40.7 พระสูตรหลักถัดไป คือทหรสูตร [พระสูตรที่ 112]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
40.6 พระสูตรหลักถัดไป คือทหรสูตร [พระสูตรที่ 112]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=06-08-2014&group=4&gblog=67
ความคิดเห็นที่ 77
GravityOfLove, 3 สิงหาคม 2557 เวลา 23:02 น.

ใช้วิธี copy URL แล้วในไป paste ที่ช่อง URL ADDRESS เห็นความแตกต่างได้แล้วค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 78
ฐานาฐานะ, 3 สิงหาคม 2557 เวลา 23:03 น.

             รับทราบครับ
             จำได้ว่า เรื่องนี้น่าจะเคยคุยกันแล้ว
แต่อาจจะลืมไป.

ความคิดเห็นที่ 79
ฐานาฐานะ, 3 สิงหาคม 2557 เวลา 12:14 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า อรรถกรณสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2373&Z=2394

              พระสูตรหลักถัดไป คือ มัลลิกาสูตร [พระสูตรที่ 119].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              มัลลิกาสูตรที่ ๘
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2395&Z=2425
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=346

ความคิดเห็นที่ 80
GravityOfLove, 3 สิงหาคม 2557 เวลา 22:23 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค โกสลสังยุตต์ ปฐมวรรคที่ ๑
.            ๑๑๙. มัลลิกาสูตร ว่าด้วยเรื่องพระนางมัลลิกาเทวี
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2395&Z=2425&bgc=snow&pagebreak=0

             สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามแห่ง
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
             พระเจ้าปเสนทิโกศลประทับ ณ ปราสาทพร้อมด้วยพระนางมัลลิการาชเทวี
             พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสถามพระนางมัลลิการาชเทวีว่า
             มัลลิกา เธอมีคนอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนหรือไม่
             (พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงคาดว่า พระนางจะตอบว่า พระองค์ทรงเป็นที่รักของหม่อมฉัน
แล้วถ้าพระนางถามกลับ พระองค์จะตรัสตอบว่า เจ้าคนเดียวเป็นที่รักของเรา)
             พระนางมัลลิกาทูลสนองว่า
             หม่อมฉันไม่มีคนอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตน แล้วพระองค์ทรงมีหรือไม่
             พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสตอบว่า ไม่มี
              พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค แล้วกราบทูลเล่าเนื้อความ
ที่พระองค์ทรงสนทนากับพระนางมัลลิการาชเทวีแด่พระผู้มีพระภาค
             พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงตรัสพระคาถาว่า
                          บุคคลค้นหาด้วยจิตตลอดทิศทั้งหมด ก็ไม่พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตน
                          สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกัน
                          ฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่น

ความคิดเห็นที่ 81
ฐานาฐานะ, 4 สิงหาคม 2557 เวลา 20:48 น.

GravityOfLove, 22 ชั่วโมงที่แล้ว
...
10:22 PM 8/3/2014

             สรุปความได้ดีครับ.

ความคิดเห็นที่ 82
ฐานาฐานะ, 4 สิงหาคม 2557 เวลา 20:52 น.

              คำถามในมัลลิกาสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2395&Z=2425

             เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง?
             ขอเสริมว่า พระสูตรนี้มีเนื้อความคล้ายกันกับราชสูตรใน
             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
             ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
             ราชสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=25&A=2856

ความคิดเห็นที่ 83
GravityOfLove, 4 สิงหาคม 2557 เวลา 20:56 น.

คำว่า อุทาน มีเส้นใต้ทำไมคะ

ความคิดเห็นที่ 84
GravityOfLove, 4 สิงหาคม 2557 เวลา 20:59 น.

             ตอบคำถามในมัลลิกาสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2395&Z=2425

             ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          บุคคลค้นหาด้วยจิตตลอดทิศทั้งหมด ก็ไม่พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตน
                          สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกัน
                          ฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่น
             ๒. เรื่องราวของพระนางมัลลิกา
             (พระนางมัลลิกาเป็นธิดาของนายช่างทำดอกไม้ผู้ยากจน ได้ถวายขนมแด่พระผู้มีพระภาค
และได้ปรนนิบัติถวายพระเจ้าปเสนทิโกศลที่รบแพ้พระเจ้าอชาตศัตรูมา)
             ๓. พระมารดาของพระเจ้าอชาตศัตรูเป็นน้องสาวของพระเจ้าปเสนทิโกศล
             อรรถกถาปฐมสังคามวัตถุสูตรที่ ๔
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=368

             ๔. พระนางมัลลิกาเทวีนั้นเป็นบัณฑิต เป็นอุปัฏฐายิกาของพระพุทธเจ้า
เป็นอุปัฏฐายิกาของพระสงฆ์ มีปัญญามาก
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=14&p=7#พระอานนท์สอนธรรมพระราชเทวีทั้งสอง

ความคิดเห็นที่ 85
ฐานาฐานะ, 4 สิงหาคม 2557 เวลา 21:00 น.

GravityOfLove, 41 วินาทีที่แล้ว
คำว่า อุทาน มีเส้นใต้ทำไมคะ
20.56
             พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ มีหลายคัมภีร์ย่อยครับ
             ราชสูตรนี้ อยู่ในคัมภีร์อุทาน.

ความคิดเห็นที่ 86
GravityOfLove, 4 สิงหาคม 2557 เวลา 21:04 น.

ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 87
ฐานาฐานะ, 4 สิงหาคม 2557 เวลา 21:04 น.

GravityOfLove, 1 นาทีที่แล้ว
             ตอบคำถามในมัลลิกาสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2395&Z=2425
...
8:59 PM 8/4/2014

             ตอบคำถามได้ดีครับ.
             คำถามเบาๆ ว่า
             พระเจ้าปเสนทิโกศลและพระนางมัลลิกาเทวี
เป็นพระอริยบุคคลหรือปุถุชน?

ความคิดเห็นที่ 88
GravityOfLove, 4 สิงหาคม 2557 เวลา 23:28 น.

             พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเป็นปุถุชนค่ะ ค้นหาใน ๘๔๐๐๐ ไม่เจอว่า
พระองค์ทรงเป็นพระอริยบุคคล
             พระนางมัลลิกาทรงเป็นปุถุชนค่ะ
             เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=21&p=6

             ในวิกิพีเดียบอกว่าพระนางมัลลิกา เป็นสาวิกาผู้บรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุยังน้อย
             เข้าใจว่า วิกีพีเดียเข้าใจผิดเป็นพระนางมัลลิกาอีกองค์หรือเปล่าคะ

//th.wikipedia.org/wiki/พระเจ้าปเสนทิโกศล

ย้ายไปที

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 06 สิงหาคม 2557
Last Update : 6 สิงหาคม 2557 12:34:03 น.
Counter : 478 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]สิงหาคม 2557

 
 
 
 
 
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog