วิธีช่วยเหลือแก้กรรม ๑๒ กรณี
    กรณีที่ ๑ เจ้ากรรมนายเวรเสวยผลอยู่ ขอเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ หมายถึง ขณะบาปกรรมที่เราทำได้มาสนองคืนเราแล้ว หรือเรียกว่าเสวยผล ซึ่งทำให้เราเกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจ เช่น ขณะนี้เรากำลังเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้รับอุบัติเหตุ หรือเสวยวิบากอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น แต่บุญเราก็ยังมีอยู่ และบุญเราขณะนี้ยังไม่ให้ผล รออกุศลกรรมเสวยผลเสร็จแล้ว บุญจึงจะส่งผลต่อเรา ถ้าอกุศลกรรมนี้แรงมาก บุญของเราก็อาจจะส่งผลไปในภายภาคหน้า เพราะว่าเราอาจจะต้องได้เสวยผลกรรมวิบากไปจนเสียชีวิต

    ฉะนั้น เราขณะนี้เรากำลังเสวยผลกรรมวิบากอยู่ เราต้องการแก้ไขเพื่อบุญกุศลที่เราเคยทำไว้จะได้ส่งผล เราจะได้มีความสุข จะต้องแก้กรรม

    วิธีแก้กรรม เราจะต้องทำพิธีแก้กรรม โดยเจรจากับเจ้ากรรมนายเวรของเรา ขอให้ท่านโปรดมีจิตเมตตาอโหสิกรรมต่อเรา โดยเราจะส่งกุศลไปให้ ถ้าหากเจรจาสำเร็จ เจ้ากรรมนายเวรนี้ก็จะถอยหลังไปอยู่ลำดับที่ ๓ หรือ ๔ หรือแล้วแต่ธรรมจะจัดสรร บุญกุศลที่เราเคยทำก็จะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ ๑ ให้ผลแก่เรา ทำให้เราหายจากการเจ็บป่วย หรือทุเลาจากการเสวยวิบากกรรม เมื่อถึงขั้นนี้เราต้องรีบทำบุญกุศลส่งให้เจ้ากรรมนายเวรที่ท่านมีจิตเมตตาถอยให้บุญกุศลมาเสวยแก่เรา เพื่อท่านจะได้อโหสิกรรมแก่เรา ดังแผนภาพที่ ๑ และที่ ๒ ดังนี้


        

        
    อธิบายภาพที่ ๑ เจ้ากรรมนายเวรอาฆาตจองเวรกับเรา และกำลังเสวยวิบากกรรมอยู่ ตัวเราเกิดจิตสำนึกผิดขอขมาเจ้ากรรมนายเวรให้ท่านอโหสิกรรมให้ ลำดับภาพที่ ๒ เมื่อเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้เราแล้ว ท่านก็จะคอยดูเราอยู่ห่างๆ รอรับบุญกุศลจากเรา และเมื่อท่านเห็นว่าเราตั้งใจจริงไม่กระทำกรรมชั่วนั้นแล้ว ท่านก็จะคืนสู่ธรรม เป็นลำดับภาพที่ ๓ นั่นเอง


    กรณีที่ ๒ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ หมายถึง เจ้ากรรมนายเวรมารุมเร้าเสวยผล มืด ๔ ด้าน เจ็บปางตาย ทรมาน

    วิธีแก้กรรม ทำพิธีแก้กรรม และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ

        

    อธิบายภาพ ๔ เจ้ากรรมนายเวรมารุมเร้าเราให้เสวยผลวิบาก จะหนีไปทางไหนก็ไม่ได้ เราจึงต้องอาศัยสิ่งศักดิ์ช่วยเหลือเรา

    กรณีที่ ๓ ย้ายต้นเปลี่ยนดิน หมายถึง เจ้ากรรมนายเวรมาทวงหาทางออกไม่เจอ สิ้นคิด มืด ๘ ด้าน

    วิธีแก้กรรม ย้ายต้นเปลี่ยนดิน หมายถึง เปลี่ยนดวงชะตา เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดำเนินชีวิตเส้นทางใหม่ คือ เปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนสันดาน ความคิด วิบากกรรม ทำในสิ่งที่เหมาะสม ถ้าไม่เหมาะสมก็พิฆาตตนเอง เช่น อดีตชาติชอบตีหมา ปัจจุบันชาติให้เลี้ยงหมา เอ็นดูหมา รักหมา เช่น อาชีพฆ่าหมู ถ้าเรายังฆ่าหมูอยู่เราก็แก้กรรมไม่ได้
        
    
    กรณีที่ ๔ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างผูกพันธ์ หมายถึง เจ้ากรรมนายเวรมาทวงเอาชีวิตถึงตาย

    วิธีแก้กรรม ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างผูกพันธ์ องค์ใดองค์หนึ่ง นับถือท่านเป็นพ่อของเรา เป็นปู่ เป็นย่าของเรา เป็นลูกเป็นหลานของท่าน เราเป็นคนของท่าน ขอท่านช่วยเจรจาเจ้ากรรมนายเวรให้ยอมความ

    กรณีที่ ๕ แสดงความจริงใจและขอผู้มีบารมีช่วยเหลือ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจรจาแล้วเจ้ากรรมนายเวรยังไม่ยอม เจ้าตัวต้องแสดงความจริงและต่อผู้มีบารมี ผู้มีบารมีจึงจะช่วยเหลือ

    วิธีแก้กรรม เจ้าตัวต้องสำนึกผิดจริง อย่างจริงใจ แสดงความจริงใจอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอผู้มีบารมีคุ้มครอง แต่เจ้าตัวต้องมีหัวใจ ๕ (กตัญญู ศรัทธา เชื่อมั่น หนักแน่น มั่นคง) ตัวอย่าง อยู่ดีๆ ผมก็ไม่มีเรี่ยวแรง ซึ่งเกิดจากบารมีไม่เพียงพอไปเลี้ยงผี ทำให้ผีดูดพลัง ซึ่งขอพ่อพรหมช่วยก็หาย

    กรณีที่ ๖ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีบารมีนับถือ ให้ช่วยเหลือชี้แนะอย่างจริงใจ หมายถึง ผู้มีบารมีใจแข็งไม่อยากช่วย เราต้องไปสืบเสาะหาข้อมูลว่า ผู้มีบารมีที่จะช่วยเรานั้นเขานับถือเทพเทวาองค์ใด เราก็ไปขอให้ท่านช่วยเหลือดลบันดาลให้ผู้มีบารมีใจอ่อนมีจิตเมตตาที่ช่วยเหลือเรา

    วิธีแก้กรรม เจ้าตัวต้องขอร้องต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีบารมีนับถือช่วยให้ผู้มีบารมีใจอ่อนช่วยเหลือ

    กรณีที่ ๗ ขอบุคคลที่ ๓ มาร้องขอช่วยเหลือแทน หมายถึง เราต้องมองตัวเองว่า เรามีความจริงใจไม่เพียงพอ ผู้มีบารมียังใจแข็ง ไม่อยากช่วยเหลือ เราต้องไปหาบุคคลที่ ๓ ที่มีความสัมพันธ์ เอ็นดู รักใคร่ นับถือ มาขอร้องให้ช่วยเหลือเรา

    วิธีแก้กรรม แสดงความจริงใจแค่ไหน ทำตาม ท่านพูดอะไรต้องทำตาม ซึ่งมีหลายขั้นตอน

    กรณีที่ ๘ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่เจ้ากรรมนายเวรนับถือช่วยเหลือ หมายถึง เจ้ากรรมนายเวรนับถือเทพ เทวาองค์ใด บุคคลใด เราต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจ้ากรรมนายเวร เจรจาและแสดงความจริงใจให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม

    วิธีแก้กรรม อยากขอทำตัวใหม่ มีเหตุอันควร

    ข้อที่ ๑ - ๘ ต้องมีหัวใจ ๕ จึงจะเกิดได้

    กรณีที่ ๙ เจ้าตัวไม่มีหัวใจ ๕ และผู้มีบารมีไม่ช่วยเหลือ หมายถึง เจ้าตัวยังมีหัวใจ ๕ ยังไม่เพียงพอ และผู้มีบารมีก็ไม่ช่วยเหลือ ต้องหันมามองเจ้าตัวว่าตนเองมีสิทธิกายะในการแก้ไขกรรมเท่าใด

    วิธีแก้กรรม  ต้องสร้างเหตุอันควร ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็น
    
    กรณีที่ ๑๐ เจ้าตัวไม่มีสิทธิกายะ หมายถึง เจ้าตัวไม่สามารถแก้กรรมของตนเองได้ เพราะไม่มีสิทธิกายะ ไม่ได้สร้างบุญกุศลไว้ หากต้องแก้กรรมของตน ผู้มีบารมีจะต้องจาคะเสียสละ เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ช่วยเหลือ เช่น เจ้าแม่กวนอิมช่วยเหลือพ่อตน ยอมควักดวงตาเพื่อช่วยเหลือพระราชบิดา

    วิธีแก้กรรม ให้ผู้มีบารมีเสียค่าปรับให้ก่อน แล้วเจ้าตัวสำนึกจึงจ่ายคืน ต้องดูตัวเรา รับรู้ ประจักษ์หรือยัง จริงใจที่จะแก้ไขแค่ไหน

    กรณีที่ ๑๑ ศัตรูก็ยังช่วยให้หายจากการเจ็บป่วย

    วิธีแก้กรรม เราแสดงความจริงใจ เขาตื้นตันใจ เขาก็จะช่วยเหลือ แม้แต่ฟ้าดินก็ช่วยเหลือให้พ้นจากสภาพทุกข์นั้นๆ

    กรณีที่ ๑๒ ผู้มีบารมีต้องแสดงบารมีทำกุศลให้เจ้ากรรมยอมรับ

    วิธีแก้กรรม ผู้มีบารมีเจรจาเจ้ากรรมนายเวร แสดงบารมีทำบุญกุศลให้เจ้ากรรม จนเจ้ากรรมยอมรับ

^_^  ..._/_...  ^_^ 
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต

 Create Date : 22 พฤษภาคม 2562
Last Update : 16 สิงหาคม 2564 20:06:00 น.
Counter : 185 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19พรหมสิทธิ์
Location :
เชียงราย  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต

ศึกษาเรียนรู้ธรรมะโดยธรรม นำมาปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรมะนั้น ให้คนรู้จักบริหารกรรม แก้กรรม พัฒนากรรม ให้เกิดสันติสุข
New Comments
Group Blog
พฤษภาคม 2562

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
22 พฤษภาคม 2562
All Blog