33.1 พระสูตรหลักถัดไป คืออาทิตตสูตร [พระสูตรที่ 41]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
32.6  พระสูตรหลักถัดไป คือสัพภิสูตร [พระสูตรที่ 31]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=05-06-2014&group=4&gblog=23

ความคิดเห็นที่ 4
ฐานาฐานะ, 4 มิถุนายน เวลา 22:58 น.

              พระสูตรหลักถัดไป คือ อาทิตตสูตร [พระสูตรที่ 41].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              อาทิตตสูตรที่ ๑
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=15&A=899&Z=922
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=135

ความคิดเห็นที่ 5
GravityOfLove, 4 มิถุนายน เวลา 23:07 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต อาทิตตวรรคที่ ๕ (หมวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน)
             ๔๑. อาทิตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=899&Z=922&bgc=honeydew&pagebreak=0

             สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
             เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว เทวดาองค์หนึ่ง ซึ่งมีวรรณงาม เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
แล้วถวายอภิวาท ครั้นแล้ว เทวดานั้นกล่าวคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาค ใจความว่า

             เมื่อไฟไหม้เรือน ภาชนะที่เจ้าของเรือนขนออกไปได้ ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา
ของที่ไม่ได้ขนออกไป ย่อมไหม้ในไฟ ฉันใด
             โลก (คือหมู่สัตว์) อันชราและมรณะเผาแล้ว ก็ฉันนั้น (ไฟ ๑๑ กอง มีชราและมรณะ เป็นต้น แผดเผา)
ควรขนโภคสมบัติออกด้วยการให้ทาน เพราะทานวัตถุที่บุคคลให้แล้ว ชื่อว่านำออกดีแล้ว
             ทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วย่อมให้ผลเป็นสุข อันใครๆ ก็ยึดไปไม่ได้
ส่วนของที่ไม่ได้ให้ ย่อมถูกยึดได้ ถูกไฟไหม้ได้ เป็นต้น
             ผู้มีปัญญารู้ชัดว่า บุคคลจำต้องละร่างกายและสิ่งเครื่องอาศัยไปเพราะความตาย
ดังนั้นควรให้ทานและใช้สอยตามสมควร จะไม่ถูกติฉิน จะเข้าถึงสวรรค์
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=โลก_3

             [อรรถกถา] ไฟ ๑๑ กอง คือ
             ราคะ, โทสะ, โมหะ, ชาติ, ชรา, มรณะ, โสกะ, ปริเทวะ, ทุกข์, โทมนัส, อุปายาส

----------------

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต อาทิตตวรรคที่ ๕
             ๔๒. กินททสูตร ว่าด้วยให้อะไร ชื่อว่าให้อะไร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=923&Z=933&bgc=honeydew&pagebreak=0

             เทวดาทูลถามเป็นคาถาว่า
                          บุคคลให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้กำลัง ให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้วรรณะ
                          ให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้ความสุข ให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้จักษุ
                          และบุคคลเช่นไรชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ข้าพระองค์ทูลถาม
                          พระองค์ ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด
             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นคาถาว่า
                          บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลัง ให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะ
                          ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ
                          และผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
                          ส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมฤตธรรม


             [อรรถกถา]
             ยานพาหนะ ได้แก่ ช้าง ม้า รองเท้า ไม้เท้าคนแก่ เตียง ตั่ง การชำระหนทาง
บันได สะพาน เรือ เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 6
ฐานาฐานะ, 5 มิถุนายน เวลา 19:39 น.

GravityOfLove, 19 ชั่วโมงที่แล้ว
...
11:07 PM 6/4/2014

             สรุปความได้ดีครับ
             อาทิตตสูตรและกินททสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=899&Z=933

ความคิดเห็นที่ 7
ฐานาฐานะ, 5 มิถุนายน เวลา 19:40 น.

              คำถามในพระสูตรทั้งสอง
              ๔๑. อาทิตตสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=899&Z=922
              ๔๒. กินททสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=923&Z=933

              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.

ความคิดเห็นที่ 8
GravityOfLove, 5 มิถุนายน เวลา 19:48 น.

              ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
              ๔๑. อาทิตตสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=899&Z=922

             ๑. เทวดาองค์หนึ่งกล่าวคาถาต่อพระผู้มีพระภาคว่าควรให้ทาน
โดยเปรียบชราและมรณะ กับไฟที่ไหม้เรือน
             ๒. เมื่อได้ให้ทานและใช้สอยตามควรแล้ว ย่อมบังเกิดในสวรรค์เหมือนสาธุชนทั้งหลายมี
พระเวสสันดรเป็นต้น
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=1045
--------------
              ๔๒. กินททสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=923&Z=933

            ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลัง ให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะ ให้ยาน
                          พาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุและ
                          ผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนผู้ที่พร่ำสอน
                          ธรรมชื่อว่าให้อมฤตธรรม
             ๒. ยานช้าง ยานม้าย่อมไม่สมควรแก่สมณะ การให้ไปด้วยรถก็ไม่สมควรเหมือนกัน
ยานที่สมควรแก่สมณะ ก็คือรองเท้าสำหรับสมณะผู้รักษาอยู่ซึ่งศีลขันธ์
             ๓. ผู้ให้ประทีปโคมไฟนั้นย่อมได้แม้ซึ่งความถึงพร้อมแห่งทิพยจักษุเหมือนพระอนุรุทธเถระ
             อนุรุทธเถราปทานที่ ๖ (๔) ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=757&Z=782

             ๔. โย ธมฺมมนุสาสติ อธิบายว่า บุคคลใดย่อมพร่ำสอนธรรม ย่อมบอกอรรถกถา
ย่อมสอนบาลี ย่อมแก้ปัญหาที่ถามแล้ว ย่อมบอกกรรมฐาน ย่อมทำธรรมสวนะ
ทั้งหมดนี้ ชื่อว่าย่อมพร่ำสอนธรรม
             การให้ธรรมนี้เป็นเลิศกว่าการให้ทั้งหมด
             สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า
                             สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ      สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ
                             สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ       ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ.
                                   การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง
                                   ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดี
                                   ทั้งปวง รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง
                                   ความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง ดังนี้.

ความคิดเห็นที่ 9
ฐานาฐานะ, 5 มิถุนายน เวลา 20:34 น.

GravityOfLove, 34 นาทีที่แล้ว
              ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
...
7:48 PM 6/5/2014

             ตอบคำถามได้ดีครับ
             ขอเสริมเล็กน้อยดังนี้ :-
             คำว่า ผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
             ผมเคยได้ดูรายการสารคดีรายการหนึ่ง
             พอจำได้บ้างว่า รายการนั้นตั้งโจทย์ประมาณว่า
             ถ้าหลงป่าแล้ว ควรทำอย่างไร ควรหาอะไรก่อน
               1. หาน้ำ
               2. หาอาหาร
               3. หาที่อยู่ เพิงพัก หรือสร้างที่อยู่เพิงพัก
             จึงจะรอดตายได้
             คำเฉลยของรายการนั้นว่า หาที่อยู่อาศัยก่อน
ร่างกายมีที่อยู่อาศัย จะดำรงอยู่ได้แล้วค่อยหาอย่างอื่นต่อไป
คนที่หาน้ำหาอาหารก่อน ไม่คำนึงถึงที่อยู่ ก็มักไม่รอด
เพราะเมื่อไม่ได้พักผ่อนอย่างดีพอสมควร ร่างกายก็จะล้า.
             แปลกที่คำเฉลยสอดคล้องกับคำว่า
               ผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
             แต่ก็น่าจะสงสัยอยู่ว่า รายการนั้นนำข้อสรุปมาจากไหน?
จากการทดลอง ก็อาจจะได้ คือติดตามผู้เข้าการทดลองแล้ว
ดูผลว่า ล้าเกินกว่าจะเอาตัวรอดได้ ก็ปรับเป็นเอาตัวไม่รอด
หรือนำบันทึกและร่องรอยการหลงป่าในอดีตมาจัดทำเป็นข้อสรุป.

ความคิดเห็นที่ 10
GravityOfLove, 5 มิถุนายน เวลา 21:03 น.

เรื่องหลงป่า ไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะ เป็นความรู้ใหม่
เคยอ่านมาว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์คล้ายๆ กันนี้ เช่น หลงป่า ติดเกาะ
อย่าแลกเปลี่ยนกันเล่าเรื่องหดหู่ที่ผ่านมา เพราะจะพากันหดหู่ไปกันใหญ่

ความคิดเห็นที่ 11
ฐานาฐานะ, 5 มิถุนายน เวลา 21:12 น.

             คำถามเบาๆ ว่า
             กินททสูตร แปลว่า อะไร?
             ๔๒. กินททสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=923&Z=933
//budsir.mahidol.ac.th/cgi-bin/Budsir.cgi/SearchItem?mode=1&valume=15&item=137&Roman=0
//budsir.mahidol.ac.th/cgi-bin/Budsir.cgi/SearchItem?mode=1&valume=15&item=138&Roman=0

ความคิดเห็นที่ 12
GravityOfLove, 5 มิถุนายน เวลา 21:25 น.

เดาค่ะ แปลว่า อะไร

ความคิดเห็นที่ 13
ฐานาฐานะ, 5 มิถุนายน เวลา 21:49 น.

             [๑๓๗] กึทโท พลโท โหติ            กึทโท โหติ วณฺณโท
             กึทโท สุขโท โหติ            กึทโท โหติ จกฺขุโท
             โย ๒- จ สพฺพทโท โหติ    ตํ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ
ม. ยุ. โก ฯ
//budsir.mahidol.ac.th/cgi-bin/Budsir.cgi/SearchItem?mode=1&valume=15&item=137&Roman=0

             เฉลยว่า
             กิน หรือ กึ เป็นคำถาม เช่น อะไร อย่างไร หรือหนอ
             ทท แปลว่า ให้
             กินทท แปลว่า ให้อะไร?

             ค้นคำว่า กึ
//www.mahamodo.com/buddict/buddict_pali.asp
คำศัพท์ที่พบ (ศัพท์ที่ 1) : กึ
คำอ่าน (ภาษาบาลี) : กึง
คำแปลที่พบ : อะไร, อย่างไร, หรือ, ฯลฯ  

คำศัพท์ที่พบ (ศัพท์ที่ 2) : กึนุ
คำอ่าน (ภาษาบาลี) : กึง-นุ
คำแปลที่พบ : อะไรหนอ

คำศัพท์ที่พบ (ศัพท์ที่ 1) : กึนุโข
คำอ่าน (ภาษาบาลี) : กึง-นุ-โข
คำแปลที่พบ : อะไรหนอแล

ความคิดเห็นที่ 14
GravityOfLove, 5 มิถุนายน เวลา 21:52 น.

ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15
ฐานาฐานะ, 5 มิถุนายน เวลา 21:58 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า อาทิตตสูตรและกินททสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=899&Z=933

              พระสูตรหลักถัดไป คือ อันนสูตร [พระสูตรที่ 43].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              อันนสูตรที่ ๓
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=15&A=934&Z=942
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=139

ย้ายไปที่
Create Date : 05 มิถุนายน 2557
Last Update : 22 มิถุนายน 2557 22:24:09 น.
Counter : 768 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]มิถุนายน 2557

1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
17
18
19
20
22
23
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog