All Blog
เตือนผลิตข้าวส่งเอกชนศึกษากฏหมายให้รอบคอบ
นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า  ขอชื่นชมสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด ที่มีความห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค ในการผลิตข้าวคุณภาพและคิดว่าสหกรณ์เดินมาถูกทางที่ทำคำนึงถึงผู้บริโภคว่าจะอย่างไรให้ได้รับประทานข้าวคุณภาพ  

แม้ว่าจะไม่ได้กำไรมากนัก อย่างไรก็ตามการแข่งขันตลาดข้าวสารส่งออกโดยเแพาะอย่างยิ่งประเทศจีนมีข้อควรคำนึงอยู่สองประเด็นคือ ต้นทุนการผลิต และคุณภาพ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิตต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตข้าวอินทรีย์  
 
อย่างไรก็ตามการที่เรามีมาตรฐานการผลิตข้าวในประเทศแต่เมื่อมีการส่งออกก็ต้องปฏิบัติและยึดถือมาตรฐานในระดับโลกเช่นกัน ดังนั้นผู้ผลิตต้องยึดมั่นในมาตรฐานแม้ว่าจได้รับการรับรองว่าข้าวมีคุณภาพแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบตามช่วงระยะการผลิตเพื่อรักษาตลาดด้วย

 
ส่วนที่สหกรณ์มีการผลิตและจำหน่ายข้าวให้กับเอกชนรวมทั้งมีการทำข้อตกลงหรือเอ็มโอร่วมกันนั้น อยากฝากให้ศึกษาระเบียบ ให้รอบคอบและขอให้ผลิตและดำเนินการตามกำลังของสหกรณ์แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นปริมาณการผลิตและส่งมอบที่ทราบว่ามีข้อตกลงที่จำนวน 1,000 ตัน

อย่างไรก็ตามสำหรับมาตรฐานข้าวคุณภาพจนเป็นข้าวสาร Q  และการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานมาตรฐาน Q และ Organic Thailand ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น รองอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ผู้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของ กรมการข้าวเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ได้ และต้องอยู่ใน ขอบข่ายที่ให้การรับรอง โดยจะต้องระบุรหัสรับรองภายใต้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ด้วย


หากเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรองระบบการผลิต ผู้ได้รับการรับรอง  จะสามารถแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ได้ ณ สถานที่ผลิตเท่านั้น ไม่สามารถแสดง เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ที่บรรจุภัณฑ์สินค้าข้าวได้
 


 
แต่หากเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรองตัวผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ทั้ง ๕ ประเภท (ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย ข้าวไทย ข้าวสีไทย และข้าวกล้องงอก) ผู้ได้รับการ รับรองสามารถใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q กับผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวได้ โดยจะแสดงในผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว หรือแสดงไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งห่อหุ้ม สิ่งผูกมัด หรือ ป้ายของสินค้า ก็ได้ 

เครื่องหมาย Organic Thailand ผู้ได้รับการรับรองข้าวอินทรีย์ขอบข่ายแปรรูปและคัด บรรจุเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์แสดงเครื่องหมาย Organic Thailand โดยจะต้องแสดงคู่กับ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ที่ระบุรหัสรับรองภายใต้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q โดยจะแสดงในสินค้าข้าวอินทรีย์ หรือแสดงไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งห่อหุ้ม สิ่งผูกมัด หรือป้าย ของสินค้า ก็ได้ การใช้และแสดง เครื่องหมายรับรอง ข้าวพันธุ์แท้ ของ กรมการข้าว 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว (Q Product)   ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง ๕ ประเภท (ข้าวหอมมะลิ ไทย ข้าวหอมไทย ข้าวไทย ข้าวสีไทย และข้าวกล้องงอก) และมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ขอบข่ายแปรรูปและคัดบรรจุ จากกรมการข้าว สามารถยื่นแบบคำขอใช้เครื่องหมายรับรอง ข้าวพันธุ์แท้ได้ที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว 


 

 
เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะต้อง ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้กับสินค้าที่ผลิตจากผลิตผลที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ สินค้าข้าวจากกรมการข้าว ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยแสดงเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้คู่กับเครื่องหมาย Q หรือเครื่องหมาย Organic Thailand ให้ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์สินค้าข้าว

 ส่วน 12  พันธุ์ข้าวที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ได้แก่ กข6 กข15 กข21 กข43 กข59 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 80 ขาวดอกมะลิ 105 ทับทิมชุมแพ สังข์หยด  มะลินิลสุรินทร์ และข้าวเหนียวลืมผัว 
 

นายอารีย์  มาตย์วิเศษ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด กล่าวถึงการผลิตข้าวของสหกรณ์ว่า สหกรณ์มีโครงการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานจีเอพี ซึ่งนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ การดำเนินการคือให้สมาชิกผู้ปลูกเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจไม่เกินรายละ 10 ไร่ โดยมีแหล่งเงินกู้เงินจากธกส.ดอกเบี้ย 1- 3 เปอร์เซ็นต์

 


 
ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการปรับเปลี่ยนการปลูกและในระยะต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าจะลดต้นทุนการผลิตลงได้ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนจะมีการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อทำการปลูกข้าวอย่างยั่งยืน  

"ผลผลิตข้าวเราได้มีข้อตกลงส่งให้กับเอกชน นอกจากนี้ยังส่งให้กับรพ.ร้อยเอ็ดที่จะต้องปลูกข้าวอินทรีย์และถือเป็นโจกย์ที่ว่า ทำอย่างไรให้ได้มาตรฐาน พร้อมกันนี้สหกรณ์จะสร้างมูลค่าสินค้าข้าวประเภทอื่น เช่นข้าวกล้องงอก ด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อส่งไปขายที่ประเทศจีน สำหรับการผลิตข้าวแม้ไม่ได้กำไรไม่มากแตให้สหกรณ์เลี้ยงตัวและอยู่ได้  เพราะเรามีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาเป็นอินทรีย์จะช่วยลดต้นทุนลงได้"

 

 Create Date : 12 กรกฎาคม 2562
Last Update : 12 กรกฎาคม 2562 15:36:50 น.
Counter : 389 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]contact >> parwnation@gmail.com
hello welcome
contact =>>parwnation@gmail.com
New Comments