“คุณ” คือ “พลัง” ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน


คุณภาพชีวิต

 
 
         เดือนนี้ คนกลุ่มหนึ่งกำลังรวมตัวกันเพื่อต่อลมหายใจให้สิ่งแวดล้อมไทยด้วยการเข้าชื่อ เสนอร่าง พรบ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม และร่างแก้ไข พรบ. ท่ามกลางหายนะทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก
 
         คนไทยกว่า 65 ล้านคนจะตระหนักถึงเรื่องนี้ และตัดสินใจอย่างไร?
 
         จากเขื่อนปากมูล การก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียที่คลองด่าน โรงไฟฟ้าหินกรูด - บ่อนอก ล้วนเป็นตัวอย่างของความบอบช้ำที่ชุมชนท้องถิ่นต้องทนแบกรับผลกระทบจากการ “พัฒนา” ของภาครัฐและเอกชน โดยไม่มีหน่วยงานอิสระใดที่มีอำนาจตามกฎหมายจะช่วยตรวจสอบยับยั้งผลลบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานั้นๆ ได้
 
         คือความจำเป็นที่วันนี้ ประเทศไทยต้องมีองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
         ดร.สุรพล ดวงแข จากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้ว่าหัวใจของปัญหาอยู่ที่ รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ที่ผ่านมามักเป็นการจัดทำเพื่อให้โครงการหรือกิจกรรมได้รับการอนุมัติ โดยไม่มีระบบติดตามประเมินว่า มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานได้รับการปฏิบัติจริงหรือไม่
 
          “สาเหตุที่ทำให้รายงาน EIA ไม่มีประสิทธิผลเกิดจากกระบวนการจัดทำขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบการอนุมัติและการติดตามประเมินผลขึ้นกับส่วนราชการเป็นหลัก เจ้าของโครงการเป็นผู้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน EIA มีสภาพเหมือนลูกจ้างของเจ้าของโครงการ จึงมีแนวโน้มที่จะทำการศึกษาให้เป็นไปตามที่เจ้าของโครงการต้องการ และตราบใดที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังผูกติดกับอำนาจรัฐที่ยังไม่หลุดพ้นจากบ่วงนายทุนเช่นกันก็ไม่มีทางแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน”
 
         ดร.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า รัฐธรรมนูญปี 2550 กำหนดชัดเจนว่า ต้องจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ขณะนี้ครบกำหนดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หากยังไม่มีปฏิกิริยาจากรัฐบาลและรัฐสภา จึงถึงเวลาประชาชนต้องใช้สิทธิของตัวเองเข้าชื่อ 10,000 รายชื่อ เสนอร่าง พรบ. ต่อรัฐสภา และจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยกระแสสังคมร่วมผลักดัน
 
         ดร.สัญชัย คือ 1 ในผู้ริเริ่มร่าง พรบ. ฉบับนี้และต่อสู้มากว่า 10 ปี ช่างเป็นการเดินทางที่ยาวนาน บนเส้นทางที่ไม่ได้มีประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นแนวร่วมมากนัก เพราะความไม่รู้และคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว
 
         หลักการใหญ่ขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ เป็นองค์กรอิสระดำเนินงานในรูปคณะกรรมการ 9 คนที่มาจากการสรรหาจากองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพ เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
         โดยรัฐธรรมนูญกำหนดให้โครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการต้องผ่าน 3 ขั้นตอนคือ 1) ต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 2) ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 3) ต้องให้องค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา โดยทั้ง 3 ขั้นตอนต้องทำก่อนที่โครงการหรือกิจกรรมจะเริ่มต้น
 
         อย่างไรก็ตาม ดร.สัญชัย ชี้ว่า องค์การนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อไปคัดง้าง หรือล้มเลิกโครงการพัฒนาใดๆ ของประเทศ แต่อยากให้โครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะมีขึ้นเป็นโครงการพัฒนาที่มีความยั่งยืนด้วย โดยจะมีการศึกษาทำงานกันตั้งแต่โครงการนั้นๆ ริเริ่มขึ้นก่อนที่จะมีการตัดสินใจหรือการลงเสาเข็มไปแล้ว ซึ่งสายเกินไป
 
         ในยุคที่หายนะทางสิ่งแวดล้อมกำลังท้าทายคนทั่วโลก ช่วงเวลาของการตักตวงผลประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมก็กำลังหมดลงไปทุกที พวกเขาหวังจะได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ไม่ใช่แค่หมื่นรายชื่อ แต่คือจิตสำนึกร่วมของคนไทยทั้งประเทศ ที่จะร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราเอาไว้

          “7 พันล้านต้น เพื่อโลก”
 
         วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ประชาชาติทั่วโลกได้กำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ซึ่งในปี 2009 มีแนวคิดหลักของการรณรงค์ว่า “Your Planet Needs You-Unite to Combat Climate Change” หรือแปลเป็นไทยเก๋ๆ ว่า “คุณ คือ พลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน” ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาโลกร้อน
 
         ย้อนไปเมื่อปี 2007 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP ได้เริ่มโครงการ “พันล้านต้น” ที่รณรงค์ให้คนทั่วโลกช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างน้อย 1 พันล้านต้นในแต่ละปี มาถึงปี 2009 นี้ UNEP ได้ตั้งเป้าหมายใหม่ รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ 7 พันล้านต้น ซึ่งเท่ากับจำนวนคน 7 พันล้านคนบนโลกใบนี้ภายในสิ้นปี 2009 ซึ่งตอนนี้มีการปลูกไปแล้ว 3 พันล้านต้น ส่วนที่เหลือก็อยู่ที่พวกเราต้องช่วยปลูกคนละต้นตั้งแต่วันนี้
 
         หรือร่วมส่งเสียงช่วยรณรงค์ได้ที่ //www.twitter.com/UNEPandYou
 
 
 
 
 
ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
 
HD DVD DiscountsB001um29ocJapanease Adult DVDAdult DVDJapanese Adult DVD SaleAdult DVD ClassicAdult Japan DVDCheap Japanese Used Adult DVDCheap HD DVD MoviesNew Movies DVDTwilight DVD DiscountTwilight DVD SalesAdult Online DVDCheap Adult DVD SalesGay Adult DVDAdult Online DVD SalesAdult DVD AmasonAult DVDDiscount Adult DVDList Of Adult DVD On Line StoresBuy Adult DVD SalesOnline DVD Sale Adult BundleAdult Amzon DVDAdult AmazonAmazon Adult DVDDVD New Releases AdultDisadvantages Of ShopaholicDVD Online AdultDVD 3d AdultAdult Digital DVDAadult DVDBuying Used Adult DVDAdult Onoline MoviesAduit Movies DVDCheap DVD AdultAdualt DVDAntique Tools DVDDVD AdultAdilt DVD SaleSuper Cheap Adult DVDPlantet DVDOnline DVD Sale Adult BundleDVD Sale AdultCheap Adult MoviesAdultplanetDVD ReviewPlanetDVDBuying Used Adult DVDHttpwwwadultplanetDVDcomAdult Classic DVDAdult DVD DiscountCreate Date : 12 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2553 16:18:05 น. 0 comments
Counter : 343 Pageviews.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

beaushi
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add beaushi's blog to your web]