36.3 พระสูตรหลักถัดไป คือฆัตวาสูตร [พระสูตรที่ 71]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
36.2 พระสูตรหลักถัดไป คือฆัตวาสูตร [พระสูตรที่ 71]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=21-06-2014&group=4&gblog=37

ความคิดเห็นที่ 31
ฐานาฐานะ, 17 มิถุนายน 2557 เวลา 23:35 น.

              คำถามในพระสูตรทั้งสอง
              ๗๔. วุฏฐิสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1282&Z=1296
              ๗๕. ภีตสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1297&Z=1308

              1. เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
              2. ใน 2 พระสูตรนี้ พระสูตรใดมีนัยที่ได้เคยศึกษามาก่อนแล้ว?

ความคิดเห็นที่ 32
GravityOfLove, 17 มิถุนายน 2557 เวลา 23:51 น.

              ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
              1. เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
              ๗๔. วุฏฐิสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1282&Z=1296

            พระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยคาถาว่า
                          บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น ความรู้เป็นประเสริฐ
                          บรรดาสิ่งที่ตกไป อวิชชาเป็นประเสริฐ
                          บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้า พระสงฆ์เป็นประเสริฐ
                          บรรดาชนผู้แถลงคารม พระพุทธเจ้าเป็นประเสริฐ
-------
              ๗๕. ภีตสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1297&Z=1308

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          บุคคลตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบ ไม่ทำบาปด้วยกาย
                          อยู่ครอบครองเรือนที่มีโภคะทรัพย์มาก
                          เป็นผู้มีศรัทธา ๑ เป็นผู้อ่อนโยน ๑
                          มีปรกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ๑ ทราบถ้อยคำ ๑
                          ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม ๔ อย่างเหล่านี้ ชื่อว่าผู้ดำรงในธรรม ไม่ต้องกลัวปรโลก
---------------------
             2. ใน 2 พระสูตรนี้ พระสูตรใดมีนัยที่ได้เคยศึกษามาก่อนแล้ว?
             ภีตสูตร ค่ะ นัยเหมือนมัจฉริยสูตรที่ ๙
             คือเทวดาทูลถามว่า ผู้ที่รู้ถ้อยคำ (วทัญญู) ปราศจากความตระหนี่ เป็นต้น จะมีคติเช่นไร
             มัจฉริยสูตรที่ ๙
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=15&A=990&Z=1023

ความคิดเห็นที่ 33
ฐานาฐานะ, 17 มิถุนายน 2557 เวลา 23:58 น.

GravityOfLove, 1 นาทีที่แล้ว
             ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
...
11:51 PM 6/17/2014

             ตอบคำถามได้ดีครับ.
             ขอถามใหม่ว่า
             ในพระสูตรชื่อว่า ภีตสูตร นั้น ทั้งนัยของคำถาม
และคำตอบนี้ ได้เคยศึกษามาก่อนหรือไม่?

ความคิดเห็นที่ 34
GravityOfLove, 18 มิถุนายน 2557 เวลา 00:25 น.

             นัยดังกล่าวคือ แม้ศึกษามาก รู้มาก เป็นพหูสุต แต่ตั้งตนไม่ถูกต้อง
ไม่ตั้งตนในกุศลธรรม เช่น เรียนเพื่อข่มคนอื่น ก็ไม่สามารถก้าวหน้าในสมณธรรมได้
             อลคัททูปมสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=12&A=4443&Z=4845
             สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๓
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=22&A=4176&Z=4224&pagebreak=0

ความคิดเห็นที่ 35
ฐานาฐานะ, 18 มิถุนายน 2557 เวลา 00:40 น.

GravityOfLove, 9 นาทีที่แล้ว
...
12:25 AM 6/18/2014

             เฉลยว่า ยังไม่ถูกต้องครับ
             เพราะที่เคยได้ศึกษามาก่อนนี้ นัยทั้งคำถาม
และคำตอบ ตรงกันเลย.

ความคิดเห็นที่ 36
GravityOfLove, 18 มิถุนายน 2557 เวลา 00:50 น.

ยังค้นไม่เจอค่ะ
ขอนอนก่อนนะคะ พรุ่งนี้หาต่อ

ความคิดเห็นที่ 37
ฐานาฐานะ, 18 มิถุนายน 2557 เวลา 00:52 น.

             รับทราบครับ.

ความคิดเห็นที่ 38
GravityOfLove, 18 มิถุนายน 2557 เวลา 11:26 น.

             [๑๕๓๕]     หมู่ชนเป็นอันมากในโลกนี้ กลัวอะไรเล่าจึงไม่ไปเทวโลกกัน ก็หนทาง
                          ไปเทวโลกบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้หลายด้าน ดูกรเทพบุตรผู้มีอานุภาพ
                          มาก ข้าพเจ้าขอถามท่านว่า บุคคลตั้งอยู่ในหนทางไหน จึงจะไม่กลัว
                          ปรโลก?
             [๑๕๓๖]     บุคคลผู้ตั้งวาจา และใจไว้โดยชอบ ไม่กระทำบาปด้วยกาย อยู่ครองเรือน
                          อันมีข้าวและน้ำมาก เป็นผู้มีศรัทธา อ่อนโยน จำแนกแจกทาน รู้ความ
                          ประสงค์ ชอบสงเคราะห์ มีถ้อยคำกลมกล่อม อ่อนหวาน ผู้ตั้งอยู่ใน
                          คุณธรรมดังกล่าวมานี้ ไม่พึงกลัวปรโลก.
             อุทยชาดก
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=6147&Z=6212

ความคิดเห็นที่ 39
ฐานาฐานะ, 18 มิถุนายน 2557 เวลา 12:44 น.

GravityOfLove, 1 ชั่วโมงที่แล้ว
...
             อุทยชาดก
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=6147&Z=6212
11:26 AM 6/18/2014

             ถูกต้องครับ
             ค้นได้อย่างไร ด้วยคำค้นอะไร อยู่ในกระทู้ใดครับ?

ความคิดเห็นที่ 40
GravityOfLove, 18 มิถุนายน 2557 เวลา 13:01 น.

วันนี้ไล่กลับทีละพระสูตรเลยค่ะ โดยคลิกลูกศรข้างชื่อพระสูตร
คลิกไล่กลับจนถึงพระสูตรที่ ๑ ของเล่มนี้ ก็ไม่เจอที่คุณฐานาฐานะเน้นว่า
ตรงทั้งคำถามและคำตอบ ซึ่งอันนสูตรและมิตตสูตรก็ใกล้เคียงบางนัย
ในความคิดแรกคือ คิดว่าอยู่ในเล่มที่ ๑๕ ก็เลยไล่ดูอย่างนี้ค่ะ

เมื่อไม่อยู่อยู่ในเล่มที่ ๑๕ ก็กลับไปใช้หน้า ค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม อีกครั้งหนึ่ง
ลองค้นด้วยคำว่า กลัวปรโลก กลัวโลกหน้า และคำในเนื้อพระสูตรทุกคำ
โดยค้นด้วยหัวข้อเนื้อหาในพระไตรปิฎก แต่ไม่ได้ค้นทุกเล่มเพราะเยอะมาก
คงให้ค้นเริ่มเล่มที่ ๙ ไป ๑๐ เล่ม ก็ยังไม่เจอ

กลับไปค้นในโพยที่คุณฐานาฐานะเคยให้สรุปลิงค์ที่ได้เรียนมาเมื่อครั้งกระโน้น
ค้นด้วยคำว่า ปรโลก ก็ไปเจอ จูฬโคปาลสูตร ที่มีคำนี้ (ในเนื้อความพระไตรปิฎกไม่มี
คงนำมาจากอรรถกถา)

กำลังจะหาดูเนื้อพระไตรปิฎกว่า ตรงไหนที่มีถามตอบอย่างนี้
ความรู้สึกคุ้นๆ เริ่มเข้ามาแล้วว่า คนหนึ่งถามว่า ทำอย่างไรจึงจะไม่กลัวปรโลก
ส่วนคำตอบเป็นอย่างไร จำไม่ได้แน่ชัด ยิ่งคิดก็ยิ่งแน่ใจว่า ใช่พระสูตรนี้แน่ๆ
ก็เลยทิ้งจูฬโคปาลสูตรไป มานึกพระสูตรนี้แทน

จนในที่สุดก็นึกชื่อออก คืออุทยชาดก เมื่อตรวจสอบคำถามคำตอบแล้ว ก็ตรงเลยค่ะ

อยู่ในกระทู้
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/02/Y11736976/Y11736976.html#202

ความคิดเห็นที่ 41
ฐานาฐานะ, 18 มิถุนายน 2557 เวลา 13:32 น.

GravityOfLove, 24 นาทีที่แล้ว
...
1:01 PM 6/18/2014

             หลายขั้นตอนหนอ.
             คำว่า
              จนในที่สุดก็นึกชื่อออก คืออุทยชาดก
             นึกชื่อชาดกได้เลยหรือ? แสดงว่า จำชื่อชาดกได้.
ชาดกนี้ทั้งพระโพธิสัตว์และพระเทวี พระนามเดียวกัน.
             ผมเองอ่านพระสูตรหลักแล้ว คุ้นๆ นัยของ
พระพุทธดำรัสตอบ คุ้นว่า น่าจะอยู่ในชาดกนี้
             พอตรวจสอบแล้ว ก็พบว่า
             นัยตรงกันทั้งคำถามคำตอบเลย.

             สรุปว่า คำถามของเทวดานี้ น่าจะเป็นคำถามทั่วไป
ที่บุคคลมักจะสอบถามจากผู้รู้นั่นเอง.

ความคิดเห็นที่ 42
ฐานาฐานะ, 18 มิถุนายน 2557 เวลา 13:47 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า วุฏฐิสูตรและภีตสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1282&Z=1308

              พระสูตรหลักถัดไป คือ นชีรติสูตร [พระสูตรที่ 76].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              นชีรติสูตรที่ ๖
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1309&Z=1326
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=209

ย้ายไปที่

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 21 มิถุนายน 2557
Last Update : 24 มิถุนายน 2557 9:23:22 น.
Counter : 480 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]มิถุนายน 2557

1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
17
18
19
20
22
23
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog