All Blog
เกษตรกรรุ่นใหม่ตราดร่วม"โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน"
รมช.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมสวนเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดตราด หลังสมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเวทีแลกแปลี่ยนความเห็นและสอบถามความต้องการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร เน้นการนำเทคโนโลยีทันสมัยและทำเกษตรผสมผสาน ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและตลาดต้องการ พร้อมจับมือสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างช่องทางตลาดผ่านสื่อออนไลน์ หวังสร้างรายได้ให้มั่นคง สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตร  กลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ในจังหวัดตราด

โดยได้พบปะตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดตราดที่สมัคร  ร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ จำนวน 5 ราย เพื่อสำรวจและสอบถามความต้องการ มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกร

  
ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ได้ช่วยต่อยอดอาชีพการเกษตรให้กับคนรุ่นใหม่และสนใจกลับมาทำเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ สิ่งที่ต้องการคืออยากให้ภาครัฐช่วยสนันสนุนเรื่องการแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และหาช่องทางตลาดมารองรับ

โดยจะนำข้อมูลกลับไปวางแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและรักในอาชีพการทำเกษตร ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของพ่อแม่มาสร้างอาชีพให้ที่มั่นคงและมีรายได้พอเพียงสำหรับเลี้ยงครอบครัว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการนำลูกหลานเกษตร กลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  จะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดได้กลับบ้านอยู่กับครอบครัว และสานต่ออาชีพการเกษตรของพ่อแม่ และนำเทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและการตลาด

มีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้นทำน้อยแต่ได้มาก ต้นทุนการผลิตต่ำ แต่ได้ผลกำไรที่คุ้มค่าและเน้นการให้มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยจะสนับสนุนให้สหกรณ์ในพื้นที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนำอาชีพให้คนเหล่านี้  

หลังจากเปิดรับสมัครโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เมื่อวันที่ 1- 31 มกราคม 2563  มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ 7,559 ราย  และมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ  680 สหกรณ์  

ในวันนี้การลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่การทำเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่า แต่ละคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำการเกษตร ยกตัวอย่าง นายสราวุฒิ ไกรสมุทร อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ เรียนจบด้านช่าง และได้ไปคุมงานก่อสร้างที่กรุงเทพฯ

ขณะที่ครอบครัวของเขาทำสวนผลไม้  แต่ก็หยุดทำไปนานแล้ว แต่เมื่อเขาเห็นโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ก็มีความสนใจที่จะกลับมาอยู่กับครอบครัวและนำที่ดินของพ่อแม่ประมาณ 8 ไร่ มาปรับสภาพใหม่ เพื่อทำเกษตรแบบผสมผสาน  
ขณะนี้ได้เริ่มปลูกต้นทุเรียนไว้  และตั้งใจจะปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านและพันธุ์หายากอีกประมาณ 37 สายพันธุ์ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมทุเรียนของจังหวัดตราด รวมทั้งจะปลูกข้าวไร่ในร่องทุเรียนด้วย และยังมีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก และเน้นทำเกษตรแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี

มีการทำน้ำหมักและปุ๋ยไว้ใช้เอง ในอนาคตยังได้วางแผนจะทำร้านกาแฟเล็ก ๆ ในสวน เป็นแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเปิดให้คนได้มาเที่ยวและชมสวนของเขาด้วย สิ่งนี้เป็นแรงสำคัญและเป็นตัวอย่างที่ต้องผลักดันทำให้สำเร็จ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

นายสราวุฒิ ไกรสมุทร ตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจจะกลับมาอยู่บ้านและทำเกษตรบนที่ดินของครอบครัว ขณะนี้ได้มีการพัฒนาปรับสภาพพื้นที่เพื่อวางแผนปลูกพืชผลที่สามารถเก็บขายได้ทั้งปี และจะทำเกษตรแบบปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี

จะเป็นสิ่งที่ดีกับตนเองและผู้ที่ซื้อผลผลิตของสวนแห่งนี้ไปบริโภคซึ่งต้องทำแบบตั้งใจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรรายอื่น ๆ ในจังหวัดตราด เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันองค์ความรู้และตลาดร่วมกัน อยากให้ทุกคนมาร่วมกันทำ พร้อมใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทาง ในการสร้างตลาดเพื่อให้คนทั่วไปรู้จักและมีความสนใจผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เหล่านี้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

สำหรับจังหวัดตราด มีเกษตรกรรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ จำนวน 23 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทหรืออาชีพรับจ้างทั่วไป สนใจจะกลับมาทำเกษตรและใช้ที่ดินของครอบครัวที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์

สร้างอาชีพและสานต่ออาชีพการเกษตรเลี้ยงพ่อแม่และครอบครัว ขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดได้ติดต่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและได้ออกเยี่ยมเยียนสำรวจความต้องการความรู้ของผู้สมัครแล้ว    
พบว่ามีความต้องการให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ในสาขาต่าง ๆ เรียงตามลำดับความสนใจ ได้แก่ เกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นยำการปรับปรุงการผลิตการเกษตร ทักษะการเกษตร และการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร เป็นต้น

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ มุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ได้กลับมาอยู่กับครอบครัว มาสืบสานอาชีพ  ทำการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้ามาดูแลและร่วมกับสหกรณ์ในพื้นที่ช่วยวางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพตาม ความต้องการ โดยมีหน่วยงานภาคีต่าง ๆ

ทั้งหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร และคาดหวังว่าคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรให้เจริญก้าวหน้า และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำหรือผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรในแต่ละจังหวัด นำความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาและดูแลสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งพาของเกษตรกรและคนในชุมชนได้


 
 
 Create Date : 22 มิถุนายน 2563
Last Update : 22 มิถุนายน 2563 18:41:02 น.
Counter : 112 Pageviews.

1 comments
(โหวต blog นี้) 
  
It_s appropriate time to make some plans for the future and it_s time to be happy.
I_ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions.
Perhaps you could write next articles referring to this article.
I want to read more things about it! These are genuinely wonderful ideas in about blogging.
You have touched some pleasant things here.
Any way keep up wrinting. Wow, this paragraph is good, my younger sister
is analyzing these things, therefore I am going to convey her.
//Hats.com/
โดย: Regena IP: 139.99.104.93 วันที่: 25 มิถุนายน 2563 เวลา:22:46:29 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]contact >> parwnation@gmail.com
hello welcome
contact =>>parwnation@gmail.com
New Comments