จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
<<
เมษายน 2553
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
19 เมษายน 2553
 
All Blogs
 
อิทธิปาฏิหาริย์ กับ คุณธรรมและความดีงามของจิตใจ
สาเหตุที่ความเชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์มีความสำคัญน้อยกว่าคุณธรรมและความดีงามของจิตใจ


ในความเชื่อของแต่ละศาสนานั้นมักจะหลีกหนีไม่พ้นเรื่องราวของปาฏิหาริย์ต่างๆ ทั้งของบุคคลผู้เป็นศาสดาหรือสาวกก็ตาม เรื่องราวบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ยากต่อการพิสูจน์หาความจริง

ในบางยุคบางสมัยตัวบุคคลผู้เป็นสาวกในแต่ละศาสนานี้ ก็มีบางคนใช้เรื่องราวของอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ เหล่านี้ มาเป็นอำนาจโดยอาศัยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อความศรัทธาของบุคคลทั่วไป ซึ่งบางกรณีก็มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง ใช้อำนาจทางการศาสนาความเชื่อความศรัทธานี้ ลงโทษหรือทำร้ายบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง หรือ อาศัยการกล่าวร้ายป้ายสี บุคคลที่ไม่เป็นที่พอใจของตน ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาส่วนบุคคล หรืออาจจะเป็นการทำร้ายผู้คนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะการขาดปัญญารู้เห็นในสิ่งที่ถูกที่ชอบอันสมควร

เช่น กรณีของการตามล่าแม่มด การเผาทั้งเป็น หรือ ความเชื่อในเรื่องการทรงเจ้าเข้าผี การรักษาโรคด้วยความเชื่อที่ว่าบุคคลถูกผีเข้า เรื่องผีปอป ผีกระสือ ฯลฯ เป็นต้น


สำหรับพระพุทธศาสนานี้ พระพุทธเจ้าทรงแบ่งเรื่องราวของปาฏิหาริย์ออกเป็น 3 อย่างด้วยกันคือ

1. อิทธิปาฏิหาริย์ เช่น การเหาะเหินดินอากาศ การเดินทะลุกำแพง การย่นระยะทาง ฯลฯ
ซึ่งในปัจจุบันนี้แทบจะหาบุคคลที่แสดงฤทธิ์ประเภทเหล่านี้ได้น้อยมาก แต่ก็มีบุคคลบางกลุ่มบางพวกที่มีโอกาสได้ค้นพบกับเรื่องราวและมีประสบการณ์กับเรื่องดังกล่าว ให้เป็นประจักษ์พยานว่า ปาฏิหาริย์ชนิดนี้ยังคงมีอยู่จริง


2. อาเทสนาปาฏิหาริย์ คือ การหยั่งรู้วาระจิต รู้กระบวนการของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นว่าเป็นอย่างไร


3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ คำสอนในหลักธรรม การปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ที่เมื่อบุคคลรับนำไปปฏิบัติแล้วสามารถเห็นผล บังเกิดผลได้จริงตามสิ่งที่พระองค์ทรงแสดง มุ่งเน้นในเรื่องของการทำจิตใจให้ดีงามและบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสตัณหา

ปาฏิหาริย์ทั้ง 3 อย่างนี้ พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง อนุสาสนีปาฏิหาริย์ และไม่ทรงยกย่อง อิทธิปาฏิหาริย์ และ อาเทสนาปาฏิหาริย์


ในความเห็นของข้าพเจ้าแล้ว ได้รับรู้มาว่า การจะแสดงปาฏิหาริย์หรือฤทธิ์จำพวกอภิญญาต่างๆได้นั้น โดยพื้นฐานแล้ว บุคคลนั้นจะต้องได้สมาธิได้ฌานก่อน แล้วจึงอาศัยจิตที่มีกำลังของสมาธินั้นโน้มน้อมไปเพื่อการหยั่งรู้หรือการแสดงฤทธิ์ต่างๆ ซึ่งการรับรู้นั้นก็จะละเอียดแม่นยำแตกต่างกันไปตามกำลังของสมาธิและความบริสุทธิ์ของจิตใจ รวมทั้งข้อจำกัดบางประการด้วย


ยกตัวอย่างเช่น หากให้คน 10 คนเดินเข้าไปในห้องๆ หนึ่งแล้วดูสิ่งของลักษณะของห้องนั้นแล้วออกมาเล่าให้คนที่อยู่ภายนอกฟังว่ามีอะไรบ้าง ทั้ง 10 คนอาจจะออกมาเล่าถึงสิ่งของและลักษณะของห้องแตกต่างกันไป อาจมีทั้งสิ่งที่เหมือนกันและไม่เหมือนกัน น้อยคนนักที่จะสามารถจดจำและสังเกตรายละเอียดของสิ่งของรวมถึงสภาพของห้องนั้นได้ครบถ้วนทุกรายละเอียด การหยั่งรู้จำพวก เรื่องราวในอดีต เรื่องราวในอนาคต กฎแห่งกรรม อดีตชาติของตนเองหรือบุคคลอื่นนั้น ก็เช่นเดียวกัน


ที่สำคัญคือญาณหยั่งรู้จำพวกนี้นั้นมีโอกาสสูงที่การรู้การเห็นจะสามารถคลาดเคลื่อนไปได้ หากจิตของผู้รู้ผู้เห็นนั้นยังไม่บริสุทธิ์ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว เพราะในขณะของการเห็นนั้น หากจิตกระเพื่อมแม้เพียงนิดเดียว ก็อาจทำให้สิ่งที่เห็นคลาดเคลื่อนบิดเบือนไปได้แล้ว อุปมาเหมือน ผิวของน้ำที่นิ่งสนิท หากมีใบไม้หรือสำลีตกลงไป ก็อาจทำให้ผิวของน้ำกระเพื่อม ทำให้ภาพเงาบนผิวของน้ำถูกบิดเบือนไปได้


หรือ ฤทธิ์จำพวกอิทธิปาฏิหาริย์ เหาะเหินดินอากาศก็เช่นเดียวกัน ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีตัวอย่างที่ไม่ดีอยู่แล้วนั่นคือ พระเทวทัต ที่ใช้ฤทธิ์เพื่อหลอกลวงทำให้พระเจ้าอชาตศัตรูเกรงกลัวปนเลื่อมใสศรัทธาในอำนาจของฤทธิ์นั้น ที่สุดแล้วดังคำพังเพยที่ว่า “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด” ก็ส่งผลให้พระเจ้าอชาตศัตรูต้องกระทำปิตุฆาต มีอันต้องเสื่อมจากมรรคผลที่ท่านควรจะได้ไปในที่สุด


(ภายหลังพระเจ้าอชาตศัตรูมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรม หลังฟังธรรมจบ พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า หากพระเจ้าอชาตศัตรูไม่ได้กระทำปิตุฆาตแล้วไซร์ ท่านก็จะได้สำเร็จมรรคผลบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาในขณะนั้นเลย แต่เนื่องจากท่านได้กระทำปิตุฆาตอันเป็นอนันตริยกรรม เป็นกรรมที่ขัดขวางมรรคผลนิพพานไปแล้ว จึงทำให้ท่านไม่ได้บรรลุมรรคผล แต่ในภายหลังท่านก็ดำรงตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี ทำนุบำรุงดูแลพระภิกษุสงฆ์สาวก รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทำสังคายนาครั้งที่ 1 ที่มีพระมหากัสสปะเป็นประธาน จึงทำให้ช่วยลดหย่อนวิบากกรรมของท่านไปได้ส่วนหนึ่ง)


ส่วนผู้ใดแม้จะไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อันใด แต่ตั้งใจประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมสูง มีสัมมาทิฏฐิ เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษ บุญกุศลรวมถึงเทวดาที่ดีมีอานุภาพมากย่อมคอยตามช่วยเหลือคุ้มครองปกปักรักษาบุคคลเหล่านั้นเอง การเป็นคนดีประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่นั้น จึงมีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย แต่หากบุคคลใดเมื่อมุ่งเน้นในเรื่องความดีงามของจิตใจเป็นหลักสำคัญแล้ว จะเกิดมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ หรือ มีอำนาจจิตใดๆ เกิดขึ้นมาบ้าง ก็จะเป็นเหมือนกับผลพลอยได้ หรือ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการช่วยเหลือบุคคลที่เป็นคนดี ช่วยทำให้บุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีจิตใจไม่ดีไม่งาม ได้หันมากลับตัวกลับใจเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิได้


ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการแสดงฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า ที่โดยส่วนใหญ่แล้ว พระองค์จะแสดงฤทธิ์หรือใช้ให้สาวกท่านใดแสดงฤทธิ์ก็เมื่อทรงเล็งเห็นแล้วว่า มีบุคคลที่มีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุมรรคผลอยู่ หลังจากผู้คนเหล่านั้นมีจิตเลื่อมใสศรัทธาจากการเห็นการแสดงฤทธิ์ของพระองค์หรือสาวกแล้ว ก็จะมีจิตอ่อนสลวย อ่อนโยน มีกำลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธา อันเป็นจิตที่เหมาะสำหรับการรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อยังจิตให้ดำเนินไปสู่มรรคผลต่อไปโดย พระชาญวิทย์ ธมฺมวโร
ที่มา www.thammatipo.com


Create Date : 19 เมษายน 2553
Last Update : 19 เมษายน 2553 20:52:54 น. 70 comments
Counter : 766 Pageviews.

 
วันนี้ ขม ได้อ่านแต่เรื่องราวพาให้ใจเบาเหลือเกิน เรื่องดีดีที่พี่ๆน้องๆ นำมาฝากกันเสมอ อบอุ่นใจและอิ่มในสิ่งที่นำมาบอกเล่าค่ะ

คนตรีเพราะสุดหัวใจเลยค่ะพี่

ขอบคุณค่ะ


โดย: ขมเตย วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:20:51:55 น.  

 
"การเป็นคนดีประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่นั้น จึงมีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย"

ตรงดังใจน้องเลยอ่ะค่ะพี่


โดย: ขมเตย วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:20:54:51 น.  

 
อนุสาสนีปาฏิหาริย์นะดีที่สุดแล้วจ้ะ อย่างอื่นอย่ามีเลย มีมากๆแล้วเครียด


โดย: JohnV วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:22:16:50 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ปุ๊ก ช่วงนี้จิตตกค่ะ อ่านธรรมะแบบนี้แล้วช่วยได้เยอะเลยค่ะ กำลังคบคนพาลอยู่พอดีเลยอ่ะค่ะ เฮ้อ........เหนื่อยใจค่ะ คบคนพาลพาลไปหาผิดจริง ๆๆ อ่ะค่ะ


โดย: KowneawMooping@MooBambam วันที่: 20 เมษายน 2553 เวลา:0:19:09 น.  

 
ทักทายตอนเช้าตรู่ค่ะ

เช้าวันนี้ต้องไปตรวจรับบ้านตอน 9 โมง ไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่า สู้ๆค่ะ


โดย: cd2lucky วันที่: 20 เมษายน 2553 เวลา:4:40:47 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 เมษายน 2553 เวลา:7:25:54 น.  

 
ปาฏิหาริย์เกิดจากการฝึกสมาธิทำจิตใจเหรอคะ
แพทว่าทำยากมากๆ

คุณธรรมกับความดีก็เหมือนกัน ต้องเป็นคนที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้านะคะคุณปุ๊ก

วันนี้มาแนวจริยธรรมมาก 55...

emoemoemo


โดย: ตัวp_box วันที่: 20 เมษายน 2553 เวลา:10:29:49 น.  

 


โดย: zyberbeing วันที่: 20 เมษายน 2553 เวลา:10:37:46 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่

เนอะ ว่าจะไม่หวัง หวังทุกทีเลย 555++


โดย: ขมเตย วันที่: 20 เมษายน 2553 เวลา:19:09:12 น.  

 
หยุดสงกรานต์ไปเที่ยวที่ไหนมาคร๊าา


โดย: mutcha_nu วันที่: 20 เมษายน 2553 เวลา:19:43:18 น.  

 
สวัสดีค่ะ ^_^

มาอ่านธรรมะด้วยคนนะคะ สาธุค่ะ


โดย: โซดาบ๊วย วันที่: 20 เมษายน 2553 เวลา:21:35:56 น.  

 
แวะมาอ่านธรรมมะก่อนนอนค่ะพี่


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:1:36:56 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะน้องปุ๊ก


โดย: redclick วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:6:39:05 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:6:57:39 น.  

 
สวัสดีตอนเช้านะค๊า

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ผู้หญิงของกาลเวลา วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:9:04:09 น.  

 
พ่อระนาดคนจ๋วย ^-^ สวัสดียามเช้าคร้า...

มีความสุขกับการทำงานนะคะ ^-^โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:9:44:31 น.  

 
เด็กดื้อจะร้องเพลง...เทียนไม่มี...เหรอจ๊ะ สัญญาก่อนว่าร้องแล้วต้องอัพบล็อกด้วย

...เทียนม่ายยยมี...ธูปมีแต่เทียนม่ายยยมี...พอเทียนมีอ้าวธูปก็ดันไม่มี...ธูปมีแต่เทียนม่ายยยมี...


โดย: JohnV วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:11:00:22 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
เพิ่งว่างเลยแวะมาทักทาย สบายดีนะคะ


โดย: poepum วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:13:16:32 น.  

 
ดีจ้า พ่อระนาด

งั้นหยุดทานขนมหวานท่าจะดี
กลัวเป็นโรคเบาหวานไง 555+

หายไปหลายวันเพราะติดธุระ
ส่วนตัวนิดหน่อยค่ะ

emo


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:15:12:58 น.  

 
สวัสดีค่ะ..


โดย: นางมารร้าย ทะเล้น วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:19:45:45 น.  

 
แวะมาอ่านมาทักทายน้องปุ๊กจัง
เข้ามาอ่านรู้สึกใจเย็นหน่อยหวัดดีจ้าาาาาาาา


โดย: อ้วนforest IP: 222.123.18.243 วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:20:52:50 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
สบายดีใช่มั๊ยเอ่ย
คุณปุ๊กได้หยุดช่วงสงกรานต์ดีจังเลยค่ะ
ของนุ่มยุ่งมากเลยช่วงนี้ แถมร่างกายยังประท้วงอีก เพราะใช้งานหนักช่วงไปอยู่วัด
แต่ไม่เป็นไร กายไม่ใช่ของเราเน้อ
อากาศร้อนรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 22 เมษายน 2553 เวลา:7:24:23 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 เมษายน 2553 เวลา:7:28:46 น.  

 
สวัสดีคุณปุ๊ก แวะมาทักทาย และอยากบอกว่าเห็นด้วยและถูกต้องกับทุกยุคทุกสมัยกับคำว่า"คบคนพาล พาลพาไปหาผิด"


โดย: toon_la วันที่: 22 เมษายน 2553 เวลา:10:22:47 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก แวะมาคิดว่าอัพบล็อคเพลง
จะมาฟังซะหน่อย
อ่านธรรมะแทนละกันค่ะ


แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 22 เมษายน 2553 เวลา:19:17:41 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

แวะมาบอกเรื่องคาถาเรียกเงินเจ้าค่ะ..

พุทธังโหม

ธัมมังโหม

สังฆังล้อม

อันตะรายาวินาศสันติ

ภาวนาทุกวันดีนักแล

และขอให้มีรักที่สมหวังนะค่ะ

zwani.com myspace graphic commentsโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 22 เมษายน 2553 เวลา:22:01:10 น.  

 
ปอแวะมาเสิร์ฟกาแฟยามเช้าค่ะพี่ปุ๊ก
อ่านธรรมมะแล้ว จิตใจผ่องใสขึ้นมาหนอ่ย
ช่วงนี้เลี่ยงไม่อยากดูข่าวเลยค่ะ

ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะ งุงิ ^ ^


โดย: Butterflyblog วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:6:26:39 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:7:22:16 น.  

 
ช่วงนี้สงสัยต้องปิดหูปิดตาบ้างนะจ๊ะเด็กดื้อ ไม่งั้นเครียด


โดย: JohnV วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:13:11:12 น.  

 
สวัสดี...ค่ะ

หลังจากป่วยเสียหลายวัน เวลานี้ ปอป้า ปิ๊กบล๊อกแล้ว..นะคะ
คิดถึงเพื่อนบล็อกทุกท่านมากมาย...ค่ะ

มีความสุขกับวันดี ๆ ทุกวัน ตลอดไป...นะคะปุ๊กจัง...

ป้าอยากได้เอกสารเพิ่มเติมค่ะ จะเอาไปให้ช่างตัดเสื้อเค้าทานอ่ะ..ค่ะ

รบกวนด้วย..นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:13:19:30 น.  

 
ใกล้ถึงวันหยุดแล้วค่ะ


ขนมพายน่าทานมากๆ เลยค่ะ
ฟ้าครึ้มๆ ฝนคงตกอีก ดีค่ะจะได้เย็นสบาย


โดย: redclick วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:15:06:08 น.  

 
มาเยี่ยมคุณปุ๊กตอนเย็นๆค่ะ


โดย: แพท IP: 124.120.74.188 วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:16:43:02 น.  

 
อนุโมทนาสาธุด้วยจ๊ะคุณพ่อระนาด มีหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงพ่อจรัญชื่ออนุสาสนีปาฏิหาริย์ บุษชอบอ่านมากค่ัะ รู้สึกเป็นหนังสือแจกฟรี ช่วงนี้บุษเงียบๆ คลุกอยู่กับแปลงผักค่ะมาตอบช้าอย่าว่ากันน่ะ ไปดูผักปีที่แล้วบุษได้ค่ะที่ตรงSwitzerlandน่ะค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:21:15:18 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ปุ๊ก
อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นอวิชชาใช่มั้ยคะโดย: พธู วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:22:19:22 น.  

 
สพฺพํ น กลฺยาณํ วาปิ ปาปกํ (สัพพัง นะ กัลยาณัง วาปิ ปาปะกัง)

ไม่มีสิ่งใดดีไปทั้งหมด หรือเสียไปทั้งหมด

มีความสุขพร้อมความรู้เท่าทันสภาวะธรรมทั้งหลาย ตลอดไป...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 24 เมษายน 2553 เวลา:1:01:34 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 เมษายน 2553 เวลา:6:58:33 น.  

 
เนอะ ๆ ไว้คราวหน้าเจอเพลงน่ารัก จะได้มาเก็บไปอีก ..ยิ้มหวานสุดขีด..


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 24 เมษายน 2553 เวลา:11:37:50 น.  

 
ต๊ะเอ๋

ขอบคุณที่แวะหากันเสมอๆ ค่ะ

ตะลอนซะจนมะมีเวลาแล้วค่ะ ตอนนี้

มีความสุขกับอีกวันที่ยังหายใจค่ะ


โดย: like 2 hear from u วันที่: 24 เมษายน 2553 เวลา:12:27:11 น.  

 
ขอบคุณกับเรื่องราวดีๆ ที่นำมาเล่าต่อค่ะคุณปุ๊ก...วันนี้คงไม่ร้อนกว่าเมื่อวานกะวันก่อนมั๊งคะ ฝนตกแต่เช้าเลยค่ะ มีความสุขมากๆ นะคะ


โดย: deeplove วันที่: 24 เมษายน 2553 เวลา:12:57:38 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
ขอโทษที่หายหัวไปหลายวัน ฮี่ๆๆ
สบายดีนะคะ

จินเชื่อว่าปาฎิหาริย์เกิดขึ้นได้
กับทุกคน
จินว่า การที่ได้พบเจอ
กัลยาณมิตรนั้น เป็นปาฎิหาริย์
สำหรับตัวเองแล้ว

จิตใจคนสมัยนี้
มีแต่สิ่งยั่วยุให้ไหลลงสู่ที่ต่ำ
การได้พบเจอคน
ที่ไม่ไหลเวียนไปตามกระแส
แห่งกิเลส นับว่าเป็นบุญวาสนา

เป็นปาฎิหาริย์ที่สุด
สำหรับจินแล้วค่ะคุณปุ๊ก


โดย: JinnyTent วันที่: 24 เมษายน 2553 เวลา:16:27:16 น.  

 
รูปสวย glitter emoticon comment

อ่านแล้ว ดีมากค่ะ


โดย: หนูดำจำมัย วันที่: 24 เมษายน 2553 เวลา:19:57:14 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 เมษายน 2553 เวลา:6:50:19 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

เอาคาถาเรียกความรักมาฝากค่ะ
อยากจะช่วยให้ทุกๆคนรักกันค่ะ
เผื่ออะไรๆจะดีขึ้นบ้างค่ะ..

ตั้งนะโม 3จบ
ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ
ปัจจะบันนะ หิเตนะ วา
เอวันตัง ชะยะเต เปมัง
อุปะลัง วะ ยะโส ธะเก ฯ

ให้สวดพระคาถา คาถาความรัก เท่าอายุ
กลางคืนจะฝันถึงเนื้อคู่คนรัก
เมื่อเรามีสมาธิและตั้งใจดี
................................................................................
มหามนต์รัก

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ พุทธัง สะระติ จิตตัง
สมาคะมา ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

คาถาความรัก ให้ภาวนากับดอกไม้
ก่อนที่จะส่งให้กับคนที่เรารัก
เมื่อเขาหรือเธอสูดดมดอกไม้ก็จะรักเราตอบ


zwani.com myspace graphic commentsโดย: อ้อมแอ้มเองค่ะ (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 25 เมษายน 2553 เวลา:12:51:01 น.  

 
สวัสดีค๊าพี่ปุ๊ก

แสงแดดแรงงมากเรยยวันนี้

ทำรัยอยู่ค๊า แพมๆจากออกไปเดินเล่นแระ

คิดถึง มีความสุขเยอะๆๆน๊า
ปล...อิทธิปาฏิหาริย์ ฯ แพมก๊อปไปอ่านต่อแระ คิคิ
emoemo


โดย: mastana วันที่: 25 เมษายน 2553 เวลา:15:01:46 น.  

 
สวัสดีวันหยุดค่ะคุณปุ๊ก
วันพรุ่งนี้ทำงานแล้ว
อยากให้เสาร์-อาทิตย์
เป็นวันทำงาน และจันทร์-ศุกร์
เป็นวันหยุด 5555

คิดได้ไงเนอะ อิอิอิ


โดย: JinnyTent วันที่: 25 เมษายน 2553 เวลา:17:18:42 น.  

 
อากาศมันร้อนเน้อ
มาทานลอดช่องแก้ร้อนกันดีกว่า


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 25 เมษายน 2553 เวลา:17:45:47 น.  

 
ยู้ฮู..คุณปุ๊กวันนนี้ไปเที่ยวไหนรึเปล่า
คิดถึงจ้า จุ๊ฟๆ..emoemo


โดย: ตัวp_box วันที่: 25 เมษายน 2553 เวลา:19:16:07 น.  

 
ดีจ้าน้องปุ๊ก

ขอบอกก่อนนะพี่หมูยังไม่ได้โอนเลย เดี๋ยวจัดให้ พอดีช่วงนั้นวุ่นหน่อยเลยไม่ได้เข้าบล็อกเท่าไหร่เลย ต้องขอโทษจริงๆเลย เหลวไหลมากไปหน่อย ฮ่า ฮ่า

น้องปุ๊กสบายดีน้า แล้วที่กระทรวงฯเค้าเปิดหรือยังละ จะได้ไปเริ่มใหม่ ฮิ ฮิ

แล้วจะแวะมาใหม่นะครับโดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:2:14:28 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะพ่อระนาด

วันนี้...มีความสุขกับการทำงาน และสนุกกับทุกๆ กิจกรรมนะคะ

เดินทางโดยปลอดภัย


โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:7:12:21 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:7:20:28 น.  

 


หวัดดีค่ะคุณปุ๊ก
มาเยี่ยมทักทายค่ะ สบายดีนะคะ
รักษาสุขภาพด้วยน๊า


โดย: มินทิวา วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:9:09:49 น.  

 
มาอ่านธรรมะครับ ^^


โดย: Huntingdon วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:20:42:06 น.  

 
ตอนเด็กๆอยากมีอิทธิปาฏิหาริย์ เพราะดูหนังอินเดียบ่อยเลย


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:21:41:02 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:7:30:27 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ผู้หญิงของกาลเวลา วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:9:24:33 น.  

 
น ชจฺจา โหติ พรามโณ (นะ ชัดจา โหติ พรามะโณ)
กมฺมุนา โหติ พรามโณ (กัมมุนา โหติ พรามะโณ)

คนดี ไม่ใช่ดีเพราะชาติกำเนิด คนดี ดีเพราะการกระทำ

มีความสุขกับความสำเร็จในชีวิต อันเนื่องมาจากการคิดดี ทำดี ตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:11:42:00 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่
งานยุ่งเหรอคะ

อย่าลืมทานข้าวนะจ๊ะ


โดย: ขมเตย วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:12:12:04 น.  

 


สวัสดีค่ะน้องปุ๊ก กำลังง่วงเชียวค่ะ มาดื่มกาแฟกันเถอะ


โดย: redclick วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:14:03:21 น.  

 


สวัสดีค่า

ต่ายยังจำได้ว่าต่ายเคยเขียนไว้ในบล๊อกเก่าว่ามักจะเห็นหรือเจอสิ่งแปลกๆ

ทั้งวิญญาณและเทพ แล้วคุณปุ๊กบอกว่าเล่าให้ฟังหน่อย

ต่ายไม่เคยเล่าเลย ไม่กล้านำมาเขียนด้วยค่ะ

เพราะเรื่องแบบนี้ละเอียดอ่อนมาก

ต่ายเองไม่เคยยึดติด หรือหลงในสิ่งที่พบเจอ

แค่ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแล

และเชื่อมั่นในการทำความดี..

ขอบคุณที่นำเรื่องราวดีๆมาให้อ่านนะคะ


โดย: Moon OF JulY วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:15:21:05 น.  

 


สวัสดียามบ่ายค่ะ พี่ปุ๊กโดย: พธู วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:15:54:18 น.  

 
หลับฝันดีนะคะ พ่อระนาด
ตื่นเช้ามาพบกับความสุข สดใส ค่ะ


โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:19:57:25 น.  

 
เรื่อง ฌาน และอภิญญา
ธรรมนิยายชีวประวัติของหลวงพ่อจรัญ
ที่เขียนโดย รศ.ดร.สุทัสสา อ่อนค้อม
ก็อธิบายไว้ละเอียดทีเดียว

พี่ปุ๊กเคยอ่านมั๊ยเอ่ย


โดย: peeradol33189 วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:21:16:27 น.  

 
เรื่อง ฌาน และอภิญญา
ธรรมนิยายชีวประวัติของหลวงพ่อจรัญ
ที่เขียนโดย รศ.ดร.สุทัสสา อ่อนค้อม
ก็อธิบายไว้ละเอียดทีเดียว

พี่ปุ๊กเคยอ่านมั๊ยเอ่ย


โดย: peeradol33189 วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:21:16:33 น.  

 
ส่วนมากเคยแต่ได้ยินคำว่า อิทธิปาฏิหาริย์ อยู่บ่อยๆ คำอื่นไม่เคยได้ยินเลย
ขอบคุณครับ ที่ทำให้รู้ความหมายของคำอื่นด้วย


โดย: ชายพจน์ (ครีมโซดาซ่า ) วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:21:32:02 น.  

 
ปุ๊กจังงานยุ่งแหง ๆ เลย...
ยังไงก็พักผ่อนบ้างนะจ๊ะ
..ยิ้มกว้าง..

emo


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:23:01:58 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 เมษายน 2553 เวลา:7:23:07 น.  

 
มาส่งความคิดถึงค่า


โดย: tukta (tukta510 ) วันที่: 28 เมษายน 2553 เวลา:10:56:09 น.  

 
อืม...มมมๆๆ

เอาเป็นว่า แวะมาอืม..มมม ก็แล้วกันครับ..

โดย: cenyou วันที่: 28 เมษายน 2553 เวลา:15:24:08 น.  

 
ไม่ว่างมาเยี่ยมเสียนาน
สวัสดีวันพระครับพ่อระนาด


โดย: oddy.freebird วันที่: 28 เมษายน 2553 เวลา:18:31:29 น.  

 
ปอแวะมาเสิร์ฟกาแฟวันพุธค่ะพี่ปุ๊ก
วันนี้ฝนตก เย็นสบายดีจังเลยค่ะ งุงิ

ขอให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ดีของเราคนไทยทุกคนนะคะ
โดย: Butterflyblog วันที่: 28 เมษายน 2553 เวลา:21:38:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.