ครั้งแรก - ตักบาตร ที UnionUnion Squareใจกลางเมือง มหานคร นิวยอร์ก

 

ครั้งแรก วันที่ 7 สิงหาคม 2021
 ตักบาตร ที UnionUnion Square
ใจกลางเมือง มหานคร นิวยอร์ก

 
 

ท่านพระอาจาร์ย สุธรรม นทีทอง

วัดธราน้ำไหล สวนโมกขพลาราม
รัฐศาตร์ บริหารรัฐกิจ at จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ at มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*****
ที่ปรึกษากฎหมาย
Vajiradhammapadip Temple Inc.,
California Road, Mount Vernon, NY

******1
  หลวงพ่อชา สุภัทโท เคยกล่าวไว้ว่า
  “ดอกบัวกำลังบานทางทิศตะวันตก”
  “พระพุทธศาสนาในเมืองไทยนั้น เปรียบไปก็เป็นดั่งไม้ใหญ่
  ส่วนในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นั้น พระพุทธศาสนา
  เป็นดั่งหน่ออ่อนของต้นไม้ที่กำลังแรกผลิ ดังนั้น ชาวตะวันตกจึงสนใจ
  พระพุทธศาสนาเป็นอันมาก พระพุทธศาสนากำลังจะมีอนาคตในโลกตะวันตก”
  ณ กาลบัดนี้ หน่ออ่อนของดอกบัว กำลังแรกผลิ ขึ้นกลางมหานครนิวยอร์ค
  พี่น้องชาวนิวยอร์ก ทั้งพี่น้องอเมริกันผิวขาว ผิวดำ พี่น้องเอเชีย
  ทั้งไทย ลาว จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ต่างสนใจร่วมทำบุญใส่บาตร
  ที่ Union Square ทุกวันเสาร์
  เริ่มเวลา 10.00 AM ตลอดในฤดูกาลเข้าพรรษา
  บุญ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
  บุญ ใครทำใครได้ ใครกินใครก็อิ่ม

  วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2021
  พระอาจารย์ สุธรรม นทีทอง
  เดินทางสำรวจเส้นทางการออกบิณฑบาตร

  ******

  ‘บิณฑบาตเอาคน ไม่ได้บิณฑบาตเอาอาหาร’
  "บิณฑบาตทำไม มันไม่ได้อาหาร อย่าเอาอาหารซิ ไปบิณฑบาตเอาคน"
  ‘เอาคนเสียก่อน ขนมมันมากับคน’
  "พระก็ไปบิณฑบาตให้เขามองดู เขามองดูพระนั่น ก็ถือว่าได้แล้ว"
  หลวงปู่ชาตอบพระอาจารย์สุเมโธ
  เมื่อครั้งที่ออกบิณฑบาต ครั้งแรก ย่าน Hampstead
  ใจกลางกรุงลอนดอน เมื่อปีพ.ศ. 2520
  เวลาล่วงเลยมา 40 กว่าปี บัดนี้
  คณะเรา พุทธบริษัท 4 ในมหานครนิวยอร์ค
  ขอสืบทอดปณิธาน ของหลวงปู่ชา เดินตามรอยบาทพระศาสดา

  บิณฑบาต ให้พี่น้องชาวนิวยอร์กได้ดู ‘พุทธธรรมเนียม’
  ณ Union Square ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น. เวลา 10.30 น.
  เดินบิณฑบาต ตลอดทั้งพรรษา
  พระพุทธองค์ทรงสอนว่า หน้าที่ในการรักษา และสืบทอดพระพุทธศาสนา
  เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท 4 ทั้ง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทุกคน
  มาทำหน้าที่ชาวพุทธ สร้างประวัติศาสตร์ ให้เกิดแก่มหานครนิวยอร์ค กันน่ะ

  ******

  วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2021

  ******

  วันเสาร์  August 14 2021  *****

  ตักบาตร
  วันที่ 21 สิงหาคม 2021

  พระพุทธองค์ทรงสอนว่า
  “เราครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวร เข้าไปสู่
  หมู่บ้านหรือตําบลนั้นแล เพื่อบิณฑบาต”
  “อาศัยโภชนะคือคํา ข้าวที่พึงได้ด้วยกําลังปลีแข้ง
  เธอพึงทําอุตสาหะในโภชนะคือคําข้าวที่พึงได้ด้วยปลีแข้งนั้นจนตลอดชีวิต”
  นี่คือการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องของเพศพระภิกษุ
  อีกทั้งยังเป็นการรักษาสืบทอดพระวินัย และยังเป็น
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย
  บัดนี้สงฆ์หมู่ใหญ่ อาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร์ค
  เป็นเวลานานพอควร
  เราจักได้บิณฑบาต สืบทอด ‘พุทธธรรมเนียม’
  ให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลก และพี่น้องชาวอเมริกัน
  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลาย
  มาช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
  และปลูกให้ ‘ดอกบัวบาน ในทิศตะวันตก’
  ร่วมกันทำบุญใส่บาตร
  ณ Union Square ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น. ตลอดในพรรษา

  *****
  ชาวนิวยอร์ก ใส่บาตรพระสงฆ์’
  สุปะฏิปันโน สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นที่ต้อนรับของชนทั้งโลก
  พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ เดินบิณฑบาต
  เผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ Union Square ใจกลางมหานครนิวยอร์ค
  พี่น้องชาวอเมริกัน ชาวจีน ชาวแอฟริกัน ชาวอินโดนีเซีย
  ชาวฟิลิปปินส์ ชาวไทย และพี่น้องทุกชนชาติ
  แม้จะมีเชื้อชาติแตกต่างกัน
  แม้จะมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ที่แตกต่างกัน
  แต่ทุกคนมีหัวใจเดียวกัน ร่วมกันต้อนรับ และร่วมกัน
  ใส่บาตร แก่พระสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นอย่างดี
  ณ Union Square Every Saturday at 10.00 AM.
  Lotus to Bloom In The West in NYC.
  ด้วยเหตุแห่งบุญ ที่พี่น้องทุกชนชาติ ทุกภาษา ร่วมกัน
  ถวายทานแก่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์
  เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานี้
  ขอส่งผลให้ทุกคนในโลกนี้ ได้แคล้วคลาด แข็งแรง ปลอดภัยกันทุกคน เทอญ  *******


  *****
  Aug 21 2021 · 

  ‘ชาวนิวยอร์ก ใส่บาตรพระสงฆ์’
  สุปะฏิปันโน สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นที่ต้อนรับของชนทั้งโลก
  พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ เดินบิณฑบาต เผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ Union Square ใจกลางมหานครนิวยอร์ค
  พี่น้องชาวอเมริกัน ชาวจีน ชาวแอฟริกัน ชาวอินโดนีเซีย ชาวฟิลิปปินส์ ชาวไทย และพี่น้องทุกชนชาติ
  แม้จะมีเชื้อชาติแตกต่างกัน
  แม้จะมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ที่แตกต่างกัน
  แต่ทุกคนมีหัวใจเดียวกัน ร่วมกันต้อนรับ และร่วมกันใส่บาตร แก่พระสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นอย่างดี
  ณ Union Square Every Saturday at 10.00 AM. Lotus to Bloom In The West in NYC.
  ด้วยเหตุแห่งบุญ ที่พี่น้องทุกชนชาติ ทุกภาษา ร่วมกัน ถวายทานแก่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานี้ ขอส่งผลให้ทุกคนในโลกนี้ ได้แคล้วคลาด แข็งแรง ปลอดภัยกันทุกคน เทอญ


  ********

  Aug 27 2021 
  ‘ชาวนิวยอร์ก ใส่บาตรพระสงฆ์’
  ขอบคุณภาพจาก
  คุณ Pranee  Panthuvichien

  *******


  ข่าวที่ส่งกันในไลน์ขณะนี้

  ภารกิจ ตักบาตร ที่
  UnionUnion Squareใจกลางเมือง
  มหานคร นิวยอร์ก ครั้งที่ 4ได้รับความสนใจ
  เพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์โดยเฉพาะชาวต่างชาติให้ความสนใจซื้อคุกกี้
  ใส่บาตรบางคนชื้อผลไม้ บางคนจะใส่บาตร ด้วยเงิน
  พระคุณเจ้า ทุกรูปไม่รับเงินค่ะ ท่านบอกไปว่า
  ท่านมาเพื่อเผยแพร่
  วัฒนะธรรมไทยและพุททะศาสนา
  ไม่ได้มาขอเงิน🙏🙏🙏

  ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
  พระอาจารย์ สุธรรม นทีทอง
  เฟสบุค
  Sutham Nateetong
   
   
  Klaibannn Blog
   
  newyorknurse  Create Date : 05 กันยายน 2564
  Last Update : 14 กันยายน 2564 0:48:24 น. 5 comments
  Counter : 1518 Pageviews.

  ผู้โหวตบล็อกนี้...
  คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณVELEZ, คุณทนายอ้วน, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtoor36, คุณอุ้มสี, คุณหอมกร, คุณlovereason


   
  อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ  โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 กันยายน 2564 เวลา:10:49:10 น.  

   
  อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ


  โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 13 กันยายน 2564 เวลา:13:47:55 น.  

   
  สาธุค่ะพี่น้อย


  โดย: อุ้มสี วันที่: 13 กันยายน 2564 เวลา:14:04:57 น.  

   
  อนุโมทนาบุญค่ะพี่น้อย  โดย: หอมกร วันที่: 13 กันยายน 2564 เวลา:15:59:40 น.  

   
  สวัสดีค่ะพี่น้อย
  ดีจังเลยที่อยู่ไกลก็ยังมีพระสงฆ์ไทยและต่างชาติดำเนินตามรอยหลวงปู่ชาเดินบิณฑาตรและเผยแพร่ศาสนา คนไทยที่นั่นก็ได้ทำบุญใส่บาตรด้วย ไม่พอยังมีต่างชาติหลายชาติเลย ดีนะคะ อย่างน้อยก็อาทิตย์ละวันก็ยังดีนะคะ
  อนุโมทนาบุญด้วยค่า
  ขอบคุณที่ติดตามอ่านนิยายและขอบคุณสำหรับกำลังใจค่า


  โดย: lovereason วันที่: 13 กันยายน 2564 เวลา:22:31:00 น.  

  ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
  Comment :
    *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
   

  newyorknurse
  Location :
  ราชบุรี .. New York ... United States

  [ดู Profile ทั้งหมด]

  ฝากข้อความหลังไมค์
  Rss Feed
  Smember
  ผู้ติดตามบล็อก : 165 คน [?]


  เริ่มเขียนBlog
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

  ยินดีต้อนรับค่ะ

  จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
  ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
  เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

  จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
  รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
  ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
  สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
  เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
  จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

  จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
  เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
  เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

  จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
  ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
  ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
  และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
  ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

  "A time to enjoy,
  a time to spend time with your family
  and a time to be with your friends
  all comes with retirement"


  *****


  "Live The Moment"

  อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
  ในอดีตและกลัวหรือกังวล
  สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
  คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
  ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
  น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
  และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
  หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

  ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


  *********


  ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
  ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
  ทุกๆคะแนน นะคะ

  BG Popular Award # 19


  BG Popular Award # 18


  BG Popular Award # 17


  BG Popular Award # 16


  BG Popular Award # 15


  BG Popular Award # 14


  BG Popular Award # 13


  BG Popular Award # 12


  BG Popular Award # 11


  BG Popular Award # 10


  BG Popular Award # 9


  BG Popular Award # 8

  **********  ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
  ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


  ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
  ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
  Flag Counter
  New Comments
  Group Blog
   
  <<
  กันยายน 2564
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 
   
  5 กันยายน 2564
   
  All Blogs
   
  Friends' blogs
  [Add newyorknurse's blog to your web]
  Links
   

   Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.