38.1 พระสูตรหลักถัดไป คือจันทิมสสูตร [พระสูตรที่ 92]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
37.6 พระสูตรหลักถัดไป คือปฐมกัสสปสูตร [พระสูตรที่ 82]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=01-07-2014&group=4&gblog=48

ความคิดเห็นที่ 4
ฐานาฐานะ, 26 มิถุนายน 2557 เวลา 21:12 น.

              พระสูตรหลักถัดไป คือ จันทิมสสูตร [พระสูตรที่ 92].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              จันทิมสสูตรที่ ๑
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1610&Z=1624
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=251

ความคิดเห็นที่ 5
GravityOfLove, 26 มิถุนายน 2557 เวลา 22:07 น.

             กรุณาอธิบายค่ะ
             ๙๒. จันทิมสสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1610&Z=1624&bgc=honeydew&pagebreak=0

             พระผู้มีพระภาคตรัสนัยว่า ที่เทวดากล่าวนั้น ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะ
คือได้ฌาน ฯลฯ ไม่พอที่จะนิพพาน เมื่อได้ฌานแล้วต้องละกิเลสด้วยจึงจะนิพพานได้

             ๙๓. เวณฑุสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1625&Z=1634&bgc=honeydew&pagebreak=0

             ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสเสริมหรือตรัสปฏิเสธเทวบุตรคะ
             ๒. ไม่ประมาทอยู่ในกาลแปลว่าอะไรคะ
             ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6
ฐานาฐานะ, 26 มิถุนายน 2557 เวลา 23:06 น.

GravityOfLove, 34 นาทีที่แล้ว
              กรุณาอธิบายค่ะ
              ๙๒. จันทิมสสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1610&Z=1624&bgc=honeydew&pagebreak=0

              พระผู้มีพระภาคตรัสนัยว่า ที่เทวดากล่าวนั้น ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะ
คือได้ฌาน ฯลฯ ไม่พอที่จะนิพพาน เมื่อได้ฌานแล้วต้องละกิเลสด้วยจึงจะนิพพานได้

.             อธิบายว่า เทวดาก็กล่าวไว้ ยังไม่ถูกต้องนัก ความสวัสดีของเทวดา
ยังไม่พอจะหลุดพ้นได้ หรือยังไม่ถึงความหลุดพ้น จึงต้องละกิเลสด้วย.

              ๙๓. เวณฑุสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1625&Z=1634&bgc=honeydew&pagebreak=0

              ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสเสริมหรือตรัสปฏิเสธเทวบุตรคะ
.             สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นการตรัสเสริม โดยแสดงวิธี.

              ๒. ไม่ประมาทอยู่ในกาลแปลว่าอะไรคะ
.             น่าจะหมายถึง
              ไม่ประมาทในกาลทั้งปวง หรือในการทำความเพียร
              บทว่า กาเล เต อปฺปมชฺชนฺตา ได้แก่ กระทำความไม่ประมาทในกาล.
              ไม่ประมาทในกาลว่า เวลาของเรายังมีอีกมาก ยังไม่ต้องทำความเพียร
ในเวลานี้ก็ได้ ค่อยทำความเพียรพรุ่งนี้ก็ได้ เรียกว่า ประมาท
เพราะว่า ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง.

ความคิดเห็นที่ 7
GravityOfLove, 26 มิถุนายน 2557 เวลา 23:15 น.

เข้าใจแล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8
GravityOfLove, 26 มิถุนายน 2557 เวลา 23:15 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวปุตตสังยุต อนาถปิณฑิกวรรคที่ ๒ (หมวดว่าด้วยอนาถบิณฑิกเทวบุตร)
             ๙๒. จันทิมสสูตร ว่าด้วยจันทิมสเทวบุตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1610&Z=1624&bgc=honeydew&pagebreak=0

             พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเชตวัน อารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
             จันทิมสเทวบุตร เมื่อปฐมยามสิ้นไปแล้ว มีวรรณงาม
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วกล่าวคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคว่า
                          ชนเหล่าใด เข้าถึงฌาน มีจิตเป็นสมาธิ มีปัญญา มีสติ
                          ชนเหล่านั้น จักถึงความสวัสดี ประดุจเนื้อในชวากเขา ไร้ริ้นยุง ฉะนั้น
             พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาว่า
                          ชนเหล่าใด เข้าถึงฌาน ไม่ประมาท ละกิเลสได้
                          ชนเหล่านั้น จักถึงฝั่งประดุจปลา ทำลายข่ายได้แล้ว ฉะนั้น

                          (ความสวัสดีของเทวดายังไม่พอจะหลุดพ้นได้ หรือยังไม่ถึงความหลุดพ้น
             จึงต้องละกิเลสด้วย.)

-----------------

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวปุตตสังยุต อนาถปิณฑิกวรรคที่ ๒
             ๙๓. เวณฑุสูตร ว่าด้วยเวณฑุเทวบุตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1625&Z=1634&bgc=honeydew&pagebreak=0

             เวณฑุเทวบุตร กล่าวคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคว่า
                          ชนเหล่าใด นั่งใกล้พระสุคต ประกอบตนในศาสนาของพระโคดม
                          ไม่ประมาทแล้ว ศึกษาตามอยู่ ชนเหล่านั้นถึงความสุขแล้วหนอ
             พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาว่า
                          ชนเหล่าใด เป็นผู้เพ่งพินิจ ศึกษาตามในข้อสั่งสอน อันเรากล่าวไว้แล้ว
                          ชนเหล่านั้น ไม่ประมาทอยู่ในกาล ไม่พึงไปสู่อำนาจแห่งมัจจุ

                          (ไม่ประมาทในกาล คือไม่ผลัดวันประกันพรุ่งในการทำความเพียร)

ความคิดเห็นที่ 9
ฐานาฐานะ, 27 มิถุนายน 2557 เวลา 07:31 น.

GravityOfLove, 8 ชั่วโมงที่แล้ว
...
11:14 PM 6/26/2014

             สรุปความได้ดีครับ.


ความคิดเห็นที่ 10
ฐานาฐานะ, 27 มิถุนายน 2557 เวลา 07:33 น.

             คำถามในพระสูตรทั้งสอง
             ๙๒. จันทิมสสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1610&Z=1624
             ๙๓. เวณฑุสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1625&Z=1634

              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.

ความคิดเห็นที่ 11
GravityOfLove, 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09:36 น.

             ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
             เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
             ๙๒. จันทิมสสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1610&Z=1624

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          ชนเหล่าใด เข้าถึงฌาน ไม่ประมาท ละกิเลสได้
                          ชนเหล่านั้น จักถึงฝั่งประดุจปลา ทำลายข่ายได้แล้ว ฉะนั้น
............
             ๙๓. เวณฑุสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1625&Z=1634

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          ชนเหล่าใด เป็นผู้เพ่งพินิจ ศึกษาตามในข้อสั่งสอน อันเรากล่าวไว้แล้ว
                          ชนเหล่านั้น ไม่ประมาทอยู่ในกาล ไม่พึงไปสู่อำนาจแห่งมัจจุ

ความคิดเห็นที่ 12
ฐานาฐานะ, 27 มิถุนายน2557  เวลา 19:14 น.

GravityOfLove, 9 ชั่วโมงที่แล้ว
             ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
...
9:35 AM 6/27/2014

             ตอบคำถามได้ดีครับ.

ความคิดเห็นที่ 13
ฐานาฐานะ, 27 มิถุนายน 2557 เวลา 19:18 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า จันทิมสสูตรและเวณฑุสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1610&Z=1634

              พระสูตรหลักถัดไป คือ ทีฆลัฏฐิสูตรที่ ๓ [พระสูตรที่ 94].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              ทีฆลัฏฐิสูตรที่ ๓
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1635&Z=1647
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=256

ย้ายไปที่

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 01 กรกฎาคม 2557
Last Update : 8 กรกฎาคม 2557 10:56:13 น.
Counter : 620 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]กรกฏาคม 2557

 
 
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
 
 
All Blog