39.1 พระสูตรหลักถัดไป คือสิวสูตร [พระสูตรที่ 102]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
38.5 พระสูตรหลักถัดไป คือจันทิมสสูตร [พระสูตรที่ 92]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=08-07-2014&group=4&gblog=53

ความคิดเห็นที่ 5
ฐานาฐานะ, 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:47 น.

              พระสูตรหลักถัดไป คือ สิวสูตร [พระสูตรที่ 102].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              สิวสูตรที่ ๑
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=15&A=1789&Z=1820
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=278

ความคิดเห็นที่ 6
GravityOfLove, 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:39 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวปุตตสังยุต นานาติตถิยวรรคที่ ๓ (หมวดว่าด้วยเทวบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรถีย์ต่างๆ)
.            ๑๐๒. สิวสูตร ว่าด้วยสิวเทวบุตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1789&Z=1820&bgc=honeydew&pagebreak=0

             สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
             เมื่อปฐมยามผ่านไป สิวเทวบุตร มีวรรณะงาม เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถวายอภิวาทแล้วกล่าวคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคว่า
                          บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้น ควรทำความ
                          สนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ (ด้วยไมตรีไม่ใช่ด้วยตัณหา)
                          บุคคลรู้ทั่วถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแล้ว
                          (ธรรมของสัตบุรุษ ในที่นี้หมายถึงศีล ๕) :-
                          ๑. เป็นผู้ประเสริฐ ไม่เป็นผู้ตกต่ำ
                          ๒. ย่อมได้ปัญญา ไม่คลาดเป็นอย่างอื่น (หาได้จากคนอันธพาลอื่นไม่)
                          ๓. ย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลาง (เรื่อง) แห่งความเศร้าโศก
                          ๔. ย่อมรุ่งโรจน์ในท่ามกลางหมู่ญาติ
                          ๕. ย่อมถึงสุคติ
                          ๖. ย่อมยืนยงตลอดไป (ย่อมดำรงอยู่สบายเนืองๆ)
             พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบสิวเทวบุตรด้วยพระคาถาว่า
.                         บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้น
.                         ควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ
.                         บุคคลรู้ทั่วถึงสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแล้ว
.                         ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=สัตบุรุษ
             อรรถกถาสัพภิสูตรที่ ๑
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=78
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=23-05-2014&group=4&gblog=18

----------

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวปุตตสังยุต นานาติตถิยวรรคที่ ๓
.            ๑๐๓. เขมสูตร ว่าด้วยเขมเทพบุตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1821&Z=1836&bgc=honeydew&pagebreak=0

             เขมเทพบุตร กล่าวคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาค ใจความว่า
                          คนพาลมีปัญญาทราม ย่อมประพฤติกับตนเองดังศัตรู ย่อมทำกรรมลามกอันส่งผลไม่ดี
                          บุคคลทำกรรมใดแล้วทำให้เดือดร้อนภายหลัง มีความเสียใจ กรรมนั้นเป็นกรรมไม่ดี
                          บุคคลทำกรรมใดแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง มีความเบิกบาน กรรมนั้นเป็นกรรมดี
                          บุคคลรู้ว่ากรรมใดเป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบลงมือทำกรรมนั้น
                          อย่าพยายามเป็นนักปราชญ์เจ้าความคิด ด้วยความคิดอย่างพ่อค้าเกวียนที่ละหนทางสายใหญ่
                          อันเรียบสม่ำเสมอ แวะไปสู่ทางที่ขรุขระ จนทำให้เพลาหัก (จึงต้องใช้ความคิดมาก) ฉันใด
                          บุคคลละทิ้งธรรม หันไปประพฤติอธรรม ก็ฉันนั้น เป็นคนเขลาเบาปัญญา ดำเนินไปสู่ทางมฤตยู

ความคิดเห็นที่ 7
ฐานาฐานะ, 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 01:49 น.

GravityOfLove, วันเสาร์ เวลา 13:39 น.
...
1:38 PM 7/5/2014

             สรุปความได้ดีครับ.

ความคิดเห็นที่ 8
ฐานาฐานะ, 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 01:51 น.

             คำถามในพระสูตรทั้งสอง
             ๑๐๒. สิวสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1789&Z=1820
             ๑๐๓. เขมสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1821&Z=1836

              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.

ความคิดเห็นที่ 9
GravityOfLove, 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 06:47 น.

             ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
             เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
             ๑๐๒. สิวสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1789&Z=1820

             ๑. อานิสงส์ต่างๆ จากการคบสัตบุรุษแล้วประพฤติธรรมของสัตบุรุษ
             ๒. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้น
                          ควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ
                          บุคคลรู้ทั่วถึงสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแล้ว
                          ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
             ๓. ความสนิท ได้แก่ความสนิทด้วยไมตรี
แต่ความสนิทด้วยตัณหาอันใครๆ ไม่ควรกระทำ
             ๔. บุคคลพึงทำความสนิทไมตรีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธะ และพระสาวกทั้งหลาย
             ๕. บุคคลรู้ทั่วถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก
ในท่ามกลาง (เรื่อง) แห่งความเศร้าโศกเหมือนอุบาสิกา (มัลลิกา) ของพันธุลเสนาบดี
และเหมือนสังกิจจสามเณรผู้เป็นสัทธิวิหาริกของพระธรรมเสนาบดี
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=18&p=9

             ๖. บุคคลรู้ทั่วถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแล้ว ย่อมรุ่งโรจน์ในท่ามกลางหมู่ญาติ
เหมือนสามเณร ชื่อว่าอธิมุตตกะ ผู้เป็นสัทธิวิหาริกของพระสังกิจจเถระ
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=78&bgc=honeydew#เรื่องอธิมุตตกะสามเณร
................
             ๑๐๓. เขมสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1821&Z=1836

             เทวดากล่าวคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาค โดยเปรียบการกระทำของคนพาล
เหมือนพ่อค้าเกวียนที่ละทางใหญ่เรียบสม่ำเสมอ ไปสู่ทางขรุขระ จนทำให้เพลาเกวียนหัก

ความคิดเห็นที่ 10
ฐานาฐานะ, 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:23 น.

GravityOfLove, 1 ชั่วโมงที่แล้ว
             ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
...
6:47 AM 7/7/2014

             ตอบคำถามได้ดีครับ.

ความคิดเห็นที่ 11
ฐานาฐานะ, 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:26 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า สิวสูตรและเขมสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1789&Z=1836

              พระสูตรหลักถัดไป คือ เสรีสูตร [พระสูตรที่ 104].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              เสรีสูตรที่ ๓
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1837&Z=1903
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=282

ย้ายไปที

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 08 กรกฎาคม 2557
Last Update : 29 กรกฎาคม 2557 10:52:45 น.
Counter : 628 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]กรกฏาคม 2557

 
 
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
 
 
All Blog