34.2 พระสูตรหลักถัดไป คือชราสูตร [พระสูตรที่ 51]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
34.1 พระสูตรหลักถัดไป คือชราสูตร [พระสูตรที่ 51]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=13-06-2014&group=4&gblog=29

ความคิดเห็นที่ 15
ฐานาฐานะ, 10 มิถุนายน เวลา 20:01 น.

GravityOfLove, 20 ชั่วโมงที่แล้ว
...
11:20 PM 6/9/2014

             สรุปความได้ดีครับ
             ขอแนะนำว่า
             ขอให้พิจารณาการตัดประโยค ตัดบรรทัด
ให้อ่านได้ง่ายด้วยก็จะดี ช่วยให้ง่ายต่อการจดจำ เช่น
             เทวดาทูลถามเป็นคาถาว่า
              อะไรหนอเป็นมิตรของคนเดินทาง อะไรหนอเป็นมิตรใน
              เรือนของตน อะไรเป็นมิตรของคนมีธุระเกิดขึ้น อะไรหนอ
              เป็นมิตรติดตามไปถึงภพหน้า
ตัดประโยค ตัดบรรทัดเป็น :-
             เทวดาทูลถามเป็นคาถาว่า
              อะไรหนอเป็นมิตรของคนเดินทาง
              อะไรหนอเป็นมิตรในเรือนของตน
              อะไรเป็นมิตรของคนมีธุระเกิดขึ้น
              อะไรหนอเป็นมิตรติดตามไปถึงภพหน้า

ความคิดเห็นที่ 16
ฐานาฐานะ, 10 มิถุนายน เวลา 20:05 น.

              คำถามในพระสูตรทั้งสอง
              ๕๓. มิตตสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1095&Z=1103
              ๕๔. วัตถุสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1104&Z=1111

              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.

ความคิดเห็นที่ 17
GravityOfLove, 10 มิถุนายน เวลา 20:54 น.

              ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
              ๕๓. มิตตสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1095&Z=1103

             ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               พวกเกวียน พวกโคต่างเป็นมิตรของคนเดินทาง มารดาเป็น
               มิตรในเรือนของตน สหายเป็นมิตรของคนผู้มีธุระเกิดขึ้น
               เนืองๆ บุญที่ตนทำเองเป็นมิตรติดตามไปถึงภพหน้า
             ๒. สหายในการดื่มน้ำเมา มีสุราเป็นต้น ไม่ชื่อว่าเป็นมิตร
-----------
              ๕๔. วัตถุสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1104&Z=1111

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               บุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย ภรรยาเป็นสหายอย่างยิ่ง
               เหล่าสัตว์มีชีวิตที่อาศัยแผ่นดิน อาศัยฝนเลี้ยงชีพอยู่

ความคิดเห็นที่ 18
ฐานาฐานะ, 10 มิถุนายน เวลา 21:11 น.

              ตอบคำถามได้ดีครับ
              ทั้งสองพระสูตรนี้ ดูเหมือนจะเป็นวัฏกถาล้วน.
//84000.org/tipitaka/attha/seek.php?text=วัฏกถา&t=b&b=11&bs=10

              ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               พวกเกวียน พวกโคต่างเป็นมิตรของคนเดินทาง
               มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน
               สหายเป็นมิตรของคนผู้มีธุระเกิดขึ้นเนืองๆ
               บุญที่ตนทำเองเป็นมิตรติดตามไปถึงภพหน้า

ความคิดเห็นที่ 19
ฐานาฐานะ, 10 มิถุนายน เวลา 21:13 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า มิตตสูตรและวัตถุสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1095&Z=1111

              พระสูตรหลักถัดไป คือ ปฐมชนสูตร [พระสูตรที่ 55].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              ปฐมชนสูตรที่ ๕
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1112&Z=1119
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=166

ความคิดเห็นที่ 20
GravityOfLove, 10 มิถุนายน เวลา 22:56 น.

             ปฐมชนสูตรที่ ๕
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1112&Z=1119

             ๑. บทว่า ปรายนํ ได้แก่ ความเกิดขึ้นแห่งวิบาก เป็นที่พึ่ง.
             อธิบายเนื้อความพระไตรปิฎกตรงไหนคะ
             ๒. ตอนท้ายอรรถกถานี้ มีเขียนว่า
             อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
             อรรถกถาที่มีถัดจากนี้  :-
             ก่อนนี้ไม่เห็นมีแบบนี้ค่ะ
             ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21
ฐานาฐานะ, 10 มิถุนายน เวลา 23:25 น.

GravityOfLove, 20 นาทีที่แล้ว
              ปฐมชนสูตรที่ ๕
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1112&Z=1119

              ๑. บทว่า ปรายนํ ได้แก่ ความเกิดขึ้นแห่งวิบาก เป็นที่พึ่ง.
              อธิบายเนื้อความพระไตรปิฎกตรงไหนคะ
              ๒. ตอนท้ายอรรถกถานี้ มีเขียนว่า
              อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
              อรรถกถาที่มีถัดจากนี้  :-
              ก่อนนี้ไม่เห็นมีแบบนี้ค่ะ
              ขอบพระคุณค่ะ
10:56 PM 6/10/2014

              ตอบว่า เนื่องจาก อรรถกถาบาลีอธิบายพระสูตรคล้ายกัน
พระสูตรที่ 5 ถึง 7 พร้อมกันไป คือ
              ๕. ปฐมชนสูตร
              ๖. ทุติยชนสูตร
              ๗. ตติยชนสูตร  
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=15&A=1112&Z=1135

              ดังนั้น อรรถกถาภาษาไทยก็อธิบายพร้อมกันไปด้วย.
              ๕-๗. ปฐมชนสุตฺตาทิวณฺณนา
              [๕๕-๕๗] ปญฺจเม วิธาวตีติ ปรสมุทฺทาทิคมนวเสน อิโต จิโต จ วิธาวติ. ปญฺจมํ.
              ฉฏฺเฐ ทุกฺขาติ วฏฺฏทุกฺขโต. ฉฏฺฐํ.
              สตฺตเม ปรายนนฺติ นิปฺผตฺติ อวสฺสโย. สตฺตมํ.
//budsir.mahidol.ac.th/cgi-bin/Budsir.cgi/show?mode=2&valume=11&page=90&Roman=0&PageMode=1
//budsir.mahidol.ac.th/cgi-bin/Budsir.cgi/show?mode=2&valume=11&page=91&Roman=0&PageMode=1

              อรรถกถาปฐมชนสูตรที่ ๕ เป็นต้น
              พึงทราบวินิจฉัยในปฐมชนสูตรที่ ๕ เป็นต้น :-
              บทว่า วิธาวติ ได้แก่ ย่อมวิ่งไปทางนี้และทางนี้ ด้วยอำนาจแห่งการไปในที่ต่างๆ มีสมุทรเป็นต้น.
              บทว่า ทุกฺขา ได้แก่ จากวัฏทุกข์.
              บทว่า ปรายนํ ได้แก่ ความเกิดขึ้นแห่งวิบาก เป็นที่พึ่ง.
ควรเป็น
              พึงทราบวินิจฉัยในปฐมชนสูตรที่ ๕ เป็นต้น :-
              พระสูตรที่ 5 บทว่า วิธาวติ ได้แก่ ย่อมวิ่งไปทางนี้และทางนี้ ด้วยอำนาจแห่งการไปในที่ต่างๆ มีสมุทรเป็นต้น.
              พระสูตรที่ 6 บทว่า ทุกฺขา ได้แก่ จากวัฏทุกข์.
              พระสูตรที่ 7 บทว่า ปรายนํ ได้แก่ ความเกิดขึ้นแห่งวิบาก เป็นที่พึ่ง.
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=166

              ดังนั้น บทว่า ปรายนํ ได้แก่ ความเกิดขึ้นแห่งวิบาก เป็นที่พึ่ง.
จึงอธิบายพระสูตรที่ 7
              ตติยชนสูตรที่ ๗
              [๑๗๐] เทวดาทูลถามว่า
                    อะไรหนอยังคนให้เกิด อะไรหนอของเขาย่อมวิ่งพล่าน
                    อะไรหนอเวียนว่ายไปยังสงสาร อะไรหนอเป็นที่พำนักของ
                    สัตว์นั้น ฯ
              [๑๗๑] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
                    ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน สัตว์เวียนว่าย
                    ไปยังสงสาร กรรมเป็นที่พำนักของสัตว์นั้น ฯ
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1128&Z=1135&pagebreak=0

              [๑๗๑] ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ           จิตฺตมสฺส วิธาวติ
              สตฺโต สํสารมาปาทิ         กมฺมํ ตสฺส ปรายนนฺติ ฯ
                          อฏฺฐมํ อุปฺปถสุตฺตํ
//budsir.mahidol.ac.th/cgi-bin/Budsir.cgi/SearchItem?mode=1&valume=15&item=171&Roman=0

ความคิดเห็นที่ 22
GravityOfLove, 10 มิถุนายน เวลา 23:32 น.

เข้าใจแล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23
GravityOfLove, 10 มิถุนายน เวลา 23:39 น.

             ๕๗. ตติยชนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1128&Z=1135&bgc=honeydew&pagebreak=0

             - พระสูตรที่ 7 บทว่า ปรายนํ ได้แก่ ความเกิดขึ้นแห่งวิบาก เป็นที่พึ่ง.
             อธิบายเนื้อความในพระไตรปิฎกคือ กรรมเป็นที่พำนักของสัตว์นั้น ฯ ใช่ไหมคะ
             - และหมายความว่าอย่างไรคะ
             - ฉบับมหาจุฬาฯ แปลว่า กรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้น
             ความหมายเหมือนกันหรือไม่คะ
             ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 24
ฐานาฐานะ, 10 มิถุนายน เวลา 23:58 น.

GravityOfLove, 4 นาทีที่แล้ว
              ๕๗. ตติยชนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1128&Z=1135&bgc=honeydew&pagebreak=0

              - พระสูตรที่ 7 บทว่า ปรายนํ ได้แก่ ความเกิดขึ้นแห่งวิบาก เป็นที่พึ่ง.
              อธิบายเนื้อความในพระไตรปิฎกคือ กรรมเป็นที่พำนักของสัตว์นั้น ฯ ใช่ไหมคะ
              ตอบว่า ถูกต้องครับ.

              ตติยชนสูตรที่ ๗
              [๑๗๐] เทวดาทูลถามว่า
               อะไรหนอยังคนให้เกิด อะไรหนอของเขาย่อมวิ่งพล่าน
               อะไรหนอเวียนว่ายไปยังสงสาร
               อะไรหนอเป็นที่พำนักของสัตว์นั้น ฯ
              [๑๗๑] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
               ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน
               สัตว์เวียนว่ายไปยังสงสาร
               กรรมเป็นที่พำนักของสัตว์นั้น ฯ
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1128&Z=1135&pagebreak=0

              ๗. ตติยชนสูตร
              ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ ๓
              [๕๗] เทวดาทูลถามว่า
               อะไรเล่าทำคนให้เกิด
               อะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไป
               อะไรเล่าเวียนว่ายในสงสาร
               อะไรเล่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้น
              พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
               ตัณหาทำคนให้เกิด
               จิตของคนนั้นย่อมพล่านไป
               สัตว์เวียนว่ายในสงสาร
               กรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้น
              ตติยชนสูตรที่ ๗ จบ
//www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd15-1.htm

              - และหมายความว่าอย่างไรคะ
              - ฉบับมหาจุฬาฯ แปลว่า กรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้น
              ความหมายเหมือนกันหรือไม่คะ
              ตอบว่า ความหมายน่าจะเหมือนกัน
              นัยก็คือ เมื่อสัตว์เวียนว่ายในสงสาร (วัฏฏะ)
สัตว์เหล่านั้นมีอะไรเป็นที่พึ่งที่พำนัก (มองในแง่ดี)
หรือว่า สัตว์เหล่านั้นไปเบื้องหน้าด้วยอะไร? (มองกลางๆ)
              สัตว์เหล่านั้นมีอะไรเป็นที่พึ่งที่พำนัก (มองในแง่ดี)
              คือ กรรมเป็นที่พำนักของสัตว์นั้น ฯ
หรือกรรมเป็นที่พึ่งที่พำนัก ก็กรรมเป็นปัจจัยให้วิบากเกิดขึ้น
หรือความเกิดขึ้นแห่งวิบาก เป็นที่พึ่ง.
              สัตว์เหล่านั้นไปเบื้องหน้าด้วยอะไร?
              สัตว์เหล่านั้นไปเบื้องหน้าด้วยกรรม
หรือกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของสัตว์นั้น.

ความคิดเห็นที่ 25
GravityOfLove, 10 มิถุนายน เวลา 00:05 น.

เข้าใจแล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ย้ายไปที่

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 13 มิถุนายน 2557
Last Update : 13 มิถุนายน 2557 14:16:16 น.
Counter : 494 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]มิถุนายน 2557

1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
17
18
19
20
22
23
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog