34.4 พระสูตรหลักถัดไป คือชราสูตร [พระสูตรที่ 51]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
34.3 พระสูตรหลักถัดไป คือชราสูตร [พระสูตรที่ 51]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=13-06-2014&group=4&gblog=31

ความคิดเห็นที่ 37
GravityOfLove, 11 มิถุนายน เวลา 23:36 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖
             ๕๘. อุปปถสูตร ว่าด้วยทางผิด
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1136&Z=1144&bgc=honeydew&pagebreak=0

             เทวดาทูลถามเป็นคาถาว่า
                          อะไรหนอบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิด
                          อะไรหนอสิ้นไปตามคืนและวัน
                          อะไรหนอเป็นมลทินของพรหมจรรย์
                          อะไรหนอมิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้าง
             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นคาถาว่า
                          ราคะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิด
                          วัยสิ้นไปตามคืนและวัน
                          หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์ หมู่สัตว์นี้ย่อมติดอยู่ในหญิงนี้

                          (ผู้ที่ถูกต้องมลทิน คือมาตุคาม ไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ได้)
                          ตบะและพรหมจรรย์นั้น มิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้าง

             [อรรถกถา]
             ตบะ (ตโป) ในที่นี้หมายถึงอินทรีย์สังวรและธุดงคคุณ
             พรหมจรรย์ (พฺรหฺมจริยํ) ในที่นี้หมายถึงเมถุนวิรัติ

//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=ตบะ
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=พรหมจรรย์
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=อินทรียสังวร
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=ธุดงค์_13
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=เมถุนวิรัติ

-------------

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖
             ๕๙. ทุติยสูตร ว่าด้วยเพื่อน
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1145&Z=1151&bgc=honeydew&pagebreak=0

            เทวดาทูลถามเป็นคาถาว่า
                          อะไรหนอเป็นเพื่อนของคน
                          อะไรหนอย่อมปกครองคนนั้น
                          และสัตว์ยินดีในอะไรจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นคาถาว่า
                          ศรัทธาเป็นเพื่อนของคน (ทุติยํ เป็นเพื่อนของผู้ไปสู่สวรรค์และพระนิพพาน)
                          ปัญญาย่อมปกครองคนนั้น (ปัญญาย่อมแนะนำว่า เจ้าจงทำสิ่งนี้ อย่าทำสิ่งนี้)
                          สัตว์ยินดีในพระนิพพานจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

-------------

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖
             ๖๐. กวิสูตร ว่าด้วยกวี
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1152&Z=1166&bgc=honeydew&pagebreak=0

             เทวดาทูลถามด้วยคาถาว่า
                          อะไรหนอเป็นต้นเหตุของคาถา
                          อะไรหนอเป็นเครื่องปรากฏ (วิยญูชนํ) ของคาถาเหล่านั้น
                          คาถาอาศัยอะไรหนอ
                          อะไรหนอเป็นที่อาศัยของคาถา
             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยคาถาว่า
                          ฉันท์เป็นต้นเหตุของคาถา
                          อักขระเป็นเครื่องปรากฏของคาถา

                          (เพราะอักขระให้เกิดบท บทให้เกิดคาถา คาถาย่อมส่องถึงเนื้อความ)
                          คาถาอาศัยแล้วซึ่งชื่อ (คาถาอาศัยการตั้งชื่อ)
                          กวีเป็นที่อาศัยของคาถา (เพราะคาถาทั้งหลายย่อมเป็นไปเพราะกวี)
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=ฉันท์
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=คาถา

ความคิดเห็นที่ 38
ฐานาฐานะ, 12 มิถุนายน เวลา 20:41 น.

GravityOfLove, 4 นาทีที่แล้ว
...
11:35 PM 6/11/2014

             สรุปความได้ดีทั้งสามพระสูตร.

ความคิดเห็นที่ 39
ฐานาฐานะ, 12 มิถุนายน เวลา 20:42 น.

              คำถามในพระสูตรทั้งสาม
              ๕๘. อุปปถสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1136&Z=1144
              ๕๙. ทุติยสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1145&Z=1151
              ๖๐. กวิสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1152&Z=1166

              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.

ความคิดเห็นที่ 40
GravityOfLove, 12 มิถุนายน เวลา 21:40 น.

              ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสาม
              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
              ๕๘. อุปปถสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1136&Z=1144

             ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               ราคะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิด วัยสิ้นไปตามคืนและวัน
               หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์ หมู่สัตว์นี้ย่อมติดอยู่ในหญิงนี้
               ตบะและพรหมจรรย์นั้น มิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้าง
             ๒. ตโป (ตบะ) คือปฏิปทาที่เผากิเลส ได้แก่ อินทรีย์สังวร ธุดงคคุณ และทุกกรกิริยา
แต่ในที่นี้หมายถึงอินทรีย์สังวรและธุดงคคุณ
--------------
              ๕๙. ทุติยสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1145&Z=1151

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               ศรัทธาเป็นเพื่อนของคน ปัญญาย่อมปกครองคนนั้น
               สัตว์ยินดีในพระนิพพานจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
--------------
             ๖๐. กวิสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1152&Z=1166

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               ฉันท์เป็นต้นเหตุของคาถา อักขระเป็นเครื่องปรากฏ
               ของคาถา คาถาอาศัยแล้วซึ่งชื่อ กวีเป็นที่อาศัย
               ของคาถา

ความคิดเห็นที่ 41
ฐานาฐานะ, 12 มิถุนายน เวลา 21:54 น.

GravityOfLove, 6 นาทีที่แล้ว
              ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสาม
...
9:39 PM 6/12/2014

              ตอบคำถามได้ดีครับ
              ขอเสริมพระสูตรที่ 3 ดังนี้ :-
              บทว่า ฉนฺโท นิทานํ ความว่า ฉันท์อันมีคายติฉันท์ (ขับร้อง)
เป็นอาทิ เป็นต้นเหตุของคาถาทั้งหลาย. อธิบายว่า กวีเมื่อเริ่มคาถา
อันตั้งขึ้นในเบื้องต้น ก็ย่อมเริ่มว่า ขอคาถาจงมีอยู่โดยฉันท์
อันเราทำแล้วดังนี้.
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=176

              คำอธิบายนี้ นึกถึงลักษณะของการแต่งเพลง
กล่าวคือ นักแต่งเพลงได้ทำนองแล้ว ก็หาถ้อยคำหรืออักขระ
มาใส่ในทำนองเพลง.
              ทำนองเพลง น่าจะเทียบด้วยฉันท์ ในคำว่า
ฉันท์อันเราทำแล้วดังนี้.
              เนื้อเพลง น่าจะเทียบด้วยคาถา.

ความคิดเห็นที่ 42
ฐานาฐานะ, 12 มิถุนายน เวลา 21:59 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า อุปปถสูตร, ทุติยสูตรและกวิสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1152&Z=1166

              พระสูตรหลักถัดไป คือ นามสูตร [พระสูตรที่ 61].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              นามสูตรที่ ๑
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1167&Z=1175
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=178

ย้ายไปที่

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 13 มิถุนายน 2557
Last Update : 23 มิถุนายน 2557 9:52:06 น.
Counter : 495 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]มิถุนายน 2557

1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
17
18
19
20
22
23
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog