40.9 พระสูตรหลักถัดไป คือทหรสูตร [พระสูตรที่ 112]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
40.8 พระสูตรหลักถัดไป คือทหรสูตร [พระสูตรที่ 112]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=06-08-2014&group=4&gblog=69

ความคิดเห็นที่ 97
GravityOfLove, 5 สิงหาคม 2557 เวลา 20:42 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค โกสลสังยุตต์ ปฐมวรรคที่ ๑
.            ๑๒๑. พันธนสูตร ว่าด้วยเครื่องจองจำ
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2486&Z=2514&bgc=snow&pagebreak=0

             สมัยนั้น หมู่มหาชนถูกพระเจ้าปเสนทิโกศลให้จองจำ บางพวกถูกจองจำด้วยเชือก
บางพวกถูกจองจำด้วยขื่อคา บางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวน
             ภิกษุหลายรูปหลังจากกลับจากบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ได้ทูลเล่าเรื่องนี้
แด่พระผู้มีพระภาค
             พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงได้ตรัสพระคาถาว่า
                          นักปราชญ์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กเป็นต้น
                          ว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่น
                          นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวความความรักใคร่พอใจนักในโภคะทรัพย์
                          และความห่วงอาลัยในบุตรและภรรยาทั้งหลาย
                          ว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่น พาให้ตกต่ำ (คร่าไปในอบาย ๔)
                          เป็นเครื่องจำที่หย่อนๆ (ไม่ได้มัดไว้เหมือนเครื่องจองจำเช่นเหล็ก)
                          แต่ปลดเปลื้องได้ยาก (ไม่อาจแก้ได้ เว้นแต่โลกุตรญาณ)
                          นักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นออกบวช
                          เป็นผู้ไม่มีความห่วงอาลัย ละกามสุขเสียแล้ว

ความคิดเห็นที่ 98
ฐานาฐานะ, 5 สิงหาคม 2557 เวลา 20:52 น.

GravityOfLove, 3 นาทีที่แล้ว
...
8:42 PM 8/5/2014

             สรุปความพระสูตรหลัก รอก่อนครับ
             ระหว่างนี้ ขอให้ศึกษาชาดกชื่อว่า พันธนาคารชาดก ก่อน
พระสูตรนี้ น่าจะเป็นเหตุใกล้ในเกิดชาดกนี้.

             พันธนาคารชาดก
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=27&A=1495&Z=1504
             ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=251

ความคิดเห็นที่ 99
ฐานาฐานะ, 5 สิงหาคม 2557 เวลา 21:12 น.

GravityOfLove, 3 นาทีที่แล้ว
...
8:42 PM 8/5/2014

             สรุปความได้ดีครับ.

ความคิดเห็นที่ 100
ฐานาฐานะ, 5 สิงหาคม 2557 เวลา 21:12 น.

             คำถามในพันธนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2486&Z=2514

             เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง?

ความคิดเห็นที่ 101
GravityOfLove, 5 สิงหาคม 2557 เวลา 21:28 น.

ขอบพระคุณค่ะ อ่านจบแล้วค่ะ
.            พันธนาคารชาดก
             พวกภิกษุที่กลับจากบิณฑบาตในพระนคร ได้ทูลเล่าแด่พระผู้มีพระภาคว่า
             วันนี้ พวกข้าพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตได้เห็นพวกโจรมากมายที่เรือนจำ
ถูกจองจำด้วยขื่อคา และเชือกเป็นต้น ต่างก็เสวยทุกข์ใหญ่หลวง
             พวกโจรเหล่านั้นไม่สามารถจะตัดเครื่องจองจำเหล่านั้นหนีไปได้
             ยังมีเครื่องจองจำอย่างอื่นที่มั่นคงกว่าเครื่องจองจำเหล่านั้นอีกหรือไม่ พระเจ้าข้า.
             พระศาสดาตรัสว่า
             ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เครื่องจองจำเหล่านั้นจะชื่อว่าเครื่องจองจำอะไรกัน
             ส่วนเครื่องจองจำคือกิเลส ได้แก่ ตัณหาในทรัพย์ ในข้าวเปลือก ในบุตรภรรยาเป็นต้น
นี่แหละ มั่นคงยิ่งกว่าเครื่องจองจำเหล่านั้นตั้งร้อยเท่าพันเท่า
             แต่เครื่องจองจำนี้แม้ใหญ่หลวง ตัดได้ยากอย่างนี้ บัณฑิตแต่ก่อน (พระโพธิสัตว์)
ยังตัดได้แล้ว เขาไปหิมวันตประเทศ ออกบวช
             แล้วตรัสเล่าเรื่องในอดีตกาลว่า
             พระโพธิสัตว์ซึ่งแต่เดิมมีภรรยาและบุตร ได้เข้าป่าหิมพานต์บวชเป็นฤาษี
ยังอภิญญาและสมาบัติให้เกิด
             พระโพธิสัตว์ได้เปล่งอุทานว่า เราได้ตัดเครื่องจองจำ คือบุตรภรรยา
เครื่องจองจำ คือกิเลสที่ตัดได้ยากเห็นปานนี้แล้ว
             พระผู้มีพระภาคทรงประกาศสัจธรรมว่า
             มารดาในครั้งนั้น ได้เป็น พระนางมหามายา ในครั้งนี้
             บิดาได้เป็นพระเจ้าสุทโธทนมหาราช
             ภรรยาได้เป็น มารดาพระราหุล
             ส่วนบุรุษผู้ละบุตรและภรรยาออกบวช คือ เราตถาคต

ความคิดเห็นที่ 102
GravityOfLove, 5 สิงหาคม 2557 เวลา 21:30 น.

             ตอบคำถามในพันธนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2486&Z=2514

             เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง?
             ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          นักปราชญ์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กเป็นต้น
                          ว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่น
                          นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวความความรักใคร่พอใจนักในโภคะทรัพย์
                          และความห่วงอาลัยในบุตรและภรรยาทั้งหลาย
                          ว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่น พาให้ตกต่ำ เป็นเครื่องจำที่หย่อนๆ
                          แต่ปลดเปลื้องได้ยาก
                          นักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นออกบวช
                          เป็นผู้ไม่มีความห่วงอาลัย ละกามสุขเสียแล้ว
             ๒. พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงให้จองจำคนเหล่านั้นซึ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ภายในพระราชนิเวศน์เพราะแก้วมณี ๘ เหลี่ยมที่ท้าวสักกะประทานแก่พระเจ้ากุสราช
มาสืบๆ กันตามประเพณีได้หายไป
             ท่านพระอานนท์ได้ออกอุบายสามารถได้แก้วมณีคืนพระเจ้าปเสนทิโกศล
             ภิกษุเหล่านั้นทูลเหตุที่พระอานนทเถระกระทำดีในมนุษย์เหล่านั้น
             พระศาสดาตรัสว่า
             ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไม่อัศจรรย์เลยที่อานนท์ให้นำแก้วมณีที่ตกอยู่ในมือพวกมนุษย์มาได้
             พวกบัณฑิตแต่ก่อน (พระโพธิสัตว์) ตั้งอยู่ในญาณของตนแล้วก็ให้นำสิ่งของ
ที่ตกอยู่ในความครอบครอง แม้ของสัตว์ดิรัจฉานซึ่งบังเกิดในอเหตุกปฏิสนธิ
มาถวายแด่พระราชาได้ แล้วตรัสมหาราชสารชาดกว่า
             (ในกาลก่อนพระราชา (ท่านพระอานนท์) ได้ตรัสชมเชยอำมาตย์ผู้เป็นบัณฑิต
(พระโพธิสัตว์) ที่ออกอุบายสามารถหาสร้อยมุกดาของพระเทวีคืนมาได้ว่า)
                           อุกฺกุฏฺเฐ สูรมิจฺฉนฺติ        มนฺเตสุ อกุตูหลํ
                           ปิยญฺจ อนฺนปานมฺหิ        อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ
                           ในคราวคับขันต้องการคนกล้า
                           ในคราวปรึกษาต้องการคนไม่พูดพล่าม
                           ในคราวมีข้าวน้ำต้องการคนรัก
                           ในคราวเกิดคดีต้องการบัณฑิต.
             อรรถกถา มหาสารชาดก
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=92

ความคิดเห็นที่ 103
ฐานาฐานะ, 5 สิงหาคม 2557 เวลา 21:43 น.

GravityOfLove, 11 นาทีที่แล้ว
ขอบพระคุณค่ะ อ่านจบแล้วค่ะ
             พันธนาคารชาดก
...
9:28 PM 8/5/2014
GravityOfLove, 10 นาทีที่แล้ว
             ตอบคำถามในพันธนสูตร
...
9:30 PM 8/5/2014

             ตอบคำถามได้ดีครับ.

ความคิดเห็นที่ 104
ฐานาฐานะ, 5 สิงหาคม 2557 เวลา 21:45 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า พันธนสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2486&Z=2514

              พระสูตรหลักถัดไป คือ ชฏิลสูตร [พระสูตรที่ 122].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              ชฏิลสูตรที่ ๑
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2515&Z=2574
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=354

ย้ายไปที่
41.1 

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 06 สิงหาคม 2557
Last Update : 6 สิงหาคม 2557 12:49:55 น.
Counter : 1140 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]สิงหาคม 2557

 
 
 
 
 
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog