All Blog
ททท.มอบตรา SHA ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานความปลอดภัยระดับประเทศ
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายผ่อนคลายเกี่ยวกับมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ลดลง

โดยทางรัฐบาลมีประกาศให้สถานประกอบการสามารถเปิดกิจการได้ แต่ต้องอยู่ในมาตรการควบคุมและป้องกันโรคฯ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) นั้น  
ดังนั้นต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อ.ส.ค. จึงได้เปิดต้อนรับให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้ปกติภายใต้รูปแบบท่องเที่ยวตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ด่านแรกคือนักท่องเที่ยว จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและใช้ เจลแอลกอฮอล์

จากนั้นเช็คอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะดอทคอมหลังจากที่เช็คอินแล้ว ก็มาสู่จุดที่จะให้ขึ้นรถนำเที่ยว และจุดต่างๆจะมีบริการมีอ่างล้างมือก่อนเข้าสถานที่ต่างๆอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายล๊อคดาวน์ อ.ส.ค. ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับวันธรรมดา ค่าเข้าชมฟาร์มฯ ลด 50% สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมฟาร์มฯ ลด 20% ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงโคนมและสัมผัสความสวยงามของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คให้มากขึ้น

นอกจากนี้ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดด้านความปลอดภัย เมื่อเร็วๆนี้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คยังได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ด้านนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว รหัส C0031จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา


โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือของ ททท. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ

เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยสภา สมาพันธ์ และสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA จำนวน 10 ประเภทโดนการรับรองตรามาตรฐาน SHA มีอายุ ๒ ปี

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คมีแผนผลักดันให้ เป็นฟาร์มตัวอย่างและศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย


ปัจจุบัน อ.ส.ค. ยังเปิดให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสและชื่นชมความงามของธรรมชาติ พร้อมแหล่งเรียนรู้วิถีโคนมอาชีพพระราชทาน และการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมการผลิตนมแบบครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยงโคนม การสาธิตรีดนมโค การนำน้ำนมดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนม ยูเอชที และนมพาสเจอร์ไรส์ การทำปุ๋ยอินทรีย์นมสด เป็นต้น

โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา นอกจากจะได้ทำกิจกรรม ทดลองรีดนมแม่โคด้วยมือ ป้อนนมลูกวัวแล้ว ยังได้สัมผัสบรรยากาศ คาวบอยที่มีฝูงโคนมใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบธรรมชาติ เลือกเข้ามาเยี่ยมชมอันดับต้นๆ ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ในอัตราค่าบริการที่ถูกและคุ้มค่า

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ถือเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงโคนมมาอย่างยาวนานและมิได้จำกัดไว้เพียงเกษตรกรผู้ที่สนใจการเลี้ยงโคนมเท่านั้น หากแต่อ.ส.ค. ยังได้ขยายขอบเขตการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ไปสู่เยาวชนและประชาชน


ซึ่งเป็นผู้บริโภคให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคนมและคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยการให้เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ามาทัศนศึกษา หาความรู้ และความบันเทิง ซึ่งได้ริเริ่มมาแล้วในอดีต เช่น โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติและพืชผักอินทรีย์ โครงการ Thai-Denmark NatureCamp อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมนั่งรถพ่วงชมฟาร์มไทย-เดนมาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีบริการวันละ 6 รอบรอบเช้า 9.00 น., 10.00 น., 11.00 น. รอบบ่าย 13.00 น., 14.00 น., และ 15.00 น. ราคาเข้าชม( ปกติ) ผู้ใหญ่ 120 บาทเด็ก 70 บาท เด็กสูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตร เข้าชมฟรี ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป ลด 50%

มีกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม1. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สาธิตการทำปุ๋ยนมสด2. รีดนมแม่โค (นักท่องเที่ยวสามารถรีดนมแม่โคได้ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล/ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)3. ป้อนนมลูกโค (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)4. ชมวีดีทัศน์ประวัติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค


5. ชมการแสดงคาวบอย แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีมาเป็นครอบครัวสามารถ Walk in มาตามรอบได้เลย ไม่ต้องจอง โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อตั๋วได้ที่ ณ ห้องจำหน่ายบัตรชมฟาร์มฯ หลังร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

หากท่านต้องการเปิดประสบการณ์วิถีอาชีพการเลี้ยงโคนมในรูปแบบตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.มวกเหล็กจ.สระบุรี โทร 036-342-053 / 089-901-8035 Create Date : 08 กรกฎาคม 2563
Last Update : 8 กรกฎาคม 2563 16:00:45 น.
Counter : 60 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]contact >> parwnation@gmail.com
hello welcome
contact =>>parwnation@gmail.com
New Comments