38.3 พระสูตรหลักถัดไป คือจันทิมสสูตร [พระสูตรที่ 92]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
38.2 พระสูตรหลักถัดไป คือจันทิมสสูตร [พระสูตรที่ 92]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=08-07-2014&group=4&gblog=50

ความคิดเห็นที่ 25
GravityOfLove, 30 มิถุนายน 2557 เวลา 10:47 น.

             กรุณาอธิบายค่ะ
             ๙๖. จันทนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1663&Z=1674&bgc=honeydew&pagebreak=0

             อีกนัยหนึ่ง กามภพทรงถือเอาด้วยกามสัญญา รูปภพทรงถือเอาด้วยรูปสังโยชน์
             อรูปภพทรงถือเอาด้วยศัพท์ทั้งสองนั้น
             ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26
ฐานาฐานะ, 30 มิถุนายน 2557 เวลา 13:02 น.

GravityOfLove, 1 ชั่วโมงที่แล้ว
             กรุณาอธิบายค่ะ
...
10:46 AM 6/30/2014

             อีกนัยหนึ่ง กามภพทรงถือเอาด้วยกามสัญญา รูปภพทรงถือเอาด้วยรูปสังโยชน์
             อรูปภพทรงถือเอาด้วยศัพท์ทั้งสองนั้น

             อธิบายว่า สันนิษฐานว่า น่าจะมีนัยว่า
             อีกนัยหนึ่ง กามภพทรงถือเอาด้วยกามสัญญา รูปภพทรงถือเอาด้วยรูปสังโยชน์
             อรูปภพทรงถือเอาด้วยศัพท์ทั้งสองนั้น
             คือ
             อีกนัยหนึ่ง กามภพทรงถือเอาด้วยกามสัญญา รูปภพทรงถือเอาด้วยรูปสังโยชน์
เมื่อตรัสกามภพ รูปภพ (ศัพท์ทั้งสอง) ก็เป็นอันว่า ประหนึ่งตรัสรวมถึงอรูปภพด้วย.

ความคิดเห็นที่ 27
GravityOfLove, 30 มิถุนายน 2557 เวลา 18:10 น.

             เข้าใจแล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28
GravityOfLove, 30 มิถุนายน 2557 เวลา 18:11 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวปุตตสังยุต อนาถปิณฑิกวรรคที่ ๒
             ๙๖. จันทนสูตร ว่าด้วยจันทนเทวบุตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1663&Z=1674&bgc=honeydew&pagebreak=0

             จันทนเทวบุตร กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า
                          บุคคลผู้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนและกลางวัน จะข้ามโอฆะได้อย่างไร
                          ใครจะไม่จมในห้วงน้ำลึก อันไม่มีที่พึ่งพิง ไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
             พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยคาถาว่า
                          บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ในกาลทุกเมื่อ มีปัญญา
                          มีใจตั้งมั่นดีแล้ว
(ตั้งมั่นด้วยดีด้วยอัปปนาสมาธิบ้าง ด้วยอุปจารสมาธิบ้าง)
                          ปรารภความเพียร มีตนส่งไปแล้ว (อุทิศตนทั้งกายและใจ)
                          ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก
                          เขาเว้นขาดแล้วจากกามสัญญา
(ล่วงสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕)
                          ล่วงรูปสัญโญชน์ได้ (ล่วงสังโยชน์เบื้องสูง ๕)
                          มีภพเป็นที่เพลิดเพลิน (นันทิภพ) สิ้นไปแล้ว
                          ย่อมไม่จมในห้วงน้ำลึก
(โอฆะ)
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=สมาธิ
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=โอฆะ
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=สังโยชน์_10
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=อภิสังขาร_3

             [อรรถกถา] นันทิภพ คือ
             อภิสังขาร คือ กรรม ๓ (ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร และอเนญชาภิสังขาร)

---------------

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวปุตตสังยุต อนาถปิณฑิกวรรคที่ ๒
             ๙๗. วาสุทัตตสูตร ว่าด้วยวาสุทัตตเทวบุตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1675&Z=1682&bgc=honeydew&pagebreak=0

             วาสุทัตตเทวบุตร กล่าวคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคว่า
                          ภิกษุพึงมีสติเพื่อละกามราคะ งดเว้นเสีย
                          ประดุจบุคคลถูกแทงด้วยหอก ประดุจบุคคลถูกไฟไหม้ศีรษะอยู่
                          (การละกามราคะที่เทวดากล่าว เป็นการข่มไว้ด้วยฌานเท่านั้น
             (วิกขัมภนนิโรธ) ซึ่งย่อมกำเริบได้อีกในวัฏฏะสงสาร)
             พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาว่า
                          ภิกษุพึงมีสติเพื่อการละสักกายทิฏฐิ งดเว้นเสีย
                          ประดุจบุคคลถูกแทงด้วยหอก ประดุจบุคคลถูกไฟไหม้ศีรษะอยู่

                          (หากบุคคลถอนสักกายทิฏฐิด้วยมรรคปัญญาแล้ว ย่อมสิ้นอาสวะทั้งหมด
             ภายใน ๗ ชาติโดยนัยของคุณลักษณะของพระโสดาบัน)
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=วิกขัมภนนิโรธ&detail=on
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=สักกายทิฏฐิ&detail=on

             อรรถกถาสัตติสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=56
             นขสิขสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=16&A=3540&Z=3712
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=18-05-2014&group=4&gblog=13

ความคิดเห็นที่ 29
ฐานาฐานะ, 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:29 น.

GravityOfLove, 30 มิถุนายน เวลา 18:11 น.
...
6:09 PM 6/30/2014

             สรุปความได้ดีครับ.

ความคิดเห็นที่ 30
ฐานาฐานะ, 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:31 น.

             คำถามในพระสูตรทั้งสอง
             ๙๖. จันทนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1663&Z=1674
             ๙๗. วาสุทัตตสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1675&Z=1682

              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.

ความคิดเห็นที่ 31
GravityOfLove, 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 21:39 น.

             ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
             เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
             ๙๖. จันทนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1663&Z=1674

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ในกาลทุกเมื่อ มีปัญญา
                          มีใจตั้งมั่นดีแล้ว ปรารภความเพียร มีตนส่งไปแล้ว
                          ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก เขาเว้นขาดแล้วจากกามสัญญา
                          ล่วงรูปสัญโญชน์ได้ มีภพเป็นที่เพลิดเพลินสิ้นไปแล้ว
                          ย่อมไม่จมในห้วงน้ำลึก
...............
             ๙๗. วาสุทัตตสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1675&Z=1682

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          ภิกษุพึงมีสติเพื่อการละสักกายทิฏฐิ งดเว้นเสีย
                          ประดุจบุคคลถูกแทงด้วยหอก ประดุจบุคคลถูกไฟไหม้ศีรษะอยู่

ความคิดเห็นที่ 32
ฐานาฐานะ, 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 21:48 น.

GravityOfLove, 5 นาทีที่แล้ว
              ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
...
9:39 PM 7/1/2014

              ตอบคำถามได้ดีครับ.

ความคิดเห็นที่ 33
ฐานาฐานะ, 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 21:55 น.

              เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า จันทนสูตรและวาสุทัตตสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1663&Z=1682

              พระสูตรหลักถัดไป คือ สุพรหมสูตร [พระสูตรที่ 98].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              สุพรหมสูตรที่ ๗
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1683&Z=1694
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=264

ย้ายไปที่

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 08 กรกฎาคม 2557
Last Update : 8 กรกฎาคม 2557 11:24:26 น.
Counter : 467 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]กรกฏาคม 2557

 
 
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
 
 
All Blog