องค์การสวนสัตว์ช่วยซื้อข้าวชาวนาพื้นที่อยู่ร่วมกันกับนกกระเรียน"บุรีรัมย์"


 

นกกระเรียนเป็นสัตว์อีกชนิดที่รักคู่ครองมาก คล้ายนกเงือก เมื่ออีกตัวตายไป ก็มักจะอยู่ตัวเดียวจนสิ้นอายุขัย และยังมีลูกยากด้วย

 

มีพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยที่มีการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับนกกระเรียนอย่างน่ารักไม่เหมือนใคร นั่นคือชุมชนบ้านสวายสอ จังหวัดบุรีรัมย์

ล่าสุดองค์การสวนสัตว์ก็ได้สนองนโยบายรัฐบาล ซื้อข้าวช่วยชาวนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากพื้นที่อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์

นายเสริมยศ  สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น “องค์การสวนสัตว์ ซื้อข้าวช่วยชาวนาบนพื้นที่ปล่อยนกกระเรียน ตามนโยบายแห่งรัฐ”

การดำเนินงานโครงการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการช่วยเหลือชาวนาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวายสอ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ร่วมกันทำเกษตรระบบอินทรีย์เพื่อการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้แผนโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ซึ่งถือเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้มีส่วนร่วมกับองค์การสวนสัตว์ และเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต จนสามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้สำเร็จ

นายสุเมธ กมลนรนาถ รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวถึง การขานรับนโยบายในการซื้อข้าวช่วยชาวนาครั้งนี้ว่า ถือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่สอดรับกับการสนับสนุนและสร้างเสถียรภาพการผลิตให้กับภาคเกษตรกร ซึ่งเป็นการซื้อข้าวจากชาวนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ จังหวัดบุรีรัมย์

เสมือนเป็นการตอบแทนเกษตรกรกลุ่มนี้ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ด้วยการนำระบบผลิตข้าวอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นกกระเรียนฯที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติยังคงมีชีวิตรอดและดำรงชีพอยู่ในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติในระบบนิเวศที่สมบูรณ์และยั่งยืน ทั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกันมาเป็นเวลาหลายปี นับตั้งแต่องค์การสวนสัตว์ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากสภาพเพาะเลี้ยงคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติของประเทศไทย จนนำไปสู่การต่อยอดความสำเร็จตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ผ่านการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

“การซื้อข้าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ จำนวน 30 ตัน (30,000 กิโลกรัม) ในครั้งนี้ เพื่อนำมาเป็นของขวัญแทนคำอวยพรในเทศกาลวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุนชมและสนับสนุนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีดำริทางเลือกให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงตามเกษตรทฤษฎีใหม่

ทั้งนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญของชุมชนในพื้นที่เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของความมั่นคงในระบบนิเวศในการอยู่ร่วมกันระหว่างคน ชุมชน และ สัตว์ป่า ที่ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์อนุรักษ์สัตว์ป่าเท่านั้น แต่ยังมีความเชื่อมโยงและต่อยอดไปถึงความสำเร็จของกระบวนการผลิตของชุมชนในท้องถิ่น ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน”

นอกจากความสำเร็จของโครงการดังกล่าวแล้ว ยังมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่องค์การสวนสัตว์ ได้สนองงานด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนได้ตระหนักถึงความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ และถือเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

                  “การสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ยึดต้นแบบตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ในการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมีสติ ปัญญา และความเพียร ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง”

 

                  สวนสัตว์ดุสิต ได้จัดส่วนแสดงลิงแสมทรงเลี้ยง คุณสมศักดิ์ คุณสมศรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้สวนสัตว์ดุสิตเป็นผู้ดูแล... ทุกท่านสามารถชมความน่ารักของลิงแสมทรงเลี้ยงคู่นี้ได้ทุกวัน 

                  ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์อยู่ในความดูแล 7 แห่ง และ 1 โครงการ คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  องค์การสวนสัตว์

 

โทร. 02-282 7111-3 ต่อ 153, 154

 

www.zoothailand@hotmail.com

 

 

 
Create Date : 08 ธันวาคม 2559
Last Update : 8 ธันวาคม 2559 16:56:11 น.
Counter : 1426 Pageviews.

1 comments
เชียงใหม่ - สวนกุหลาบแถวบ้าน tuk-tuk@korat
(19 ม.ค. 2565 15:53:56 น.)
ทนายอ้วนพาเที่ยวเชียงใหม่ - ดี๋ใจยิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนอีกเตื้อ- วัดผาลาด (สกทาคามีวนาราม) เชียงใหม่ ทนายอ้วน
(17 ม.ค. 2565 13:37:17 น.)
ตะวันตกดินที่วัดม่วง อ่างทอง หลวงพ่อองค์ใหญ่ที่สุดในโลก SertPhoto
(17 ม.ค. 2565 07:39:10 น.)
..Deja vu..โจทย์งานตะพาบ ครั้งที่ 294 คนผ่านทางมาเจอ
(17 ม.ค. 2565 10:40:10 น.)
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 9 ธันวาคม 2559 เวลา:0:58:32 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tathaitravel.BlogGang.com

travelistaนักเดินทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]

บทความทั้งหมด