Group Blog
 
<<
เมษายน 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
23 เมษายน 2551
 
All Blogs
 
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ตอน 2เมื่อทะลุด้านหลังวิหารจตุโลกบาล จะเห็นพระอุโบสถอยู่ตรงกลาง ด้านหลังพระ

อุโบสถมีวิหารหมื่นพุทธวิหารอวโลกิเตศวร วิหารบูรพาจารย์และวิหารด้านซ้ายขวา

ประกอบกัน ซึ่งพระอุโบสถนั้นถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในพระอาราม

เป็นที่ประดิษฐานพระประธานแต่ละองค์ความสูงจากวัชรบัลลังก์ถึงยอดพระเกศา

4 เมตร 30 เซนติเมตร กว้าง 3 เมตร 4 เซนติเมตร

ถือได้ว่าเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลักษณะเด่นเป็นสง่าและ

งดงามอย่างยิ่งโดยพระประธาน 3 องค์นั้นจำลองมาจากพระประธานในพระอุโบสถ

วัดมักรกมลาวาส นั่นเอง

ตัววิหารแต่ละหลังสร้างอยู่ใกล้ๆกัน

ลวดลายที่กระเบื้องมุมหลังคา

วิหารอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตรมหาโพธิสัตว์ ภายในประดิษฐานพระกวน

อิมพันมือพันตาลักษณะองค์ท่านทำมาจากไม้หอมประเทศจีนช่างแกะสลักด้วย

ความประณีต องค์พระได้สัดส่วนมีลักษณะงดงาม พระพักตร์มีมหาเมตตา

มหากรุณา พระกวนอิมมหาโพธิสัตว์ปางพันมือพันตาเปรียบเสมือนว่าท่านได้ใช้

พระเนตรพันดวงตรวจดูเหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากลโลกว่าสุขทุกข์ประการใด

และก็พร้อมที่จะช่วยด้วยพระหัตถ์พันกรของท่านโอบอุ้มเหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากล

ให้ปราศจากความทุกข์ยากลำเค็ญ

วิหารอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตรมหาโพธิสัตว์(千手千

眼觀音殿)วัดเป็นวิหารอนุสรณ์สถาน แห่งความ

กตัญญูต่อครูบาอาจารย์ เป็นที่ประดิษฐานของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร

อดีตเจ้าคณะใหญ่องค์ที่ ๖ ( โพธิ์แจ้งมหาเถระ ) ท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ

สงฆ์จีนนิกายเป็นอันมาก ทำให้คณะสงฆ์จีนนิกาย มีระเบียบเป็นปึกแผ่น มั่นคง

และนำความเจริญในหลายด้านมาสู่คณะสงฆ์จีน


นิกายอย่างใหญ่หลวง ณ บริเวณชั้น ๒ ของวัด จะพบกับหอธรรม 慈

慧法堂 และด้านตรงข้ามคือ ที่ตั้งของวิหารบูรพาจารย์

袓師殿


วิหารบูรพาจารย์นี้ เป็นวิหารที่พระอาจารย์เย็นเชี้ยว ได้สร้างเพื่อแสดงความกตัญญู

กตเวทิตา ถวายให้กับอาจารย์ของท่าน คือ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร

( โพธิ์แจ้งมหาเถระ ) 普淨上

ถ่ายเจาะลายเพดานช่องเดียวให้เห็นใกล้ๆ

ลักษณะพระกรของเจ้าแม่กวนอิม พันมือพันตา

ถ่ายจากด้านหลังรัศมีขององค์เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือพันตา

วัดจำลองด้านข้าง

วิหารหมื่นพุทธสุขาวดีพุทธเกษตร อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ ภายในประดิษฐาน

องค์พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถาปราบต์โพธิสัตว์

ส่วนด้านบนของวิหารประดิษฐานรายล้อมพระพุทธรูปหนึ่งหมื่นองค์ เป็นสถาน

ที่บำเพ็ญภาวนา จึงเป็นอีกวิหารหนึ่งที่บุคคลใดภาวนาพระนามแห่ง

พระอมิตาภพุทธเจ้าแล้วจิตจะไม่เสื่อมถอยจากพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

จักไปจุติ ณ ดินแดนสุขาวดี ด้านทิศตะวันตก
ความน่าไปเยือนสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ความอลังการนั่นคือ ลักษณะตัวอาคารมี

ทั้งหมด 4 ชั้น โดยชั้นที่1เป็นหอฉันและกุฎิ ชั้นที่ 2 เป็นหอกลอง หอระฆัง

หอธรรมและวิหารบูรพาจารย์


ชั้นที่ 3 เป็นพระอุโบสถวิหารอวโลกิเตศวร(พระกวนอิม) และโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา


ส่วนชั้นที่ 4 เป็นวิหารหมื่นพุทธ รอบๆวิหารแต่ละหลังประดับด้วยลวดลาย

ภาพเขียนสีพุทธศิลป์แบบจีนที่มีความงามวิจิตรงดงาม ลักษณะภายในภาพ

มีสีที่เด่นชัดคือสีน้ำเงิน แดง และทอง ตามผนังและเพดานทั้งหมดภายใน

พระอาราม มีคาถาเป็นตัวอักษรสีทอง คือ คาถา (โอม มา นี ปะ หมี่ ฮง)

ซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆ

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ (พระกวนอิม)


ประวัติโดยย่อ


ท่านเป็นพระมหาโพธิสัตว์ คำว่า พระมหาโพธิสัตว์นี้คือ พระโพธิสัตว์ที่มีปณิธาน

ช่วยเหลือสรรพสัตว์อันยิ่งใหญ่ไพศาล ยากหาสิ่งใดมาเปรียบ พระกวนอิมท่านมี

ปณิธานที่ยิ่งใหญ่คือ “ท่านจะทรงโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลให้พ้นจากความ

ทุกข์ และตราบใดที่ยังช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่พ้นจากกองทุกข์ พระองค์จะไม่ขอ

สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า” การปฏิบัติตามทางแห่งพระโพธิสัตว์นี้เป็นการโปรดสรรพ

สัตว์กล่าวคือ “การช่วยผู้อื่นก่อนแล้ว จึงค่อยช่วยตนเอง” ซึ่งเป็นแนวทางที่พระสงฆ์

นิกายมหายาน ( พระจีน ) ยึดถือปฏิบัติสืบมาพระกวนอิม มี มหาเมตตา มหากรุณา

เพราะว่าพระองค์ท่านมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ อันหาประมาณมิได้


สมดังพระนามขององค์ท่าน “ กวน ซือ อิม ” “ กวน” แปลว่า มองเห็นด้วยญาณแห่ง

ปัญญา “ ซือ ” แปลว่า โลก “ อิม ” แปลว่า เสียง รวมความหมายของคำว่า

“ กวน ซือ อิม ” คือ ผู้สดับเสียงและแลเห็นความเป็นไปของโลก พระองค์สามารถ

นิรมานกายไปโปรดสัตว์โลกอื่นๆอีก เช่นโปรดนาคที่โลกนาค ( ที่นาคอยู่อาศัย )

โปรดเทพ ณ แดนสวรรค์ เป็นต้น ( ในพระสูตรมหากรุณาธารณีสูตร กล่าวถึง

การนิรมานกายปางต่างๆ ของพระกวนอิมในพระสูตร รวม ¬๘๔ ปาง )


พระกวนอิมสามารถให้ การช่วยเหลือ พ้นทุกข์ภัยต่างๆ โดยการตั้งจิตอธิษฐานและ

สวดภาวนาพระนามของท่าน ( ซึ่งบทสวดหรือพระนามของพระองค์มีอย่างแพร่

หลาย ) ตามความศรัทธา รวมถึง การขอพรต่างๆ ให้สมปรารถนาและการขอบุตร

ส่วนมากผู้อาวุโสแนะนำให้ไปขอพรและบุตรกับพระองค์ท่าน


พระกวนอิมมหาโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์ที่ชาวจีนและชาวไทยนับถือเป็นอันมาก

ทั้งตามวัด วิหารและโรงเจต่างๆ รูปบูชาของพระองค์ที่เราเห็นเป็นรูปเพศหญิง

ความจริงรูปนี้เป็นการนิรมานกาย ที่ส่วนใหญ่ปกติมักเคารพบูชากัน แต่จริงแล้ว

พระองค์หาได้เป็นเพศหญิงไม่

ส่วนบริเวณชั้น 2 ของวัดจัดสร้าง พื้นที่เป็นหอธรรม ลักษณะเป็นห้องโถงกว้าง

ภายในมีเวทีแสดงธรรมตลอดจนที่ประชุมในวาระต่างๆ จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น

สถานที่อบรม และเผยแพร่หลักธรรมของศาสนาให้แก่พระภิกษุ สามเณร และ

พุทธศาสนิกชนอันเป็นการหยั่งรากของพระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย

ให้แผ่ไพศาลมั่นคงถาวรอย่างยั่งยืนสืบไป
วิหารอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตรมหาโพธิสัตว์(千手千

眼觀音殿)วัดเป็นวิหารอนุสรณ์สถาน แห่งความ

กตัญญูต่อครูบาอาจารย์ เป็นที่ประดิษฐานของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร

อดีตเจ้าคณะใหญ่องค์ที่ ๖ ( โพธิ์แจ้งมหาเถระ ) ท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ

สงฆ์จีนนิกายเป็นอันมาก


ทำให้คณะสงฆ์จีนนิกาย มีระเบียบเป็นปึกแผ่น มั่นคง และนำความเจริญในหลาย

ด้านมาสู่คณะสงฆ์จีนนิกายอย่างใหญ่หลวง ณ บริเวณชั้น ๒ ของวัด จะพบกับ

หอธรรม 慈慧法堂 และด้านตรงข้ามคือ ที่ตั้งของ

วิหารบูรพาจารย์ 袓師殿


วิหารบูรพาจารย์นี้ เป็นวิหารที่พระอาจารย์เย็นเชี้ยว ได้สร้างเพื่อแสดงความ

กตัญญูกตเวทิตา ถวายให้กับอาจารย์ของท่าน คือ พระมหาคณาจารย์จีนธรรม

สมาธิวัตร ( โพธิ์แจ้งมหาเถระ ) 普淨上
ตรงจุดนี้ย่าขอเก็บหลายๆมุมหน่อย เพราะปลื้มมาก

ทำจากไม้หอม ลักษณะสัดส่วนงดงามมาก

มองจากวิหารหมื่นพุทธไปยังพระอุโบสถ

ด้านในวิหารหมื่นพุทธ

บานประตูฉลุสวยงาม ถ้ามองจากด้านนอก จะเห็นเป็นตารางสีทอง

หากมองจากด้านในจะเห็นเป็นลายดอกไม้

มองจากด้านหน้าวิหารหมื่นพุทธไปยังด้านข้าง

ลวดลายตรงส่วนต่อเชื่อมของวิหาร

บรรยากาศรายรอบยังคงความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสวนผักนานาชนิด

อีกทั้งการเดินทางไปเยี่ยมชมวัดแห่งนี้สามารถไปได้หลายเส้นทาง

ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางตลิ่งชัน- สุพรรณบุรี แล้วยูเทิร์นกลับมาใช้เส้นทาง

เข้าสู่ตลาดบางบัวทอง วัดจะอยู่ด้านขวามือเมื่อเลยตลาดมาไม่มากนัก

เข้าซอยไปประมาณ 150 เมตร


หากจะไปทางถนนรัตนาธิเบศร์ก็รวดเร็วสะดวกสบาย เมื่อถึงแยกบางบัวทอง

ก็เลี้ยวขวามุ่งสู่ตลาดบางบัวทองเลยหมู่บ้านชลลดา และไปรษณีย์บางบัวทอง

ไปประมาณ 500 เมตร ข้ามสะพานเล็กๆ จะสังเกตุซอยแยกด้านซ้ายมือ เลี้ยว

เข้าซอยนั้นได้ทันที ที่จอดรถสะดวกสบายนันบ 100 คัน ธูปเทียนดอกไม้หรือ

น้ำมันทางวัดจะเตรียมให้อย่างพร้อมสรรพ

เป็นวัดที่ช่างภาพให้ความสนใจในการถ่ายรูปเป็นอย่างมาก

ด้านหน้าวิหารหมื่นพุทธ หลังคาเป็นลักษณุโค้งสวยงาม

หินอ่อนสลักลายตรงเชิงบันใด

สวยงามทุกอณูทีเดียว


สิงห์เล่นลูกช่วง

แลลอด

แต่ละหลังจะปลูกใกล้ๆกัน

ขึ้นไปดูชั้นสองของวิหารหมื่นพุทธ ลวดลายชิงหมิง อันสวยงาม

ลวดลายที่เพดาน

จุดสังเกตที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของวัดแห่งนี้ อยู่ที่หลังคาจะมุงด้วยกระเบื้องเผา

แบบจีน สีเหลืองเข้มปลายหลังคามีลักษณะโค้งได้สัดส่วนอ่อนช้อยงดงามที่

ตรงมุมหลังคามีทั้ง 4 มุม มีสัตว์เล็กๆ เรียกว่า เสี่ยวต้งอู้ ได้แก่ เทวดีขี่หงส์

มังกร สิงโต ม้าน้ำ ม้าเทวดา แพะเทวดาเขาเดียว กระทิงเทวดาปลาเทวดาและ

นกเค้าแมว ซึ่งวังหรือวัดบางแห่งมี 10 ตัวบ้าง 9 ตัวบ้าง 8 ตัวบ้าง แต่จำนวน

มากที่สุดคือ 10 ตัว ข้อมูลบางรายการบอกว่าวิหารใดเป็นหลักหรือวิหารใหญ่

จะมีสัตว์เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดนั่นคือดูจากจำนวนสัตว์ที่ติดตั้งอยู่ที่มุมหลังคานั่นเอง

เสาหินอ่อนสลักลายมังกร

ส่วนหลังคาใกล้กันมาก

ชอบตรงส่วนนี้ของหลังคาจัง

ลวดลายที่เชิงหลังคา

ลานกว้างตรงกลาง ถ่ายจากด้านบน

ส่วนแหลมของหลังคา

บริเวณมุมหลังคาพระอุโบสถวัดบรมราชากาญจนาภิเษกฯ มีสัตว์เล็กๆ เรียงไป

ตามลำดับที่มุมหลังคาทั้ง ๔ มุม เรียก สัตว์มงคลเล็กๆ เหล่านี้ว่า吉

祥獸( กิ๊กเสี่ยงสิ่ว ) ในสมัยก่อนนักสถาปนิกที่มีฝีมือชั้นเยี่ยม

ของจีนโบราณ จะนำสัตว์เล็กๆ ไปประดับไว้บนหลังคาเพื่อความสมดุลวิจิตร

สวยงามและเป็นลักษณะของการก่อสร้างสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ โดยช่างจะนำสัตว์เหล่านี้ประดับไว้เป็นจำนวนมากที่สุด

ทั้งหมด ๑๐ ตัว ได้แก่ เทวดาขี่หงส์ มังกร สิงโต ม้าน้ำ ม้าเทวดา แพะเทวดาเขาเดียว


กระทิงเทวดา ปลาเทวดาและนกเค้าแมว

สัตว์เหล่านี้ มีความหมายแฝงด้วยปรัชญาอันลึกซึ้ง เช่น

มังกรและหงส์เป็นสัญลักษณ์ของ   การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สิงโตแสดงถึง    ความกล้าหาญ

ม้าน้ำและม้าเทวดาแสดงถึง    ความโชคดี

กระทิง ปลาเทวดา และนกเค้าแมว เป็นสัญลักษณ์ของ   การป้องกันอัคคีภัย

แพะเทวดาเป็นสัญลักษณ์ของ    ความเป็นธรรม

และลิงเทวดาเป็นสัญลักษณ์ของ    ความฉลาด


ซึ่งความหมายของสัตว์เหล่านี้ คือ

มั่นคง มีบารมี ดับทุกข์ดับภัย และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นธรรมขจัดสิ่ง

ชั่วร้ายต่างๆ


มีนิทานเล่าว่า เจ้ามหาสมุทรมีลูกอยู่ ๒ คน ลูกคนที่ ๒ ต้องการแย่งชิงตำแหน่ง

กับพี่ชาย พี่น้องทั้งสองได้ตกลงกันว่า ใครกินหลังคาได้หมดก่อนคนนั้นชนะ

ผลสุดท้ายก็ถูกพี่ชายเอาดาบแทงที่ด้านหลังตาย จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก

แต่ก็เข้าใจว่าเป็นนิทานที่สมเหตุสมผลว่าการก่อสร้างโบราณสถานของจีน

เรื่องการไม่ให้เกิดไฟไหม้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีสายล่อฟ้า

มีแต่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย ฉะนั้น ลูกเจ้าสมุทรคนที่ ๒ จึงมีหน้าที่ไม่ให้เกิดไฟไหม้

ซึ่งลักษณะสถาปัตยกรรมแบบนี้ มีเฉพาะพระราชวังต้องห้าม และพระอารามหลวง

เฉกเช่นเดียวกับ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกฯ แห่งนี้

ภาพนี้จะเห็นความสูงใหญ่ของตัวอุโบสถได้เป็นอย่างดี

หลังคาอิฐสีเหลือง ลักษณะเฉพาะของวัดจีน

การเดินทางไปเยี่ยมชม

วัดแห่งนี้สามารถไปได้หลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางตลิ่งชัน- สุพรรณบุรี แล้วยูเทิร์นกลับมาใช้เส้นทาง

เข้าสู่ตลาดบางบัวทอง วัดจะอยู่ด้านขวามือเมื่อเลยตลาดมาไม่มากนัก เข้าซอยไปประมาณ 150 เมตรหากจะไปทางถนนรัตนาธิเบศร์ก็รวดเร็วสะดวกสบาย เมื่อถึงแยกบางบัวทองก็เลี้ยวขวามุ่งสู่ตลาดบางบัวทอง

เลยหมู่บ้านชลลดา และไปรษณีย์บางบัวทองไปประมาณ 500 เมตร ข้ามสะพานเล็กๆ จะสังเกตุซอยแยกด้าน

ซ้ายมือ เลี้ยวเข้าซอยนั้นได้ทันที ที่จอดรถสะดวกสบายนันบ 100 คัน ธูปเทียนดอกไม้หรือน้ำมันทางวัดจะ

เตรียมให้อย่างพร้อมสรรพ

ขอบคุณแผนที่จาก เวบ//watboromracha.org

และข้อมูล การเดินทางจากSTYLE โดย Voyage วันที่ 2-5 มีนาคม 2551to be continue>


Create Date : 23 เมษายน 2551
Last Update : 12 มกราคม 2559 15:37:22 น. 28 comments
Counter : 4562 Pageviews.

 
ขอบคุณในศรัทธาและการเอื้อเฟื้อภาพสู่สาธารณะครับ


โดย: ขามเรียง วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:14:15:25 น.  

 ย่าดา เห็นรูปเพิ่มอีกแล้วทำให้ยิ่งอยากไปวันนี้เลยอะคะ สวยมากๆๆ ไม่แปลกใจเลย ทำไมคนถึงพูดถึงวัดนี้ไม่ขาดปาก แบบว่าไปแล้วประทับใจกันทุกคน แถมยังเหมือนได้ไปเที่ยววัดที่เมืองจีนซะด้วย อิอิ


โดย: eeh (คิตตี้น้อยสีชมพู ) วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:14:46:59 น.  

 
ไปมาเหมือนกันค่ะ ตอนเชงเม้ง คนเยอะมาก
สถานที่สวยมาก ๆ

ขอบคุณสำหรับรูปสวย ๆ นะคะ


โดย: Botaman IP: 58.9.84.225 วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:15:19:35 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายย่าดาครับ

ได้ข่าวว่าวัดนี้เป็นวัดที่สวยมาก ๆ พอได้มาเห็นภาพที่ย่าดาถ่ายออกมาแล้ว ยอมรับว่าวัดนี้สวยมาก ๆ จริง ๆ ด้วยครับ

ไว้ผมหาโอกาสไปที่วัดนี้บ่างดีกว่าครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง (อาคุงกล่อง ) วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:15:45:07 น.  

 
สวยงามอลังการมากเลยค่ะย่าดา เป็นสถาปัตยกรรมที่เน้นลวดลายและสีสันนะคะ ย่าดาถ่ายภาพออกมาสวยมากเลยค่ะ

แต่สงสัยว่าองพระที่แกะสลักจากไม้หอม เวลายืนใกล้ๆ ได้กลิ่นหอมหรือเปล่าคะโดย: เนระพูสี วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:16:13:46 น.  

 
ไปมาแล้วค่ะ


โดย: เบียร์วุ้น วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:20:05:03 น.  

 
ภาพสีสดใสสวยเหมือนเคยเลยค่ะย่าดา


โดย: แมวจอมกวน วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:23:24:24 น.  

 
แวะมาเยี่ยมชมครับย่าดา
สถานที่สวยงามน่าแวะไปอย่างยิ่งครับ
ภาพคมชัดสีสดแบบนี้ใช่ nikon หรือเปล่าครับ


โดย: artist2 (artist2 ) วันที่: 24 เมษายน 2551 เวลา:10:14:37 น.  

 
ใช่แล้วค่ะ คุณ artist2


โดย: ดา ดา วันที่: 24 เมษายน 2551 เวลา:12:56:51 น.  

 


โดย: ดา ดา วันที่: 24 เมษายน 2551 เวลา:13:47:02 น.  

 


โดย: ดา ดา วันที่: 24 เมษายน 2551 เวลา:14:30:51 น.  

 


โดย: ดา ดา วันที่: 24 เมษายน 2551 เวลา:16:07:40 น.  

 
ภาพสวยได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวเองเลยครับย่าดา

ถ่ายแมลงปอนั้นผมใช้70-300Close Upเอาครับ

ส่วนที่ถ่ายลำตัว,กับหัวที่ขยายมานั้นผมใช้เลนส์50mmครับ โดยนั่งอยู่นิ่งๆตรงจุดที่แมลงปอเกาะก่อนหน้านี้สักพักมันจะบินมาเกาะที่เดิมครับทีนี้ผมถ่ายได้ระยะประชิด(ห่างไม่ถึงคืบ)เลยครับ


โดย: อนันต์ครับ วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:9:45:28 น.  

 
มาเยี่ยมชมครับ

ย่าดาถ่ายภาพได้สวยมาก ๆ เลยครับ

ผมอยากได้แผนที่ไปวัดนี้จังเลย หรือช่วยบอกทางให้หน่อยก็ได้ครับ จะพาคุณพ่อ กับคุณแม่ไปที่วัดนี้ครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง (อาคุงกล่อง ) วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:13:02:39 น.  

 
วัดสวยมากเลยค่ะย่าดา

หนูอยากไปไหว้แม่กวนอิมพันมือค่ะ

เคยไปไหว้ที่แก่งกระจานค่ะ แต่เป็นองค์ยืน

ย่ารักษาสุขภาพนะคะ


โดย: kai (aitai ) วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:14:38:11 น.  

 
สวัสดีวันศุกร์คะย่าดา อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

นั่นแน่ ย่ามีทุกอย่างเลยนิ ทันสมัยมากๆ บางอันอี๊ยังไม่ได้ไปลองเล่นเลยอะคะ
โดย: eeh (คิตตี้น้อยสีชมพู ) วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:15:21:29 น.  

 
หวาดดีคะย่าดา
วัดสวยมากเลยคะ
ลวดลายและรายละเอียดต่างๆปราณีตมากเลย

ย่าดาสบายดีนะคะ
จ๋าเพิ่งจะได้อัพบล๊อกอะคะค
ช่วงนี้ยุ่งมากคะ
เรียนหนักมาก
จะสอบกลางภาคอาทิตย์หน้านี้แล้วละคะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: weraj วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:18:10:40 น.  

 
อยากทราบจังเลยค่ะ ว่าใช้กล้องยี่ห้ออะไรถ่าย รุ่นอะไร ราคาเท่าไหร่ รบกวนตอบทีนะคะย่าดา รูปสวยมากๆๆๆๆ
บวกกับฝีมือคนถ่ายด้วยล่ะมั้ง ช่ายม้า นะคะช่วยแนะหน่อยชอบถ่ายรูปเหมือนกันค่ะ


โดย: chao IP: 202.41.167.246 วันที่: 26 เมษายน 2551 เวลา:1:18:35 น.  

 
สวยจังเลยครับ ดูภาพแล้วอิ่มเอมใจ.....ยังไม่เคยไปที่นี่เลย ถ้ามีโอกาสก้อยากไปสัมผัสความงามและความอิ่มเอมใจที่ได้เห็นองค์พระ


โดย: ตากลม4ตา วันที่: 26 เมษายน 2551 เวลา:10:56:52 น.  

 
อลังการงานสร้างมากค่ะ
เห็นแล้วละลานตาไปหมดทั้งการตกแต่งประดับประดาเล่นสีสัน

แต่ที่ต้องขอบคุณคือคนที่นำภาพมาให้ชมค่ะ
ขอบคุณย่าดาค่ะ


โดย: นางไม้หน้า3 วันที่: 26 เมษายน 2551 เวลา:16:56:26 น.  

 
แวะมาเยี่ยมย่าดาครับ หลังจากหายไปนาน วัดสวยมากครับ


โดย: เกล็ดหมุน วันที่: 26 เมษายน 2551 เวลา:22:07:11 น.  

 
คุณchao ย่าใช้กล้องนิคคอน d50ค่ะ ส่วนราคาจำไม่ได้แล้วค่ะ ตอนนั้นซื้อพร้อม เลนซ์ซิกม่า 70-300ม.ม. 1ตัว


โดย: ดา ดา วันที่: 27 เมษายน 2551 เวลา:1:56:12 น.  

 
หุยเป็นย่าดาเลยเหรอค่ะเนี่ย

ว่าแต่ถ่ายรูปสวยจังเลยค่ะ


โดย: Annie l วันที่: 27 เมษายน 2551 เวลา:20:18:37 น.  

 
สวัสดีค่ะทุกท่าน ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมบล๊อก

สวัสดีจ้าหนู Annie ย่าไปเยี่ยมที่บล๊อกแล้ว เห็นว่ากำลังจะย้ายร้าน ขอให้โชคดีได้ที่ทำมาหากินเร็วๆ จะได้อับบล๊อกต่อนะคะ อิอิ


โดย: ดา ดา วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:07:05 น.  

 
ว๊าย...สวย


โดย: เต๋า IP: 124.120.223.190 วันที่: 19 พฤษภาคม 2551 เวลา:11:36:46 น.  

 
สวัสดีครับผมเห็นภาพแล้วสวยมากแต่ผมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยครับผมอยากได้ภาพของพระพุทธองค์เหมือนหน้าฉากที่เขาทำพิธีกงเต็กกันอะครับรบกวนช่วยหาให้หน่อยได้ไหมครับขอบคุณล่วงหน้าครับ


โดย: lion3525 IP: 117.47.183.112 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:19:53:28 น.  

 
ขออภัยค่ะคุณLion3525 เพิ่งมาเป็นข้อความ ไม่ทราบว่าหมายถึงภาพไหน


โดย: ดา ดา วันที่: 12 มกราคม 2559 เวลา:15:44:43 น.  

 
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
คลิ๊กที่ชื่อวัดด้านบนได้เลยค่ะ
วัดนี้อยู่ที่ ซอย ร่มโพธิ์ทอง 2 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02 571 1155 ค่ะ

ย่ามาใส่ลิงค์แผนที่ทางไปวัดนี้ไว้ให้นะคะเผื่อว่าใครไปไม่ถูกตามแผนที่ไปได้เลย คลิ๊กที่ชื่อวัดนะคะ
หากยังไปไม่ถูกโทรถามตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้


โดย: ดา ดา วันที่: 4 พฤษภาคม 2560 เวลา:14:29:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.