35.1 พระสูตรหลักถัดไป คือนามสูตร [พระสูตรที่ 61]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
34.4 พระสูตรหลักถัดไป คือชราสูตร [พระสูตรที่ 51]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=13-06-2014&group=4&gblog=32

ความคิดเห็นที่ 5
ฐานาฐานะ, 12 มิถุนายน 2557 เวลา 21:59 น.

              พระสูตรหลักถัดไป คือ นามสูตร [พระสูตรที่ 61].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              นามสูตรที่ ๑
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1167&Z=1175
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=178

ความคิดเห็นที่ 6
GravityOfLove, 12 มิถุนายน 2557 เวลา 22:06 น.

             ๖๑. นามสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1167&Z=1175&bgc=honeydew&pagebreak=0

             ชื่อหรือนาม หมายความว่าอย่างไรคะ
             ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7
ฐานาฐานะ, 12 มิถุนายน 2557 เวลา 22:16 น.

GravityOfLove, 3 นาทีที่แล้ว
              ๖๑. นามสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1167&Z=1175&bgc=honeydew&pagebreak=0

              ชื่อหรือนาม หมายความว่าอย่างไรคะ
              ขอบพระคุณค่ะ
10:06 PM 6/12/2014

              คุณ GravityOfLove ลองสังเกตดูว่า
              อะไรที่กล่าวถึงนั้น เป็นการตั้งชื่อให้เข้าใจกัน
ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง เช่น พระสูตรนี้ ก็เข้าใจกันว่า
หมายถึงพระสูตรหนึ่ง ต้นไม้ ก็เข้าใจกันว่า เป็นต้นไม้
หรือนัยว่า ตั้งชื่อบัญญัติกันให้เข้าใจว่า สิ่งนี้เราเรียกว่าต้นไม้
              ดังนั้น การสื่อสารต่อกันได้ ก็เพราะบัญญัติ
สิ่งนั้นสิ่งนี้ตรงกันว่า หมายถึงสิ่งนี้นะ เป็นต้น.
              นี้เรียกว่า ชื่อ.

ความคิดเห็นที่ 8
GravityOfLove, 12 มิถุนายน 2557 เวลา 22:27 น.

             กรุณาอธิบายค่ะ
                          ชื่อย่อมครอบงำสิ่งทั้งปวง
                          สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าชื่อไม่มี
                          สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือชื่อ
              ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9
ฐานาฐานะ, 12 มิถุนายน 2557 เวลา 22:44 น.

GravityOfLove, 8 นาทีที่แล้ว
             กรุณาอธิบายค่ะ
                          ชื่อย่อมครอบงำสิ่งทั้งปวง
                          สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าชื่อไม่มี
                          สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือชื่อ
              ขอบพระคุณค่ะ
10:26 PM 6/12/2014

              ชื่อย่อมครอบงำสิ่งทั้งปวง
              นัยว่า สิ่งทั้งปวงจะเป็นสังขตธรรมหรืออสังขตธรรม
ก็ถูกตั้งชื่อทั้งนั้น เช่น นรก (สภาพที่ทุกข์หนักหนา)
ก็ตั้งชื่อว่า นรก.
              สภาพที่ไม่มีความทุกข์เลย ก็ตั้งชื่อว่า พระนิพพาน
              นัยก็คือ ชื่อหรือการตั้งชื่อ ก็เป็นไปในสิ่งทั้งปวง

              สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าชื่อไม่มี
              นัยว่า เป็นการปฏิเสธสิ่งอื่นที่เป็นไปในสิ่งทั้งปวง
เช่นกับชื่อนั้น ไม่มีเลย.

              สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือชื่อ
              นัยว่า สิ่งทั้งปวงถูกตั้งชื่อทั้งนั้น
              หากจะแย้งว่า สิ่งที่เราไม่รู้จักนั้น เราไม่ได้ตั้งชื่อ
ก็เป็นตั้งชื่อแล้วว่า สิ่งที่เราไม่รู้จัก.

ความคิดเห็นที่ 10
GravityOfLove, 12 มิถุนายน 2557 เวลา 22:51 น.

เข้าใจแล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11
GravityOfLove, 12 มิถุนายน 2557 เวลา 22:55 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต อันธวรรคที่ ๗ (หมวดว่าด้วยสิ่งครอบงำ)
              ๖๑. นามสูตร ว่าด้วยชื่อ
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1167&Z=1175&bgc=honeydew&pagebreak=0

             เทวดาทูลถามเป็นคาถาว่า
                          อะไรหนอครอบงำสิ่งทั้งปวง
                          สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าสิ่งอะไรย่อมไม่มี
                          สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร                         
             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นคาถาว่า
                          ชื่อย่อมครอบงำสิ่งทั้งปวง
                          (สิ่งทั้งปวงจะเป็นสังขตธรรมหรืออสังขตธรรม ก็ต้องถูกตั้งชื่อทั้งนั้น)
                          สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าชื่อไม่มี
                          สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือชื่อ

//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=สังขตธรรม

-----------------

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต อันธวรรคที่ ๗
             ๖๒. จิตตสูตร ว่าด้วยจิต
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1176&Z=1182&bgc=honeydew&pagebreak=0

             เทวดาทูลถามเป็นคาถาว่า
                          โลกอันอะไรย่อมนำไป
                          อันอะไรหนอย่อมเสือnไสไป
                          โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร
             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นคาถาว่า
                          โลกอันจิตย่อมนำไป
                          อันจิตย่อมเสือnไสไป
                          โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือจิต

//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=จิต#find2

-----------------

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต อันธวรรคที่ ๗
             ๖๓. ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1183&Z=1189&bgc=honeydew&pagebreak=0

             เทวดาทูลถามเป็นคาถาว่า
                          โลกอันอะไรหนอย่อมนำไป
                          อันอะไรหนอย่อมเสือnไสไป
                          โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร
             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นคาถาว่า
                         โลกอันตัณหาย่อมนำไป
                          อันตัณหาย่อมเสือnไสไป
                          โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือตัณหา


[แก้ไขตาม #12]

ความคิดเห็นที่ 12
ฐานาฐานะ, 12 มิถุนายน 2557 เวลา 23:12 น.

GravityOfLove, 10 นาทีที่แล้ว
...
10:51 PM 6/12/2014

              สรุปความได้ดีครับ.

              ๖๑. จิตตสูตร ว่าด้วยจิต
แก้ไขเป็น
              ๖๒. จิตตสูตร ว่าด้วยจิต

ความคิดเห็นที่ 13
ฐานาฐานะ, 12 มิถุนายน 2557 เวลา 23:16 น.

              คำถามในพระสูตรทั้งสาม
              ๖๑. นามสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1167&Z=1175
              ๖๒. จิตตสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1176&Z=1182
              ๖๓. ตัณหาสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1183&Z=1189

              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.

ความคิดเห็นที่ 14
GravityOfLove, 12 มิถุนายน 2557 เวลา 23:29 น.

              ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสาม
              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
              ๖๑. นามสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1167&Z=1175

             ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               ชื่อย่อมครอบงำสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าชื่อไม่มี
               สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือชื่อ
             ๒. ชนทั้งหลายย่อมไม่รู้นามคือชื่ออันนี้แห่งต้นไม้ใด
หรือว่าแผ่นดินใด คำไม่มีชื่อนั่นแหละ ก็เป็นนาม (ชื่อ) ของสิ่งนั้นได้
---------------
              ๖๒. จิตตสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1176&Z=1182

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               โลกอันจิตย่อมนำไป อันจิตย่อมเสือnไสไป
               โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือจิต
---------------
              ๖๓. ตัณหาสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1183&Z=1189

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               โลกอันตัณหาย่อมนำไป อันตัณหาย่อมเสือnไสไป
               โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือตัณหา

[แก้ไขตาม #15]

ความคิดเห็นที่ 15
ฐานาฐานะ, 13 มิถุนายน 2557 เวลา 20:34 น.

GravityOfLove, 20 ชั่วโมงที่แล้ว
              ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสาม
...
11:28 PM 6/12/2014
              ตอบคำถามได้ดีครับ.
              ขอแก้ไขเล็กน้อยดังนี้ :-
              ๖๓. ตัณหาสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1183&Z=1189

              พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               โลกอันตัณหาย่อมนำไป อันตัณหาย่อมเสือnไสไป โลก
               ทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือตัณหา
              แก้ไขเป็น
              พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               โลกอันตัณหาย่อมนำไป อันตัณหาย่อมเสือnไสไป
               โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือตัณหา.

ความคิดเห็นที่ 16
ฐานาฐานะ, 13 มิถุนายน 2557 เวลา 20:36 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า นามสูตร, จิตตสูตรและตัณหาสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1167&Z=1189

              พระสูตรหลักถัดไป คือ สัญโญชนสูตร [พระสูตรที่ 64].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              สัญโญชนสูตรที่ ๔
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1190&Z=1198
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=184

ย้ายไปที่

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 13 มิถุนายน 2557
Last Update : 23 มิถุนายน 2557 9:54:09 น.
Counter : 677 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]มิถุนายน 2557

1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
17
18
19
20
22
23
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog