตทังควิมุตติแล้วนั้น ก็ย่อมมีโอกาสที่จะพลันได้บรรลุวิมุตติธรรมขั้นต่อไปคือ สมุจเฉทวิมุตติ ความหลุดพ้นโดยการละได้เด็ดขาด อันเป็นวิมุตติธรรมลำดับที่ ๓ ซึ่งได้แก่พระอริยมรรคญาณ อันวิเศษสุดในพระพุทธศาสนาตามลำดับชั้น คือ

๑. พระโสดาปัตติมรรคญาณ
๒. พระสกิทาคามิมรรคญาณ
๓. พระอนาคามิมรรคญาณ
๔. พระอรหัตมรรคญาณ


ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ

โดยอำนาจแห่งการได้บรรลุพระอริยมรรคญาณ อันเป็นสมุจเฉทวิมุตตินั้น ท่านผู้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาซึ่งอุตสาหะบำเพ็ญให้เป็นไปตามพระพุทธานุสาสนี ก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้บรรลุวิมุตติธรรมขั้นต่อไป คือ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ความหลุดพ้นโดยสงบเย็นเป็นอย่างยิ่ง อันเป็นวิมุตติธรรมลำดับที่ ๔ ซึ่งได้แก่ พระอริยผลญาณอันประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาตามลำดับชั้น คือ

๑. พระโสดาปัตติผลญาณ
๒. พระสกิทาคามิผลญาณ
๓. พระอนาคามิผลญาณ
๔. พระอรหัตผลญาณ


นิสสรณวิมุตติ

โดยอำนาจแห่งการได้บรรลุพระอรหัตผลญาณ อันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตติขั้นสูงสุดนั้น ท่านผู้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งบัดนี้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวเจ้าแล้ว ย่อมมีโอกาสผ่องแผ้วได้บรรลุวิมุตติธรรมขั้นต่อไป คือ นิสสรณวิมุตติ ความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไป อันเป็นวิมุตติธรรมลำดับที่ ๕ ซึ่งได้แก่พระนิพพานอันเป็นยอดธรรมในพระพุทธศาสนา คือ

๑. สอุปาทิเสสนิพพาน หรือ กิเลสนิพพาน
๒. อนุปาทิเสสนิพพาน หรือ ขันธนิพพาน

ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย ความวิเศษสุดแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นที่สุดเคารพบูชาของพวกเราชาวพุทธบริษัท ย่อมประมวลลงที่วิมุตติธรรมความหลุดพ้นตามที่พรรณนามานี่เท่านั้น บัณฑิตทางพระพุทธศาสนานับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นมา จนถึงพระอรหันต์สาวกวิเศษมหาขีณาสวเจ้าทั้งปวง ซึ่งเป็นผู้ล่วงพ้นจากกิเลสสังโยชน์และกองทุกข์ เพราะวิมุตติธรรมอันบวร ต่างพากันสรรเสริญและสั่งสอนว่า

วิมุตติธรรมนี้เป็นสาระแห่งพระพุทธศาสนา เป็นแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนา เป็นยอดธรรมหรือเป็นธรรมอย่างเอกแห่งพระพุทธศาสนา ผู้ที่มีศรัทธาปฏิบัติตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาจนได้บรรลุถึงวิมุตติธรรม ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงธรรมวิเศษซึ่งเป็นสาระหรือเป็นแก่นแท้แห่งธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น ก่อนที่จะจากกันไป ในอวสานกาลเป็นที่จบลงแห่งวิมุตติรัตนมาลีนี้ จึงใคร่ที่จักกล่าวเป็นคำสุดท้ายว่า

ในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ และได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาในชาตินี้ สิ่งสำคัญอันประเสริฐสุดที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็คือ วิมุตติธรรม ความหลุดพ้นจากกองทุกข์ซึ่งเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร แต่การที่จะได้บรรลุถึงวิมุตติธรรมนั้นจะต้องมีการบำเพ็ญกุศลกรรมอย่างสูงถึงขั้นภาวนากรรม

กล่าวคือ เมื่อบำเพ็ญสมถกรรมฐานอันเป็นการภาวนากรรมขั้นต้น ก็อาจที่จะได้รับผลวิเศษขั้นแรก คือ วิกขัมภนวิมุตติและเมื่อรีบรุดบำเพ็ญวิปัสสนา กรรมฐานอันเป็นภาวนากรรมยิ่งใหญ่ ก็อาจที่จะได้รับผลวิเศษสุด คือ ได้บรรลุตทังควิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ และปฏิปัสสัทธิวิมุตติตามลำดับไป ครั้นได้บรรลุถึงปฏิปัสสัทธิวิมุตติธรรมขั้นสูงสุดแล้ว ย่อมจักมีจิตผ่องแผ้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวเจ้า

สังโยชน์กิเลสธุลีแม้แต่เท่ายองใยก็ไม่มีเหลือติดอยู่ในขันธสันดาน เป็นผู้หมดกิจอยู่จบพรหมจรรย์ สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ได้รับประโยชน์จากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอย่างชื่นชมยินดี ทั้งเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพบูชาแห่งปวงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดำรงชีพอยู่จนอายุขัยแล้ว ก็จะเคลื่อนแคล้วดับขันธ์เข้าไปเสวยสันติสุขอยู่ ณ พระอมตมหาปรินิพพานอันเป็นนิสสรณวิมุตติธรรมวิเศษสุดท้าย ซึ่งเป็นวิเศษสถานศุภมงคล นับว่าเป็นผู้ล่วงพ้นจากมุขมณฑลแห่ง พญามัตยุราชไปชั่วนิรันดร์ ด้วยประการฉะนี้..จบ วิมุตติรัตนมาลี แต่เพียงเท่านี้ค่ะ

ที่มา : //bannpeeploy.exteen.com/20080128/entry-6
 

Create Date : 14 ธันวาคม 2553
72 comments
Last Update : 14 ธันวาคม 2553 21:48:24 น.
Counter : 1708 Pageviews.

 

เกิดเป็นมนุษย์ช่างลำบากนักต้องหมั่นสร้างกุศลกรรมให้มากแล้ว ขอบคุณนะครับน้องปุ๊กจัง

 

โดย: อ้วนforest IP: 118.174.92.47 14 ธันวาคม 2553 23:21:32 น.  

 

อนุโมทนา กับความตั้งมั่นในการสร้างกุศลกรรมค่ะ พี่อ้วนจัง

 

โดย: พ่อระนาด 14 ธันวาคม 2553 23:31:39 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับคุณปุ๊ก

 

โดย: กะว่าก๋า 15 ธันวาคม 2553 6:02:54 น.  

 

แวะมาทักทายคนอัพบล็อกค่ะ
หายไปนานเลย
มีความสุขมากๆนะคะ

 

โดย: ในความอ่อนไหว 15 ธันวาคม 2553 9:18:30 น.  

 

สวัสดียามเช้านะครับคุณปุ๊ก ^^

 

โดย: พระจันทร์ของขวัญ (Great_opal ) 15 ธันวาคม 2553 10:08:30 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับ 

โดย: กะว่าก๋า 16 ธันวาคม 2553 7:41:10 น.  

 

ขอบคุณที่ให้สติครับพี่

 

โดย: peeradol33189 16 ธันวาคม 2553 10:22:16 น.  

 

สวัสดียามบ่ายนะครับคุณปุ๊ก ^^

 

โดย: พระจันทร์ของขวัญ (Great_opal ) 16 ธันวาคม 2553 13:22:38 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับคุณปุ๊ก
 

โดย: กะว่าก๋า 17 ธันวาคม 2553 6:37:36 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก
ไม่ได้เข้าบล๊อกมาหลายวัน เพิ่งเห็นวันนี้
อนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ

 

โดย: ในความฝันของใครสักคน 17 ธันวาคม 2553 7:47:31 น.  

 

ทักทายพร้อมอนุโมทนาบุญอีกรอบค่ะ
มีความสุขตลอดวันนะคะ

 

โดย: ในความอ่อนไหว 17 ธันวาคม 2553 11:30:25 น.  

 

ดีจังเข้าบล็อกน้องปุ๊กได้ตามปกติแล้ว
เลื่อนส่งรายงานหลายวันเชียวค่ะ เพราะป่วยแทบแย่

 

โดย: redclick 17 ธันวาคม 2553 14:19:59 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ 

โดย: กะว่าก๋า 18 ธันวาคม 2553 6:13:31 น.  

 

เชียงใหม่อากาสหนาวมากเลยล่ะครับคุณปุ๊ก
วันนี้ฟ้าครึ้มทั้งวันเลยครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 18 ธันวาคม 2553 12:21:19 น.  

 

ระยะนี้งานยุ่งเหยิง ชักจะห่างๆธรรมะไม่ค่อยได้เข้ามาอ่านเลย
เรื่อง วิมุตติรัตนมาลี นี่ยาวมากเลยนะปุ๊ก

 

โดย: ลุงแอ๊ด 18 ธันวาคม 2553 18:27:55 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ
 

โดย: กะว่าก๋า 19 ธันวาคม 2553 6:49:15 น.  

 

สวัสดีค่ะน้องปุ๊ก
ดีขึ้นบ้างแล้วค่ะ หลังจากเสียเงินตัดแว่นใหม่ ซื้อจอคอมฯ ใหญ่ขึ้น ตัวเบากระเป๋าแห้งเลยเชียว
นอนพักผ่อนหนึ่งสัปดาห์เต็ม ๆ ยังมีเวียนหน้านิดหน่อยค่ะ

 

โดย: redclick 19 ธันวาคม 2553 12:01:27 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณพ่อระนาด

บลอกนี้อิ่มบุญเสมอ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมเยียนกัน

สบายดีเช่นกันนะคะ

ฝันดีค่ะคืนนี้

 

โดย: อิ่ม_Aim 19 ธันวาคม 2553 22:13:25 น.  

 

ยาวเชียวกว่าจะอ่านจบ

ขอบคุณแวะไปทักทายกันที่ blog จ้า

 

โดย: ความคุ้นเคยที่หายไป 19 ธันวาคม 2553 22:45:36 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 20 ธันวาคม 2553 6:30:32 น.  

 

ท ทมาโน ปีโย โหติ...ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

สวัสดีวันจันทร์..วันที่ฟ้าสดใส...ค่ะ


 

โดย: พรหมญาณี 20 ธันวาคม 2553 10:31:14 น.  

 
PS. i miss you.

 

โดย: นู๋หญิงจ๋า 21 ธันวาคม 2553 10:05:06 น.  

 สวัสดีค่ะ พี่ปุ๊ก

 

โดย: พธู 21 ธันวาคม 2553 15:00:18 น.  

 

กุศลกรรมชักนำให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เมื่อเกิดมาแล้วหมั่นสร้างกรรมดี ก็มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์อีก เกิดมาสร้างบารมีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเกิดอีก

 

โดย: JohnV 22 ธันวาคม 2553 10:25:59 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 23 ธันวาคม 2553 6:44:25 น.  

 

อรุณสวัสดิ์นะครับคุณปุ๊ก ^^

 

โดย: พระจันทร์ของขวัญ (Great_opal ) 23 ธันวาคม 2553 9:03:46 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับคุณปุ๊ก

 

โดย: กะว่าก๋า 24 ธันวาคม 2553 6:23:28 น.  

 MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2011 TO YOU
NULAW.M

 

โดย: nulaw.m 24 ธันวาคม 2553 10:11:51 น.  

 เทศกาลแห่งความสุขกำลังใกล้เข้ามาแล้วค่ะ
ขอให้คุณปุ๊กมีความสุขมาก ๆ นะคะ

..MerrY X'Mas & HappY NeW YeaR 2011..

 

โดย: I_sabai 24 ธันวาคม 2553 16:36:32 น.  

 

Merry Christmas and Happy New Year 2011


ขอให้วันใหม่ เดือนใหม่ ปีใหม่ คือ วาระแห่งสุขภาพกายที่เข้มแข็ง จิตใจแจ่มใส เบิกบาน
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นทั้งวิถีโลกและวิถีธรรม


เป็นวันใหม่ เวลาใหม่ ที่พร้อมรับพลังแห่งบุญ สู่ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม สว่าง สงบ เย็น
และล่วงทุกข์ได้ด้วยธรรมโอสถค่ะ 

โดย: ร่มไม้เย็น 24 ธันวาคม 2553 21:57:16 น.  

 

สุขสันต์วันคริสมาสค่า ^^

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: JinnyTent 24 ธันวาคม 2553 22:00:55 น.  

 

Merry Christmas ค่ะน้องปุ๊ค
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


แอมอร

 

โดย: peeamp 25 ธันวาคม 2553 0:11:18 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ
 

โดย: กะว่าก๋า 25 ธันวาคม 2553 6:10:04 น.  

 

สุขสันต์วันคริสมาสต์ครับปุ๊กMay love and laughter fill your life at
Christmas and throughout the New Year.

Loong Add

 

โดย: ลุงแอ๊ด 25 ธันวาคม 2553 10:41:26 น.  

  

โดย: d__d (มัชชาร ) 25 ธันวาคม 2553 11:00:07 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


มีความสขมากๆนะจ๊ะ น้องน้อย

 

โดย: สุนันยา 25 ธันวาคม 2553 11:05:40 น.  

 

Merry Christmasค่ะ คุณปุ๊ก

ขอให้มีความสุขมากมายจ้า

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 25 ธันวาคม 2553 14:22:56 น.  

 ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะคุณพ่อระนาด

 

โดย: อิ่ม_Aim 25 ธันวาคม 2553 15:16:57 น.  

 


✿สุขสันต์วันคริสมาสค่ะ...พี่ปุ๊ก...พ่อระนาด
มารับกลับไปด้วยอ๊ะความสุขกับเทศกาลแห่งความสุขนะคับ…
*.:。✿*Happy*.:。✿* Happy . *.:。✿*Happy JA
✿✿✿✿มัททะนะ✿มัททะนะ✿มัททะนะ✿✿✿✿
*.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。*.:。✿*゚¨゚・ ✿.。.:**


Christmas Glitter Graphics, xmas scraps, comments, animate gif images


 

โดย: mastana 25 ธันวาคม 2553 15:41:41 น.  

 


Christmas Scraps
Christmas scraps, graphics, animate gif images

More Scraps for OrkutMerry Christmas ค่ะคุณปุ๊ก
มีความสุขมาก ๆ นะคะ

 

โดย: มินทิวา 25 ธันวาคม 2553 16:56:20 น.  

 

Merry Christmas and Happy New Year ka
...

 

โดย: กิ่งไม้ไทย 25 ธันวาคม 2553 20:45:39 น.  

 
 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 26 ธันวาคม 2553 1:52:30 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 26 ธันวาคม 2553 7:26:28 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ
 

โดย: กะว่าก๋า 27 ธันวาคม 2553 6:19:35 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ
 

โดย: กะว่าก๋า 28 ธันวาคม 2553 6:52:36 น.  

 

สุริยา สาดส่อง ผ่องไสว
ส่งดอกไม้ ทายทัก ฝากคิดถึง
ปีใหม่ใกล้ เยือนเยี่ยม เปี่ยมคำนึง
ขอพรซึ้ง จากสรวง ฝากห่วงใย

ให้ประสบ สิ่งหวัง ทางชีวิต
สิ่งใดคิด ให้สม ภิรมย์สมัย
ร่ำรวยทรัพย์ รับโชค พ้นโรคภัย
สุขสดใส ตลอดกาล นิรนดร์เทอญ...


สวัสดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ค่ะ

Flower Pictures Upload Photos View Photos


"สุนันยา"

 

โดย: สุนันยา 28 ธันวาคม 2553 10:05:44 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ
 

โดย: กะว่าก๋า 29 ธันวาคม 2553 6:13:31 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ 2554 นะคร้าบ

ขอให้พี่มีความสุข สวัสดี
แคล้วคลาดสิ่งเลวร้าย
ได้รับแต่สิ่งอันเป็นมงคล
และขออนุโมทนาในกุศล
แห่งการปฏิบัติธรรมมาตลอดทั้งปี
และขอให้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน
อันเป็นที่สุดของชาวพุทธเรานะคร้าบบ

 

โดย: peeradol33189 29 ธันวาคม 2553 10:52:36 น.  

 

 

โดย: พี่รี่+ต๊อก 29 ธันวาคม 2553 22:59:07 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ
 

โดย: กะว่าก๋า 30 ธันวาคม 2553 5:53:24 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ปุ๊ก
ระลึกถึงเสมอนะคะ

 

โดย: sirivinit 30 ธันวาคม 2553 9:27:22 น.  

 

สวัสดีปีใหม่จ้ะเด็กดื้อ ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขมากๆจ้ะ ไปเที่ยวไหนหรือเปล่า ถ้าไปก็ฝากเที่ยวเผื่อด้วยนะจ๊ะ

 

โดย: JohnV 30 ธันวาคม 2553 11:10:28 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ 2554

มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวค่ะ

 

โดย: ชีวิตมีลีลา 30 ธันวาคม 2553 11:55:08 น.  

 ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะค่ะ
คาดว่า...อาจจะไม่ว่างมาทักทาย

ขอให้...มีความสุขกาย สุขใจ ทั้งปี และตลอดไปค่ะ
สวัสดีปีใหม่จ้า


 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 30 ธันวาคม 2553 16:14:32 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ ปีกระต่ายน่ารัก ^^
ขอให้มีความสุขมากมายนะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: JinnyTent 30 ธันวาคม 2553 19:03:22 น.  

 

 

โดย: redclick 30 ธันวาคม 2553 19:05:12 น.  

 

อตีตํ นานะวา คะเมยยะ
ไม่ควรคิดคำนึงกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว

ขอให้เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุขและสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 30 ธันวาคม 2553 20:22:58 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับ 

โดย: กะว่าก๋า 31 ธันวาคม 2553 7:40:04 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ พี่ปุ๊ก 

โดย: พธู 31 ธันวาคม 2553 7:59:31 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ครับพ่อระนาด
ขอให้แข็งแรงทั้งสุขภาพและการปฏิบัติธรรมครับ

 

โดย: oddy.freebird 31 ธันวาคม 2553 9:51:29 น.  

 ก้าวพ้นผ่านปีเก่าเข้าปีใหม่
ส่งหัวใจข้ามฟ้ามาถึงนี่
มอบความรักจริงจังความหวังดี
ศรัทธาที่เปี่ยมล้นจากคนเดิม

เพลงปีใหม่แว่วขานหวานเสนาะ
พรไพเราะบรรเลงร่ายคล้ายสุขเพิ่ม
มิตรภาพเบ่งบานสานต่อเติม
ปีใหม่เริ่มสหัสวรรษพิพัฒน์พร

มอบความรักภักดีเป็นที่ตั้ง
มอบความหวังแด่ท่านผ่านอักษร
มอบความห่วงกูลเกื้อเอื้ออาทร
เป็นบทกลอนมอบให้ด้วยใจจริง

ต่างมาลาแทนของขวัญกำนัลมิตร
ทุกถิ่นทิศทั่วแคว้นแฟนชายหญิง
คิดพูดทำสิ่งดีที่พึ่งพิง
เลิศล้ำยิ่งกว่าพรสุนทรนาม

ขอคำพรประสิทธิ์สัมฤทธิ์ผล
ขอทุกคนปลอดภัยในสยาม
ขอท่านมีอนาคตอย่างงดงาม
ขอมีความสุขสันต์นิรันดร์เทอญ


ด้วยความปรารถนาดีตลอดปี ๒๕๕๔ และตลอดไป
จากใจ
ลุงแอ๊ด

 

โดย: ลุงแอ๊ด 31 ธันวาคม 2553 13:20:23 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ 2554 ขอให้สุข

หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน

อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน

แสนสุขสันต์ สุขภาพดี มีเงินทอง

 

โดย: หน่อยอิง 31 ธันวาคม 2553 14:18:13 น.  

 

 

โดย: ไกลเกินใจสายเกินแก้ 31 ธันวาคม 2553 15:24:15 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: puncho 31 ธันวาคม 2553 19:38:50 น.  

 สวัสดีปีใหม่ 2554 ค่ะ ^-^
ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ มีความสุขตลอดปี และตลอดไป

 

โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก 31 ธันวาคม 2553 21:37:57 น.  

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญนะค๊ะ

 

โดย: Why England 31 ธันวาคม 2553 23:09:48 น.  

 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ คุณพ่อระนาด

 

โดย: อิ่ม_Aim 1 มกราคม 2554 2:33:11 น.  

 

 

โดย: ขวัญกับพระจันทร์ของขวัญ (Great_opal ) 1 มกราคม 2554 3:12:10 น.  

 

 

โดย: กะว่าก๋า 1 มกราคม 2554 6:12:57 น.  

 ***สวัสดีค่ะ น้องปุ๊ก**

*ปีใหม่นี้ขอให้มี*

12 เดือน แห่งความรัก

52 สัปดาห์ แห่งความสมหวัง

365 วัน แห่งความสนุกสนาน

8,760 ชม. แห่งความสดใส

525,600 นาที แห่งความปิติยินดี

31,536,000 วินาที แห่งความสุข

และ...สุขภาพกายใจแข็งแรงตลอดปี

..........ตลอดไป .......น๊า..

Happy New Years..2554 นะคะ*

 

โดย: ซอมพอแสด 1 มกราคม 2554 11:02:58 น.  

 สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ นะคะ

 

โดย: พ่อระนาด 1 มกราคม 2554 18:34:49 น.  

 สวัสดีวันปีใหม่ค่ะ

 

โดย: d__d (มัชชาร ) 1 มกราคม 2554 19:18:48 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.