Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2551
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
5 พฤษภาคม 2551
 
All Blogs
 
อุทยานเบญจสิริ ปอดแห่งสุขุมวิท


สวนเบญจกิติ แหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ของคนกรุงเทพ 24/08/2548

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ เห็นชอบในหลักการ

ให้ย้าย โรงงานยาสูบทั้งหมด ไปอยู่ส่วนภูมิภาคและให้กระทรวงการคลังพัฒนา

พื้นที่เดิม ของโรงงานยาสูบเนื้อที่ประมาณ๔๓๐ไร่ เป็นสวนสาธารณะโดยมีวัตถุ

ประสงค ์เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น


โดยรัฐบาล ได้ทูลเกล้าถวายการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในวโรกาสที่สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ และ

ได้รับพระราชทานชื่อสวนสาธารณะนี้ว่า “เบญจกิติ”และดำเนินการก่อสร้าง

โดยกองพลพัฒนาที่ ๑ ได้ศึกษาแปลนของสวนสาธารณะ“เบญจกิติ”


ซึ่งรายละเอียด การก่อสร้างสวนแบ่งการ ดำเนินงาน เป็น ๒ ส่วน คือ

   ส่วนที่ ๑ เนื้อที่ ๑๓๐ ไร่ ตามแบบแปลนที่กำหนด

   ส่วนที่ ๒ เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ จะดำเนินการภายหลัง
งานก่อสร้างที่ดำเนินการ

  สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ส่วนที่ ๑ใช้เวลาการก่อสร้าง๔๕๐วันมีงาน

ที่ ดำเนินการ๔ส่วนคือ งาน โครงสร้างงานระบบไฟฟ้างานระบบสุขาภิบาล

และ งานระบายน้ำ และงานภูมิสถาปัตยกรรม งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม


   ลานทางเข้า ๒ แห่ง คือ งานลานทางเข้าด้านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะเป็นประตูทางเข้าสำหรับคนทั่วไปและ

จักรยานพื้นของลานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฉาบผิวด้วย กรวดล้างและแกรนิต

พ่นไฟ มีลานน้ำพุอยู่กึ่งกลางของลานและงานลานทางเข้าด้านถนนรัชดาภิเษก

อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือทางเข้ามีความกว้าง๑๒.๐๐เมตรพื้นผิวของลาน

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นทางเข้าของสำหรับรถยนต์


  ประตูและรั้ว และป้ายสวนเบญจกิติประตูมี๒แห่งคือ ด้านศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และด้านถนน รัชดาภิเษก ประตูและรั้วเป็นเหล็กหล่อ

ประกอบด้วยเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก งานรั้วจะก่อสร้างเฉพาะด้านถนน รัชดา

ภิเษก บริเวณย่านกลาง ของรั้วด้านทิศตะวันออกจะมีป้ายเป็น คอนกรีตเสริม

เหล็กทำผิว ด้วยหินแกรนิต ขัดมัน สีชมพูประกอบด้วยตัวหนังสือ “สวนสาธา

รณะเบญจกิติ” และสัญลักษณ์พระปรมภิไธยย่อ “สก”บริเวณรอบๆ ป้ายชื่อ

จะมีสถาปัตยกรรมน้ำพุ และระบบไฟฟ้ารวมทั้งลานดอกไม้นานาชนิด

ทางเดิน วิ่งออกกำลังกายริมน้ำ อยู่ริมบึง มีความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว

๑,๘๐๐ เมตร ลักษณะเป็น สะพาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอม่อส่วน

ใหญ่อยู่ในน้ำ ผิวทางเดิน - วิ่ง ทำด้วย กรวดล้าง สลับกับการ ปูกระเบื้อง

ด้านข้างของทางเดิน - วิ่งจะมีกระบะปลูกต้นไม้และเสาโคมไฟฟ้าเพื่อให้

แสงสว่าง บริเวณหน้าลาน เบญจกิติ จะมีทางเดิน - วิ่ง ปูด้วยไม้แดง ความ

กว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๕๐๐ เมตร สูงจากระดับน้ำ ๖๐ เซนติเมตร ใช้สำหรับ

ลอยกระทง


  ทางขี่จักรยาน คู่ขนานกับทางเดิน วิ่งออกกำลังกายอยู่รอบบึง

เว้นเฉพาะด้านตะวันตกซึ่งอยู่บนพื้นดิน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร

ลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอม่อจะใช้ร่วมกับงานทางเดินวิ่ง

ผิวทางขี่จักรยานทำด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต


  สวนสุขภาพ อยู่ด้านทิศตะวันตกต่อจากลานทางเข้าด้านศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์ ลักษณะเป็น ทางวิ่งวน รอบกว้าง๒.๐๐เมตรยาว๓๐๐เมตร

พื้นทางวิ่งทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมการอัดเม็ดยางสีเขียว

ตามเส้นทางการวิ่งมีสถานีพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายรวม ๑๓ สถานี
ลานองค์พระ อยู่ด้านทิศตะวันตก ถัดจากสวนสุขภาพ เดิมในพื้นที่ก่อสร้าง

มีองค์พระขนาดหน้าตักกว้าง๓๙ นิ้ว ประดิษฐานอยู่ โดยดำเนินการปรับปรุง

ฐานองค์พระเดิมให้มีความสวยงามมากขึ้น โครงสร้างของงานลาน องค์พระ

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับและตกแต่งด้วยหินแกรนิตพ่นไฟ หินอ่อน

และกรวดล้าง


สนามเด็กเล่น อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถัดจากงานลานเบญจกิติและ

ลานดอกไม้ เป็นพื้นที่สำหรับ การออกกำลังกายของเด็ก ประกอบด้วยสนาม

เด็กเล่น สวนน้ำ และลานสเก็ต มีอุปกรณ์ประจำสนาม ๗ ชิ้น พร้อมศาลา

พักผ่อนและโครงสร้างเหล็กประกอบผ้าใบ(FABRIC ROOF) จำนวน ๑ หลัง


  ลานหญ้าการแสดงกลางแจ้ง อยู่ด้านทิศเหนือติดริมบึง เป็นลานแสดง

แบบเปิด มีลักษณะเป็นขั้นบันไดครึ่งวงกลม มีเวทีเป็นรูวงกลม ตรงกลางสามารถ

ใช้ในการออกกำลังกายบางชนิด เช่น กายบริหาร หรือแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ด้านบ

เป็นขั้นบันไดคอนกรีตสลับกับการปลูกหญ้า

สูงขึ้นตามแนวขนานบันได สามารถนั่งชมกิจกรรมหรือออกกำลังกายได้


  ลานเบญจกิติ และลานดอกไม้ ลานหญ้า อยู่ด้านทิศตะวันตก ถัดจาก

ลานองค์พระ เป็นอาคารหลักและอยู่ บริเวณกลางพื้นที่ ลานเบญจกิติเป็น

อาคาร ๒ ชั้น ชั้นล่างอยู่ตำแหน่งระดับดินเดิม ๑.๐๐ เมตร มีผนังเป็น คอนกรีต

เสริมเหล็ก ชั้นบนเป็นอาคารเปิด ไม่มีหลังคาเหมาะสำหรับการนั่งชมทัศนีย

ภาพ ด้านหน้าลานเชื่อมต่อ กับงานทางเดิน วิ่ง ออกกำลังกายงานทางขี่จักรยาน

และที่สำหรับลอยกระทงกลางลานมีน้ำพุและสิ่งปฏิมากรรม ตัวอาคารตกแต่ง

ด้วยหินแกรนิตหินอ่อน กระเบื้องดินเผา และกรวดล้าง นอกจากนี้รอบอาคารยัง

มีลานดอกไม้นานาชนิด และทางขึ้นลงสำหรับผู้พิการ

สนามเด็กเล่น อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถัดจากงานลานเบญจกิติและลาน

ดอกไม้ เป็นพื้นที่สำหรับ การออกกำลังกายของเด็ก ประกอบด้วยสนามเด็กเล่น

สวนน้ำ และลานสเก็ต มีอุปกรณ์ประจำสนาม ๗ ชิ้น พร้อมศาลาพักผ่อนและโครง

สร้างเหล็กประกอบผ้าใบ(FABRIC ROOF) จำนวน ๑ หลัง


  ลานหญ้าการแสดงกลางแจ้ง อยู่ด้านทิศเหนือติดริมบึง เป็นลานแสดง

แบบเปิด มีลักษณะเป็นขั้นบันไดครึ่งวงกลม มีเวทีเป็นรูวงกลม ตรงกลางสามารถใช้

ในการออกกำลังกายบางชนิด เช่น กายบริหาร หรือแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ด้านบนเป็น

ขั้นบันไดคอนกรีตสลับกับการปลูกหญ้าสูงขึ้นตามแนวขนานบันได สามารถนั่งชม

กิจกรรมหรือออกกำลังกายได้
ถนนและลานจอดรถ อยู่ด้านเหนือ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒.๐๐

เมตร ยาว ๒๗๕ เมตรผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างถนนทั้ง ๒ ด้าน

มีทางเดินกว้าง ๒.๐๐ เมตร ผิวเป็นกรวดล้าง เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างลานทาง

เข้าด้านถนนรัชดาภิเษก กับลานจอดรถ อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีพื้นที่

รองรับการจอดรถได้ ๑๑๘ คัน


  ที่เช่าจักรยานและเรือพาย อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดริมบึงประกอบ

ด้วยอาคารโรงเก็บจักรยานขนาด ๘.๐๐ x ๑๒.๐๐ เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว

จำนวน ๑ หลัง และลานท่าเรือสำหรับจอดเรือ เป็นลักษณะเขื่อนยื่น ลงไปในน้ำ

นอกจากนี้ยังมีอาคารบริการ นักท่องเที่ยวและอาคารห้องสุขา

  ลานลอยน้ำด้านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อยู่ด้านทิศใต้ ลักษณะ

เป็นลาน ครึ่งวงกลมเอนกประสงค์ ลอยน้ำ เหมาะสำหรับการชมทัศนียภาพ

โดยรวมตามแนวเหนือใต้
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มาพักผ่อน เช่น อาคารเอนกประสงค์

ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำห้องส้วม ที่จอดรถจักรยาน ที่ทิ้งขยะ ม้านั่ง ป้ายบอกทาง

ระบบเสียงทางสายและโทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น

//www.thaitobacco.or.th/page/infor_view.php?gid=33
อุทยาน เบญจสิริ สร้างเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาในปี 2535


ประติมากรรม เป็นงานร่วมสมัย 12 ชิ้นและผลงานประติมากรรมของเยาชน

จัดวางอยู่รอบสวน
ลานเฉลิมพระเกียรติ มีประติมากรรมเหรียญที่ระลึกพระบรมรูปสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประทับยืนเต็มองค์ ด้านหน้าเป็นสระน้ำมีน้ำพุกระโดด

อยู่ตรงกลางและศาลนิทรรศการพระราชกรณียกิจ 2 หลัง
บริเวณกลางสวนตกแต่งเป็นสวนป่า มีสระน้ำ ศาลาพักผ่อน ลานอเนกประสงค์

ส่วนด้านหลังและด้านข้างเป็นสวนสุขภาพ สนามเด็กเล่นลานสเกต สนามบาสเกต

บอล สนามตะกร้อ และสระว่ายน้ำ พร้อมสระเด็กเล็ก
สะพายกล้องท่องรอบกรุง:

"อุทยานเบญจสิริ" สวนงามกลางกรุงเทพ

  ท่ามกลางความเจริญย่านสุขุมวิท ที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องต่างๆ มากมาย

หากแต่บริเวณช่วงซอยสุขุมวิท 22-24 กลับเป็นที่สำหรับพักผ่อนของ คนกรุงเทพ
เพราะเป็นที่ตั้งของ "อุทยานเบญจสิริ" หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันสั้นๆ ว่า "สวนเบญ"

"อุทยานเบญจสิริ" สร้างขึ้นโดย กรมธนารักษ์ เพื่อถวายในวันมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 5 รอบ
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 และด้วยความที่ต้องการให้มีพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุง

สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่น และออกกำลังกาย


การสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้จึงเน้นให้มีพื้นที่โล่งเขียวเปิดให้เห็นความงามของ

ท้องฟ้า เพราะผู้คนในละแวกนี้นั้นมักจะพบเจอแต่ความแออัดและตึกสูงเสียดฟ้า
และเพิ่มความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยแนวไม้ใหญ่รอบสวนให้ร่มเงา

ผู้มาเยือนจึงสัมผัสได้ถึงความสงบนิ่งที่เข้าถึงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง  ทั้งยังจะได้ชื่นชมกับ "สวนประติมากรรม" ซึ่งนำเสนอประติมกรรม

ที่หลากหลายที่ถ่ายทอดความงามทางศิลปะ แนวคิดลึกซึ้ง และปรัชญา

อันเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงชั้นนำหลายท่าน
นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานออกกำลังกายและสนามกีฬาต่างๆ เช่น สวนสุขภาพ

สนามเด็กเล่น สนามตะกร้อ บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ลานสเก็ต และสระว่ายน้ำ
ผ่านไปแถวเอ็มโพเรียมคราวหน้าเมื่อไหร่ ลองแวะไปที่ "อุทยานเบญจสิริ" ดูบ้างนะ


ข้อมูลทั่วไป

  - ที่ตั้ง ถ. สุขุมวิท

  - เปิดทุกวัน เวลา 05.00-21.00 น.
การเดินทาง

  - รถประจำทาง สาย 2, 25, 38, 48, 98, 119, ปอ.1, 8, 13 และปอ.พ.6

  - รถไฟฟ้า ลงสถานีพร้อมพงษ์

//nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=1049สวนใกล้บ้านย่า

ยามเหงาๆ ไปนั่งเล่นชิวๆ แถวนี้ได้

ข้อสำคัญ ไม่ค่อยจะมีเวลาไป

เขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่าง
บันทึกภาพในวัน ที่ไม่รู้จะไปไหนนานแล้ว


ขอบคุณข้อมูลจากลิงค์ที่แปะไว้ข้างต้น

เบื่อรถติดนั่งรถไฟฟ้าทางเลือกใหม่ของมนุษย์งาน
นั่งเล่นพร้อมแหน็บหนังสือไปนั่งอ่านซักเล่ม

หรือจะนั่งมองทัศนียภาพรอบกาย ฟังเสียงนกพิราบ

ทักทายกัน แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
หยุดใจให้นิ่งบ้าง ละทิ้งสิ่งวุ่นวายใกล้ตัว

หันไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้าง


พักนี้สมองมึนติ๊บ +ขี้เกียจ

จึงนำภาพที่ถ่ายไว้นานแล้ว แต่ยังไม่เคยโพส

มาโพสสักหน่อยแนวแลนด์ที่ไม่คุ้นชิน

ถ่ายตามที่อยากจะถ่าย

ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ

ตามคติสไตล์ย่าๆ

ถ่ายเพื่อความสุข
มีอุปกรณ์ตัวไหนอยู่ในมือ ก็ถ่ายตามนั้น

ถึงแม้จะไม่ใช่มุมอลังการงานสร้าง

ที่ดูแล้วชวนตะลึงในภาพเดียวก็ตาม
Happy monday สนุกกับการทำงานในวันจันทร์

วันนี้นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของย่า

เป็นวันครบหนึ่งปี ของการจากไปของคุณพ่อ

ครอบครัวนัดพบกันไปไหว้เพื่อระลึกถึงคุณพ่อ


คุณพ่อคนดีที่หนึ่งของพวกเรา
***
ปฎิมากรรด้านหน้าของทางเข้า
สื่อถึงความสัมพันธ์แม่ลูก อันอบอุ่นในสวนกลับบ้านแล้วเน้อ


จากวันจากไป 5.5.50 ----ถึงวันครบรอบ 5.5.51


คุณพ่อผู้อยู่ในใจของย่าเสมอ


เวบดอกไม้ของย่าดา

โค๊ตค่ะ

เวบดอกไม้ของย่าดา

ก๊อปไปแปะไว้ที่โปรไฟล์ ก็จะแสดงผลกับทุกหน้าค่ะ


ต้องการแบนเน่อร์เวบบล๊อกไปแปะไว้ที่เวบของคุณ ก๊อปปี้code
ข้างล่างนี้ไปแปะไว้ที่ลิงค์ หรือเนื้อที่ที่คุณต้องการ ค่ะ ขอบพระคุณ
Code

Create Date : 05 พฤษภาคม 2551
Last Update : 14 พฤษภาคม 2559 23:32:25 น. 11 comments
Counter : 5691 Pageviews.

 
เมื่อก่อนเราชอบไปนั่งเล่น ดูเค้าถ่ายรูปงานแต่งงานหน่ะค่ะ
สนุกดี.. แต่ละคู่หวานซะ...
^-^


โดย: VELEZ วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:24:50 น.  

 
บ้านนี้สวยงามร่มรื่นจังเลยค่ะ

ภาพก็สวย...หลายๆภาพเอาไปทำเป็นโปสการ์ดได้เลยนะคะเนี่ย งามๆๆ ชอบๆๆ


โดย: D*U*A*N (thisisduan ) วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:47:43 น.  

 
ท้องฟ้างามมากเลยค่ะย่าดา
สบายดีมั๊ยคะ


โดย: Bee1st วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:21:42 น.  

 
เกิดในกรุงเทพฯจนถึงวันนี้ไม่รู้เลยว่า
ปอดของกรุงเทพฯที่เขาพูดถึง สวยงามร่มรื่นขนาดนี้
ถนนสุขุมวิทก็ไม่ได้เยื้องย่างผ่านไปมานานเป็นปีปีแล้ว

ปล.ย่าดาครับเพลงประกอบขอจัดเป็นบางบลอกนะครับ
ช่วงนี้ขี้เกียจจริงๆ หลังจากปรับปรุงบ้านเสร็จต้องตามแก้อีกหลายๆอย่าง


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:16:31 น.  

 

คลิ๊ก..สร้าง Glitter ด้วยตัวคุณเอง
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่


แหล่มไม่มีที่ติดเลยล่ะย่าดา


โดย: อุ้มสี วันที่: 6 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:20:11 น.  

 
หวัดดีค่ะ ย่าดาแวะมาเยี่ยมแล้วมาชมรูปสวยๆของย่าดาค่ะ


โดย: คนชุมแสง วันที่: 6 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:30:52 น.  

 
รูปสวยจังเลยค่ะ ใกล้ที่เรียนพอดี จะลองแวะไปถ่ายรูปดูบ้าง


โดย: เจ้าแห่งน้ำคือพระจันทร์ วันที่: 6 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:21:15 น.  

 
ย่าดาถ่ายภาพมาสวยทุกภาพเลยค่ะ

สวนนี่ก็เป็นปอดใหญ่ของกรุงเทพอีกแห่งนึงนะคะโดย: เนระพูสี วันที่: 6 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:24:39 น.  

 
สวัสดีครับ ผมหายไปนานเลย คงยังจำกันได้นะครับ วันนี้มีโอกาสและมีเวลาเลยรีบแวะเขามาอัพบล็อค และแน่นอนครับ ไม่ลืมแวะเข้ามาทักทายคุณย่าดา หวังว่าคงจะสบายดีนะครับ หากผมมีเวลามากกว่านึ้ วันหลังจะแวะเข้ามาคุยยาวกว่านี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับ


โดย: ซอร์บอนน์ (ซอร์บอนน์ ) วันที่: 7 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:56:40 น.  

 
สีท้องฟ้าสวยดีครับ


โดย: artist2 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:02:49 น.  

 
ภาพสวยจังค่ะ ขออนุญาตยืมไปใช้นะคะ

ปล.เป็นเพื่อนรุ่นน้องของคุณทิวสน @ oknation ค่ะ เค้าชมมาว่าย่าดาถ่ายรูปเก่งมาก เห็นด้วยค่า...


โดย: ปุ้มปุ้ย IP: 58.8.75.207 วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:10:30:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.