จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
 
ตุลาคม 2551
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
31 ตุลาคม 2551
 
All Blogs
 
วิธีสร้างบุญบารมี ๑พระนิพนธ์ใน


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช


สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙


วัดบวรนิเวศวิหาร
วิธีสร้างบุญบารมี

บุญ ความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ของพระพรหมคุณภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) กล่าวว่า บุญ คือ เครื่องชำระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ความประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ และกุศลธรรม
บารมี คือ คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง


วิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๓ ขั้นตอน

คือ การให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา ที่นิยมเรียกกันว่า “ ทาน ศีล ภาวนา ” ซึ่งการให้ทานหรือการทำทานนั้น เป็นการสร้างบุญเป็นเบื้องต้นที่สุด ได้บุญน้อยที่สุดในการทำบุญทั้ง ๓ ขั้นตอน ซึ่งการให้ทานนี้ ไม่ว่าจะทำมากอย่างไร ก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการถือศีลไปได้ และการถือศีลนั้น แม้จะถือมากและเคร่งครัดอย่างไร ก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากเกินไปกว่าเจริญภาวนาไปได้

ฉะนั้น การเจริญภาวนานั้น จึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุด ได้บุญบารมีมากที่สุด


ในทุกวันนี้เราส่วนใหญ่ รู้จักกันแต่การให้ทานอย่างเดียว เช่น การทำบุญตักบาตร ทอดกฐิน ผ้าป่า สละทรัพย์สร้างโบสถ์วิหาร ศาลาการเปรียญ ส่วนการถือศีล ที่แม้จะได้บุญมากกว่าทำทาน ก็ยังมีการวิรัติรักษา คือ ถือศีลกันเป็นส่วนน้อย ฉะนั้นเพื่อความเข้าใจอันดี จึงขอชี้แจงถึงวิธีการสร้างบุญบารมี ว่าอย่างไรจึงจะเป็นการลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้บุญบารมีมากที่สุด ดังต่อไปนี้ คือ


๑. การทำทาน

การทำทาน ได้แก่ การสละทรัพย์สินสิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่บุคคลอื่น โดยมุ่งหวังจะจุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความมีเมตตาจิตของตน ทานที่ได้ทำไปนั้น จะทำให้ผู้ทำทานได้บุญมากหรือน้อยเพียงใด ย่อมสุดแล้วแต่องค์ประกอบ ๓ ประการ ถ้าประกอบหรือถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการนี้แล้ว ทานนั้นย่อมมีผลมาก ได้บุญบารมีมาก กล่าวคือ


องค์ประกอบข้อ ๑. “ วัตถุทานที่ให้ ต้องบริสุทธิ์ ”

วัตถุทานที่ให้ ได้แก่ สิ่งของ ทรัพย์สินสมบัติ ที่ตนได้สละให้เป็นทานนั่นเอง จะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ ที่จะเป็นของบริสุทธิ์ได้จะต้องเป็นสิ่งของที่ตนได้แสวงหา ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ในการประกอบสัมมาอาชีพ ไม่ใช่ของที่ได้มาด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น เช่น ได้มาโดยทุจริต ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฯลฯ


ตัวอย่าง ๑

ได้มาโดยการเบียดเบียนเลือดเนื้อสัตว์ เช่น ฆ่าสัตว์ต่างๆ เป็นต้นว่า ปลา โค กระบือ สุกร โดยประสงค์จะนำเอาเลือดเนื้อของเขามาทำอาหารถวายพระ เพื่อเอาบุญ ย่อมเป็นการสร้างบาปเอามาทำบุญ วัตถุทานคือเนื้อสัตว์นั้นเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์ แม้ทำบุญให้ทานไปก็ย่อมได้บุญน้อย จนถึงเกือบไม่ได้อะไรเลย ทั้งอาจจะได้บาปเสียอีก หากว่าทำทานด้วยจิตที่เศร้าหมอง แต่การที่ได้เนื้อสัตว์มาโดยการซื้อหาจากผู้อื่นที่ฆ่าสัตว์นั้น โดยที่ตนมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการฆ่าสัตว์ก็ดี เนื้อสัตว์นั้นตายเองก็ดี เนื้อสัตว์นั้นย่อมเป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์ เมื่อนำมาทำทาน ย่อมได้บุญมาก หากถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบข้ออื่นๆ ด้วย


ตัวอย่าง ๒

ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ตลอดถึงการทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง อันเป็นการได้ทรัพย์มา ในลักษณะที่ไม่ชอบธรรม หรือโดยเจ้าของเดิมไม่เต็มใจให้
ทรัพย์นั้นย่อมเป็นของไม่บริสุทธิ์ ด้วยนำเอาไปกินไปใช้ ย่อมเกิดโทษ เรียกว่า “ บริโภคโดยความเป็นหนี้ ” แม้จะนำเอาไปทำบุญให้ทาน สร้างโบสถ์วิหาร ก็ไม่ทำให้ได้บุญแต่อย่างใด เนื่องด้วยต้องชดใช้หนี้กรรมอันเกิดแต่การเบียดบัง ยักยอก ฉ้อโกง ปล้นชิงทรัพย์ อันได้มาโดยไม่ชอบธรรมเหล่านั้น


สมัยหนึ่งในราชการที่ ๕ มีหัวหน้าสำนักนางโลก ชื่อว่า “ ยายแฟง ” ได้เรียกเก็บเงินจากหญิงโสเภณีในสำนักของตน จากอัตราที่ได้มาครั้งหนึ่ง ๒๕ สตางค์ แกจะชักเอาไว้ ๕ สตางค์ สะสมเอาไว้เช่นนี้ จนได้ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท แล้วจึงจัดสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่ง ด้วยเงินนั้นทั้งหมด เมื่อสร้างเสร็จแล้ว แกก็ปลื้มปีติ นำไปนมัสการถาม หลวงพ่อโต วัดระฆัง ว่าที่แกสร้างวัดทั้งวัดด้วยเงินของแกทั้งหมด จะได้บุญบารมีอย่างไร

หลวงพ่อโตตอบว่า ได้แค่ ๑ สลึง แกก็เสียใจ เหตุที่ได้บุญน้อย ก็เพราะทรัพย์อันเป็นวัตถุทาน ที่ตนนำมาสร้างวัดอันเป็นวิหารทานนั้น เป็นของที่แสวงหาได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ เพราะเบียดเบียนมาจากเจ้าของ ที่ไม่เต็มใจจะให้ ฉะนั้น บรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลาย ที่ซื้อของถูกๆ แต่ขายแพงๆ จนเกินส่วนที่ควรจะได้ ผลกำไรที่ได้มา เพราะความโลภจัดจนเกินส่วนนั้น ย่อมเป็นสิ่งของที่ไม่บริสุทธิ์ โดยนัยเดียวกัน


วัตถุทานที่บริสุทธิ์ เพราะการแสวงหาได้มาโดยชอบธรรมดังกล่าว ไม่ได้จำกัดว่าเป็นของมากหรือน้อย มีค่าน้อยหรือมีค่ามาก จะเป็นของดี เลว ประณีต มากหรือน้อย ไม่สำคัญ สำคัญขึ้นอยู่กับเจตนา ในการให้ทานนั้น ตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาที่ตนมีอยู่

-----------------------------------


คราวหน้าเรามาต่อองค์ประกอบข้อที่ ๒ ว่ากันด้วยเรื่อง เจตนาในการให้ทาน ต้องบริสุทธิ์ กันนะคะ

จขบ. ขอส่งใบลาเพื่อนพ้อง น้องพี่ ไปปฏิบัติธรรมที่กาญจนบุรี เป็นเวลา 2 วัน นะคะ กลับมาแล้วจะเอาบุญมาฝากทุกท่านค่ะ ยังไงก็ขอฝากดูแลบ้านให้หน่อยนะคะ คิดถึงกันก็แวะมานั่งเล่นได้ค่ะ กลับมาจะมีรางวัลให้ อิอิ ก็จะเอาบุญมาฝากไงคร้าบบ...
Create Date : 31 ตุลาคม 2551
Last Update : 28 พฤศจิกายน 2551 19:28:23 น. 77 comments
Counter : 660 Pageviews.

 
Thank you ka.


โดย: CrackyDong วันที่: 31 ตุลาคม 2551 เวลา:23:44:17 น.  

 
ว้า....ว่าจะมาเจิมสักกะหน่อยมะทันเยยย
ฝันดีแระกานนะคร้าาาา
โดย: nampikpatu วันที่: 31 ตุลาคม 2551 เวลา:23:48:27 น.  

 
สาธุค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อคิดข้อธรรมดีดีนะคะ

แวะมาเยี่ยมครั้งแรก และจะมาอีกบ่อยๆค่ะ

มีความสุขมากมากนะคะ


โดย: discipula วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:0:25:13 น.  

 
สาธุ มารับธรรมะดีๆแต่เช้า เจ้าค่ะ


โดย: ย่าชอบเล่า วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:6:16:28 น.  

 
ขอให้มีความสุขในทุกสิ่งที่ทำ และในทุกวันนะค่ะ


โดย: ขออีกหน (ย่าชอบเล่า ) วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:6:17:23 น.  

 
ธรรมะสวัสดี สวัสดียามเช้าคะปุ๊ก
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: sawkitty วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:6:18:54 น.  

 


สวัสดีเช้าวันเสาร์ครับ...ภรนารถ

มาลงนามรับฝากบ้านก่อนนะครับ แล้วค่อยมาอ่านวันละเล็กละน้อย ระหว่างเฝ้าบ้าน

เรื่องราวดีดี ต้องอ่านละเอียดหน่อย ...

มีความสุข รักษาสุขภาพ นะครับ

ปล.ประชาชนฝากบ้านกับตำรวจ แล้ว ตำรวจจะไปฝาก.... กะใคร

ปล.2 .... อย่าลืมของฝากล่ะครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:10:36 น.  

 
อนุโมทนาบุญครับคุณปุ๊ก
ขอให้การปฏิบัติลุล่วงและได้ผลตามที่ตั้งใจนะครับ


โดย: ก๋าคุง (กะว่าก๋า ) วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:21:06 น.  

 
สาธุ

โอ้ว!!! คุณพี่ แหมไปเม้นท์ซะ

คอนเซ็ปต์เดียวกับสายัณห์เลยนะนั่นอ่ะ

ก๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก

คิดถึงนะ

เอาสะพานข้ามแม่น้ำแควมาฝากด้วยนะ


โดย: HastaLaVista วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:46:08 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ แวะมารับธรรมะดีๆยามเช้าจร้าา

และมาเฝ้าบ้านให้ตามสัญญา

ขอให้เพื่อนเดินทางโดยสวัสดิ์ภาพจร้าาา
.....................................

และขอให้การปฏิบัติธรรมของเพื่อน จงสำเหร็จลุล่วงไปด้วยดี ขออย่าให้มีสิ่งใดมารบกวนจิตใจนะเพื่อนรัก


โดย: อาลีอา วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:33:48 น.  

 
พ่อระนาดไม่อยู่ก็ไม่ต้องห่วงบ้าน..นะ
ปอ ป้า ดูแลให้เอง..สอ บอ มอ..อิ อิ


พ่อระนาด..เค้าบอกฝากบ้านไว้ ปอ ป้า ก็เลยต้อง..เต็มที่หน่อย อ๊ะ..อ่ะ..ตะโมย ห้ามแหยมมม...
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่


โดย: พรหมญาณี วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:13:41 น.  

 
Flowers Glitter Graphics
<


แสงทอง ส่องฟากฟ้า
สว่างหล้า ดูสดใส
เรืองรอง ผ่องอำไพ
สิวิไล ใจเบิกบานสวัสดีวันเสาร์ ไม่เศร้าหมองนะคะ
มีความสุข มากๆนะคะ


โดย: สุนันยา วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:56:59 น.  

 
สวัสดีครับ .. แวะมาเยี่ยม ^_^
อนุโมทนากับบัวที่โผล่พ้นน้ำด้วยครับ
การตัดสินใจใช้เวลาไปปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา สร้างบุญขั้นที่3 ในสภาพสังคมที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพ บางครั้งต้องแข่งขันกับตัวเอง แข่งขันกับเพื่อนร่วมโลก เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับ.. ถือว่าเป็นเรื่องดี โอกาสดีจริงๆ ขอให้จิตสงบๆนะครับโดย: penguinsound วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:28:58 น.  

 
ไปปาร์ตี้ฮาโลวีนมาค่ะ เพราะเมื่อคืน เป็นคืนของเรา ขวัญเลยยัง แฮ้งค์อยู่เลย (ดื่มเลือดมนุษย์เยอะไปหน่อย อิอิอิ) คิดถึงอยู่เสมอนะคะ

ปล.มาอ่านปุ๊บรู้สึกเป็นคนบาปปั๊บเลย หุหุ


โดย: ขวัญค่ะ (toyor ) วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:41:40 น.  

 
แวะมาเยี่ยมเยียนครับ


โดย: อัสติสะ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:18:39:57 น.  

 
แวะมาเฝ้าบ้านอิอิ
โดย: อาลีอา วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:09:47 น.  

 
19.04 น.

๏ รอบ้านโผล่*โล้บ้าน-พ่อระนาด
บ้านสะอาด*บาตรสะ-อ้านวันนี้
คราหาบ้าน*คลานหา-บารมี
ผ่านบ้านพี่*ผีบ้าน-ผ่านมาดู

๏ แต่ตำรวจ*ตรวจตาม-แลถามหา
เซียน-กีต้าร์*see กล้า-เตียนน่าอยู่
พ่อระนาด*พระราช-นรชาติครู
เยี่ยมธรรมปู่*อยู่ทำ-เปี่ยมน้ำใจ

๏ ขอบคุณมิตร*คิดคุณ-มอบบุญทาน
น้องสุขศานติ์*นานสุข-ส่องมุกใหม่
บุญให้ทาน*บ้านให้-ทุนใหม่ใช้
บ้านฝากไว้*ใบ้ฝาก-วาน'วิพากย์'คำ ๚ะ๛

19.40 น.โดย: นกโก๊ก วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:46:59 น.  

 มาลงนามเฝ้าบล็อก... (รอรางวัล)

แล้วก็เลยเอา โคลงผวนเพิ่งแต่งเสร็จมาแปะด้วย... เดี๋ยวค่อยเอาไปแปะที่กระทู้

@....ข้าวไร่ - ใครเล่าทิ้ง ...... มันเอย
นาว่าง - นางว่า เชย.............. จึ่งร้าง
นาข้าว - เน่าคา เลย.............. นางจาก
ปางอ้อย - พลอยอ้าง ว้าง ..... แต่นี้ ทำไฉน/.

มีความสุขมาก ๆ นะครับ รักษาสุขภาพ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:48:35 น.  

 
๑๙


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:50:08 น.  

 
แวะมาเฝ้าบ้านจร้า
แต่ไม่ต้องการรางวัล
เต็มใจเฝ้าให้อิอิ


โดย: อาลีอา วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:08:38 น.  

 
ไม่อยู่เราก็จะมาทัก

สวัสดีขอรับคุณพี่...


โดย: HastaLaVista วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:48:21 น.  

 
ที่นี่มีแต่เรื่องดี ๆ ทุกครั้งเลยค่ะ
เข้ามาครั้งไรก็สบายใจ
(แฮ่ แต่พอกลับออกไป มาอีกล่ะ เจ้าตัวกิเลส อุอุ)
....
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทักทายเลยค่ะ
สวัสดีวันหยุดนะคะ


โดย: MeMoM วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:38:20 น.  

 
เพิ่งได้อ่านจนจบ
ถ้ารางวัลเป็นบุญก็มารอรับแล้วจร้าอิอิ

เเต่เอ้กลับมายังน๊า ชักคิดถึงตะหงิด ตะหงิด


โดย: เพื่อนเลิฟ IP: 125.24.60.74 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:08:05 น.  

 
สวัสดียามเริ่มคํ่าครับคุณปุ๊ก

สบายดีไหมครับ

ช่วงนี้ผมยุ่งๆก็เลยแว๊บไปแว๊บมา

หายหน้าไปบ้าง

อย่าถือสาผมเลยนะครับ.....

ขอให้มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะครับ
โดย: Romancini วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:36:55 น.  

 
เวลาพูดถึงบุญคนเค้าจะพูดแบบปัดๆว่าบุญมันเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นความดี

ทำแล้วตัวเองสบายใจ .... มันก็คงไม่ง่ายอย่างที่คิด

ไม่งั้นคงไปนิพานกันหมดแล้วไม่มานั่งทะเลาะ

เป็นสามก๊กให้เห็นเหมือนทุกวันนี้


....... สวัสดีค่ะมาเยี่ยม คุณคงสบายดีนะคะ


โดย: Opey วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:23:31:15 น.  

 
๐ พระธรรมนำสู่เหย้า........สวัสดี
บุญจากกาญจน์บุรี............ส่งให้
ขอความสงบฤดี...............มอบแด่ พี่ยา
ธรรมจัดสรรฝากไซร้.........ร่วมร้อยโมทนา ฯ

กลับมาแล้วคร้าบ ทุกท่าน
นำบุญมาฝาก ให้ร่วมอนุโมทนากันนะคร้าบ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:23:39:47 น.  

 
สาธุ อนุโมทนานะคะคุณพ่อระนาด

หวังว่าการปฏิบัติธรรมช่วงสองวันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีนะคะ

ขอบคุณมากๆค่ะที่นำบุญมาฝากถึงที่บ้าน


นอนหลับฝันดีค่ะ


โดย: discipula วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:1:57:44 น.  

 
อ้าว........ถึงว่าหายไปไหนที่แท้ก็ไปถือศิล อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ แล้วไปที่วัดอะไรค่ะ บอกมั้งเพื่อว่าจะได้ไปมั้งนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ฝันดี


โดย: golo_me วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:2:00:16 น.  

 
สาธุ...

สวัสดียามเช้าจ้า คุณพี่

คิดถึงนะจ๊ะ


โดย: HastaLaVista วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:5:35:42 น.  

 

               อรุณรุ่ง สวัสดิ์เช้า............วันจันทร์
ยามเมื่อแสง สุริยัน..........................ส่องหล้า
ขอจงสนุก สุขสันต์........................ถ้วนทั่ว กันเฮย
สุขภาพดี ทั่วหน้า.............................อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง/.โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:04:14 น.  

 
สวัสดีครับปุ๊ก

กลับมาแล้ว เย้ๆๆ

ไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้
ได้ผลอะไรบ้างครับ
อยากรู้ครับ
ขอมาเรียนรู้ด้วยคนครับโดย: ก๋าคุง (กะว่าก๋า ) วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:15:39 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ
มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

++++++++

สวัสดีตอนเช้า...จ้า...


โดย: +DidYouKnowMe+ วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:29:44 น.  

 
ปุ๊ก สบายดีไหมจ๊ะ


โดย: ขวัญค่ะ (toyor ) วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:24:45 น.  

 
อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ นะค่ะ พ่อระนาด ขอบคุณที่เอาบุญมาฝาก


โดย: ย่าชอบเล่า วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:25:10 น.  

 
นับเป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีมากเลยนะครับ
ชอบทั้งสองคำสอนครับ
โดยเฉพาะคำวอนที่บอกว่า

ทั้งเราและพระไม่มีอะำไรต่างกัน
โดย: ก๋าคุง (กะว่าก๋า ) วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:32:42 น.  

 
สวัสดี๊ สวัสดี จ้ะ พ่อระนาด น้องน้อย...

ปอ ป้า ก็เอาบุญมากมายมาฝากพ่อระนาดด้วยเหมือนกัน เมื่อวานป้า ไปทอดกฐินที่วัดป่าฉิมฯ
ปากช่องมาค่ะ ตอนอธิษฐานจิตถวายองค์กฐินนั้น คิดถึงพ่อระนาดมากหลาย...อิ อิ

วันนี้นอกจากเอาบุญมาฝากพ่อระนาดแล้ว
ปอ ป้า ยังมาชวนพ่อระนาดไปเที่ยวตลาดเช้า
ที่หลวงพระบาง กันด้วยค่ะ

ว่าง ๆ เชิญที่บ้านปอ ป้า..นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:23:45 น.  

 ลืม ๆ ....อนุโมทนาบุญครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:57:55 น.  

 


กลับมายังคะ

โดย: ^^♥ (มัชชาร ) วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:17:43:16 น.  

 จากบล็อก....พี่ว่านะปุ๊ก .... ถ้าเป็นเจ้าหญิงตุ๊กแกจริง ... น่าจะเหมาะกะท้าวแสนปมมากกว่านะครับ

มีความสุขนะครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:36:05 น.  

 
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]

ข อ บ คุ ณ ข อ บ คุ ณ ข อ บ คุ ณ จ๊ ะ

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดที่มอบให้ป้า
ขอให้สิ่งดีๆทั้งหมดย้อนกลับมาที่ หนูปุ๊ก เป็นหลายเท่าทวีคูณ

ช่วงนี้ที่หายไปนานเพราะคอมลาป่วยจ๊ะ
กว่าหมอคอมจะมาดูให้และแก้ไขได้เรียบร้อยก็กินเวลาหลายวัน

พระนิพนธ์ใน ของสมเด็จพระสังฆราชเรื่องนี้ เป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่ป้าชอบจ๊ะ

รักษาสุขภาพ และมีความสุขกับวันดีๆทุกทุกวันนะจ๊ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:54:00 น.  

 
ตามมารับพรอันประเสริฐด้วยด้วยคน


โดย: ชมรมท่องธรรมชาติ วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:0:22:04 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: sawkitty วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:6:08:03 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับ...ภรนารถ

มีความสุขกับการทำงานนะครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:50:47 น.  

 
พ่อระนาด...จ๋า

ของที่หลวงพระบางไม่แพงอย่างที่คิดหรอกจ้ะ
เวลาไปลาวนะ..เราจะกลายเป็นเศรษฐีทันที
เสียแต่ว่า..พอซื้อของทีนึง
ต้องนับเงินกันเหนื่อยเลย...อิ อิ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: พรหมญาณี วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:11:02:49 น.  

 
มาไหว้พระบ้านป้อระนาด..


โดย: pataramin วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:11:53:25 น.  

 
เมื่อคืนพ่อระนาด...ไม่ได้ไปราตรีสวัสดิ์น๊า

ถึงว่า...เหมือนขาดอะไรไปอย่างนะ...สบายดีนะคะ...


โดย: +DidYouKnowMe+ วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:07:50 น.  

 
แวะมาหาพ่อระนาดจร้าา
คิดถึงมากมาย


โดย: อาลีอา วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:17:10 น.  

 
เข้ามาบล็อกนี้ของพ่อระนาด ต้องยกมือไหว้พระก่อนเป็นอันดับแรกทุกครั้งไป

แวะมาทักทายค่ะ

ขอให้มีความสุขมากมากนะคะ


โดย: discipula วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:59:03 น.  

 
Good Night Comments

Spicecomments.com - Good Night Comments

>

มาส่งคุณพ่อระนาดเข้านอนค่ะ
เลยได้มาอนุโมทนา สาธุบุญด้วยพอดี
ขอให้บุญรักษา พระคุ้มครองด้วย นะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:18:20:13 น.  

 
อนุโมทนา สาธุ ด้วยคนค่ะ


โดย: I_sabai วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:43:39 น.  

 


หลับฝันดีนะครับ ภรนารถ

จากบล็อก.... คงงั้นแหละครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:20:50 น.  

 
ลมพัดเฉื่อย เรื่อยพัดชม ลมพัดหอบ รักมามอบ ลอบมามัก รักมาหา แสนห่วงนัก สักห่วงแน่น แสนห่วงมา ให้รู้ว่า หารู้ไว้ ใคร่มาเยือน


โดย: คนมีแผลพ่อแม่ไม่รัก วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:23:50:21 น.  

 
ทรายกับทะเลนี่เพราะมากเลยนะคะ
ปุ๊ก ชอบพี่เลย ดีใจจัง
ฟังแล้วให้รู้สึกว่า จะอย่างไรก็มั่นคงเสมอนะ

เป็นสิ่งที่พี่รักมาก มองเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อ

เข้ามาวันนี้ ได้กุศลไปเยอะเลย
อนุโมทนาด้วยนะคะ ที่นำสาระดีๆมาให้เพื่อนๆได้เข้าถึงพระธรรม
โชคดีเหลือเกินที่ได้รู้จัก พระพุทธเจ้า

ขอบคุณนะคะ
จุ๊บๆ


โดย: diamon วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:0:26:15 น.  

 
..โอ้อรุณเจิดหล้านภาสรวง
ราตรีล่วงเลยผ่านจึงขานไข
ถึงเพื่อนพ้องน้องพี่เป็นอย่างไร
เช้าวันใหม่เริ่มแล้วเจื้อยแจ้วคอย..

อรุณสวัสดิ์ค่ะ ทุกๆ ท่าน
บ้านโคลงผวนโดย: พ่อระนาด วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:6:49:14 น.  

 อรุณสวัสดิ์ครับ ภรนารถ...

มีความสุขมาก ๆ นะครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:29:41 น.  

 


ตื่นแล้วชิมิ.....สวัสดีตอนเช้าวันฝนตกนะคะโดย: +DidYouKnowMe+ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:46:19 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะคุณพ่อระนาด

ขอให้มีวันที่ดีและมีความสุขมากมากนะคะ


โดย: discipula วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:00:04 น.  

 
วันนี้มาเป็นกลอนเลยนะครับคุณปุ๊ก
โดย: ก๋าคุง (กะว่าก๋า ) วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:15:13 น.  

 
แวะมาส่งพ่อระนาด ไปทำงาน


อิอิ วันนี้อารมณ์ดีมั้ย


โดย: อาลีอา วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:10:34 น.  

 
สาธุ ด้วยนะคะ พ่อระนาด
รออ่านองค์ที่สอง อยู่นะคะ


โดย: ป้าเรย์ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:46:45 น.  

 
พาดระน่อ...พ่อระนาด
ปอ ป้า มาส่งฟามสุกรายวัน..เจ้าค่ะ
พ่อระนาด...พาดระน่อ...อิ อิ


พุธ.. สดใส ใจ.. สุขสุด
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่


โดย: พรหมญาณี วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:59:27 น.  

 
ดีค่ะ แวะมาเยี่ยม ค่ะ ตามลิงค์ พี่เซียนมาค่ะ

Image hosting by UpPicth.comโดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:35:54 น.  

 


♥ ผู้ต้องหาที่ 22 ♥


ชอบรูปการ์ตูนจังเลย ปาต้า
ช่ายรูปปาต้าป่ะ ป้อระนาดอยากฮู้เน้อ
แบบว่า ชอบๆๆๆๆๆ อิอิ


โดย: พ่อระนาด 5 พฤศจิกายน 2551 1:21:21 น.

^
^
^
อืม... รูปการ์ตูนอันไหนอ่ะพี่ป้อระนาด ปาต้าไม่แน่ใจ..

หมายถึงรูปสาวน้อยเสื้อขาวตรงบีจีอ่ะป่าว..

ถ้าเป็นอันนั้นไม่ใช่ปาต้าหรอกค่า


โดย: pataramin วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:36:33 น.  

 
สวัสดีคุณ พ่อระนาด

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียน


โดย: สยามทศกัณฐ์ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:38:27 น.  

 
มีความสุขนะค้า...พี่ภรนารถ (เรียกตามพี่เซียน) อิอิ


โดย: pataramin วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:39:49 น.  

 
ผมพาหมิงหมิงมายิ้มให้แต่เช้าแล้วนะโดย: ก๋าคุง (กะว่าก๋า ) วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:48:26 น.  

 
แวะมาดู พ่อระนาดแอบอู้งานอ่ะ


โดย: อาลีอา วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:12:31 น.  

 
บทกลอนพามา บ้านนี้เย็นดี


โดย: ชิสุกะจัง (pedilon ) วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:16:35 น.  

 เอาดอกไม้ มาฝากยามบ่ายครับ ภรนารถโดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:26:27 น.  

 
ตกลงสงสัยอันไหนอ่ะคะ

อ้อ..แต่ถ้าหมายถึงอันนี้

V

Vก็มีปาต้าอยู่ตัวนึง เอ๊ย ภาพนึงค่ะ อิ อิ


โดย: pataramin วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:30:11 น.  

 
แวะมาตามพ่อระนาดแงๆๆๆๆ
เร็วๆๆๆ


โดย: อาลีอา วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:36:56 น.  

 


โดย: ชมรมท่องธรรมชาติ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:16:44 น.  

 
สวัสดียามเย็นครับคุณปุ๊ก

วันนี้ มีความสุขกายสบายจิต ....

หรือเปล่าครับ ???โดย: Romancini วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:20:20 น.  

 


โดย: ย่าชอบเล่า วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:18:42 น.  

 
สวัสดีคุณพี่

คิดถึงนะจ๊ะโดย: HastaLaVista วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:24:06 น.  

 


ธ ร ร ม ะ ส วั ส ดี จ๊ ะ

มาทักทายตอนค่ำๆจ๊ะ
ว่างมั๊ย……จะชวนไปดู ….นาฬิกา….จ๊ะ

รักษาสุขภาพ และทำงานอย่างมีความสุขนะจ๊ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:36:46 น.  

 
สวัสดีเจ้าคุณพ่อระนาด สบายดีนะเจ้า

นุชต้องขออภัยที่แวะมาทักทายช้าไปหน่อย
พอดีช่วงนี้ยุ่งเหลือเกิน แฮะๆๆเหนื่อยจริงๆ
ว่างปุ๊บก็ต้องรีบมาอัพบล๊อก และแวะมาทักทาย คุณพ่อระนาดเจ้า

ขอบคุณสำหรับธรรมะดีๆที่นำมาฝากกันเจ้าขอบคุณเจ้าโดย: แม่เฮือน วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:23:14:27 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.