Group Blog
 
All Blogs
 
Fund Fact Sheet อ่านไม่ยากอย่างที่คิด






สวัสดีค่ะ

ก่อนจะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมสักกองหนึ่ง สิ่งสำคัญคือ ทำความเข้าใจกองทุนรวมที่เราจะลงทุนให้ดีเสียก่อน โดยเราสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวมได้จาก “Fund Fact Sheet” ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของแต่ละกองทุนรวมจัดทำขึ้น ซึ่ง Fund Fact Sheet คืออะไร มีข้อมูลความน่าสนใจอะไรบ้าง K-Expert มีรายละเอียดมาฝากค่ะ

Fund Fact Sheet คืออะไร

Fund Fact Sheet คือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม หรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้น ก็คือ หนังสือที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวม ซึ่งเป็นข้อมูลโดยย่อเพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน แต่ถ้าต้องการศึกษาข้อมูลโดยลงในรายละเอียดของกองทุนรวมมากขึ้น สามารถศึกษาได้ที่หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแบบฉบับเต็ม

ข้อมูลส่วนไหนของ Fund Fact Sheet ไม่ควรมองข้าม 

เมื่อเห็น Fund Fact Sheet หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ก็อย่าเพิ่งปวดหัวไปนะคะ เพราะการดูข้อมูล Fund Fact Sheet ไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ แถมข้อมูลใน Fund Fact Sheet นี่เองที่ช่วยให้เราเลือกลงทุนในกองทุนรวมได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลที่เราควรศึกษา มีดังนี้

ข้อมูลการลงทุน ส่วนที่สำคัญ คือ “นโยบายการลงทุน” ซึ่งบอกว่ากองทุนรวมนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินอะไร สัดส่วนเท่าไร เช่น ลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ “นโยบายจ่ายเงินปันผล” ทำให้รู้ว่ากองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ อีกส่วนหนึ่งที่ควรดู คือ “กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด”เพื่อให้เราประเมินตัวเองในเบื้องต้นว่ากองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เรารับได้หรือไม่ โดยเราสามารถรู้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากการทำแบบประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนค่ะ

ข้อมูลความเสี่ยง ก่อนลงทุนควรรู้ว่ากองทุนรวมนั้นมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจกระทบกับเงินลงทุนของเรา หรือมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้สามารถดูได้ที่ “ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ” และ “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม” ยกตัวอย่างเช่น กองทุนรวมหุ้นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ กองทุนรวมตราสารหนี้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินและดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลา

ข้อมูลค่าธรรมเนียม ในส่วนของ “ค่าธรรมเนียม” จะบอกว่ากองทุนรวมมีการกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอยู่ที่เท่าไร แล้วปัจจุบันเก็บจริงเท่าไร ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ซึ่งคิดเป็น % ต่อปีของ NAV เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และ (2) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดเป็น % ของมูลค่าซื้อขาย เช่น ค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้กระทบกับเงินทรัพย์สินของกองทุนรวม แต่จะมีผลกระทบกับผลตอบแทนที่เราจะได้รับ โดยถ้าซื้อขายบ่อยๆ ก็จะทำให้เสียค่าธรรมเนียมเยอะ


ข้อมูลการซื้อ/ขาย แต่ละกองทุนจะมีการกำหนดวันเวลาที่สามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนเอาไว้ เช่น ซื้อได้ทุกวันทำการโดยซื้อได้ภายในเวลา 15:30 น. และขายได้ทุกวันโดยขายคืนได้ภายในเวลา 15:30 น. และจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อ การขายคืน เช่น ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก/ครั้งถัดไป 5,000 บาท ซึ่งสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ “ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน” ค่ะ


ข้อมูลผลการดำเนินงาน ในส่วนของ “ผลการดำเนินงาน” จะบอกว่าในอดีตที่ผ่านมากองทุนรวมทำผลงานได้เป็นอย่างไร โดยทั่วไปจะบอกผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน จะบอกเป็น % ตามช่วงเวลา ไม่ได้ปรับให้เป็น % ต่อปี ขณะที่ผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะปรับให้ % ต่อปี และมีการเทียบกับ Benchmark หรือดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมหุ้นมี Benchmark คือ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เพื่อดูว่าเทียบกับ Benchmark แล้วกองทุนรวมสามารถทำผลงานได้ดีกว่าหรือไม่ 

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งคือ Information Ratio เป็นตัวเลขที่แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยง โดยกองทุนรวมที่มีค่า Information Ratio เป็นบวก แสดงว่า กองทุนรวมสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า Benchmark ดังนั้น ยิ่งค่า Information Ratio เยอะ ก็ยิ่งดี ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า Information Ratio เป็นลบ แสดงว่า กองทุนรวมสร้างผลตอบแทนได้ต่ำกว่า Benchmark ค่ะ

สำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล จะมี “ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล” แสดงไว้ด้วย ช่วยให้รู้ว่า ในอดีตที่ผ่านมา กองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างไร สม่ำเสมอหรือไม่


นอกจากนี้ยังมี “ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์” โดยระดับของเปอร์เซนต์ไทล์จะหมายถึงอันดับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เช่น 5th Percentile แสดงถึงกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในอันดับ 5% แรกของกองทุนรวมประเภทนั้น ขณะที่ 95th Percentile แสดงถึงกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในอันดับ 95% หรือก็คือ มีผลการดำเนินงานอยู่ในอันดับ 5% สุดท้ายของกองทุนรวมประเภทนั้น


สำหรับการดูตารางเปอร์เซ็นต์ไทล์ก็ไม่ยากค่ะ ยกตัวอย่างเช่น กองทุนรวมหุ้น Equity General ที่เรากำลังสนใจมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 8.32% ต่อปี ซึ่งจากตารางเปอร์เซ็นต์ไทล์ 5% แรกของกองทุนรวมหุ้น Equity General ทำผลตอบแทนได้มากกว่า 6.41% นั่นก็แสดงว่า กองทุนรวมหุ้นที่เราเลือกนั้นอยู่อันดับที่ดีกว่า 5% แรกจากกองทุนรวมหุ้นทั้งหมด

ส่วนความผันผวนจากการดำเนินงาน (Standard Deviation) หรือค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม เป็นตัวเลขที่แสดงถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนจะคลาดเคลื่อนไปจากที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด โดยสามารถเป็นได้ทั้งน้อยกว่า หรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็ได้ ซึ่งความผันผวนในตารางเปอร์เซ็นต์ไทล์จะเรียงอันดับจากความเสี่ยงน้อยไปหามาก และแน่นอนว่าเราชอบกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงน้อยๆ เช่น ถ้ากองทุนรวมที่เราเลือกนั้นมีค่าความผันผวนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 6.21% ก็แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนอยู่ในอันดับที่ดีกว่า 5% แรกของกองทุนรวมประเภทนั้นทั้งหมด เรียกว่า หากเจอกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นอันดับต้นๆ แถมมีค่าความเสี่ยงหรือความผันผวนน้อยเป็นอันดับต้นๆ ด้วย ก็ถือว่าเป็นกองทุนรวมที่น่าสนใจลงทุนเลยทีเดียวค่ะ

ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบกองทุนรวมว่ากองทุนรวมไหนมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดีกว่ากัน ต้องเทียบกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน และช่วงเวลาเดียวกัน โดยใน Fund Fact Sheet จะบอกวันที่คำนวณผลตอบแทนย้อนหลังเอาไว้ และอย่าลืมว่า ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตนะคะ

จะเห็นได้ว่า การอ่าน Fund Fact Sheet ไม่ได้ยากเลยใช่มั้ยคะ ซึ่งช่วยให้รู้ว่ากองทุนรวมที่เราสนใจอยู่นั้นเหมาะกับตัวเราหรือไม่ โดยหากต้องการศึกษาข้อมูล Fund Fact Sheet ก่อนตัดสินใจลงทุน ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของกองทุนรวมที่เราสนใจ หรือติดต่อธนาคารที่เป็นตัวแทนขายกองทุนรวมนั้นๆ ค่ะ

------------------------------------------------------

Recommended! บทความที่เกี่ยวข้องกับบล็อกวันนี้





Create Date : 06 กันยายน 2559
Last Update : 6 กันยายน 2559 11:37:53 น. 0 comments
Counter : 780 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

K-Expert
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]




ข้อมูลดี ฟรี มีประโยชน์ เพื่อชีวิตดีๆ ที่มีได้ทุกคน
Friends' blogs
[Add K-Expert's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.