All Blog
"ศูนย์ข้าวชุมชนผุดหลายผลิตภัณฑ์ ไม่เว้นไวน์ข้าวสังข์หยด
"ศูนย์ข้าวชุมชน"แขนขากรมการข้าว หนุนชาวนาปลูกข้าวพันธุ์ดี ดันตันละแสน ผุดหลายผลิตภัณฑ์ ไม่เว้นไวน์ข้าวสังข์หยด
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กรมการข้าว กล่าวว่า  ศูนย์ข้าวชุมชนถือว่ามีความเจริญเติบโตมากและเป็น smart farmer อย่างแท้จริง แม้ในพื้นที่ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จะมีผืนนาไม่มากแต่มีศูนย์ข้าวชุมชนที่ผลิตพันธุ์ได้ตรงความต้องการของเกษตรกรและใช้หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์รวมทั้งการปลูกข้าวที่เน้นการตลาดนำการผลิต

 


 
ทั้งนี้กรมการข้าวไม่สามารถผลิตพันธุ์ข้าวได้ทันต่อความต้องการของเกษตรแต่ให้การสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชนที่เปรียบเสมือนเป็นแขนขา อีกทั้งการปลูกข้าวเป็นความมั่นคงทางอาหาร ทำอย่างไรให้มีข้าวได้บริโภค โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต้องตระหนัก การที่เรามีผืนนาเพียงน้อยนิดทำอย่างไรจะให้มีมูลค่าซึ่งเกษตรกรได้หันมาทำนาแปลงใหญ่ทำให้การปลูกข้าวในพื้นที่ภาคใต้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์พื้นเมืองและรักษาผืนนาไว้

 

 


  


 
ต่อยอดสถาบันการศึกษา
"บุญชอบ ทองดี"ประธานศูนย์ข้าวชุมชนต.ควนรู อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนถือเป็นหน่วยงานที่ดีและเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานหรือด้านอื่น ๆ  รวมทั้งมีการต่อยอดของสถาบันการศึกษาโดยเป็นแหล่งวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการใช้ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นแหล่งอค์ความรู้ ที่จะมีการพูดคุยปรึกษาหารือ ประชุมและวางแผนการผลิต แต่การทำการเกษตรหรือการปลูกข้าวยังมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามถือว่าศูนย์ข้าวชุมชนเป็นศูนย์กลางต่าง ๆ ในการช่วยเหลือขณะเกิดเหตุการณ์หลายอย่างเช่นน้ำท่วม สึนามิ ได้รวมกลุ่มและส่งข้าวไปช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ตนได้นำเอาความรู้ที่ได้อบรมจากกรมการข้าวหรือจากที่ต่าง  ๆ มาถ่ายทอดและเป็นวิทยากรให้เกษตรกร อาทิขั้นตอนพัฒนาการใช้เมล็ดพันธุ์  การใช้ปุ๋ย รวมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ รวมทั้งการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  
 
 
"เราจะดูว่าตลาดต้องการข้าวแบบไหน เช่นการปลูกข้าวพื้นนุ่มแต่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวให้เหมาะสม จะสร้างความมั่นคงให้ตนเอง สร้างความมั่นใจ ทำให้รายได้ดีขึ้น รวมถึงนำซังข้าวไปให้วัวกิน แกลบใช้ในคอดเลี้ยงสัตว์  ลดต้นทุน ให้เครื่องหยอดพันธุ์ข้าวเดิมใช้เมล็ดพันธุข้าว 10 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่แต่ลดลงเหลือ 7 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะนี้ได้ติดต่อประสานงานกับประเทศมาเลย์เซียที่นิยมทานข้าวข้าวแข็งว่าจะให้เราดำเนินการผลิตและส่งข้าวอย่างไร"

  


 
ดันข้าวตันละแสน

"สมนึก หนูเงิน" รองประธานศูนย์ข้าวชุมชนต.ควนรู อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนแห่งนี้แม้จะเป็นที่พึ่งของชาวนาแต่ความเข้มแข็งยังอยู่ในระดับปานกลางเพราะการรวมกลุ่มอยู่ที่ 70-80 เปอร์เซ็นต์ กระนั้นศูนย์ข้าวชุมชนถือว่ามีบทบาทในการส่งเสริมให้ชาวนามีพันธุ์ข้าวที่ดีเพื่อนำไปเพาะปลูกและส่วนมากจะทำนาปีละ 2 ครั้ง แต่ทำนาปีเป็นหลักและทำเพื่อบริโภคแต่หากเหลือจะจำหน่าย

  

 
อย่างไรก็ตามในอนาคตเราวางเป้าหมายให้ชาวนาขายข้าวได้ ตันละ 100,000 บาท  แม้รัฐบาลจะรับประกันที่ตันละ 15,000 บาท แต่กลุ่มวิสาหกิจข้าวบางแห่งสามารถขายได้ตันละ 60,000 บาท ตรงนี้จึงเป็นประเด็นว่าเราจะทำอย่างไรให้สามารถเพิ่มมูลค่าข้าวซึ่งนั่นเราต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการทำข้าวคุณภาพดี ปลอดเคมีและก้าวไปสู่การปลูกข้าวแบบสู่อินทรีย์ โดยที่นี่จะปลูกพันธุ์เล็บนกปัตตานี ทับทิมชุมแพ ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมใบเตย  กข 43 เป็นต้นส่วนตลาดข้าวซื้อที่วางจำหน่ายที่เช่นที่โรงสี ออกบูธตามงานอีเวนท์ต่าง ๆ และขายที่ธกส.

  

 
 
ไวน์ข้าวสังข์หยด

"ที่ผ่านมาโดยทั่วไปมีการนำข้าวสารมาแพคใส่ถุงจำหน่ายหรือทำผลิตอื่น ๆ อาจดูเป็นเรื่องปกติแต่เราจะอยากทำให้ข้าวมีคุณภาพและแปรรูปได้อย่างหลากหลาย เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เพิ่มมากขึ้น และจะทำนาข้าวอินทรีย์ให้ได้ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตตั้งแต่ดิน เมล็ดพันธุ์ข้าว การทำนาแบบแปลงใหญ่ เพราะจะช่วยลดต้นทุนได้ รวมถึงการมองไปยังทำผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่นกลุ่มแม่บ้านได้ใช้แป้งจากข้าวมาทำขนมต่าง ๆ เช่นคุ้กกี้ธัญพืช ขนมเจาะหู ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้าน ที่มีคุณค่าทางอาหาร รวมถึงไวน์ข้าวสังข์หยด น้ำส้มสายชู้หมัก ที่ม.ทักษิณทำการวิจัย  แป้งขนมจีน  ม.ศรีวิชัยทำการวิจัย  ตลอดจนเครื่องสำอางค์ ขนมขบเคี้ยว ต่าง ๆ

   

 

รับซื้อข้าวคืน 
 
"ปัญญา  แก้วทอง"ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา กล่าวว่า เกษตรกรที่นี่จะปลูกข้าวหลายสายพันธุ์อาทิ ดอกมะลิ 105 กข.43  ข้าวไรท์เบอร์รี่ ข้าวขาวทั่วไป รวมทั้งการปลูกข้าวอินทรีย์ 12 ไร่ แบบแปลงใหญ่ มีมาตรฐานจีเอพีที่นี่จะเน้นผลิตแปรรูป(ใส่ถุง)จำหน่ายเอง แต่มีข้อจำกัดคือมีโรงสีกำลังการผลิต 1 ตันข้าวเปลือกได้ข้าวสาร 500- 600 กิโลข้าวสาร ซึ่งในอนาคตจะเสนอสร้างโรงสีข้าวขนาด 10 ตัน งบประมาณ 5 ล้านบาท  อย่างไรก็ตามการทำนาที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงไปคือเราต้องการพึ่งพาตนเองรวมทั้งการจำหน่ายผ่านโซเชียล ตลาดชุมชน วัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จุดเด่นของที่นี่คือข้าวมีความปลอดภัย รับซื้อคืนหากมีปัญหาข้าวไม่มีคุณภาพเช่นข้าวมีมอด  เชื้อรา หากรับประทานไม่หมดแต่ทั้งนี้สามารถทานภายใน 15 วัน เป็นเวลาที่เหมาะสม

  


 
โรงสีชุมชนยกระดับรายได้ชาวนา

"โกวิทย์ ทะลิทอง กำนันตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนของที่นี่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวสารเพื่อการบริโภคภายใต้การดำเนินการในรูปแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์ข้าวชุมชน(ศพก.)และขณะนี้ได้ปรับเปลี่ยนการทำนาแบบแปลงใหญ่ทำให้ลดต้นทุนแต่ผลผลิตได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งต่อยอดทำนาแบบอินทรีย์ และได้ผ่านระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนมาแล้วโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 17 คน แต่ไม่สามารถนำข้าวเปลือกที่ได้มาแปรรูปได้เองต้องพึ่งพาโรงสีนอกพื้นที่ทำให้ถูกกดราคา ส่งผลให้ราคาข้าวสู้ที่่อื่นไม่ได้ จึงอยากให้ชุมชนมีโรงสีหรือธุรกิจของตนเอง

 


  

 
"การทำนาที่นี่จะอาศัยน้ำฝนและทำนาปีนอกเขตชลประทาน และได้ทำนาแบบแปลงใหญ่ให้ชาวบ้านได้รวมตัวเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น จากที่ราคาตกต่ำมากกว่ากว่าพื้นที่อื่น ๆ เนื่องจากโรงสีกดราคา ประกอบกับศูนย์ข้าวได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับเกษตรกรทำให้เพิ่มผลิตและบรรจุขายเองเราอยากมีโรงสีเป็นของตนเองเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแม้ว่าจะไร่นาสวนผสมแต่ราคาไม่ดีเท่ากับการปลูกข้าว"

 
 


 


 
 


 

 
 
  Create Date : 26 พฤษภาคม 2562
Last Update : 26 พฤษภาคม 2562 20:05:15 น.
Counter : 414 Pageviews.

2 comments
  
Hi! I could have sworn I_ve visited this website
before but after looking at many of the articles I realized it_s new to me.

Nonetheless, I_m certainly pleased I discovered it and I_ll be bookmarking it and checking back often! I have been surfing online more than 3
hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as
you did, the net will be much more useful than ever before.
Incredible! This blog looks exactly like my old one!
It's on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

//dell.com/
โดย: Terri IP: 139.99.104.95 วันที่: 30 พฤษภาคม 2562 เวลา:13:40:32 น.
  
thank you
โดย: สมาชิกหมายเลข 3402302 วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:14:58:15 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]contact >> parwnation@gmail.com
hello welcome
contact =>>parwnation@gmail.com
New Comments