36.5 พระสูตรหลักถัดไป คือฆัตวาสูตร [พระสูตรที่ 71]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
36.4 พระสูตรหลักถัดไป คือฆัตวาสูตร [พระสูตรที่ 71]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=24-06-2014&group=4&gblog=39

ความคิดเห็นที่ 55
GravityOfLove, 19 มิถุนายน 2557 เวลา 20:45 น.

             ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
             เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
              ๗๖. นชีรติสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1309&Z=1326

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          รูปของสัตว์ทั้งหลายย่อมทรุดโทรม นามและโคตรย่อมไม่ทรุดโทรม
                          ราคะท่านเรียกว่าทางผิด ความโลภเป็นอันตรายของธรรม
                          วัยสิ้นไปตามคืนและวัน หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์
                          หมู่สัตว์นี้ย่อมข้องอยู่ในหญิงนี้
                          ตบะและพรหมจรรย์ทั้งสองนั้น มิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้าง
                          ในโลกมีช่องอยู่ ๖ ช่องที่จิตไม่ตั้งอยู่ได้ คือความเกียจคร้าน ๑
                          ความประมาท ๑ ความไม่หมั่น ๑ ความไม่สำรวม ๑
                          ความมักหลับ ๑ ความอ้างเลศไม่ทำงาน ๑
                          พึงเว้นช่องทั้ง ๖ เหล่านั้นเสียโดยประการทั้งปวงเถิด
----------------
             ๗๗. อิสสรสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1327&Z=1338

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          อำนาจเป็นใหญ่ในโลก หญิงเป็นสูงสุดแห่งภัณฑะทั้งหลาย
                          ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก พวกโจรเป็นเสนียดในโลก
                          โจรนำของไปอยู่ย่อมถูกห้าม แต่สมณะนำไปกลับเป็นที่รัก
                          สมณะมาหาบ่อยๆ บัณฑิตย่อมยินดีต้อนรับ
             ๒. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า หญิงเป็นสูงสุดแห่งภัณฑะทั้งหลาย คือเป็นภัณฑะอันประเสริฐ
เพราะเป็นภัณฑะที่ไม่พึงทอดทิ้ง. อีกอย่างหนึ่ง พระโพธิสัตว์ทั้งหลายและพระเจ้าจักรพรรดิแม้ทั้งหมด
ย่อมเกิดในท้องของมารดาเท่านั้น เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า
หญิงเป็นสูงสุดแห่งภัณฑะทั้งหลาย ดังนี้.
             ๓. สมณะเมื่อนำวัตถุทั้งหลายมีสลากภัตเป็นต้นเหล่านั้นอันมนุษย์ทั้งหลายสละถวายแล้ว
ในเวลาที่ตั้งไว้นั้นแหละไป ชื่อว่าย่อมเป็นที่รักของมนุษย์เหล่านั้น. เมื่อสมณะไม่นำวัตถุไป
พวกมนุษย์ย่อมเป็นผู้วิปปฏิสาร (เดือดร้อน) เพราะอาศัยความเสื่อมจากบุญ (ที่จะได้).

ความคิดเห็นที่ 56
ฐานาฐานะ, 19 มิถุนายน 2557 เวลา 20:52 น.

GravityOfLove, 3 นาทีที่แล้ว
...
8:44 PM 6/19/2014

             ตอบคำถามได้ดีครับ
             คาถาต่างๆ เหล่านี้ อาจจะได้พบอีกในพระสูตรข้างหน้า
เช่น พรหมณ์ทูลถามเป็นต้น หรืออาจจะมาในชาดกต่างๆ.

ความคิดเห็นที่ 57
ฐานาฐานะ, 19 มิถุนายน 2557 เวลา 21:00 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า นชีรติสูตรและอิสสรสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1309&Z=1338

              พระสูตรหลักถัดไป คือ กามสูตร [พระสูตรที่ 78].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              กามสูตรที่ ๘
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1339&Z=1346
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=213

ความคิดเห็นที่ 58
GravityOfLove, 19 มิถุนายน 2557 เวลา 21:27 น.

             กรุณาอธิบายค่ะ
             ๗๘. กามสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1339&Z=1346&bgc=honeydew&pagebreak=0

             บทว่า ไม่พึงให้ซึ่งตน นี้ ท่านอธิบายว่า ยกเว้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้ว บุคคลไม่พึงให้ซึ่งตนโดยการทำตนให้เป็นทาสของผู้อื่น.
             บทว่า น ปริจฺจเช อธิบายว่า ยกเว้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละ. บุคคลไม่พึงสละซึ่งตนให้แก่สัตว์ทั้งหลายมีสีหะและพยัคฆ์ร้ายเป็นต้น.
-----------
             ๗๙. ปาเถยยสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1347&Z=1357&bgc=honeydew&pagebreak=0

             จริงอยู่ โภคะทั้งหลายย่อมมาจากทางบกบ้าง ทางน้ำบ้าง มุ่งหน้าเฉพาะผู้เป็นใหญ่เท่านั้น
ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า สิริเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์ ดังนี้.
             ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 59
ฐานาฐานะ, 19 มิถุนายน 2557 เวลา 21:58 น.

GravityOfLove, 14 นาทีที่แล้ว
             กรุณาอธิบายค่ะ
             ๗๘. กามสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1339&Z=1346&bgc=honeydew&pagebreak=0

             บทว่า ไม่พึงให้ซึ่งตน นี้ ท่านอธิบายว่า ยกเว้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้ว บุคคลไม่พึงให้ซึ่งตนโดยการทำตนให้เป็นทาสของผู้อื่น.
             บทว่า น ปริจฺจเช อธิบายว่า ยกเว้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละ. บุคคลไม่พึงสละซึ่งตนให้แก่สัตว์ทั้งหลายมีสีหะและพยัคฆ์ร้ายเป็นต้น.

.            อธิบายว่า
             นัยว่า บุคคลควรให้ทาน แต่ไม่ควรให้ชีวิตของตนแก่ใครๆ
เพราะเมื่อให้ไปแล้ว หรือให้โอกาสให้ฆ่าเราแล้ว ก็หมดโอกาสที่จะเจริญ
กุศลธรรมหรือสมณธรรม.
             หรือแม้ก็ยอมตนเป็นทาส ย่อมหมดโอกาสจะบวช หรือ
เจริญกุศลธรรมอื่นๆ เพราะต้องทำตามคำสั่งนายทาส.
             ให้ทรัพย์ ให้อาหาร ให้ผ้า ให้ยา ให้ที่อยู่ ให้อภัย ควรให้อยู่.
             ที่ว่า ยกเว้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย น่าจะเป็นเพราะเหตุว่า
พระโพธิสัตว์ทั้งหลายบำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้เองโดยชอบ
ดังนั้น การบำเพ็ญกุศลธรรมต่างๆ ย่อมต้องยิ่งยวดกว่า
การตรัสรู้ตามของเหล่าพระสาวก.
-----------

             ๗๙. ปาเถยยสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1347&Z=1357&bgc=honeydew&pagebreak=0

             จริงอยู่ โภคะทั้งหลายย่อมมาจากทางบกบ้าง ทางน้ำบ้าง มุ่งหน้าเฉพาะผู้เป็นใหญ่เท่านั้น
ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า สิริเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์ ดังนี้.

.            อธิบายว่า
             นัยว่า สิริ น่าจะสภาพของบุคคลผู้อันกุศลกรรม พร้อมจะให้ผล
ดังนั้น โภคะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้น เพราะกุศลกรรมพร้อมจะให้ผล
             ถามคุณ GravityOfLove กลับว่า
             จำเรื่อง สิริ นี้ได้หรือไม่ว่า
              สิริ มีข้อเสียอย่างไรตามที่เคยได้ศึกษามาแล้ว?

ความคิดเห็นที่ 60
GravityOfLove, 19 มิถุนายน 2557เวลา 23:57 น.

ทำให้มัวเมาประมาทได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 61
ฐานาฐานะ, 20 มิถุนายน 2557 เวลา 00:12 น.

GravityOfLove, 12 นาทีที่แล้ว
ทำให้มัวเมาประมาทได้ค่ะ
11:57 PM 6/19/2014

             จากพระสูตรหรือชาดกไหนครับ?

ความคิดเห็นที่ 62
GravityOfLove, 20 มิถุนายน 2557 เวลา 00:42 น.

             ปัญจุโปสถิกชาดก ว่าด้วยนกพิราบ
             พระโพธิสัตว์บวชเป็นดาบสแล้วก็ยังหมกหมุ่นในอกุศลธรรม
คือมานะ ถือตัวว่า เกิดในตระกูลสูง (พราหมณ์) มัวเมาว่า ตนประเสริฐด้วยชาติกำเนิด
ทำให้สมณธรรมไม่เจริญ
             พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทรงมาตักเตือน
             พระโพธิสัตว์ก็ถือตัว ไม่รับฟัง พอพระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จไปแล้ว จึงสำนึกได้
             [๑๙๖๐]     พระปัจเจกพุทธะรูปหนึ่ง ผู้ไม่แปดเปื้อนด้วยกิเลส นั่งอยู่ในอาศรมของ
                          ฉันครู่หนึ่ง ท่านได้บอกให้ฉันทราบถึงที่ไปที่มา นามโคตรและจรณะทุก
                          อย่าง ถึงอย่างนั้น ฉันก็มิได้กราบไหว้เท้าทั้ง ๒ ของท่าน อนึ่ง ฉันก็มิได้
                          ถามถึงนามและโคตรของท่านเลย เพราะเหตุนั้น ฉันจึงรักษาอุโบสถ
                          ด้วยคิดว่า มานะอย่าได้มาถึงฉันอีกเลย.
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=27&A=7559&Z=7602
--------------------
             ทรีมุขชาดก ว่าด้วยโทษของกาม
             พระโพธิสัตว์เมื่อได้เสวยราชสมบัติแล้ว แต่เพราะเป็นผู้มียศมาก
จึงทรงเป็นผู้มัวเมาด้วยยศ ไม่ทรงรำลึกถึงทรีมุขกุมารผู้เป็นพระสหายเป็นเวลาหลายสิบปี
             ต่อมาภายหลัง แม้เมื่อทรงนึกขึ้นได้ แม้ทรีมุขกุมารซึ่งออกบวชและบรรลุเป็น
พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว มาเตือนให้ทรงสละกาม ออกบวช ก็ไม่ทรงยินยอมจะบวช
             [๘๔๔]     ดูกรพราหมณ์ ข้าพเจ้ายังกำหนัดยินดีลุ่มหลงในกามทั้งหลายอยู่ ยังมี
                          ความต้องการความเป็นอยู่อย่างนี้ จึงไม่สามารถจะละกามอันน่ากลัวนั้น
                          ได้ แต่ข้าพเจ้าจะกระทำบุญเป็นอันมาก.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=3870&Z=3894

[แก้ไขตาม #69]

ความคิดเห็นที่ 63
ฐานาฐานะ, 20 มิถุนายน 2557 เวลา 00:56 น.

             เฉลยว่า สุธาโภชนชาดก ครับ.

             สุธาโภชนชาดก [บางส่วน]
             [๒๗๔] ลำดับนั้น นางเทพกัญญา ๔ องค์ คือ นางอาสา นางศรัทธา นางสิริ
.                   และนางหิริ ผู้มีผิวพรรณเปรียบดังทองคำ  ซึ่งท้าวสักกะผู้ประเสริฐกว่า
                    เทวดาทรงอนุมัติส่งไปแล้ว ได้ไปยังอาศรมอันเป็นที่อยู่ของโกสิยดาบส
                    โกสิยดาบสได้เห็นนางเทพกัญญาทั้งปวงนั้น  ผู้บันเทิงอย่างยิ่ง มี
                    ผิวพรรณงามดังเปลวเพลิง  จึงได้กล่าวกะนางเทพกัญญาทั้ง ๔ ในทิศ
                    ทั้ง ๔ ต่อหน้ามาตลีเทพสารถีว่า ดูกรเทวดาในบุรพทิศ ท่านผู้ประดับ
                    ประดาแล้ว งดงามดังดวงดาวประกายพฤกษ์ อันประเสริฐกว่าดาวทั้งหลาย
                    ท่านมีชื่อว่าอย่างไร จงบอกไป ดูกรเทวดาผู้มีร่างกายคล้ายกับรูปทองคำ
                    อาตมาขอถามท่าน ท่านจงบอกแก่อาตมา ท่านเป็นเทวดาอะไร.
             [๒๗๕] ดิฉันชื่อว่า สิริเทวี ได้รับการบูชาในหมู่มนุษย์ เป็นผู้ไม่เสพสัตว์ลามก
                    ทุกเมื่อ มาสู่สำนักของพระคุณเจ้า เพราะความทะเลาะกันด้วยสุธาโภชน์
                    ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้มีปัญญาอันประเสริฐ ขอพระคุณเจ้าจงแบ่งสุธาโภชน์
                    นั้นให้ดิฉันบ้าง  ข้าแต่ท่านมหามุนีผู้สูงสุดกว่าผู้บูชาทั้งหลาย  ดิฉัน
                    ปรารถนาความสุขแก่นรชนใด  นรชนนั้นย่อมบันเทิงด้วยกามคุณารมณ์
                    ทั้งปวง ขอพระคุณเจ้าจงรู้จักดิฉันว่า สิริ ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้มีปัญญา
                    อันประเสริฐ ขอได้โปรดแบ่งสุธาโภชน์นั้นให้ดิฉันบ้าง.
             [๒๗๖] นรชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศิลปะ วิทยา จรณะ ความรู้ และการงาน
.                   ของตน มีความเพียร เป็นผู้ที่ท่านละทิ้งเสียแล้ว ย่อมไม่ได้ประโยชน์
.                   อะไร ความขาดแคลนที่ท่านทำแล้วนั้นไม่ดีเลย อาตมาเห็นนรชนผู้เป็น
.                   คนเกียจคร้าน บริโภคมาก  ทั้งมีตระกูลต่ำ มีรูปแปลก  ดูกรนางสิริ
.                   บุคคลผู้มีโภคทรัพย์ มีความสุข ย่อมใช้สอย นรชนที่ท่านตามรักษาไว้
.                   แม้จะสมบูรณ์ด้วยชาติ ให้เป็นเหมือนทาส เพราะฉะนั้น อาตมารู้จัก
.                   ท่าน (ว่าเป็น) ผู้ไม่มีสัจจะ ไม่รู้สิ่งที่ควรและไม่ควร  แล้วคบคนผู้
.                   สมบูรณ์ด้วยศิลปะเป็นต้น เป็นผู้หลง นำผู้รู้ให้ตกไปตาม นางเทพ-
.                   กัญญาเช่นท่าน ย่อมไม่สมควรอาสนะและน้ำ ที่ไหนสุธาโภชน์จะ
.                   สมควรเล่า  เชิญไปเสียเถิด อาตมาไม่ชอบใจท่าน.
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=28&A=1598#274

ความคิดเห็นที่ 64
GravityOfLove, 20 มิถุนายน 2557 เวลา 00:59 น.

อ๋อ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 65
ฐานาฐานะ, 20 มิถุนายน 2557 เวลา 01:06 น.

             ระหว่างนี้ มีชาดกเรื่องเกี่ยวกับสิริ 1 ชาดก.
             สิริชาดก
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=27&A=2395
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=451

ความคิดเห็นที่ 66
GravityOfLove, 20 มิถุนายน 2557 เวลา 01:09 น.

ค่ะ  ขออ่านพรุ่งนี้นะคะ

ย้ายไปที่

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 24 มิถุนายน 2557
Last Update : 24 มิถุนายน 2557 10:26:23 น.
Counter : 552 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]มิถุนายน 2557

1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
17
18
19
20
22
23
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog