37.5 พระสูตรหลักถัดไป คือปฐมกัสสปสูตร [พระสูตรที่ 82]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
37.4 พระสูตรหลักถัดไป คือปฐมกัสสปสูตร [พระสูตรที่ 82]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=01-07-2014&group=4&gblog=46

ความคิดเห็นที่ 41
GravityOfLove, 25 มิถุนายน 2557 เวลา 21:12 น.

             ๙๐. จันทิมสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1553&Z=1576&bgc=honeydew&pagebreak=0

             เรื่องศีรษะจะแตกเจ็ดเสี่ยง ใช่กลัวจากฝีมือยักษ์วชิรปาณีหรือไม่คะ
หรือว่าอาจเป็นเพราะเหตุอื่น เช่น กลัวหรือกังวลมากจนแตกเอง
             เรื่องอะไรจำไม่ได้แน่ชัด คล้ายๆ ว่า พระผู้มีพระภาคเนื่องจากจะอนุเคราะห์อำมาตย์คนหนึ่ง
ไม่ให้ศีรษะแตก จึงไม่เปิดเผยว่าเขาไม่ได้ถวายทาน นั้นเรื่องอะไรนะคะ ดูเหมือนมีองคุลิมาลด้วย
             ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 42
ฐานาฐานะ, 25 มิถุนายน 2557 เวลา 21:33 น.

GravityOfLove, 7 นาทีที่แล้ว
...
9:12 PM 6/25/2014

              น่าจะเป็นเพราะกลัวหรือกังวลมากจนแตกเอง (วิปปฏิสารอย่างแรง)
หรือไม่ก็เป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม (กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน จากการดื้อรั้น ฯลฯ)
              คำว่า ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม&detail=on

              เรื่องอะไรจำไม่ได้แน่ชัด คล้ายๆ ว่า ...
              แต่จำได้ว่า มีพระองคุลิมาลด้วย มีอำมาตย์ด้วย
              คำว่า ... จึงไม่เปิดเผยว่าเขาไม่ได้ถวายทาน
              อันนี้จำผิด อำมาตย์คนนั้นไม่เลื่อมใสทานนั้น เสียดายทรัพย์ของพระราชา
แทนพระราชา
...
              พระองค์ทรงทราบวาระจิตของอำมาตย์เหล่านั้นแล้ว ทรงทราบว่า
ถ้าเราจักทำอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาไซร้ ศีรษะของ
กาฬอำมาตย์จักแตก ๗ เสี่ยง, ชุณหอำมาตย์จักตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล"
ทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาฬอำมาตย์ จึงตรัสพระคาถา ๔ บาทเท่านั้น
แด่พระราชาผู้ทรงถวายทานเห็นปานนี้ ประทับยืนอยู่แล้ว
เสด็จลุกจากอาสนะไปสู่พระวิหาร.

              จำได้มากขนาดนี้ น่าจะนึกออกได้เอง
              เฉลยว่า เรื่องอสทิสทาน [๑๔๖]
              ๑๐. เรื่องอสทิสทาน [๑๔๖]
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=23&p=10

ความคิดเห็นที่ 43
GravityOfLove, 25 มิถุนายน 2557 เวลา 21:48 น.

             พระองค์ทรงทราบวาระจิต ... ประทับยืนอยู่แล้ว
เสด็จลุกจากอาสนะไปสู่พระวิหาร.
             ย่อหน้าข้างบนนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจค่ะ แปลว่าอะไรคะ

ความคิดเห็นที่ 44
ฐานาฐานะ, 25 มิถุนายน 2557 เวลา 22:13 น.

GravityOfLove, 14 นาทีที่แล้ว
              พระองค์ทรงทราบวาระจิตของ ... ประทับยืนอยู่แล้ว
เสด็จลุกจากอาสนะไปสู่พระวิหาร.
              ย่อหน้าข้างบนนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจค่ะ แปลว่าอะไรคะ
9:48 PM 6/25/2014

              พระองค์ทรงทราบวาระจิตของอำมาตย์เหล่านั้นแล้ว ทรงทราบว่า
ถ้าเราจักทำอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาไซร้ ศีรษะของ
กาฬอำมาตย์จักแตก ๗ เสี่ยง, ชุณหอำมาตย์จักตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล"
ทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาฬอำมาตย์ จึงตรัสพระคาถา ๔ บาทเท่านั้น
แด่พระราชาผู้ทรงถวายทานเห็นปานนี้ ประทับยืนอยู่แล้ว
เสด็จลุกจากอาสนะไปสู่พระวิหาร.
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=23&p=10

              นัยว่า
              พระองค์ทรงทราบความเป็นไปของอำมาตย์เหล่านั้นแล้ว
              และทรงทราบว่า หากพระองค์ทรงทำอนุโมทนาตามปกติวิสัย
ชุณหอำมาตย์ได้ฟังพระธรรมเทศนา (อันมาพร้อมอนุโมทนากถา)
จักตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล, แต่กาฬอำมาตย์จะตาย.
              ทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาฬอำมาตย์ จะได้ไม่ต้องมาตาย
ในที่นี้ (คงเข้าถึงอบายด้วยเมื่อตายลง) จึงตรัสพระคาถา 4 บาท (คาถาเดียว)
เท่านั้น แล้วประทับยืนแล้ว เสด็จไปสู่พระวิหาร.
              เพิ่มเติมว่า ชุณหอำมาตย์จะบรรลุโสดาปัตติผลได้ในวันหลัง.

ความคิดเห็นที่ 45
GravityOfLove, 25 มิถุนายน 2557 เวลา 22:20 น.

             จึงตรัสพระคาถา 4 บาท (คาถาเดียว)
             คือตรัสน้อย ไม่พอที่ชุณหอำมาตย์จะบรรลุโสดาปัตติผลในวันนั้นใช่ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 46
ฐานาฐานะ, 25 มิถุนายน 2557 เวลา 22:24 น.

GravityOfLove, 1 นาทีที่แล้ว
             จึงตรัสพระคาถา 4 บาท (คาถาเดียว)
             คือตรัสน้อย ไม่พอที่ชุณหอำมาตย์จะบรรลุโสดาปัตติผลในวันนั้นใช่ไหมคะ
10:19 PM 6/25/2014

              ใช่ครับ และกาฬอำมาตย์ ก็ไม่ฟุ้งซ่านจนตายด้วย.

ความคิดเห็นที่ 47
GravityOfLove, 25 มิถุนายน 2557 เวลา 22:27 น.

             เข้าใจแล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
             ขอถามต่อเลยนะคะ
             ๙๑. สุริยสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1577&Z=1609&bgc=honeydew&pagebreak=0

             อรรถกถากล่าวว่า ทั้งจันทรเทวบุตรและสุริยเทวบุตรได้บรรลุโสดาปัตติผล
ในวันที่ตรัสมหาสมยสูตร
             เมื่อกลับไปอ่านดูมหาสมยสูตร เพื่อจะดูว่ามีชื่อของเทวบุตรทั้งสองนี้หรือไม่
พบว่า
                          เทวดาผู้อาศัยพระจันทร์ กระทำพระจันทร์ไว้ในเบื้องหน้าก็มา
                          เทวดาผู้อาศัยพระอาทิตย์ กระทำพระอาทิตย์ไว้ในเบื้องหน้าก็มา
             แปลว่าอะไรคะ ใช่สองเทวบุตรนี้ไหมคะ
             มหาสมัยสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=10&A=5540&Z=5726&pagebreak=0
             ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 48
ฐานาฐานะ, 25 มิถุนายน 2557 เวลา 22:46 น.

              แปลว่า (จากฉบับมหาจุฬาฯ)
              เทพผู้อาศัยพระจันทร์ มีพระจันทร์นำหน้ามา
              เทพผู้อาศัยพระอาทิตย์ มีพระอาทิตย์นำหน้ามา
//www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd10-3.htm

              น่าจะใช่สองเทวบุตรนี้ครับ.

ความคิดเห็นที่ 49
GravityOfLove, 25 มิถุนายน 2557 เวลา 22:51 น.

เข้าใจแล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 50
GravityOfLove, 25 มิถุนายน 2557 เวลา 22:53 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวปุตตสังยุต วรรคที่ ๑
             ๙๐. จันทิมสูตร ว่าด้วยจันทิมเทวบุตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1553&Z=1576&bgc=honeydew&pagebreak=0

             สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเชตวัน ...
             จันทิมเทวบุตร (เทพบุตรผู้สถิตอยู่ ณ จันทรวิมาน) ถูกอสุรินทราหูจับไว้
จันทิมเทวบุตรระลึกถึงพระผู้มีพระภาค แล้วกล่าวคาถาว่า
                          ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ ข้าพระองค์อยู่ในฐานะอันคับขัน
                          ขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งให้แก่ข้าพระองค์
             พระผู้มีพระภาคตรัสกับอสุรินทราหูด้วยพระคาถาว่า
                          จันทิมเทวบุตร ถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ ว่าเป็นที่พึ่ง
                          ท่านจงปล่อยจันทิมเทวบุตร
                          พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้อนุเคราะห์แก่โลก

                          (อนุเคราะห์ทั้งเขา ทั้งจันทรเทวบุตร เช่นเดียวกัน)
             อสุรินทราหูจึงปล่อยจันทิมเทวบุตรแล้ว แล้วกระหืดกระหอบเข้าไปหา
อสุรินทเวปจิตติ พร้อมด้วยอาการหวาดกลัว
             อสุรินทเวปจิตติกล่าวกับอสุรินทราหูด้วยคาถาว่า
                          ทำไมท่านจึงกระหืดกระหอบปล่อยพระจันทร์เสีย (หมายถึงจันทิมเทวบุตร)
                          ทำไมท่านจึงแสดงอาการหวาดกลัว
            อสุรินทราหูกล่าวว่า
                           ข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้า หากข้าพเจ้าไม่ปล่อยจันทิมเทวบุตร
                           ศีรษะของข้าพเจ้าจะแตกเจ็ดเสี่ยง ถ้ามีชีวิตอยู่ ก็ไม่มีความสุข

-----------------

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวปุตตสังยุต วรรคที่ ๑
             ๙๑. สุริยสูตร ว่าด้วยสุริยเทวบุตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1577&Z=1609&bgc=honeydew&pagebreak=0

             สุริยเทวบุตร ถูกอสุรินทราหูจับไว้ (เทวบุตรผู้สถิตอยู่ ณ สุริยวิมาน)
สุริยเทวบุตร ระลึกถึงพระผู้มีพระภาค แล้วกล่าวคาถาว่า
                          ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ ข้าพระองค์อยู่ในฐานะอันคับขัน
                          ขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งให้แก่ข้าพระองค์
             พระผู้มีพระภาคตรัสกับอสุรินทราหูด้วยพระคาถาว่า
                          สุริยเทวบุตร ถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ ว่าเป็นที่พึ่ง
                          ท่านจงปล่อยสุริยเทวบุตร
                          พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้อนุเคราะห์แก่โลก

                          (อนุเคราะห์ทั้งเขา ทั้งสุริยเทวบุตร เช่นเดียวกัน)
                          ท่านอย่ากลืนกินสุริยะนั้น ผู้ส่องแสงทำความสว่างในที่มืดมิด
                          มีสัณฐานเป็นวงกลม มีเดชสูง ผู้เที่ยวไปในอากาศ
                          ท่านจงปล่อยสุริยะ ผู้เป็นบุตรของเรา

                          (เพราะทั้งจันทรเทวบุตรและสุริยเทวบุตรได้บรรลุโสดาปัตติผล
             ในวันที่ตรัสมหาสมยสูตร)
             อสุรินทราหูจึงปล่อยสุริยเทวบุตรแล้ว แล้วกระหืดกระหอบเข้าไปหา
อสุรินทเวปจิตติ พร้อมด้วยอาการหวาดกลัว
            อสุรินทเวปจิตติกล่าวกับอสุรินทราหูด้วยคาถาว่า
                          ทำไมท่านจึงกระหืดกระหอบปล่อยพระสุริยะเสีย (หมายถึงสุริยเทวบุตร)
                          ทำไมท่านจึงแสดงอาการหวาดกลัว
            อสุรินทราหูกล่าวว่า
                           ข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้า หากข้าพเจ้าไม่ปล่อยจันทิมเทวบุตร
                           ศีรษะของข้าพเจ้าจะแตกเจ็ดเสี่ยง ถ้ามีชีวิตอยู่ ก็ไม่มีความสุข

             มหาสมัยสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=10&A=5540&Z=5726&pagebreak=0

ความคิดเห็นที่ 51
ฐานาฐานะ, 26 มิถุนายน 2557 เวลา 16:14 น.

GravityOfLove, 17 ชั่วโมงที่แล้ว
...
10:53 PM 6/25/2014

              สรุปความได้ดีครับ.

ย้ายไปที่

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 01 กรกฎาคม 2557
Last Update : 1 กรกฎาคม 2557 10:53:54 น.
Counter : 487 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]กรกฏาคม 2557

 
 
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
 
 
All Blog