เบื้องหลังที่ถูกตัดออกไปจาก Prototype (ร่างแรก) ...ความเห็นของ "หมอ+นักกฎหมาย" ผู้ร่วมร่าง พรบ.นี้ ฯถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้ .. แวะไปอ่านก่อนนะครับ จะได้ทราบความเป็นมา เพิ่ม อรรถรส ยิ่งขึ้น ..

ปุจฉาวิสัชนา พรบฯ .. ความเห็นของ "หมอ+นักกฎหมาย" ผู้ร่วมร่าง พรบ.นี้ ตั้งแต่เริ่ม (อ่านแล้วจะ อืมมม)
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=70

(ภาพประกอบเครดิต หมอแมว นะครับ )เบื้องหลังที่ถูกตัดออกไปจาก Prototype


มาตรา ๖

ผู้ให้บริการและสถานพยาบาลควรให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการตามมาตรฐานสาธารณสุข

ผู้ให้บริการหรือสถานพยาบาล ต้องรับผิดต่อผลกระทบก็ต่อเมื่อเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบที่จะได้รับการเยียวยาตามพระราชบัญญัตินี้


มาตรา ๗

ผู้ให้บริการและสถานพยาบาลที่สั่งจ่ายยาหรือใช้ผลิตภัณฑ์ทางการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ย่อมได้รับการคุ้มครองทั้งทางแพ่งและอาญาในกรณีที่เกิดผลกระทบจากการใช้ยา หรือผลิตภัณฑ์นั้น

เว้นแต่เป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบที่จะได้รับการเยียวยาตามพระราชบัญญัตินี้


มาตรา ๘

ความผิดอันเนื่องมาจากการให้บริการสาธารณสุขโดยประมาทของผู้ให้บริการหรือสถานพยาบาล เป็นความผิดอันยอมความได้


มาตรา ๙

ในการให้บริการสาธารณสุข ผู้ให้บริการหรือสถานพยาบาลต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเพียงพอที่ผู้รับบริการจำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบ การตัดสินใจในการรับหรือไม่รับบริการนั้น และในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั้นมิได้

ในกรณีที่เกิดผลกระทบแก่ผู้รับบริการเพราะเหตุที่ผู้รับบริการแจ้งข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ตนรู้และควรบอกให้ผู้ให้บริการทราบ ผู้ให้บริการหรือสถานพยาบาลไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ให้บริการหรือสถานพยาบาลประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ความในวรรคแรก มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้รับบริการอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและมีความจำเป็นต้องได้รับบริการสาธารณสุขโดยรีบด่วน

(๒) ผู้รับบริการไม่อยู่ในฐานะที่จะรับทราบข้อมูลได้ และไม่อาจแจ้งให้บุคคลซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมหรือทายาทตามความเป็นจริงที่มีอุปการะ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของผู้รับบริการแล้วแต่กรณี รับทราบข้อมูลแทนในขณะนั้นได้

(๓) กรณีอื่นตามประกาศของคณะกรรมการภายใต้คำแนะนำของสภาวิชาชีพ


มาตรา ๑๐

ผู้ให้บริการต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการหรือญาติของผู้รับบริการก่ อนให้บริการสาธารณสุข เว้นแต่ผู้รับบริการอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน หรือ อยู่ในสภาวะที่ไม่มีสติเพียงพอที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง

การให้บริการในสภาวะฉุกเฉิน หมายความรวมถึง การวินิจฉัยหรือการรักษาพยาบาลในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อเป็นการช่วยชีวิตผู้รับบริการ หรือ ทารกในครรภ์ของผู้รับบริการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงชีวิต
(๒) เพื่อให้ผู้รับบริการพ้นหรือบรรเทาทุพพลภาพจากสภาวะล้มเหลวหรือความพิการของ ร่างกาย
(๓) เพื่อให้ผู้รับบริการพ้นจากสภาวะความทุกข์ทรมานหรือความเจ็บปวดอย่างรุนแรง
(๔) กรณีอื่นตามที่สภาวิชาชีพกำหนด

ผลกระทบอันเกิดจากการให้บริการสาธารณสุขในสภาวะฉุกเฉินตามวรรคสอง ผู้ให้บริการหรือสถานพยาบาลย่อมได้รับการคุ้มครองทั้งทางแพ่งและอาญา

เว้นแต่เป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบที่จะได้รับการเยียวยาตามพระราชบัญญัตินี้


มาตรา ๑๑

ผู้รับบริการหรือญาติของผู้รับบริการ มีสิทธิปฏิเสธการรับบริการได้ โดยการลงลายมือชื่อในหนังสือปฏิเสธการรับบริการที่จัดทำโดยสถานพยาบาล ซึ่งต้องมีรายละเอียดที่บ่งบอกถึงโรคหรือสภาวะที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ วิธีการให้การรักษา ผลเสียของการปฏิเสธการรักษานั้น

การกระทำตามวรรคแรกตามความประสงค์ของผู้รับบริการหรือญาติของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการหรือสถานพยาบาลย่อมได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา เว้นแต่เป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

APOLOGY LAW or I'M SORRY law
ถ้าไม่มีมาตรานี้ก็ไม่มีทางพัฒนาระบบอย่างที่พูกกันปาว ๆ ในหน้าจอมาตรา ๑๓

การแสดงความเสียใจ ความเห็นอกเห็นใจของผู้ให้บริการหรือสถานพยาบาลต่อผู้รับบริการ หรือ การรายงานปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการสาธารณสุข ต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในกรณีที่เกิดผลกระทบ ทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ไม่สามารถนำมาใช้เป็นมูลเหตุหรือพยานหลักฐานในการฟ้องร้องเพื่อให้แสดงความรับผิดชอบทางกฎหมายได้
ถ้าไม่มีสองข้อนี้แล้วจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และให้เรื่องจบอย่างที่กล่าวอ้างในหลักการและเหตุผลได้อย่างไร ?

เอะอะก็ รอนสิทธิ์ ตัดสิทธิ์ ....ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว เป็นการเพิ่มทางเลือก สิทธิ์เดิมยังมีอยู่ สิทธิ์ใหม่ก็มี แต่ต้องเลือก ..... อย่าเล่นจับปลาสองมือ เหมาเข่งมาตรา ๓๓

เงื่อนไขการรับการเยียวยา ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดดังนี้

(๑) ไม่เข้าด้วยข้อยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔

(๒) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิได้รับการเยียวยา

(๓) ผู้ได้รับผลกระทบ และ ผู้ให้บริการและ/หรือสถานพยาบาล ยอมรับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการและตกลงที่จะสละสิทธิการฟ้องคดีทางแพ่งเพื่อเรียกสินไหมในมูลคดีเดียวกับที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการได้ไต่สวนและมีคำ วินิจฉัยไปแล้ว

(๔) ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้ให้บริการและ/หรือสถานพยาบาล ยอมรับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการและตกลงที่จะสละสิทธิหรือยอมความในคดีอาญาต่อกัน ในมูลคดีเดียวกับที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการได้ไต่สวนและมีคำวินิจฉั ยไปแล้ว


มาตรา ๓๔
ข้อยกเว้นในการเยียวยา

(๑) ผลกระทบมิได้เป็นผลโดยตรงอันเนื่องมาจากการรับบริการสาธารณสุข

(๒) เป็นผลกระทบอันหลีกเลี่ยงมิได้จากการให้บริการตามมาตรฐานสาธารณสุข

(๓) เป็นผลกระทบอันเป็นผลโดยตรงจากพยาธิสภาพของโรค

(๔) เป็นผลกระทบซึ่งเกิดจากการที่ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริ การหรือสถานพยาบาลภายใต้มาตรฐานสาธารณสุข

(๕) อื่น ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ
รอคนมาดำเนินการต่อ หมดแรงแล้วตลอดสามสี่ปี ไม่สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับกรรมการทั้ง ๘ คนที่เป็นตัวแทนผู้ให้บริการที่จะได้รับการแต่งตั้ง


ส่งโดย: doctorlawyer


ปล. ผมนำความเห็นของคุณหมอ มาจากเวบไทยคลินิก นะครับ .. ผมได้ตอบคุณหมอไป ขอยกมาด้วยเลยนะครับ


ขอชื่นชม ในความมุ่งมั่น ความเสียสละ ที่ได้ทำมา ( และ สิ่งที่จะทำต่อไป )


ช่วยกันไป เท่าที่ได้ครับ ..

ได้แค่ไหน ก็แค่นั้น ..

ถือว่า เราทำดีที่สุด เท่าที่จะทำได้แล้ว

" ถ้าสุดมือสอย ก็ปล่อยไป "
Create Date : 06 สิงหาคม 2553
Last Update : 6 สิงหาคม 2553 11:49:01 น.
Counter : 1611 Pageviews.

3 comments
ร่วมกิจกรรมFood For Fun #57 : ทำง่าย..อร่อยด้วย จานที่ 4 (ข้าวคลุกกะปิ) คนผ่านทางมาเจอ
(21 มี.ค. 2564 15:47:28 น.)
วิธีทานยาที่ถูกต้อง โดยเภสัชกร นิติ โตชนันท์ newyorknurse
(10 มี.ค. 2564 03:41:16 น.)
อากาศเย็น น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเกือบหมด เหลือบริเวณน้ำนิดหน่อย สงสารหงส์จัง newyorknurse
(26 ก.พ. 2564 00:46:48 น.)
...เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย สำหรับเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด... คนผ่านทางมาเจอ
(25 ก.พ. 2564 08:51:40 น.)
  
แวะมาทักทายค่ะ

ชอบประโยคนี้จังค่ะ.."ถ้าสุดมือสอย ก็ปล่อยไป"

ทำให้คิดอะไรได้อีกมากมาย..บางครั้งคนเราถ้าพยายามจนถึงที่สุดแล้ว..ถ้ายังไม่ได้อย่างที่คิดก็ควรจะปล่อยไป

และพยายามหาสิ่งใหม่ ๆ หรือ อะไรก็ได้ที่ทำให้เรามุ่งมั่นอยู่กับสิ่งนั้น จะได้ลืม บางเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกแย่ ๆ

พี่อันดา เลือกที่จะอ่านหนังสือ อ่านบางเรื่องเกิดตรงกับชีวิตเราก็หดหู่อีก..ก็เลยมาหัดถักโครเชต์..เพิ่งทำได้ไม่นานค่ะ แต่ก็ช่วยได้เยอะมาก ๆ

ยินดีที่ได้รู้จักนะค่ะ แล้วจะแวะมาอีก
โดย: พี่อันดา (ทบทวน ) วันที่: 6 สิงหาคม 2553 เวลา:14:28:02 น.
  
เราว่าถ้าจะทำก็ทำให้ครบทุกวิชาชีพเลย เพราะทุกวิชาชีพก่อให้เกิดผลเสียหายได้ทั้งนั้น แม้กระทั่งขายก๋วยเตี๋ยว
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 6 สิงหาคม 2553 เวลา:17:13:40 น.
  
ใครสนใจก็ลองแวะไปโหลดมาอ่านกันนะครับ ...

ร่างใหม่ จาก สภาทนายความ
//www.mediafire.com/?4lyz3rpl37pa8xc

เปรียบเทียบ ๓ ร่าง พรบฯ
//www.mediafire.com/?slodsosamvks28e

รวมบทความ พรบฯ
//www.mediafire.com/?p7r6az6gk19ot

โดย: หมอหมู วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:2:23:30 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Cmu2807.BlogGang.com

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]

บทความทั้งหมด