ชำแหละ 6 ปัญหาเด็กติดเกมชูมาตรการ ยกเครื่องสังคมยุคออนไลน์
 
 
          ข่าวเด็กนักเรียนกระโดดตึกเสียชีวิต จากการน้อยใจคุณพ่อที่ไม่ให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ กลายเป็นกระแสข่าวอีกครั้งที่มีต้นเหตุเกี่ยวโยงกับเกมคอมพิวเตอร์
 
          ประเด็นหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นจากเกมคอมพิวเตอร์ นอกจากการเลียนแบบพฤติกรรมเนื้อหาของเกมคอมพิวเตอร์แล้ว ปัญหาเรื่องการใช้เวลาอย่างเหมาะสมเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้เวลา และอาจส่งผลไปยังการใช้ชีวิตในสังคมแห่งความเป็นจริง
 
          เพราะการปล่อยให้เด็กเข้าถึงโลกแห่งจินตนาการในยุคไซเบอร์อย่างไม่มีขีดจำกัด อาจเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และไม่สามารถบังคับตนเอง สูญเสียการบังคับจิตใจตนเอง จนนำมาซึ่งพฤติกรรมการติดเกม และอาจส่งผลสืบเนื่องไปถึงภาวะการติดอยู่ในโลกเสมือนในเกมคอมพิวเตอร์ที่ตนเองได้รับการยอมรับมากกว่าในโลกแห่งความเป็นจริง
 
          อันที่จริงแล้วสังคมไทยต้องเผชิญกับปัญหาจากเกมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง โดยเกิดจาก 6 สาเหตุ
 
          1. สังคมไทยขาดการสร้างการเรียนรู้เท่าทัน โดยผู้ใหญ่และครูอาจารย์ขาดทักษะความรู้ในการพูดคุย ดูแลเด็กที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ขณะที่เด็กเองก็ขาดทักษะในการยับยั้งชั่งใจในการเล่นเกมอย่างพอดีและเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ ไม่รู้จักแยกแยะบทบาทจริงบทบาทสมมุติออกจากกันได้
 
          2. การขาดระบบและเครื่องมือให้กับพ่อแม่ ในการเลือกรับเกมคอมพิวเตอร์ให้กับลูกๆ นั่นหมายถึงระบบการจัดระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ ทำให้เด็กเยาวชนสามารถเข้าถึงเกมคอมพิวเตอร์ที่อาจไม่เหมาะสมกับวัยของตนเอง ส่งผลต่อการเลียนแบบพฤติกรรมที่อยู่ในเนื้อหาของเกมคอมพิวเตอร์ รวมถึงผลกระทบต่อการใช้สังคมในโลกแห่งเกมที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง
 
          3. การขาดการส่งเสริมการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับเกมคอมพิวเตอร์ ทั้งในเรื่องของพื้นที่ร้านเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการเข้าถึงเกมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต นอกจากที่บ้านและโรงเรียน ให้กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้านไอซีที รวมไปถึงพื้นที่ในการเข้าถึงเกมคอมพิวเตอร์แหล่งอื่นๆ เช่น ร้านค้า และเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดเกมคอมพิวเตอร์ ทำให้เด็ก เยาวชนเข้าถึงเกมได้อย่างเสรี
 
และบางเกมนั้นอาจไม่เหมาะกับวัยของผู้เล่น ทำให้ผู้เล่นเกมเรียนรู้เพียงความสนุกของเกมคอมพิวเตอร์เพียงด้านเดียวเท่านั้น ไม่ได้เห็นถึงมุมเชิงประโยชน์ อีกทั้งเรื่องของการขาดการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้บริการเกมคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ ทำให้เสียโอกาสในการสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมต่อระหว่างโลกในเกมและนอกเกม
 
          4. การขาดการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัวอย่างจริงจัง ทำให้เด็กๆ ขาดทางเลือกในการเลือกเกม เล่นเกมที่สนุกและสร้างสรรค์ สุดท้าย เรายังคงเป็นผู้รับเกมคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศเข้ามาโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเนื้อหาในเกมคอมพิวเตอร์เหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะกับบริบทในสังคมไทย
 
          5. ขาดการจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ การสร้างกฎหมายที่เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ ที่สำคัญก็คือ การขาดความต่อเนื่องในการจัดการระยะยาว
 
          แม้ว่าสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัมนธรรม เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของเกม หรือวีดีทัศน์ตามกฎหมาย แต่ปัญหาในเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน พ่อแม่ ครู เจ้าของร้านเกมคาเฟ่ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ผู้ประกอบการเกม ซึ่งจะต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดการวางมาตรการที่ครอบคลุมทั้งระบบ
 
          การขาดความรู้ในการจัดการปัญหาที่ชัดเจน อาจส่งผลให้เกิดการคิดค้นมาตรการในการจัดการ
ปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น (ร่าง) กฎกระทรวงที่กำหนดมาตรการกำหนดเวลาในการเล่นเกมของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยเป็นมาตรการที่นำมาใช้บังคับเป็นเกณฑ์ในการตรวจพิจารณา เฉพาะแต่ร้านเกมคาเฟ่เท่านั้น อาจไม่มีผลในทางปฏิบัติหากขาดการทำงานในเชิงเทคนิค และเชิงสังคม เรามักเรียกภาวะนี้ว่า "กฎหมายเป็นหมัน" อีกทั้ง การขาดความต่อเนื่องในการจัดการปัญหา จะส่งผลต่อสถานการณ์ของปัญหาที่ฝังรากลึกและแก้ไขยาก
 
          6. การขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นสาเหตุหลักที่มักถูกมองข้าม แต่หากสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามา จะทำให้มาตรการต่างๆ ละเอียดลึกซึ้งและเป็นไปได้จริง
 
          วันนี้เราต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุ ที่สำคัญต้องต่อเนื่องและจริงจัง โดยข้อเสนอต่อการจัดการปัญหาจะประกอบด้วยมาตรการหลัก 5 ด้านใน 3 ระยะ
 
          เริ่มต้นจากมาตรการระยะเร่งด่วน ก็คือ มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันเกมคอมพิวเตอร์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรการอบรมในเรื่อง
 
           (1) การจัดระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์
 
           (2) การรู้จักเลือกรับเกมคอมพิวเตอร์ให้กับพ่อแม่ ครู
 
           (3) ทักษะในการประเมินการติดเกม รวมไปถึงทักษะในการดูแลพูดคุยกับลูก หรือลูกศิษย์ที่เล่นเกม
 
           (4) การสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งเกมกับโลกจริงในโรงเรียนโดยคุณครู ประกอบกับมาตรการในการจัดทำระบบการจัดระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์
 
          มาตรการในการกำกับดูแลเวลาในการเล่นเกม นอกจากการจัดทำร่างกฎกระทรวงเรื่องระยะเวลาในการเล่นเกมของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมงแล้ว จำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำฐานข้อมูลกลางในการลงทะเบียนการเล่นเกม ระหว่างที่รอการจัดทำดังกล่าว เสนอให้หารือกับกระทรวงไอซีทีจัดทำข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นเกม โดยต้องทำงานร่วมกับชุมชนและร้านเกมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการย้ายร้านของเด็ก เยาวชน โดยอาศัย พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
          ต่อมา มาตรการระยะกลาง คือ จัดทำนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการประกอบการร้านเกมคาเฟ่เพื่อสังคม เพื่อเปลี่ยนร้านเกมให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ โดยหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและเครือข่ายร้านเกมคาเฟ่ ในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในชุมชนให้เกิดการเฝ้าระวังการสร้างกิจกรรมในชุมชนเพื่อเชื่อมต่อระหว่างโลกเสมือนกับโลกจริง โดยให้ร้านเกมคาเฟ่เป็นภาคีหลักร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานนโยบายในพื้นที่ในการทำงาน
 
          สุดท้ายมาตรการระยะยาว คือ การส่งเสริมให้เกิดเกมคอมพิวเตอร์ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเด็กๆ มากกว่าในปัจจุบัน
 
          แม่งานสำคัญในการจัดการทั้งระบบคงเป็น "คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ" ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม ส่งเสริมสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะต้องดำเนินการเชิงบูรณาการที่ต้องจัดวางกลไกที่ต่อเนื่องระยะยาว รวมทั้งการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายที่สอดล้องกับการทำงานที่เป็นไปได้จริง
 
 
 
 
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 
 

Cheap Dresses For PromGreat Cheap Prom DressesJr Prom DressesGhetto Prom DressesCheapjunior Prom DressesOff Brand Prom DressesGhetto Prom Dresses On Sale In JamaicaBuy Gojane Ruched One Shoulder Formal Dress For Bridesmaid Formal PromGhetto Prom DressesCheap Junior Prom DressesJunior Prom Dresses Under 50Cheap Prom Dresses ComJunior Strapless Prom Dresses50s Vintage Prom DressesVintage 1950 S Prom Dresses Plus SizeCheap Prom Dresses 2005Cheap Prom Dresses 07Cheap Prom DressesStrapless Satin Bubble Dress Cocktail Gown Prom HolidayVintage Prom Dresses With Ruffles99 Prom Dresses2008 Sexy Prom Dresses50s Vintage Prom DressesBuy Cheap 50s Prom DressesCheap Plus Size White Prom DressesCheap Prom Dresses Plus SizeCheap Prom Dresses Under 70Cheap Sexy Prom DressCheap Strapless Prom DressesGetto Prom DressesGhetto Prom WearHalter Dresses For Prom Between 50 99Hot Ghetto Prom DressesHot Ghetto PromSequin Stud Formal Dress For Bridesmaid Formal Prom GojaneVintage Plus Size Prom DressesVintage Prom Dresses With RufflesFairweather DressesCheap Summer Sun DressesUsed Bridesmaid DressesDress CheapCheappartydressesPlus Size Dresses Under 50Cheap DressCheap Dresses For PromCheap Chiffon DressesCheap Strapless Party DressesCheap Sexy DressesDresses Cheap
 

Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2553   
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2553 4:42:32 น.   
Counter : 399 Pageviews.  

เหลียวซ้าย...แลขวา “สอนลูกใช้ถนน”


ครอบครัว

แนะพ่อแม่ชี้จุดอันตราย ฝึกข้ามทางม้าลาย
 
 
          พบเด็กวัยต่ำกว่า 14 ปีตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุรถชนถึง 50% แนะผู้ปกครองควรชี้ให้เด็กเห็นถึงจุดอันตราย แนะนำเด็กใช้ถนนอย่างปลอดภัย และให้เดินบนทางเท้า...
 
          โรงเรียนเปิดเทอมหลายวันแล้ว เด็กบางคนต้องหัดเดินไปโรงเรียนกันบ้าง อันที่จริงการเดินไปโรงเรียนก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ก็มีสิ่งที่ผู้ปกครองควรต้องทราบไว้และฝึกให้เด็กในปกครองทำเป็นนั่นก็คือ "การข้ามถนน"
 
          จากข้อมูลของฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งว่า เด็กวัยต่ำกว่า 14 ปีตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุรถชนถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรจะต้องฝึกลูกหลานให้รู้จักการเดินถนนให้ปลอดภัยตั้งแต่ยังเล็ก ควรชี้ให้เด็กเห็นถึงจุดอันตราย
 
          หากเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พัฒนาการมอง การกะระยะ หรือตัดสินใจยังไม่สมบูรณ์ จึงไม่เหมาะที่จะสอนให้เด็กวัยนี้ข้ามถนน ทุกครั้งที่จะข้ามถนนผู้ใหญ่ต้องอยู่ใกล้ชิดเสมอ พร้อมสอนวิธีที่ถูกต้องว่าต้องข้ามทางม้าลาย
 
          เด็กอายุ 9 ขวบขึ้นไป ถึงเวลาแล้วที่ต้องสอนให้รู้ว่า การข้ามถนนทุกครั้งต้องหยุดที่ขอบถนนก่อน เมื่อจะข้ามก็ให้ยกมือขวาขึ้น เพื่อให้รถที่ขับขี่มามองเห็น จากนั้นมองซ้ายและขวา ว่ามีรถกำลังจะแล่นผ่านมาหรือไม่ เพื่อป้องกันรถยนต์เฉี่ยวชน ต้องเดินบนทางเท้าเสมอโดยหันหน้าไปในทิศทางที่รถวิ่งสวนมา จะได้มองเห็นรถอยู่ตลอดเวลา และไม่เสี่ยงกับรถที่วิ่งมาข้างหลัง
 
          สอนเด็กไม่ให้พุ่งตัวออกไปบนถนนอย่างกะทันหัน ไม่ว่าจะวิ่งไปเก็บของที่กลิ้งตก หรือหล่นที่ถนน หรือวิ่งไปหารถไอศกรีม ต้องหยุดเหลียวซ้ายแลขวาก่อนลงถนน ควรจูงมือเด็กให้อยู่ทางด้านซ้าย โดยเราเป็นฝ่ายบังเด็กจากรถ ต้องจับมือเด็กเอาไว้ ป้องกันเด็กที่อาจจะสะบัดมือแล้ววิ่งจู๊ดออกไปในถนนใหญ่เมื่อเราเผลอ
 
          ถนนในเมืองมักเต็มไปด้วยความอึกทึกโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ต้องบอกให้ลูกตั้งสติและสมาธิ ใช้ ความระมัดระวังในการข้ามถนนมากขึ้น อย่าวอกแวกกับสิ่งดึงดูดรอบตัว กำชับกับเด็กว่า หากมีใครตะโกนเรียกชื่อตอนข้ามถนนต้องไม่ชะงัก ไม่ต้องหันหลังกลับไปดู ให้ข้ามถนนให้เรียบร้อยเสียก่อน
 
          อีกสิ่งสำคัญคือเวลาที่ไปไหนกับเด็ก แล้วพบเครื่องหมายจราจร อย่าลืมอธิบายให้เขาเข้าใจ พร้อมบอกรายละเอียดด้วยว่าทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย
 
 
 
 
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 
 
 

Saturn Auto PartsOem Auto PartsFederated Auto PartsAdvantage Auto PartsBrandywine Auto PartsPro Antique Auto PartsMercury Auto PartsAdvanced Auto PartsMercedes Used Auto PartsVip Auto PartsBarely Used Auto PartsClassic Honda Auto PartsFord Ranger Auto PartsUsed Suzuki Auto Parts1992 Nissan Skyline Auto PartsHigh Performance Auto PartsMacs Antique Auto PartsLkq Self Service Auto PartsBrandywine Used Auto PartsMurray Auto PartsTampa Used Auto PartsArizona Used Auto PartsAuto Zone Auto PartsLittle Rock Auto PartsRock Bottom Auto PartsChrysler Dodge Classic Car Auto PartsBmw Used Auto PartsFlorida Used Auto PartsHonda Crx Auto PartsRicks Antique Auto PartsWeatherstrip Honda Auto PartsBoston Used Auto PartsHonda Beat Auto PartsLexus Used Auto PartsObsolete Ford Auto PartsPhiladelphia Used Auto PartsRicks Used Auto PartsAlabama Advance Auto PartsBrandon Used Auto PartsDoulbe Discount Auto PartsHayes Wholesale Auto PartsJaguar Used Auto PartsLkq Used Auto PartsRoger Crain Advance Auto PartsToledo Used Auto PartsUsed Corvette Auto Parts1978 Dodge Sportman Auto Parts2003 Nissan Pathfinder Le Auto PartsBearly Used Auto PartsDiscount Lincoln Auto PartsDouble Discount Auto PartsFord Used Auto PartsJeep Liberty Auto PartsL m Motors Used Auto PartsLacey Used Auto PartsOhio Used Auto PartsOnline Used Auto Parts
 

Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2553   
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2553 4:02:39 น.   
Counter : 308 Pageviews.  

ชูครอบครัวอบอุ่น แก้ปัญหาเด็กฆ่าตัวตาย


ครอบครัว

หลังพบเลี้ยงแบบปล่อย-ลงโทษ ทำลูกก้าวร้าวขึ้น
 
 
          ศูนย์คุณธรรมรุกปั้นครอบครัวอบอุ่นแก้เด็กฆ่าตัวตาย หลังผลวิจัยพบพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบปล่อย - ลงโทษ ลูกก้าวร้าวขึ้น
 
          น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) กล่าวถึงกรณีที่เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ประสบปัญหาต่างๆ จนนำไปสู่การฆ่าตัวตายมากขึ้นนั้นว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหาแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะครอบครัวซึ่งมีส่วนผลักดันให้เด็กทำในสิ่งที่ถูกหรือผิดได้ จึงได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นขึ้น
 
          "ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้ลงนามความร่วมมือกับ นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในการร่วมมือเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นให้เกิดขึ้น โดยใช้สถานศึกษานำร่องทำกิจกรรมต่างๆ และขณะนี้ศูนย์คุณธรรมได้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาแล้ว" น.ส.นราทิพย์ กล่าว
 
          น.ส.นราทิพย์ กล่าวอีกว่า ศูนย์คุณธรรมจะให้แต่ละโรงเรียนคิดกิจกรรมการสร้างครอบครัวอบอุ่นขึ้น เช่น กิจกรรมเลี้ยงไก่ ก็ทำให้ครอบครัวอบอุ่นได้ โดยพ่อแม่จะเลี้ยงไก่ร่วมกับเด็กและได้พูดคุยกัน เด็กจะได้เห็นความอบอุ่นที่ผู้ใหญ่มีให้จากการให้คำปรึกษา ส่งผลให้เด็กกล้าที่จะพูดและเปิดใจกับครอบครัวมากขึ้นกว่าการพูดคุยกับเพื่อน นอกจากนี้ศูนย์คุณธรรม จะความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ใหญ่เข้าใจปัญหาพฤติธรรมของเด็กด้วย น่าจะช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้ เช่น การฆ่าตัวตาย ความก้าวร้าว ความไม่รับผิดชอบ
 
          “ศูนย์คุณธรรม ได้ทำการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในประเทศและต่างประเทศ พบว่านักวิจัยส่วนใหญ่ให้ความสนใจศึกษาสถานการณ์ครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง ของกลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โดยพบผลที่สอดคล้องกัน 6 เรื่อง คือ เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมแบบรักสนับสนุน การเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวน้อย ส่วนเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบปล่อยปละหรือถูกลงโทษทางกายมากจะเป็นคนก้าวร้าว ขณะที่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่า มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้ปกครอง จึงคิดว่าเรื่องของครอบครัวไทยในปัจจุบันจะต้องได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วน” ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าว
 
 
 
 
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  
 
 

Shucks Auto PartsOriley Auto PartsHonda Auto PartsCheap Auto PartsSalvage Auto PartsGm Auto PartsChrysler Auto PartsCheckers Auto PartsKragens Auto PartsRock Auto PartsKeystone Auto PartsOriely Auto PartsToyota Auto PartsAutozone Auto PartsPep Boys Auto PartsNissan Auto PartsNorthern Auto PartsVip Auto PartsPerformance Auto PartsDodge Auto PartsSummit Auto PartsNational Auto PartsNappa Auto PartsChesterfield Auto PartsOriellys Auto PartsJegs Auto PartsBmw Auto PartsBaxter Auto PartsCar Quest Auto PartsMercedes Benz Auto PartsDorman Auto PartsU Pull It Auto PartsAftermarket Auto PartsMurray Auto PartsJags Auto PartsLexus Auto PartsWholesale Auto PartsHyundai Auto PartsGerman Auto PartsJeep Auto PartsLkq Auto PartsOnline Auto PartsOreilley Auto PartsOrileys Auto PartsAfter Market Auto PartsOreiley Auto PartsMurrys Auto PartsAdvance Auto PartsMurray S Auto PartsO Riley Auto Parts
 

Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2553   
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2553 3:22:45 น.   
Counter : 342 Pageviews.  

พบ 3 สมุนไพร ต้านสารก่อมะเร็ง!!


อาหาร
เรื่องเด่น

กระเทียม-โหระพา-กะเพรา สุดยอดผักป้องกันโรค
 
 
          กรมวิชาการเกษตรโชว์สุดยอดผลงานวิจัย พบ 3 สมุนไพรไทย กระเทียม กะเพรา โหระพา สามารถกำจัดสารก่อมะเร็งแอฟลาท็อกซิน
 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลงานวิจัยเรื่องการยับยั้งการสร้างสารแอฟลาท็อกซินโดยใช้พืชสมุนไพรนั้น  แอฟลาท็อกซินเป็นสารพิษที่สร้างโดยเชื้อราชนิดหนึ่ง (Aspergillus  Flavus) เป็นสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง เพราะเป็นสารก่อมะเร็ง สารแอฟลาท็อกซินพบปนเปื้อนอยู่ทั่วไปในผลิตผลเกษตรที่เป็นอาหารคนและอาหารสัตว์ ที่พบบ่อยคือปนเปื้อนอยู่ในถั่วลิสง สารพิษชนิดนี้เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้น  วิธีการที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและลดปริมาณสารพิษ จะต้องเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย
 
          เป้าหมายของการทดลองนี้คือ การคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ้านที่นิยมบริโภคเป็นประจำ มาทดสอบหาชนิดที่สามารถทำลายสารแอฟลาท็อกซินได้โดยตรง นอกเหนือจากการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราเพียงอย่างเดียว
 
          โดยนำพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 16 ชนิดมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สารสกัดกระเทียม กะเพรา และโหระพา สามารถทำลายสารแอฟลาท็อกซินได้ 95.1%, 70.2% และ 60.0% ตามลำดับ ภายในระยะเวลา 14 วัน ดังนั้น กระเทียม กะเพรา และโหระพา เป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา และถ้าผลิตผลเกษตรมีการปนเปื้อนสารแอฟลาท็อกซินอยู่ ก็สามารถนำไปใช้ในการทำลายสารพิษได้อีกด้วย
 
          จากการวิจัยเรื่องสารแอฟลาท็อกซินนั้น นักวิจัยเผยว่า ประชาชนผู้บริโภคผลิตผลเกษตรที่เสี่ยงต่อการมีสารแอฟลาท็อกซิน สามารถนำน้ำคั้นสมุนไพร เช่น กะเพรา โหระพา กำจัดสารก่อมะเร็งนี้ และยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรด้วย หรือจะใช้วิธีผสมสมุนไพร เช่น กระเทียมในอาหารที่เสี่ยงต่อสารพิษก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาหารสัตว์อาจนำสมุนไพรไปผสมกับอาหารสัตว์ จะช่วยให้อาหารสัตว์ปลอดการปนเปื้อนเชื้อราและสารแอฟลาท็อกซิน ทำให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพดี
 
 
 
 
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
 
 

Oem Auto PartsFederated Auto PartsAdvantage Auto PartsBrandywine Auto PartsPro Antique Auto PartsMercury Auto PartsAdvanced Auto PartsMercedes Used Auto PartsVip Auto PartsBarely Used Auto PartsClassic Honda Auto PartsFord Ranger Auto PartsUsed Suzuki Auto Parts1992 Nissan Skyline Auto PartsHigh Performance Auto PartsMacs Antique Auto PartsLkq Self Service Auto PartsBrandywine Used Auto PartsMurray Auto PartsTampa Used Auto PartsArizona Used Auto PartsAuto Zone Auto PartsLittle Rock Auto PartsRock Bottom Auto PartsChrysler Dodge Classic Car Auto PartsBmw Used Auto PartsFlorida Used Auto PartsHonda Crx Auto PartsRicks Antique Auto PartsAuto PartsNapa Auto PartsAdvance Auto PartsAdvanced Auto PartsOreilly Auto PartsUsed Auto PartsChecker Auto PartsAuto PartsKragen Auto PartsOreillys Auto PartsMurrays Auto PartsO Reilly Auto PartsOrielly Auto PartsAuto Zone Auto PartsFord Auto PartsSchucks Auto PartsOreily Auto PartsAntique Auto PartsCarquest Auto PartsBumper To Bumper Auto PartsMurrays Auto Parts
 

Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2553   
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2553 2:42:47 น.   
Counter : 276 Pageviews.  

“ข้าวเม่าซีเรียล” อาหารเช้าแบบไทยๆ


อาหาร

ภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่มาตรฐานสากล
 
 
            ข้าวเม่า เป็นขนมที่นิยมกินมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตตอนหน้าน้ำจะมีแม่ค้านำขนมใส่เรือมาขาย และขนมกลุ่มนั้นมีข้าวเม่าทอดอยู่ด้วย มีกล่าวถึงข้าวเม่าในนิราศน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ.2460 ว่า “พวกแม่ค้ามาขายข้าวเม่าทอด แตงเมหลอดน้ำยาแกงปลาไหล” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการประยุกต์ข้าวเม่าให้กลายเป็นขนมได้หลายรูปแบบ เช่น ข้าวเม่าบด, กระยาสารท, ข้าวแตน หรือแม้กระทั่งข้าวเม่าคลุก
 
            และด้วยเหตุที่ข้าวเม่า ที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารว่างทานเล่นที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเพาะปลูกข้าวพันธุ์ดีและกลุ่มอาชีพที่ยึดถือการจัดทำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำข้าวเม่าจำหน่ายตลอดทั้งปี จนกลายเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อ
 
            เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเข้ากับยุคสมัยใหม่ที่ผู้บริโภคมักจะลิ้มลองความแปลกใหม่ “ข้าวเม่าซีเรียล” จึงกลายเป็นผลผลิตชิ้นล่าสุดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ที่กลายเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อและโด่งดั่งไปในระดับสากล
 
            ผศ.ดร.วิเชียร วรพุทธพร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าซีเรียล เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจแหล่งผลิตข้าวเม่า พบว่า จ.ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, อุดรธานี และหนองคาย ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและดำเนินการผลิตข้าวเม่าส่งจำหน่ายตลอดทั้งปี
 
            โดยเฉพาะกับงานเทศกาลประจำปีของอำเภอหรือจังหวัดรวมไปถึงการออกบูธ จำหน่ายในงานของทางราชการ ซึ่งที่ผ่านมาจะพบว่าข้าวเม่าที่นำมาจำหน่ายนั้นจะมีเพียงข้าวเม่าคลุก ที่เป็นการนำข้าวเม่าสีเขียวมาคลุกกับน้ำกะทิ มะพร้าวอ่อนและน้ำตาลหรือการทำเป็นกระยาสารท จำหน่ายในราคาถูกให้กับผู้ที่สนใจเท่านั้น
 
            แต่เมื่อมองดูค่าการตลาดแล้วพบว่า ที่ บ.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด มีการทำข้าวเม่าจำหน่ายกันทั้งปี โดยแยกได้เป็น ข้าวเม่า คือการนำเมล็ดข้าวเปลือกในช่วงใกล้สุกสีเขียวใสมาทำการให้กระเดื่องทุบซึ่งจะได้เป็นข้าวเม่าสีเขียว และข้าวเม่าราง คือการนำข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุ้งมาทุบด้วยกระเดื่องและได้เมล็ดที่ออกมาสีน้ำตาล ซึ่งเมื่อมองดูแล้วนั้นพบว่า ข้าวเม่าสีเขียวนั้นจะเก็บไว้ได้ไม่นานและเมื่อนำไปตากแห้งหรืออบแห้งก็ไม่สามารถที่จะคงทนกับความอร่อยได้สมบูรณ์มากนัก
 
            จึงได้คิดค้นด้วยการประยุกต์ใช้ด้วยการทำเป็นซีเรียลเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศในอาหารเช้า ด้วยการนำข้าวเม่ารางมาล้างให้สะอาดและผึ่งแดดให้แห้ง จากนั้นจึงใช้กระเดื่องมาทุบเพื่อที่จะปลอกเปลือกให้เหลือเพียงเมล็ดข้าวที่สีเหลืองทอง ก่อนที่จะนำมาทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดจนสุกกรอบน่ารับประทาน จึงมาพักเพื่อให้สะเด็ดน้ำมัน ก่อนที่จะผสมกับเครื่องเคียงต่างๆ จนกลายเป็นอาหารเช้าที่ครบด้วยคุณค่าธัญญาหารที่ถูกสุขลักษณะ
 
             “ปัจจุบันกระแสของการตื่นตัวต่อการรักสุขภาพของคนไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มาจากธรรมชาติ แต่ด้วยการทำงานในแต่ละวันที่เร่งรีบมื้อเช้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกายเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกของการรับประทานอาหารเช้าแบบซีเรียลอาหารสำเร็จรูปมื้อด่วนที่สะดวก สบาย และรับประทานได้ง่ายครบตามหลักโภชนาการ ข้าวเม่าซีเรียลของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำอ้อม จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนไทยจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่มากด้วยคุณค่าทางอาหารที่ครบหมู่ และได้รับความนิยมอย่างมากในภาคอีสาน
 
            เพราะด้วยลักษณะของข้าวเม่าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำอ้อมที่เลือกใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี คือ กข.6 และเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีลักษณะเฉพาะตัวทั้งความหอม และสีเขียวธรรมชาติของเมล็ดข้าว มาประยุกต์แบบผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เดิมข้าวเม่าจะถูกทำเพียงไม่กี่เมนู แต่มาวันนี้มีการประยุกต์ด้วยการเน้นเฉพาะข้าวเม่ารางที่นำมาทอดให้สีเหลืองกรอบ นำมาผสมกับมะเขือเทศอบแห้ง, ลูกเกด, แอปเปิ้ลอบแห้งหรือแม้กระทั่งผลกีวี ก็กลายเป็นอาหารเช้าซีเรียลที่อุดมด้วยโภชนาการ เพราะข้าวเม่าของ จ.ร้อยเอ็ดนี้ไม่ได้มีการแปรรูปเม็ดข้าวให้กลายเป็นแป้ง ซึ่งก็ยังคงทำให้ข้าวเม่ายังคงคุณค่าทางอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
 
            ขณะที่ นางแสงจันทร์  พิรุณ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า เดิมสมาชิกของกลุ่มมีเพียง 30 คน แต่มาวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 60 คน ทุกคนล้วนแต่ภาคภูมิใจกับกรรมวิธีแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าที่แต่เดิมจะมองเพียงว่าทำได้ไม่กี่ชนิด แต่มาวันนี้สินค้าโอท็อปของหมู่บ้านในข้าวเม่าซีเรียลที่วางจำหน่ายแล้วในภาคอีสานและกำลังจะถูกส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ
 
            ด้วยคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับอาหารของต่างประเทศประกอบกับราคาที่ไม่แพงอย่างที่หลายคนคิด ทำให้โอท็อป 3 ดาวของหมู่บ้านเป็นที่ชื่นชอบของคนในตำบลอย่างมาก จนกลายเป็นอาชีพหลักให้กับคนในชุมชน อีกทั้งวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นที่สามารถทำได้ตลอดทั้งปี ทำให้ขณะนี้แม้จะเริ่มออกวางจำหน่ายได้ไม่นานก็มียอดสั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่อง
 
            เป็นเพราะข้าวเม่าที่มีผลช่วยเสริมสภาพจิตใจ มีความตื่นตัวมีสมาธิและยังคงเสริมสร้างวิตามินบี ช่วยปรับระดับกลูโคสและได้รับสารอาหารที่เข้าไปพัฒนาระบบสมองจนทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวเม่า จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกจากการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านพัฒนาสู่ซีเรียลข้าวเม่าที่ได้มาตรฐานสากล ที่สะดวก รวดเร็ว เพียงแค่เติมนมสดก็ได้รับคุณค่าทางอาหาร และส่วนผสมที่ประกอบด้วยธัญญาหารและผลไม้อบแห้งนานาชนิดก็จะได้รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าและยังเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรไทยด้วย
 
            อย่างไรก็ตามขณะนี้ข้าวเม่าซีเรียลจำหน่ายเพียงกล่องละ 50 บาท ภายในบรรจุถ้วยถุงสุญญากาศอย่างดี 4 ซอง สำหรับผู้สนใจสามารถที่จะติดต่อได้ที่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำอ้อม บ.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 08-9897-1877
 
 
 
 
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  
 
 

Oriley Auto PartsHonda Auto PartsCheap Auto PartsSalvage Auto PartsGm Auto PartsChrysler Auto PartsCheckers Auto PartsKragens Auto PartsRock Auto PartsKeystone Auto PartsOriely Auto PartsToyota Auto PartsAutozone Auto PartsPep Boys Auto PartsNissan Auto PartsNorthern Auto PartsVip Auto PartsPerformance Auto PartsDodge Auto PartsSummit Auto PartsNational Auto PartsNappa Auto PartsChesterfield Auto PartsOriellys Auto PartsJegs Auto PartsBmw Auto PartsBaxter Auto PartsCar Quest Auto PartsMercedes Benz Auto PartsDorman Auto PartsU Pull It Auto PartsAftermarket Auto PartsMurray Auto PartsJags Auto PartsLexus Auto PartsWholesale Auto PartsHyundai Auto PartsGerman Auto PartsJeep Auto PartsLkq Auto PartsOnline Auto PartsOreilley Auto PartsOrileys Auto PartsAfter Market Auto PartsOreiley Auto PartsMurrys Auto PartsAdvance Auto PartsMurray S Auto PartsO Riley Auto PartsSaturn Auto Parts
 

Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2553   
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2553 2:02:50 น.   
Counter : 793 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  

beaushi
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add beaushi's blog to your web]