จินตนาการจากความว่างเปล่า
Imagination from the emptiness
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
30 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 
สอบตัวแทนประกันชีวิต

ชีวิตของฉันก็แปลกนะ มีอะไรแปลกๆ มาให้ลองอยู่เรื่อยๆ คราก่อนคิดว่าถึงเวลาต้องทำประกันชีวิตได้แล้ว ก็เลยมีเพื่อนคุณน้าที่เป็นตัวแทนประกันถามมาว่า ไม่ลองเป็นตัวแทนเองดูหรือ? ฉันก็บอกคุณน้าไปว่าคงไม่ เพราะไม่ได้คิดจะไปขายประกันใคร คุณน้าก็บอกว่าไม่เป็นไรให้ลองดูไว้ก่อนเผื่อต่อไปจะสนใจ (หรือเผื่อต่อไปจะมีคนมาติดต่อขอทำกับฉันเองเพราะมั่นใจในตัวฉัน) ฉันก็เลยตัดสินใจลองไปสอบเป็นตัวแทนประกันดู ด้วยเวลาที่ยุ่งมากเลยไม่มีเวลาเตรียมตัวสอบนัก เพราะชีวิตการทำงานที่วุ่นวาย และ การเตรียมสอนหนังสือเด็กๆ ก็เลยอ่านหนังสือหนึ่งวันก่อนสอบ (ให้คุณน้ากังวลกับการไม่เตรียมตัว) แต่สุดท้ายก็โชคดีเหมือนเคยคือสอบผ่าน :)

ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ:
1. จรรยาบรรณ 10 ข้อ (100 คะแนน)
2. หลักการประกันชีวิต 20 ข้อ (60 คะแนน)
3. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 10 ข้อ (20 คะแนน)
4. พระราชบัญญัติประกันชีวิต 10 ข้อ (20 คะแนน)

จรรยาบรรณ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกัน บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ
2. ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันทราบถึงสิทธิ และหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
3. รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
4.เปิดเผยข้อเท็จจริงของผู้เอาประกันในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อการพิจารณารับประกัน หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
5. ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันทำประกันเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน หรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
6. ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ เพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย
7. ไม่แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำสัญญาใหม่ หากทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์
8. ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทน หรือบริษัทอื่น
9. หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
10. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ

หลักการประกันชีวิต

ชนิด:
1. มีเงินปันผล (อัตรามรณะ อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าใช้จ่าย)
2. ไม่มีเงินปันผล

ประเภท:
1. สามัญ (รายบุคคล เหมาะกับผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง)
2. อุตสาหกรรม (ชำระเบี้ยรายเดือน ไม่ตรวจสุขภาพ คุ้มครองชีวิต+อุบัติเหต และ มีระยะเวลารอคอย 180 วัน)
3. กลุ่ม (10 คนขึ้นไป ไม่มีการตรวจสุขภาพ นายจ้างชำระเบี้ยประกัน 100%, นายจ้าง+ลูกจ้าง/ลูกจ้าง 75%)

แบบ:
1. ชั่วระยะเวลา (เสียชีวิต=>ทุนประกัน, ครบกำหนด=>0)
2. ตลอดชีพ (คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)
3. สะสมทรัพย์ (คุ้มครองชั่วระยะเวลา + สะสมทรัพย์แท้จริง)
4. เงินได้ประจำ (แบบเงินบำนาญ)

สัญญาเพิ่มเติม:
1. อุบัติเหตุ (ธรรมดา/พิเศษ)
2. สุขภาพ
3. แบบชั่วระยะเวลา (Time Rider)

มูลค่ากรมธรรม์:
1. ค่าเวนคืน
2. มูลค่าใช้เงินสำเร็จ
3. มูลค่าขยายเวลา
4. ขอกู้เงิน
5. กู้ชำระเบี้ยอัตโนมัติ

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ผู้รับประกันตกลงจ่ายค่าสินไหม ผู้เอาประกันตกลงจ่ายเบี้ยประกัน สัญญาประกันภ้ย ผู้รับประกันชดใช้เมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้นตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนดในสัญญา สัญญาประกันชีวิตอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลหนึ่งในจำนวนที่แน่นอน (เป็นสัญญาต่างตอบแทน และ ผู้เอาประกันต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย: ตามกฏหมาย ตามสัญญา หรือ ตามหน้าที่ศีลธรรม) แต่ถ้าผู้เอาประกันแถลงอายุคลาดเคลื่อนถ้าอายุอยู่ในพิกัดสัญญาสมบูรณ์ทุนลดลงตามสส่วน ถ้าอายุอยู่นอกพิกัดสัญญาเป็นโมฆียะ (บอกล้าง = โมฆะ ภายใน 1 ปีนับแต่ทราบ 10 ปีนับแต่ทำสัญญา)

พระราชบัญญัติประกันชีวิต (พ.ศ 2535 แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2551)
นายทะเบียน: เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันชีวิตมอบหมาย มีหน้าที่ กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ออกใบรับอนุญาต และ เพิกถอนใบอนุญาต

Key: เปลี่ยนเป็นกระทรวงการคลัง (แทนกระทรวงการพาณิชย์)

คุณสมบัติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน:
1. เป็นบุคคลธรรมดา
2. บรรลุนิติภาวะ
3. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (เว้นพ้นโทษแล้ว 5 ปี)
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต (ผู้ชี้ช่อง)
8. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต (ในระยะเวลา 5 ปี)
9. เคยศึกษาวิชาประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้

พอผลสอบออกว่าผ่าน ก็เล่าให้คนที่บ้านและเพื่อนๆ ฟังว่าฉันสอบผ่านเป็นตัวแทนประกันแล้ว ก็แปลกนะปรากฏว่าเริ่มมีคนมาถามๆ ว่าจะติดต่อขอทำประกันผ่านฉันได้ไหม (โดยที่ฉันไม่ต้องไปโฆษณาเลย) แม้ฉันจะบอกตรงไปตรงมาว่า... แต่ทำกับฉันน่ะฉันจะไม่มีเวลาดูแลเลยนะ (เพราะชีวิตยุ่งมาก) ก็ตาม ด้วยเหตุผลง่ายๆ คืออยากได้ตัวแทนที่ไว้ใจว่าจะหา condition ที่ดี และ ไว้ใจได้ในเรื่องทั่วๆ ไป ไม่น่าเชื่อว่าคุณน้าแอบเก่งแฮะ ^^'


Create Date : 30 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 30 พฤศจิกายน 2551 21:15:28 น. 13 comments
Counter : 4523 Pageviews.

 
คุณสมบัติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน:
1. เป็นบุคคลธรรมดา

อืม... ข้ออื่นคิดว่า ก็น่าจะเป็นแบบนั้น แต่ทำไมต้องมีข้อ (หนึ่ง) นี้ด้วย แล้วคนแบบไหนที่ไม่ธรรมดา

สงสัยจัง


โดย: Plin, :-p วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:23:03:16 น.  

 
แล้วจาไปซื้อประกันด้วยแล้วกันนะจ๊า...ลดเยอะๆนา..อิอิ
(อืม...เพื่อนเรา มีอาชีพ เพิ่มขึ้นมาอีก 1 แล้วเหรอเนี่ย...
ท่าทางจาต้องไปหาเพิ่มมั่งและ...จาได้วุ่นวายพอๆกัน อิอิอิ)


โดย: Ja~ IP: 118.173.240.176 วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:13:05:59 น.  

 
พูดถึงประกัน ...เพิ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไปหมาด ๆ เองอะ (- -')

ว่าแต่ถ้าหนูอุ๊จะขายประกันอีกอาชีพนึง ชีวิตจะไม่ยุ่งเหยิงขึ้นไปอีกเหรอเนี่ย (- -') ...แล้วทำไมต้องทำเหงื่อตกทั้ง 2 ย่อหน้าด้วยฟะเรา


โดย: ชาบุ วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:14:04:36 น.  

 
--- คุณ Plin, :-p ---

ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา ก็คือ "นิติบุคคล" ค่ะ
ถ้าเป็นนายหน้า จะเป็นนิติบุคคลได้


--- Ja ---

ก็... ไม่ได้คิดจะประกอบอาชีพอ่ะนะ จริงๆ คือ ทำเพื่อ
ซื้อประกันให้ตัวเองและครอบครัวเฉยๆ แล้วก็อยากรู้ด้วย
เพราะเวลาเจอคนอื่นมาแนะนำ เราก็จะสงสัยว่า มันดีสุด
จริงเหรอ พอทำเองก็เลือกเองเลย ตรงกว่า & ง่ายดี


--- ชาบุ ---

ฮะ ฮะ ตอนนี้ก็ชีวิตยุ่งยากพอแล้วจะ เหนื่อยมากเลยตอนนี้

(เหนื่อยใจ แทนประเทศไทยด้วย <= ไม่เกี่ยวกับงาน)


โดย: ไร้นาม วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:23:33:20 น.  

 
Suprederm สุพรีเดอร์ม


โดย: Suprederm สุพรีเดอร์ม (mlmboy ) วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:21:34:01 น.  

 
--- คุณ Suprederm ---

ยินดีต้อนรับค่ะ


โดย: ไร้นาม วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:23:03:36 น.  

 
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ประสบการณ์แบบเดียวกันเลย สอบผ่านได้เป็นตัวแทนเหมือนกัน (แต่กว่าจะสอบได้นะ ซะรอบ 2 เลย) แล้วต้องไปอบรมต่ออีก 6 ชั่วโมง ถึงจะได้ใบประกาศมา ลุ้นกันอีกแล้ว


โดย: joyinter IP: 125.24.74.220 วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:20:30:09 น.  

 
--- คุณ joyinter --

ฮะ ฮะ ซับซ้อนกว่าที่คิดเน๊อะคะวงการนี้ :)


โดย: ไร้นาม วันที่: 17 มกราคม 2552 เวลา:16:50:25 น.  

 
ยินดีด้วยครับ ขอให้ขายได้เยอะๆ จะได้ค่าคอมฯเยอะๆนะครับ ^^

ผมผ่านการอบรมแล้ว กำลังรอสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี่เองครับ


โดย: บอมบาเย่ IP: 124.121.64.138 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:1:28:25 น.  

 
--- คุณบอมบาเย่ ---

สู้ๆ นะคะ (ขณะที่เขียน คงสอบผ่านแล้วใช่ไหมคะ?)


โดย: ไร้นาม วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:1:03:49 น.  

 
ผมก็ชอบหลักการของการประกันนะครับ แต่ที่ทุกวันนี้ดูว่าประกันเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่ชอบ เหมือนต้องโดนบังคับทำกันบ้าง โดนโกงบ้าง ก็เพราะคนเรานี้ล่ะ ที่ทำให้หลักการมันคาดเคลื่อนจากสิ่งที่มันควรจะเป็น เพราะตัวเองได้ผ่านงานทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยมาแล้วด้วย ก็ยังคงอยากให้หลักประกันภัยเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับอย่างที่ควรได้รับครับ


โดย: Bumper IP: 124.121.178.116 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:12:44:40 น.  

 
ลังจะไปสมัครสอบตัวแทน คิดว่าเอาไว้ดูแลคนใครองครัว และตัวเอง เพราะคิดว่าตนเป็นที่พึ่งเป่งตน การที่จะให้คนอี่นมาดูแล ไหนเลย จะดีเท่าดูแลตัวเราเอง และบุคคลที่คุณรักโดย: rabbitno IP: 171.97.165.153 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:43:45 น.  

 
--- คุณ Bumper ---

หลังๆ ก็ไม่ได้ต่อเป็นตัวแทนประกันแล้วค่ะ
ระบบยุ่งยากเกินไปหน่อย สุดท้ายซื้อประกันกับตัวแทน
เวลาซื้อก็เลือกตัวแทนที่ดีมีจรรยาบรรณตามที่อบรมมาค่ะ ^^


--- คุณ rabbitno ---

คิดเหมือนกันตอนสอบเลยค่ะ :)


โดย: ไร้นาม วันที่: 17 พฤษภาคม 2562 เวลา:0:19:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ไร้นาม
Location :
ปทุมธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

"อ่านคนอ่านที่ความคิด
หาใช่ชื่อเสียงเรียงนาม"
Friends' blogs
[Add ไร้นาม's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.