'สงกรานต์ 2563' เปิดขั้นตอน 'สรงน้ำพระที่บ้าน' ต้าน COVID-19


'สงกรานต์ 2563'
เปิดขั้นตอน 'สรงน้ำพระที่บ้าน'
ต้าน COVID-19วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีเก่าไทย
ขอส่งพรพระอันเป็นมงคล ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ทุก
ท่านทุกเมื่อเทอญ
เมื่อได้อ่านพรพระนี้แล้ว
ก็ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง
คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีที่งามแล้ว
ก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ 🙏🙏🙏

*****

*******

'สงกรานต์ 2563' เปิดขั้นตอน 'สรงน้ำพระที่บ้าน'
ต้าน COVID-19
12 เมษายน 2563 | โดย วลัญช์ สุภากร
กรุงเทพวันอาทิตย์ 18,257

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์
“สงกรานต์พ.ศ.2563 สรงน้ำพระที่บ้าน ต้าน Covid-19”
ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรค โควิด-19
เปิดขั้นตอนการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
พร้อมคำกล่าวขอขมา คำกล่าวอาราธนา
และคำอธิษฐานสรงน้ำพระ

สงกรานต์ เป็นคำสันสกฤต หมายถึง ‘การเคลื่อนย้าย’
ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับ
ในจักรราศี คือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อ
ของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเพณีสงกรานต์ ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณคู่กับ ตรุษ
(วันเปลี่ยนปีนักษัตรตามหลักโหราศาสตร์ไทย)
จึงเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึง
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เดิมวันที่จัดเทศกาลสงกรานต์กำหนดโดยการคำนวณ
ทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่าคือ
วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี

การประกาศสงกรานต์อย่างเป็นทางการ คำนวณ
ตามหลักเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยยาตร์ โบราณกำหนด
ให้วันแรกของเทศกาลเป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายออก
จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ (13 เม.ย.)
วันถัดมาเรียกว่า วันเนา (14 เม.ย.) ภาษาเขมร ‘เนา’
แปลว่า ‘อยู่’ และวันสุดท้ายเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราช
และเริ่มใช้กาลโยคประจำปีใหม่ เรียกว่า วันเถลิงศก(15 เม.ย.)

ข้อมูลจาก ‘กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม’
ระบุว่า ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง
มีประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2563 ดังนี้

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช 2563 ตรงกับ ปีชวด
(เทวดาผู้ชาย ธาตุน้ำ) โทศก จุลศักราช 1382,
รัตนโกสินทรศก 239, ทางจันทรคติ เป็น อธิกวาร,
ทางสุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน

วันที่ 13 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติ
ตรงกับวันจันทร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 5 เวลา 20 นาฬิกา 48 นาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า โคราคะเทวี ทรงพาหุรัด
ทัดดอกปีบ(กาสะลอง) อาภรณ์แก้วมุกดาหาร
ภักษาหารน้ำมัน พระหัตถ์ขวาทรงธนหรือไม้เท้า
พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร
มาเหนือหลังพยัคฆะ เป็นพาหนะ

วันที่ 16 เมษายน เวลา 09 นาฬิกา 24 นาที 36 วินาที
เปลี่ยนจุลศักราช ใหม่ เป็น 1382

ปีนี้ วันพฤหัสบดี เป็น ธงชัย ,
วันอาทิตย์ เป็น อธิบดี ,
วันพุธ เป็น อุบาทว์ ,
วันอังคาร เป็น โลกาวินาศ

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้ วันศุกร์ เป็นอธิบดีฝน
บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า
ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า
ตกในเขาจักรวาล 250 ห่า

ขณะที่เว็บไซต์ myhora.com ระบุเพิ่มเติมว่า

"เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีมิถุน ชื่อวาโย (ธาตุลม)
น้ำพอประมาณ พายุจัด

เกณฑ์นาคราชให้น้ำปีนี้ นาคราชให้น้ำ 1 ตัว
ทำนายว่า ฝนทราม

เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๐ ชื่อ ‘ปาปะ’ ข้าวกล้า
ในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน คนทั้งหลาย
จะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้น เพราะกันดารอาหารบ้าง
จะฉิบหายเป็นอันมากแล"

*****
เว็บไซต์ วัดป่ามหาชัย (www.watpamahachai.net) ระบุว่า
‘พิธีสรงน้ำพระในบ้าน’ เป็นพิธีกรรมที่จะต้องกระทำเป็น
ประจำทุกปีในวันสงกรานต์
โดยจะมีการทำความสะอาดองค์พุทธรูป
หิ้งพระ เปลี่ยนผ้าขาวรองพระ เป็นอาทิ

ขั้นตอนการสรงน้ำพระพุทธรูป

อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยผ้าผืน
ใหม่หรือฟองน้ำสะอาดทีละองค์ หากเป็น ‘กรอบรูป’ ให้ใช้ฟอง
น้ำชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดให้เกลี้ยงเกลา หากเป็น ‘พระเครื่อง’
ควรหากล่องเก็บใส่ไว้ให้เป็นระเบียบ
เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมด
ไปประดิษฐานชั่วคราวบนโต๊ะ โดยมีพานหรือถาดรอง
ประดับโต๊ะด้วยดอกไม้หอม
กลีบดอกไม้ หรือพวงมาลัยให้สวยงาม
เตรียมเครื่องหอม โดยการโรยดอกไม้หอม พวงมาลัย
น้ำหอม น้ำอบหรือน้ำปรุง ใส่ในขันน้ำสะอาดไว้
สำหรับสรงน้ำพระ
ทำความสะอาดที่ประดิษฐานองค์พระประจำบ้าน
เช่น หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชาและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับ
ที่ประดิษฐานองค์พระให้สะอาดสะอ้าน
ชวนคนในบ้านตั้งจิตอธิษฐานและร่วมสรงน้ำพระไปพร้อมๆ กัน
โดยนำขันน้ำที่ใส่เครื่องหอมเตรียมไว้
สรงที่องค์พระพุทธรูปให้ครบทุกองค์
ทั้งนี้ ก่อนอัญเชิญพระพุทธรูปมาเช็ดทำความสะอาด
ให้กล่าว คำขอขมา ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดโทษภัย
เริ่มด้วยการตั้งนะโม 3 จบ และกล่าวคำขอขมาดังนี้

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

คำแปล :- กายกรรม 3, วจีกรรม 4, มโนกรรม 3,
ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย
ด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี
ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

จากนั้นจึงอัญเชิญพระพุทธรูปไปตั้งสรงน้ำ
ณ ที่กำหนด
พร้อมกล่าวอาราธนาดังนี้

อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อะยัง กาโล คิมหันตะอุตุ

กาละสัมปัตโต อิจฉามะ ภะคะวันตัง อะภิสิญจิตุง

สักกัจจัง อาราธะนัง กะโรมะ

คำแปล :- ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอประทานพระวโรกาส
เวลานี้เป็นหน้าร้อน ผองข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ปรารถนา
อาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าลงสรงน้ำด้วยความเคารพยิ่ง
เพื่อความผาสุกของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ก่อนสรงน้ำพระ ให้เริ่มด้วยการตั้งนะโม 3 จบ และ กล่าว
คำอธิษฐานสรงน้ำพระ ดังนี้

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ
สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

คำแปล :- เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศก
โรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ

หลังจากกล่าวคำอธิษฐานเสร็จแล้ว จึงตักน้ำสรง
พระพุทธรูปด้วยความเคารพ และอัญเชิญพระพุทธรูป
กลับสู่โต๊ะหมู่บูชา

เว็บไซต์ วัดตระพังทอง เมืองเก่าสุโขทัย (www.traphangthong.org)
ระบุว่า บุญที่เกิดจากการสรงน้ำพระ คือ
ความสุขใจ เบิกบานใจชุ่มชื่นใจ ความสะอาดของจิตใจ
อันเกิดจากความเลื่อมใสในสิ่งที่ตนเคารพแล้วกระทำการบูชา
ดังพระบาลีว่า “นัตถิ จิตเต ปะสันนัมหิ
อัปปะกา นามะ ทักขิณา เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ผลบุญไม่ชื่อว่าน้อย”
การสรงน้ำพระ ก็เป็นการกระทำที่เกิดจากจิตที่เลื่อมใสใน
พระรัตนตรัยแล้วต้องการถวายน้ำอบน้ำหอม อันเป็นอามิสบูชา
อีกนัยหนึ่งเป็นการแสดงมุทิตาจิตในท่านผู้เป็นที่เคารพ
ซึ่งพระพุทธรูปก็จัดอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพทางด้านจิตใจ
โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ซึ่งปฏิบ้ติดีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
สืบสานหลักธรรมนำเผยแผ่ สาธุชนสำนึกในคุณงามความดี
ของท่าน จึงถวายการเคารพบูชาด้วยการสรงน้ำ
เป็นผลแห่งกุศลกรรมรูปแบบหนึ่ง

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/875441

********


เพลงสุขสันต์วันสงกรานต์
dmc tv

*******

ขอขอบคุณ
ภาพ ข้อมูล ยูทูป จากอินเตอร์เนตและเพื่อนส่งมาทางไลน์

 
Klaibann Blog


 
newyorknurseCreate Date : 13 เมษายน 2563
Last Update : 14 เมษายน 2563 7:38:47 น. 25 comments
Counter : 3935 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณKavanich96, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณkatoy, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณTui Laksi, คุณกะว่าก๋า, คุณเริงฤดีนะ, คุณหอมกร, คุณSleepless Sea, คุณเนินน้ำ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณสองแผ่นดิน, คุณtuk-tuk@korat, คุณทนายอ้วน, คุณThe Kop Civil, คุณtoor36, คุณSweet_pills, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณโน้ตตัวดำ


 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:4:05:37 น.  

 
สวัสดี ปีใหม่ ไทยบรรจบ

วาระครบ รอบนี้ ศรีสมัย

ขออำนาจ แห่งคุณ พระรัตนตรัย

อำนวยชัย บันดาล ประทานพร


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:4:24:27 น.  

 
กราบรดน้ำขอพรพี่น้อยตรงนี้
เป็นมิ่งขวัญชาวบล็อกตลอดไป..ไชโย


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:6:05:20 น.  

 
สวัสดีวันสงกรานต์ค่ะ คุณน้อย
ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:6:21:03 น.  

 
สวัสดีวันสงกรานต์ 2563
ขอให้ คุณน้อยและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง
โชคดี และมีความสุขไปตลอดทั้งปี


โดย: Tui Laksi วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:6:28:52 น.  

 
สวัสดีวันสงกรานต์ 2563 ครับพี่น้อย


ขอให้พี่น้อยมีความสุข สุขภาพแข็งแรงครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:6:30:50 น.  

 
กราบรดน้ำดำหัว
พร้อมขอพรพี่น้อย
เนื่องในวันสงกรานต์
และปีใหม่ไทยค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:7:40:56 น.  

 
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ดีจังค่ะพี่น้อย เป็นสิริมงคลกับตัวค่ะ
สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะพี่น้อยโดย: หอมกร วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:8:01:50 น.  

 
สวัสดีวันสงกรานต์ค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:9:07:03 น.  

 
สวัสดีครับ มีความสุขวันสงกรานต์ครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:9:12:51 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
สุขสันต์วันสงกรานต์และปีใหม่ไทยค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:12:29:34 น.  

 
สุขสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยครับ พี่น้อย
มารดน้ำขอพรครับโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:14:20:30 น.  

 
มารับความสุข และสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:15:12:58 น.  

 
ตอนแรกว่าจะสรงน้ำพระวันนี้แต่พอดีฝนตกหนักเลยเลื่อนไปก่อนคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:15:54:54 น.  

 
สวัสดีครับพี่น้อยขออวยพรให้พี่น้อยมีความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจครับ

ขอบคุณข้อมูลมีประโยชน์ที่บล็อคของพี่น้อยด้วยครับโดย: สีเมจิก (สมาชิกหมายเลข 5106714 ) วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:16:46:10 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:19:13:59 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ


ปีนี้ผมเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยการทำงานที่บ้านเลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:20:41:51 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้อย


ขอบคุณครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:5:23:26 น.  

 
มารับพรและกราบสวัสดีพี่น้อยค่ะ
ขอให้พี่น้อยและครอบครัวมีความสุขมากๆและมีสุขภาพแข็งแรงนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:6:46:29 น.  

 
เข้ามากราบพระด้วยนะคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:13:41:33 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพี่น้อย
อิอิอิ
อุ้มเพิ่งรู้ว่าอุ้มไม่ได้แอคพี่น้อย
ตอนที่ได้รับคำถาม
อุ้มถามไปยังทีมงานให้แล้วนะคะ
รอคำตอบ
คาดว่าพรุ่งนี้จะได้รับคำตอบน่ะค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:23:33:09 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้อยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 เมษายน 2563 เวลา:6:02:47 น.  

 
สวัสดีวันสงกรานต์แห่งครอบครัวไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณน้อย


โดย: Tui Laksi วันที่: 15 เมษายน 2563 เวลา:8:22:40 น.  

 
วันนี้จะได้ทำความสะอาดหิ้งพระหรือเปล่าน๊า ฮ่าๆๆๆ นี่ตั้งท่าซื้อพวงมาลัยมาแล้วนะครับ เหลือขยันอย่างเดียว อิอิ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 15 เมษายน 2563 เวลา:14:39:02 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่น้อยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 เมษายน 2563 เวลา:6:55:02 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#19


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
เมษายน 2563
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
13 เมษายน 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.