All Blog
ครบวงจร !  เรียนภาษา-ต่อยอดเกษตรญี่ปุ่น
ปัจจุบันการศึกษาต่อต่างประเทศมีทางเลือกให้กับผู้เรียนมากมายหลายสาขา ทั้งด้านภาษา วิชาชีพ ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคน แต่เมื่อเรียนไปแล้วการนำวิชาความรู้ไปใช้ประกอบสัมมาชีพให้ตรงหรือเหมาะสมก็เป็นเรื่องสำคัญ นอกจากวิชาความรู้แล้วภาษายังมีความสำคัญเช่นภาษาอังกฤษที่หลายคนนิยมไปเรียนต่อในประเทศแถบยุโรป ในแถบเอเซียก็เช่นกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการศึกษาในประเทศ"ญี่ปุ่น" ที่นอกจากเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นประเทศที่มีนวัตกรรม  เทคโนโลยี ที่สำคัญและน่าสนใจหลายด้าน ดังเช่น"การเกษตร"ญี่ปุ่นถือว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากภาคเกษตรยังต้องการแรงงาน ด้วยความจำเป็นนี้โรงเรียนสอนภาษาต่าง ๆ นอกจากจะสอนภาษาแล้วยังแนะนำช่องทางหรือส่งเสริมเพื่อให้ได้เรียนรู้ด้านการเกษตรที่ประเทศดังกล่าวด้วย ถือเป็นกำไรต่อผู้ศึกษาอย่างมาก

 


"ไดซากุ ยานากิฮาระ"อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮานามารุ บอกว่า โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนมาได้ 7 ปี ตั้งแต่ปี 2012 รับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ 18 ปีหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รวมทั้งตนสอนภาษาที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่พระราม 9 ด้วย ลักษณะเด่นของที่นี่คือจะเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหรือผู้สนใจไปเรียนหรือทำงานต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เนื่องจากต้องการให้ผู้เรียนนำภาษาไปต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตนเองต่อไป และ 95 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่จบจากที่นี่มีจุดมุ่งหมายที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น การเรียนที่นี่นักเรียนจะอยู่กันแบบพี่น้อง ช่วยกันทำอาหารและรับประทานร่วมกันในช่วงกลางวันและอาหารเย็น และจะมีหอพักให้กับนักเรียนด้วย 

 
 

"นักเรียนที่นี่เมื่อเรียนภาษาสำเร็จเรียบร้อยแล้วจะไปฝึกงานหรือเรียนต่อภาคการเกษตรที่ญี่ปุ่น เพราะมีฟาร์มเลี้ยงไก่อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นรับนักศึกษาฝึกงานและมีอัตราค่าจ้างให้ด้วย ทั้งนี้ใช้เวลาในการเรียน 6 เดือนขอวีซ่านักศึกษา เรียน 200- 300 ชั่วโมง นอกจากจะสอนภาษาแล้ว ยังสอนเกี่ยวกับระเบียบวินัยของประเทศญี่ปุ่น  รวมทั้งจะเน้นรับเด็กที่มีพื้นฐานครอบครัวมาจากเกษตรกรและอาจมีปัญหาค่าใช้จ่าย และเมื่อฝึกงานหรือเรียนจบจากญี่ปุ่นแล้วก็สามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้ สำหรับการฝึกงานจะได้รับตอบแทน  500 บาทต่อชั่วโมง ฝึกงาน 4 ชั่วโมงต่อวันเนื่องจากได้รับวีซ่าฝึกงาน" 

 
 

ขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นมีปัญหาขาดแคลนแรงงานในสาขาอาชีพงานช่างโรงงาน ดูแลผู้สูงอายุ การเกษตร  กิจการด้านอาหาร ทำให้ต้องใช้แรงงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสผู้ที่สนใจเมื่อข้ามาเรียนภาษาและวัฒนาธรรมของญี่ปุ่นแล้วจะได้ต่อยอดภาษาและมีประสบการณ์จริงเมื่อเรียนสำเร็จโดยการเดินทางฝึกงานหรือทำงานได้โดยตรงโดยใช้เวลาเพียง 2 ปีตั้งแต่เริ่มเรียนและสำเร็จจากการฝึกงาน เพราะนอกจากจะได้รับประสบการณ์แล้วยังมีรายได้ด้วยจึงถือเป็นช่วงที่เวลาที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการหาโอกาสให้กับตนเองทั้งการเรียนภาษาและประสบการณ์การตรง

 


อย่างไรก็ตามนักเรียนที่ไปฝึกงานมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกตามระเบียบของสถานที่ฝึกงานเช่นการเข้านอนในเวลาที่กำหนด ที่เด็กบางคนยังมีปาร์ตี้ เล่นดนตรี จึงทำให้ทำไมที่นี่จึงมีความเข้มข้นและเข้มงวดอย่างมากในการสอนภาษาและระเบียบวินัยของประเทศญี่ปุ่นที่จำเป็นและควรรู้เมื่อเดินทางไปที่นั่นจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

 
 


สำหรับการเปิดรับสมัครจะมี 3 รอบต่อปีคือ  รอบแรกมีนาคม เดินทางเดือนกรกฎาคม   รอบที่สามสองเดือนพฤษภาคมเดินทางกันยายน  รอบที่สามสิ้นเดือนพฤศจิกายนเดินทางเมษายน โดยเอกสารที่มีคือวุฒิการศึกษาในกรณีที่ต้องไปศึกษาต่อ  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนรวมทั้งของบิดา มารดา  

 

 

หนึ่งตัวอย่างนักเรียนที่ได้เข้าเรียนภาษาที่โรงเรียนแห่งนี้"ศราวุธ  กลึงพุดชา"ได้เล่าถึงประสบการณ์ ที่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันแห่งนี้ว่า ภายหลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ในระดับปวส. แล้วได้เข้าเรียนในสถาบันแห่งนี้เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ตลอดจนบทสนทนาต่าง ๆ ที่การเรียนมีความเข้มข้น อาจาย์ผู้สอนเอาใจใส่นักเรียน ทุกขั้นตอน มีการเรียนการสอนแบบทหาร และอยากให้ผู้ที่สนใจหรือน้อง ๆ ที่ต้องการพูดภาษาญี่ปุ่นที่นี่ถือเป็นสถาบันที่มีความชำนาญและมีความสามารถ

 
 

"สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้ามาศึกษาของตนอยู่ที่ 5 หมื่นบาท เป็นค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าวีซ่า เป็นต้นโดยใช้ระเวลา 3- 4  เดือนก่อนจะเดินทางไปฝึกงานเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์คือการผสมเทียมที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากในขณะนี้ที่เรียนในประเทศไทยได้เลือกเรียนเกี่ยวกับสาขาดังกล่าว โดยฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี และได้รับค่าตอบแทนประมาณ 45,000 บาท และหากรวมค่าล่วงเวลาจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาท ต่อเดือน" 

 


นางสาวเบญจวรรณ ตุ้มเล็ก  อายุ 19 ปี  กล่าวว่า จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ จว.ราชบุรีในสายวิทย์ฯ-คณิตฯ และสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) และในขณะเดียวกันได้สมัครเข้าเรียนที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งนี้ เนื่องจากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับวิชาการเกษตรเนื่องจากประเทศดังกล่าวมีนวัตกรรมที่ทันสมัยและจะได้นำมาปรับใช้ในประเทศของเรา  รวมทั้งพี่สาวของตนเองก็ได้เข้ามาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่เช่นกันและในขณะนี้กำลังเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น 

"มีความตั้งใจที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นและอยากเดินทางไปประเทศดังกล่าว ทั้งนี้สามารถต่อยอดอาชีพหลายอย่าง  สำหรับการเรียนที่นี่มีความเป็นอยู่แบบพี่น้องอาจารย์ให้การดูแลและสอนเป็นอย่างดี  ก่อนเริ่มเรียนที่นี่จะฝึกฝนตนเองมาก่อนเช่นการหัดอ่านอักษรญี่ปุ่น จากสื่ออนไลน์ รวมทั้งการท่องตำศัพท์ต่าง ๆ"


 


 


 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

"ฮานามารุ"ครบเครื่องเรื่องภาษา-ต่อยอดเกษตรแดนอาทิตย์อุทัย
https://country-agriculture.blogspot.com/2019/05/blog-post.html


"ญี่ปุ่น"ครบวงจรสอนภาษา-พาฝึกงาน
https://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl/2019/05/03/entry-1
 Create Date : 03 พฤษภาคม 2562
Last Update : 15 พฤษภาคม 2562 7:18:11 น.
Counter : 478 Pageviews.

2 comments
  
It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I_ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips.
Maybe you can write next articles referring to this article.
I desire to read even more things about it!
Hello! I've been reading your web site for a while now and
finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx!
Just wanted to tell you keep up the good job! Hi, I check your blogs daily.
Your writing style is witty, keep it up! //foxnews.org/
โดย: Georgianna IP: 139.99.104.93 วันที่: 8 พฤษภาคม 2562 เวลา:19:03:45 น.
  
Thank you
โดย: สมาชิกหมายเลข 3402302 วันที่: 8 พฤษภาคม 2562 เวลา:19:21:20 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]contact >> parwnation@gmail.com
hello welcome
contact =>>parwnation@gmail.com
New Comments