40.2 พระสูตรหลักถัดไป คือทหรสูตร [พระสูตรที่ 112]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
40.1 พระสูตรหลักถัดไป คือทหรสูตร [พระสูตรที่ 112]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=05-08-2014&group=4&gblog=62

ความคิดเห็นที่ 19
GravityOfLove, 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 22:45 น.

             จากอัคคัญญสูตรค่ะ
             [๖๓] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าอัน
มหาชนสมมติ ดังนี้แล อักขระว่า มหาชนสมมติ จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรก
เพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้า เป็นใหญ่ยิ่งแห่งเขตทั้งหลาย ดังนี้แล อักขระว่า
กษัตริย์ กษัตริย์ จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับที่สอง
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=11&A=1703&Z=2129&pagebreak=0

ความคิดเห็นที่ 20
ฐานาฐานะ, 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 22:48 น.

GravityOfLove, 1 นาทีที่แล้ว
             จากอัคคัญญสูตรค่ะ
...
10:45 PM 7/29/2014

             ถูกต้องครับ.
             เห็นคำถามแล้ว นึกถึงคำตอบได้เลย
หรือว่า ค้นก่อนจึงได้คำตอบ?

ความคิดเห็นที่ 21
GravityOfLove, 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 22:58 น.

นึกได้ว่าเรื่องอักขระที่ผ่านมาก็มีอยู่พระสูตรเดียว
ค้นด้วยคำว่า อักขระ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22
ฐานาฐานะ, 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:02 น.

             รับทราบครับ กวิสูตรที่ ๑๐ ก็มีคำว่า อักขระ
แต่คงเป็นเพราะว่า เจอคำตอบก่อน จึงไม่เห็นกวิสูตร.

ความคิดเห็นที่ 23
ฐานาฐานะ, 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:03 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า ทหรสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=15&A=2153&Z=2217

              พระสูตรหลักถัดไป คือ ปุริสสูตร [พระสูตรที่ 113].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              ปุริสสูตรที่ ๒
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=15&A=2218&Z=2243
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=328

ความคิดเห็นที่ 24
GravityOfLove, 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:10 น.

             ๑๑๓. ปุริสสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2218&Z=2243&bgc=snow&pagebreak=0

             เต่ารั้ง, ขุยไผ่ฆ่าตัวมันเองอย่างไรคะ
             ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 25
ฐานาฐานะ, 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:17 น.

GravityOfLove, 51 วินาทีที่แล้ว
...
11:10 PM 7/29/2014

             ไม่ทราบเหมือนกันครับ
             สันนิษฐานว่า
             ผลเต่ารั้ง น่าจะหนักทำให้ลำต้นพังทลายลง
หรือว่า ผลนั้นเรียกคนหรือสัตว์มา แล้วคนหรือสัตว์
ก็ทำลาย เพื่อเอาผล.
             ขุยไผ่ น่าจะเกิดมาแทรกเป็นหน่อไผ่ แล้วทำให้
ต้นเดิมอยู่ไม่ได้.
23:16 29/7/2557

เต่ารั้ง ดู เต่าร้าง.
เต่าร้าง น. ชื่อปาล์ม ๒ ชนิดในสกุล Caryota วงศ์ Palmae คือ
ชนิด C. mitis Lour. ต้นเป็นกอและชนิด C. urens L.
ต้นคล้ายหมาก ผลเป็นทะลาย, เต่ารั้ง หรือ หมากคัน
ก็เรียก.
//rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp

ความคิดเห็นที่ 26
GravityOfLove, 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:26 น.

ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27
GravityOfLove, 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:27 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค โกสลสังยุตต์ ปฐมวรรคที่ ๑
.            ๑๑๓. ปุริสสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่เกิดประโยชน์แก่บุรุษ
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2218&Z=2243&bgc=snow&pagebreak=0

             สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน
อารามแห่งท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
             พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วกราบทูลว่า
             ธรรมกี่อย่างเมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุคคล ย่อมบังเกิดขึ้น
เพื่อความไม่เป็นประโยชน์ เพื่อความทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่สบาย
             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
             ธรรม ๓ อย่างคือ ๑. โลภะ ๒. โทสะ ๓. โมหะ
เมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุคคล ย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์
เพื่อความทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่สบาย
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=อกุศลมูล_3

             พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาต่อไปอีกว่า
                          โลภะ โทสะ และโมหะ ที่เกิดขึ้นในตนย่อมบั่นรอนบุคคลผู้ใจบาป
                          เหมือนผลของตนย่อมบั่นรอนต้นเต่ารั้ง* ฉะนั้น

             *ฉบับมหาจุฬาฯ แปลว่า เหมือนขุยไผ่กำจัดต้นไผ่
//www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd15.htm

ความคิดเห็นที่ 28
ฐานาฐานะ, 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:51 น.

GravityOfLove, 21 ชั่วโมงที่แล้ว
...
11:26 PM 7/29/2014

             สรุปความได้ดีครับ.
             เสริมเพื่อช่วยจำได้ ดังนี้ :-
             คำว่า ตจสารํว
              ตจ หนัง, เปลือก
              สารํ สาระแก่นสาร, แก่น
             ตจสารํว ต้นไม้ที่มีเปลือกเป็นแก่น.

             [๓๓๐] อิทมโวจ ฯเปฯ
             โลโภ โทโส จ โมโห จ        ปุริสํ ปาปเจตสํ
             หึสนฺติ อตฺตสมฺภูตา         ตจสารํว สปฺผลนฺติ ๑-
                          ตติยํ ราชสุตฺตํ
เชิงอรรถ: ม. ยุ. สมฺผลนฺติ ฯ
//budsir.mahidol.ac.th/cgi-bin/Budsir.cgi/SearchItem?mode=1&valume=15&item=330&Roman=0
//budsir.mahidol.ac.th/cgi-bin/Budsir.cgi/SearchItem?mode=1&valume=15&item=333&Roman=0

ความคิดเห็นที่ 29
ฐานาฐานะ, 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:53 น.

             คำถามในปุริสสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2218&Z=2243

             เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.

ความคิดเห็นที่ 30
GravityOfLove, 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 21:07 น.

             ตอบคำถามในปุริสสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2218&Z=2243

             เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
             ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
             ธรรม ๓ อย่างคือ ๑. โลภะ ๒. โทสะ ๓. โมหะ
เมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุคคล ย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์
เพื่อความทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่สบาย

             โลภะ โทสะ และโมหะ ที่เกิดขึ้นในตนย่อมบั่นรอนบุคคลผู้ใจบาป
             เหมือนผลของตนย่อมบั่นรอนต้นเต่ารั้ง ฉะนั้น

             ๒. พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงอภิวาทพระผู้มีพระภาคในพระสูตรนี้
ก็เพราะทรงถึงสรณะแล้วในทหรสูตร
             ทหรสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2153&Z=2217&bgc=snow&pagebreak=0

ความคิดเห็นที่ 31
ฐานาฐานะ, 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 21:10 น.

GravityOfLove, 32 วินาทีที่แล้ว
             ตอบคำถามในปุริสสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2218&Z=2243
...
9:07 PM 7/30/2014

             ตอบคำถามได้ดีครับ.

ย้ายไปที

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 05 สิงหาคม 2557
Last Update : 5 สิงหาคม 2557 23:05:37 น.
Counter : 528 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]สิงหาคม 2557

 
 
 
 
 
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog