จินตนาการจากความว่างเปล่า
Imagination from the emptiness
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2550
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
14 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 
หลักวิชาชีพนักกฏหมาย

วิชาชีพกฏหมาย
1. มีองค์การวิชาชีพ (ควบคุม/ส่งเสริม)
2. มีการศึกษาอบรม (ความยุติธรรม/เพื่อสังคม)
3. เจตนารมย์รับใช้ประชาชน
4. เป็นเจ้าหน้าที่ของศาล

หน้าที่ของนักกฏหมาย
1. ให้คำปรึกษาแนะนำ
2. ดำเนินคดีและว่าความแทน
3. ส่งเสริมและปรับปรุงวิชาชีพ
4. รวบรวมมติมหาชนให้เข้ารูป
5. การดำรงตนเพื่อสาธารณะ

เป้าหมายการศึกษากฏหมาย
1. มีความสุขุมรอบคอบ
2. มีความหนักแน่น
3. มีความซื้อสัตย์ สุจริต
4. มีความรู้ในสาขาวิชาอื่นอย่างกว้างขวาง
5. มีความรู้ความเชี่ยวชาญกฏหมายเฉพาะด้าน

วิธีการสอนกฏหมาย
1. บรรยาย
2. สัมมนา
3. ปฏิบัติ

องค์การวิชาชีพนักกฏหมาย
1. จัดทดสอบความรู้
2. อบรมภาคปฏิบัติ
3. รับรองการศึกษา (หลักสูตร/ผู้สอน/วิธีการเรียนการสอน/ห้องสมุด/คุณภาพ)

สภาทนายความ
1. จดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
2. ควบคุมมรรยาททนายความ
3. ให้สวัสดิการแก่ทนายความ
4. ให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนที่ยากจน

คณะกรรมการสภาทนายความ
1. บริหารกิจการของสภาทนายความ
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ
3. ออกข้อบังคับที่เกี่ยวข้อ

สภานายกพิเศษ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)
1. มีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการสภาทนายความ นายก หรือ กรรมการที่กระทำผิดหรือเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงออกจากตำแหน่ง
2. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับที่ออกโดยสภาทนายความ
3. วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งสภาทนายความไม่รับจดทะเบียน
4. พิจารณาอุทธรณ์คดีมารยาททนายความ

คุณธรรมนักกฏหมาย
1. ความยุติธรรม (เหตุผล/เสมอภาค/อิสรภาพ/มั่นคง-ปลอดภัย)
2. ผู้นำมติมหาชน

เมื่อกฏหมายไม่สอดคล้องกับความยุติธรรม นักกฏหมายควรปฏิบัติตนดังนี้
1. นักกฏหมายต้องไม่ใช้วิธีการใดๆ ที่อยู่นอกตัวบบทกฏหมายเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏหมาย เช่น ใช้กำลังข่มชืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฏหมายในแผ่นดิน ย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 116
2. นักกฏหมายต้องใช้กฏหมายอย่างเป็นธรรม เท่าที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่ทำได้
3. นักกฏหมายต้องดูแลให้กฏหมายเกิดความเป็นธรรม ไม่ใช่ออกกฏหมายตามอำเภอใจ

หลักธรรมของทนายความ
ห้ามประพฤติผิดข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529

มรรยามทนายความต่อศาลและในศาล
1. ไม่รับหน้าที่ในเมื่อผู้พิพากษาขอแรงให้เป็นทนายความแก้ต่างในคดีอาญา เว้นแต่มีข้อแก้ตัวโดยสมควร
2. ไม่เคารพยำเกรงอำนาจศาล หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในศาล หรือนอกศาล อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียอำนาจศาลหรือผู้พิพากษา
3. ไม่ลวงศาล โดยกล่าวความหรือทำเอกสารเท็จ หรือกระทำการใดเพื่อทราบคำสั่งหรือ คำพิพากษาของศาลที่ยังไม่เปิดเผย
4. ไม่สมรู้ ทำพยานเท็จ เสี้ยมสอนพยานให้เบิกความเท็จ หรือโดยปกปิดซ่อนงำอำพรางพยานหลักฐานใดๆ ซึ่งควรนำมายื่นต่อศาล

มรรยามทนายความต่อตัวความ
1. ไม่ปลูกความ (ยุยงส่งเสริมให้ฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้)
2. ไม่วิ่งความ
3. ไม่เปิดเผยความลับของลูกความ เว้นแต่ได้รับอนุญาติจากลูกความ หรือโดยอำนาจศาล
4. ไม่จงใจขาดนัด ทอดทิ้งคดี หรือปิดบังข้อความที่ควรบอกให้ลูกความทราบ หรือจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน
5. ไม่กินความทั้งสองฝ่าย
6. ไม่ใช้อุบายหลอกลวงหาประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้
7. ไม่ฉ้อโกงยักยอกหรือตระบัดสินลูกความ

มรรยามทนายความต่อทนายความด้วยกัน
1. ไม่แย่งความ
2. ไม่ประกาศชื่อ วุฒิ ไปในทางโอ้อวด หรือประกาศอัตราค่าว่าความ
3. ไม่ประพฤติตนฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี
4. ไม่แบ่งค่าทนายกับคนอื่นที่ไม่ใช่ทนายความ

มรรยามทนายความต่อตนเอง
1. ต้องแต่งกายให้สุภาพตามที่กำหนดไว้

หลักธรรมของอัยการ
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความเที่ยงธรรม
3. มีสมรรถภาพทั้งในแง่ความรู้ความสามารถเชิงกฏหมายและเชิงคดี และทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับงาน
4. ไม่ลำเอียงด้วยอคติ 4 (ฉันทาคติ/โทสาคติ/โมหาคติ/ภยาคติ)

หลักธรรมของผู้พิพากษา
1. ความเป็นอิสระ
2. กระบวนพิจารณาต้องสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
3. กระบวนพิจารณาต้องเปิดเผย
4. คำสั่งหรือคำพิพากษาต้องแสดงเหตุผล
5. ความยุติธรรม ต้องมีราคาถูก

ประมวลจริยธรรมตุลาการ

ประการที่ 1: อุดมการณ์ของผู้พิพากษา
1. ต้องมีความยุติธรรม
2. ความซื่อสัตย์สุจริต
3. ปฏิบัติตามกฏหมายและนิติประเพณี
4. จักต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่า ตนปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัดครบถ้วน
5. ผู้พิพากษาจักต้องยึดมั่นในความเป็นอิสระของตน
6. เทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการ

ประการที่ 2: หลักปฏิบัติในทางอรรถคดี
1. การนั่งพิจารณา (เป็นกลาง/ปราศจากอคติ/สำรวมตน/แต่งกายเรียบร้อย/วาจาสุภาพ/ฟังความตั้งใจ/เสมอภาค/เมตตาธรรม)
2. การแสดงความคิดเห็นต้องไม่แสดงข้อติชม
3. การถามพยานพึงกระทำด้วยความระมัดระวังมิให้คู่ความเกิดความระแวงในความเป็นกลาง
4. การบันทึกคำเบิกความไม่จำเป็นต้องบันทึกถ้อยคำทุกคำ ยกเว้นสำคัญ
5. การมีคำพิพากษาหรือคำสั่งต้องแสดงเหตุผลอ้างตัวบท
6. การถูกคัดค้าน คดีใดที่เห็นว่าอาจถูกคัดค้านต้องถอนตัวก่อนไม่ต้องรอให้ถูกคัดค้าน

ประการที่ 3: การประกอบกิจการอื่น
1. ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา ห้างหุ้นส่วน บริษัท ห้างร้าน หรือธุรกิจเอกชน เว้นแต่ป็นกิจการที่มิได้แสวงหากำไร
2. ได้รับมอบหมายแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ต้องไม่กระเทือนหน้าที่ และได้รับอนุมัติจากกระทรวงฯ
3. ไม่พึงเป็นกรรมการ สมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ สมาคม สโมสร ชมรม หรือ องค์การใดๆ อันจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
4. ไม่เป็นกรรมการ สมาชิก หรือ เจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง หรือ กลุ่มการเมือง

ประการที่ 4: การดำรงตนและครอบครัว
1. เคารพกฏหมาย/อยู่ในกรอบศีลธรรม/สันโดษ/เรียบง่าย/สุภาพ/ถือจริยธรรม/วางตนให้ศรัทธา
2. ยึดมั่นในระบบคุณธรรม
3. ไม่รับของกำนัลจากคู่ความหรือบุคคลอันเกี่ยวเนื่อง จักต้องดูแลบุคคลในครอบครัวปฏิบัติเช่นเดียวกัน หรือของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์เกินกว่าจะพึงให้ตามอัธยาศัย
4. ละเว้นการคบหาสมาคมกับคู่ความ หรือบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย


Create Date : 14 ตุลาคม 2550
Last Update : 14 ตุลาคม 2550 15:58:50 น. 17 comments
Counter : 10945 Pageviews.

 
An interesting one to (have) know(n),
but ..... (sob).. ...

I have done with Comparative Adm 411/ Eng 419/ US Constitution 420 and Trade 432 already.

(sob) again.โดย: khon na derm IP: 124.120.76.128 วันที่: 14 ตุลาคม 2550 เวลา:15:46:54 น.  

 
--- k. khon na derm ---

It is good to done with all selective subjects ka.

I still have one left so that I registered to many many subjects with a hope that I'll pass one of them :)


โดย: ไร้นาม วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:8:08:45 น.  

 
I read a news today, concerning the co-instructor of LW 420 -American Constitution.

//news.sanook.com/crime/crime_192362.php

Have no idea why this sort of thing happened. I met him at the School last August.

Rest in Peace, Arjarn Jimmyโดย: khon na derm IP: 202.44.219.99 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:11:12:42 น.  

 
เพิ่ง search เจอ blog โอโห เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคนเรียนกฎหมายหมาย ขอบคุณครับ


โดย: Ubi societas, ibi jus IP: 58.137.129.220 วันที่: 17 ตุลาคม 2550 เวลา:11:07:16 น.  

 
--- K. khon na derm ---

That's a really sad news loey na ka...


--- K. Ubi societas, ibi jus ---

ดีใจที่มีประโยชน์ค่ะ


โดย: ไร้นาม วันที่: 17 ตุลาคม 2550 เวลา:20:15:29 น.  

 
แวะมาทักทาย และดูๆ แต่ไม่เคยได้อ่านละเอียดซักที แหะๆ


โดย: Ja~ IP: 203.113.32.9 วันที่: 17 ตุลาคม 2550 เวลา:23:57:16 น.  

 
ใกล้เรียนจบยังจ๊ะ สู้สู้น๊า....


โดย: เป่าจิน วันที่: 18 ตุลาคม 2550 เวลา:9:27:22 น.  

 
--- Ja~ ---

ดีแล้วจ้าจะได้ไม่มึน ;)


--- เป่าจิน ---

ใกล้แล้วจ้ะ (สาธุๆ)
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะ


โดย: ไร้นาม วันที่: 18 ตุลาคม 2550 เวลา:22:51:37 น.  

 
ขอบคุณสำหรับหลักดีๆนะคับ


โดย: เอ๋ IP: 61.7.175.190 วันที่: 16 ธันวาคม 2550 เวลา:21:46:36 น.  

 
เย็ดีใจนังเลยหาเจอซักที


โดย: อุ๋มอิ๋ม IP: 203.113.57.132 วันที่: 19 มกราคม 2551 เวลา:15:21:44 น.  

 


โดย: คิดถึง IP: 222.123.61.189 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:12:39:53 น.  

 
ขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนนะคะ


โดย: ไร้นาม วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:1:43:12 น.  

 
ขอบคุณน้า


โดย: fn IP: 61.19.21.172 วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:14:40:40 น.  

 
บทความมีประโยชน์มากค่ะ เสียดายหนูเจอช้าไป เพราะหนูจะสอบวันนี้แล้ว


โดย: กอกล้วย IP: 222.123.233.42 วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:6:16:28 น.  

 
ดีใจที่มีประโยชน์ค่ะ :)


โดย: ไร้นาม วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:22:40:32 น.  

 
ทุกฝ่ายทุกตำแหน่งแห่งสถานะ ต้องคงรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมของหน้าที่นั้นๆๆ และ ต้องอดทนด้วยต้องทนให้ได้ถ้าถูกกดดันแม้ชีวิตจะต้องต่อสู้หรือผันแปร อ่านอ่ะง่าย พิมพ์อ่ะง่ายพูดอ่ะง่าย แต่ถ้าประจักษ์เข้ากับจิตแล้วจะซึ้งยิ่งกว่ารู้


โดย: สิทธิชัย แก้วภูสิทธิ์ (เอก) IP: 124.120.160.37 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:15:28:55 น.  

 
รู้สึกว่า คำว่า กฏหมายจะเขียนผิดนะคะ
ที่ถูกต้อง ต้องเขียนแบบนี้ค่ะ "กฎหมาย"


โดย: KN IP: 125.24.190.1 วันที่: 7 มกราคม 2557 เวลา:15:05:32 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ไร้นาม
Location :
ปทุมธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

"อ่านคนอ่านที่ความคิด
หาใช่ชื่อเสียงเรียงนาม"
Friends' blogs
[Add ไร้นาม's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.