34.3 พระสูตรหลักถัดไป คือชราสูตร [พระสูตรที่ 51]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
34.2 พระสูตรหลักถัดไป คือชราสูตร [พระสูตรที่ 51]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=13-06-2014&group=4&gblog=30

ความคิดเห็นที่ 26
GravityOfLove, 11 มิถุนายน เวลา 00:07 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖
             ๕๕. ปฐมชนสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ ๑
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1112&Z=1119&bgc=honeydew&pagebreak=0

             เทวดาทูลถามเป็นคาถาว่า
                          อะไรหนอยังคนให้เกิด
                          อะไรหนอของเขาย่อมวิ่งพล่าน
                          อะไรหนอเวียนว่ายไปยังสงสาร
                          อะไรหนอเป็นภัยใหญ่ของเขา
             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นคาถาว่า
                          ตัณหายังคนให้เกิด
                          จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน
                          สัตว์เวียนว่ายไปยังสงสาร
                          ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของเขา


-----------

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖
             ๕๖. ทุติยชนสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ ๒
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1120&Z=1127&bgc=honeydew&pagebreak=0

             เทวดาทูลถามเป็นคาถาว่า
                          อะไรหนอยังคนให้เกิด
                          อะไรหนอของเขาย่อมวิ่งพล่าน
                          อะไรหนอเวียนว่ายไปยังสงสาร
                          สัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากอะไร               
             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นคาถาว่า
                          ตัณหายังคนให้เกิด
                          จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน
                          สัตว์เวียนว่ายไปยังสงสาร
                          สัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์


-------------------

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖
             ๕๗. ตติยชนสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ ๓
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1128&Z=1135&bgc=honeydew&pagebreak=0

             เทวดาทูลถามเป็นคาถาว่า
                          อะไรหนอยังคนให้เกิด
                          อะไรหนอของเขาย่อมวิ่งพล่าน
                          อะไรหนอเวียนว่ายไปยังสงสาร
                          อะไรหนอเป็นที่พำนักของสัตว์นั้น
             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นคาถาว่า
                          ตัณหายังคนให้เกิด
                          จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน
                          สัตว์เวียนว่ายไปยังสงสาร
                          กรรมเป็นที่พำนักของสัตว์นั้น

                          (กรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของสัตว์นั้น)

ความคิดเห็นที่ 27
ฐานาฐานะ, 11 มิถุนายน เวลา 20:21 น.

GravityOfLove, 19 ชั่วโมงที่แล้ว
...
12:07 AM 6/11/2014

              สรุปความได้ดีครับ.

ความคิดเห็นที่ 28
ฐานาฐานะ, 11 มิถุนายน เวลา 20:23 น.

              คำถามในพระสูตรทั้งสาม
              ๕๕. ปฐมชนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1112&Z=1119
              ๕๖. ทุติยชนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1120&Z=1127
              ๕๗. ตติยชนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1128&Z=1135

              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.

ความคิดเห็นที่ 29
GravityOfLove, 11 มิถุนายน เวลา 21:51 น.

              ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสาม
              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
              ๕๕. ปฐมชนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1112&Z=1119

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน สัตว์เวียนว่าย
               ไปยังสงสาร ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของเขา
-----------
              ๕๖. ทุติยชนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1120&Z=1127

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน สัตว์เวียนว่าย
               ไปยังสงสาร สัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์
-----------
              ๕๗. ตติยชนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1128&Z=1135

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน สัตว์เวียนว่าย
               ไปยังสงสาร กรรมเป็นที่พำนักของสัตว์นั้น

ความคิดเห็นที่ 30
ฐานาฐานะ, 11 มิถุนายน เวลา 21:59 น.

GravityOfLove, 2 นาทีที่แล้ว
             ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสาม
...
9:50 PM 6/11/2014
             ตอบคำถามได้ดีครับ
             ขอเสริมเล็กน้อยว่า ในทั้งสามพระสูตรนี้
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1112&Z=1135

             ตรัสแสดงทุกขอริยสัจและทุกขสมุทยอริยสัจ ชัดเจน.

ความคิดเห็นที่ 31
ฐานาฐานะ, 11 มิถุนายน เวลา 22:02 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า ปฐมชนสูตร, ทุติยชนสูตรและตติยชนสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1112&Z=1135

              พระสูตรหลักถัดไป คือ อุปปถสูตร [พระสูตรที่ 58].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              อุปปถสูตรที่ ๘
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1136&Z=1144
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=172

ความคิดเห็นที่ 32
GravityOfLove, 11 มิถุนายน เวลา 22:05 น.

             กรุณาอธิบายค่ะ
             ๕๘. อุปปถสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1136&Z=1144&bgc=honeydew&pagebreak=0

             ธุดงคคุณ คือธุดงค์ ๑๓ ใช่ไหมคะ
-------------
             ๖๐. กวิสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1152&Z=1166&bgc=honeydew&pagebreak=0

             ๑. ไม่เข้าใจทั้งพระสูตรเลยค่ะ กรุณาอธิบาย
             ๒. เนื้อหาไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์โดยตรงใช่ไหมคะ
             ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33
ฐานาฐานะ, 11 มิถุนายน เวลา 22:35 น.

GravityOfLove, 19 นาทีที่แล้ว
             กรุณาอธิบายค่ะ
             ๕๘. อุปปถสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1136&Z=1144&bgc=honeydew&pagebreak=0

             ธุดงคคุณ คือธุดงค์ ๑๓ ใช่ไหมคะ
             ตอบว่า ถูกต้องครับ
             คำว่า ธุดงค์ 13
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=ธุดงค์+13
-------------
             ๖๐. กวิสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1152&Z=1166&bgc=honeydew&pagebreak=0

             ๑. ไม่เข้าใจทั้งพระสูตรเลยค่ะ กรุณาอธิบาย
             ๒. เนื้อหาไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์โดยตรงใช่ไหมคะ
             ขอตอบเบื้องต้นดังนี้ว่า
             น่าจะเป็นการแสดงความเป็นมาของสิ่งที่เรียกรวมๆ ว่า ภาษา
คงคล้ายความเป็นมาของคำต่างๆ ในอัคคัญญสูตร เช่น
คำว่า มหาชนสมมติ, ราชา, พวกเจริญฌาน เป็นต้น.
             น่าจะไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์โดยตรง แต่เกี่ยวกับโลก
เช่น การตรึก, การจดจำ, ภาษาเป็นต้น.

ความคิดเห็นที่ 34
GravityOfLove, 11 มิถุนายน เวลา 22:55 น.

             ในกวิสูตร เนื้อความในพระไตรปิฎกคือ
             อักขระเป็นเครื่องปรากฏ (พยัญชนะ) ของคาถา
             [อักขระ = พยัญชนะ] หรือ [อักขระเป็นเครื่องปรากฏ = พยัญชนะ] คะ

ความคิดเห็นที่ 35
ฐานาฐานะ, 11 มิถุนายน เวลา 23:25 น.

GravityOfLove, 13 นาทีที่แล้ว
             ในกวิสูตร เนื้อความในพระไตรปิฎกคือ
             อักขระเป็นเครื่องปรากฏ (พยัญชนะ) ของคาถา
             [อักขระ = พยัญชนะ] หรือ [อักขระเป็นเครื่องปรากฏ = พยัญชนะ] คะ
10:54 PM 6/11/2014

             กึสุ ตาสํ วิยญฺชนํ
              อะไรหนอเป็นเครื่องปรากฏ (พยัญชนะ) ของคาถาเหล่านั้น
             อกฺขรา ตาสํ วิยญฺชนํ
              อักขระเป็นเครื่องปรากฏ (พยัญชนะ) ของคาถา
             บทว่า วิยญูชนํ ได้แก่ การให้เกิดขึ้น. เพราะว่าอักขระย่อมยังบทให้เกิด บทก็ย่อมยังคาถาให้เกิด. คาถาย่อมส่องถึงเนื้อความ.

             น่าจะเป็นว่า เครื่องปรากฏ = พยัญชนะ หรือสิ่งที่ให้เกิดขึ้นปรากฏ.
             ดังนั้น ถือความง่ายๆ ก่อนว่า
             อะไรหนอเป็นเครื่องปรากฏ (พยัญชนะ) ของคาถาเหล่านั้น
ให้เป็นว่า
             อะไรหนอเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้น
             ตอบว่า
             อักขระเป็นเครื่องปรากฏ (พยัญชนะ) ของคาถา
ให้เป็นว่า
             อักขระเป็นเครื่องปรากฏ ของคาถา

             นัยก็คือว่า
             คำว่า พยัญชนะ หรือ วิยญูชนํ น่าจะมีความหมายเดิมว่า การให้เกิดขึ้น.
             จากนั้น พยัญชนะมีความหมายเฉพาะว่า ตัวหนังสือเป็นต้น
เพราะเกี่ยวข้องกับคำพูด ภาษา คาถา.
             จากการพิจารณาทั้งคำถามและคำตอบแล้ว
เห็นว่า ควรแปลคำว่า พยัญชนะ เป็นความหมายเดิมก่อน
คือ เครื่องปรากฏ หรืออรรถกถาว่า การให้ปรากฏเกิดขึ้น.
             ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :-
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1152&Z=1166
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=176
//budsir.mahidol.ac.th/cgi-bin/Budsir.cgi/SearchItem?mode=1&valume=15&item=176&Roman=0
//budsir.mahidol.ac.th/cgi-bin/Budsir.cgi/show?mode=2&valume=11&page=91&Roman=0&PageMode=1

ความคิดเห็นที่ 36
GravityOfLove, 11 มิถุนายน เวลา 23:35 น.

เข้าใจแล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ย้ายไปที่

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 13 มิถุนายน 2557
Last Update : 23 มิถุนายน 2557 9:49:22 น.
Counter : 400 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]มิถุนายน 2557

1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
17
18
19
20
22
23
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog