จินตนาการจากความว่างเปล่า
Imagination from the emptiness
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2550
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
23 มีนาคม 2550
 
All Blogs
 
กฏหมายรัฐธรรมนูญ

จุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ: เพื่อต้องการรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน จากการใช้อำนาจปกครอง

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540: บัญญัติว่า (ในมาตรา 3) "อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นโดยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ ศาล" รัฐธรรมนูญฉบับปี 40 มีบัญญัติทั้งสิ้น 336 มาตรามีเจตนารมณ์คือการทำให้การเมืองเป็นของพลเมืองโดยเพิ่มสิทธิเสรีภาพ เพิ่มอำนาจพลเมืองให้ควบคุมการใช้อำนาจของระบบการเมืองและระบบราชการ และการทำให้รัฐบาล และ รัฐสภามีเสถียรภาพ

รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2549: คณะปฏิรูปการปกครองฯ ได้นำความกราบบังคมทูล ให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2549

แนวโน้มที่จะมาสู่รัฐธรรมนูญปี 50: ต้องได้รับเสียงข้างมากดังบัญญัติไว้ใน มาตรา 31 "ในการออกเสียงประชามติ ถ้าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบ ให้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับแล้วให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ได้ เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและสภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 30 แล้วเสร็จ หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 30 สุดแต่เวลาใดจะถึงก่อน ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันสิ้นสุดล" และ มาตรา 32 "ในกรณีที่สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 29 วรรค 1 ก็ดี สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 28 วรรค 2 ก็ดี หรือการออกเสียงประชามติตามมาตรา 31 ประชาชนโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบให้ใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็ดี ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงและให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้เคยประกาศใช้บังคับมาแล้วฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบ และนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไป ในการประชุมร่วมกันตามวรรค 1 ให้ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ทำหน้าที่"

ระบบรัฐสภาอังกฤษ: เกิดขึ้นเป็นที่แรกในช่วงศตวรรษที่ 18 เมื่ออำนาจของกษัตริย์เริ่มเสื่อมลงไปและต้องประนีประนอมกับอำนาจขององค์กรตัวแทนอื่นๆ เป็นตัวแทนของระบบเสรีนิยมที่เข้ามาแทนระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบบรัฐสภาของอังกฤษเป็นระบบแบบสองพรรค พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากจะได้ขึ้นสู่อำนาจและสามารถดำเนินการบริหารประเทศตามนโยบายที่ใช้หาเสียงไว้อย่างไม่ต้องกังวลกับเสถียรภาพของรัฐบาลเท่าไรนัก

ระบบรัฐสภาไทย: เป็นระบบรัฐสภาแบบหลายพรรคซึ่งจะมีความเป็นเอกภาพน้อยกว่าระบบรัฐสภาแบบสองพรรค ทำให้อาจเกิดปัญหาเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลได้คือพรรคการเมืองฝ่ายที่ไม่ได้เข้าบริหารมักจะพยายามลดอำนาจหรือทำลายฝ่ายข้างมากที่อยู่ในสภาเป็นประจำ

การเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ: ต้องเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งมี ส.ส. ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สภามากที่สุด แล้วก็ผ่านการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ (Queen ในยุคนี้) แม้ไม่มีกฏหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษบัญญัติไว้ แต่ก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

รัฐมนตรีอังกฤษ: มาจากการคัดเลือกของนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจมาจาก ส.ส. ส่วนหนึ่ง และ ส.ว. อีกส่วนหนึ่ง

ระบบประธานาธิบดีอเมริกา: เกิดขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 18 (ค.ศ. 1787) เป็นการเกิดขึ้นอย่างสมัครใจของประชาชน (มากกว่าเกิดขึ้นโดยสถานการณ์ทางการเมือง) เป็นระบบที่ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นผลมาจากความเป็นอิสระซึ่งกันและกัน และมีความแน่นอนว่าอำนาจทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติหน้าที่ของตนจนครบวาระ โดยอำนาจบริหารจะรวมศูนย์อยู่ที่ประธานาธิบดีผู้มีอำนาจเต็มที่ในการบริหารประเทศทั้งโดยตรงหรือโดยผ่านทางรัฐมนตรี ส่วนสภาจะมีอำนาจเต็มที่ในทางนิติบัญญัติโดยองค์กรแต่ละองค์กรจะไม่เข้าไปแทรกแซงกัน เช่นประธานาธิบดีจะไม่มีส่วนร่วมในการตรากฏหมาย สภาก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงในหน้าที่การบริหาร ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจยุบสภา และ สภาก็ไม่มีสิทธิ์ไม่ไว้วางใจประธานาธิบดี

รัฐมนตรีอเมริกา: ไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส. ขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ก็พอ

ระบบประธานาธิบดีฝรั่งเศส: เป็นระบบการเมืองแบบผสมระหว่างระบบรัฐสภา และ ระบบประธานาธิบดี (ในสมัยสาธารณรัฐที่ 5) ประธานาธิบดีใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่และบางครั้งก็เกินขอบเขต แต่ระบบการเมืองก็ดำเนินไปได้ตั้งแต่ ค.ศ 1958 จนถึงปี 1986

การแบ่งแยกอำนาจของมองเตรกิเออร์ (Montesquieu): ในหนังสือ "ว่าด้วยเจตนารมณ์ของกฏหมาย" ค.ศ. 1748 (ใช้เวลาเขียน 20 ปี) มุ่งวิเคราะห์ในทางทฤษฏีถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่เสรีภาพทางการเมืองของประชาชนจะได้รับการคุ้มครอง โดยพยายามหาคำตอบว่า รูปแบบของสถาบันทางการเมืองเช่นไรที่จะสามารถพิทักษ์เสรีภาพของประชาชนได้ดีกว่ากัน ดังนั้นอำนาจอธิปไตยต้องไม่ใช้โดยบุคคลหรือองค์กรแต่เพียงบุคคลหรือองค์กรเดียว และแต่ละองค์กรที่ใช้อำนาจต้องสามารถยับยั้งซึ่งกันและกันได้ โดยบทที่ 4 ของหมวด 11 ได้กล่าวไว้ว่า เสรีภาพจะมีอยู่ได้เมื่ออำนาจไม่ได้ถูกใช้ในทางที่ผิด แต่เป็นประสบการณ์ตลอดมาว่าทุกคนที่มีอำนาจอยู่ย่อมถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เขาจะใช้จนกระทั่งเขาพบขอบเขตของมัน ใครจะเป็นคนกำหนดขอบเขตนั้น แม้แต่คุณธรรม (la vertu) เองยังต้องการขอบเขต... ในแต่ละรัฐมีอำนาจอยู่ 3 ชนิด อำนาจนิติบัญญัติ, อำนาจปฏิบัติการที่ขึ้นอยู่กับกฏหมายมหาชน (อำนาจปฏิบัติการของรัฐ) และ อำนาจปฏิบัติการที่ขึ้นอยู่กับกฏหมายแพ่ง (อำนาจพิพากษา)


Create Date : 23 มีนาคม 2550
Last Update : 24 มีนาคม 2550 9:27:52 น. 23 comments
Counter : 901 Pageviews.

 
สวัสดีคะ คุณไร้นาม

อ่านแล้วไม่รู้ว่าจะแสดงความคิดเห็นอะไร???

แต่ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะ

ถือว่าแวะเข้ามาทักทายกันนะคะโดย: nuinuinaka (nuinuinaka ) วันที่: 23 มีนาคม 2550 เวลา:22:27:08 น.  

 
แวะมาอ่าน วิชากฎหมาย จ้า....
เป็นงาย คุณไร้นาม สบายดีมั๊ยเอ๋ยยย
อย่าหักโหมมากเด้อค่ะ....โดย: naragorn วันที่: 24 มีนาคม 2550 เวลา:0:33:39 น.  

 
--- คุณ nuinuinaka ---

อิอิ กำลังคร่ำเคร่งกับการเตรียมตัวสอบอยู่ค่ะ
อ่านหนังสือไป สลดใจกับประเทศเราไปที่มีคนเอา
กฏหมายมาเล่นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือและเลือกปฏิบัติ
อ่ะนะ บ่นเสร็จไปอานหนังสือต่อดีกว่า...


--- คุณ naragorn ---

เรื่อยๆ ค่ะ ขอบคุณที่ถามไถ่นะคะ
ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเอ็นข้อมือขวาอักเสบอยู่ขยับไม่ค่อยได้
เลยใช้คอมพ์ เยอะไม่ค่อยดี ทำให้ไม่ค่อยได้ไปโพสตอบ
อะไรใน pantip ซักเท่าไหร่ แต่นอกนั้นก็โอเคค่ะ

~^_^~


โดย: ไร้นาม วันที่: 24 มีนาคม 2550 เวลา:8:18:13 น.  

 
ผมได้ลง รัฐธรรมนูญ คู่กับ ปกครอง ไว้ Summer นี้
สอบวิชา202นี้เสร็จ ขอความกรุณา คุณไร้นาม เอาข้อสอบ
มา แบ่งกันบ้างนะครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ..
สู้ต่อไป คาเมนไรเดอร์


โดย: O-Hung วันที่: 24 มีนาคม 2550 เวลา:15:32:21 น.  

 
เอ่อ... ตอนนี้เบื่อรัฐธรรมนูญมั่กมาก เพราะดันได้งานจรเป็นงานสรุปประเด็นปัญหาของรัฐธรรมนูญปี 40 แถมอาจจะต้องไปร่วมสัมมนาที่ต่างจังหวัดกับสนช.ด้วย ...งานประจำตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วอะ T_T


โดย: ชาบุ วันที่: 24 มีนาคม 2550 เวลา:19:10:33 น.  

 
I'm proudly informing you that I've newly added a blog in the Family Life subgroup. The name of this new article is, "Two Kinds of Birds That I Would Like to Be ".

It might remind you that there is a good man out there for you. If you find one, don't hesitate to let him know your feelings.

Best wishes,
A.T.


โดย: A.T. (amatuer translator ) วันที่: 25 มีนาคม 2550 เวลา:3:49:20 น.  

 
แนวโน้ม จะโอละพ่อ ให้ คนนอกมาเป็นนายกได้ ...... แน่ ๆ เลย ผมเดาว่าอย่างนั้น


โดย: POL_US (POL_US ) วันที่: 25 มีนาคม 2550 เวลา:11:13:38 น.  

 

สวัสดีค่ะ...

แวะมาทักทายค่ะ


โดย: เพียงแค่เหงา วันที่: 25 มีนาคม 2550 เวลา:14:40:35 น.  

 
--- คุณ O-Hung ---

ลง summer หรือคะโชคดีนะคะ :)

แต่เรื่องข้อสอบคงเอามาลง blog ให้ไม่ได้ค่ะ เพราะข้อสอบ ม. รามเป็นเอกสารทางราชการ ลิขสิทธิ์ของมหาลัย ซึ่งห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต << เค้าเขียนไว้ที่ด้านท้ายของข้อสอบ ขออภัยจริงๆ นะคะ


--- ชาบุ ---

อ้าวแก้ ป.วิแพ่งฯ เสร็จแล้วเหรอจ๊ะ (หรือว่าต้องทำสรุปรัฐธรรมนูญควบไปด้วย?) งานเกี่ยวกับทำร่างกฏหมายนี่หนักจริงๆ ด้วยนะ แต่ก็น่าภูมิใจนะที่ผลงานที่ทำจะได้อยู่ในรูปกฏหมายให้คนอื่นได้ใช้ต่อๆ ไป

สู้ๆ นะจ๊ะ


--- K. A.T. ---

Thank you ka. I will go to visit your blog soon.


--- คุณ POL_US ---

เหมือนอ่างน้ำวนเลยค่ะ จำได้ตอนยุคเพิ่งผ่านพฤษภาทมิฬ ก็ออกมาเรียกร้องกันเคร่งครัดว่า นายกต้องอย่ามาจากคนนอก (กลัวพวกทหารสืบอำนาจ) พอถึงยุคนี้ก็มาเรียกร้องกันว่า นายกควรจะมาจากคนนอกได้ ยิ่งดูการเมืองไทยไปเรื่อยๆ ก็ยิ่งมึนๆ เหมือนทุกคนลืมไปว่าสมัยก่อนเคยเรียกร้องอะไรกันมา... เฮ้อ...


โดย: ไร้นาม วันที่: 25 มีนาคม 2550 เวลา:14:53:38 น.  

 
เหมือนอ่างน้ำวนเลยค่ะ จำได้ตอนยุคเพิ่งผ่านพฤษภาทมิฬ ก็ออกมาเรียกร้องกันเคร่งครัดว่า นายกต้องอย่ามาจากคนนอก (กลัวพวกทหารสืบอำนาจ) พอถึงยุคนี้ก็มาเรียกร้องกันว่า นายกควรจะมาจากคนนอกได้ ยิ่งดูการเมืองไทยไปเรื่อยๆ ก็ยิ่งมึนๆ เหมือนทุกคนลืมไปว่าสมัยก่อนเคยเรียกร้องอะไรกันมา... เฮ้อ..."นายกต้องมาจากการเลือกตั้ง" สมัย รสช นั้น สังคมระดับชาวบ้านได้รับแรงผลักดันจาก "แอ๊ด" คาราบาวด้วย

ทั้งเนื้อหาดนตรีที่เข้ากับกระแสสังคม

แถมยังลีลาการร้องที่เลียนแบบ พระสวดมนตร์ อีกต่างหาก ทำให้คนที่ไม่ใช่ชาวบ้าน ก็พากันฟังไปด้วย

เรื่องจบลงด้วยเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เกิดโน่นเกิดนี่มากมาย เช่น ITV ที่ต้องการให้เป็นสื่อเสรี

แต่ว่าอำนาจทุนก็คืบคลาน รุกทั่วปริมณฑล ITV ไม่ต้องพูดถึงอีกทีก็ได้ เราก็รู้ว่าถูกทุนแทรก ที่จริงถูกแทรกก่อนทักษิณเสียอีก แต่ที่เกรียวกราวกันมากก็คือตอนทักษิณ

ที่น่าสนใจก็คือ "แอ๊ด คาราบาว"

จากเดิมประกาศว่าจะไม่ทำเครื่องดื่มชูกำลัง แต่หลังจากได้คบหาฉันมิตรสหายกับกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่ง แอ๊ดเหมือนได้พบ แดนสนธยา ในอีกโลกหนึ่งซึ่งตัวเองเคยหันหลังให้ตลอดนั่นคือ "ทุนนิยม"

ก็เลยมาทำ "คาราบาวแดง" นักสู้เพื่อประชาธิปไตยในอดีต ที่มีส่วนให้ประชากรตั้งแต่รากหญ้าขึ้นมา ได้รู้ว่า

"นาย กอ นายต้องมาจากเลือกตั้ง ไม่ได้มาด้วยกำลัง และไม่ได้มาด้วยเงินทอง"

"นายกอ นายต้องมาตามขั้นตอน ให้ประชาชนทั้งผอง ได้เป็นคนเลือกนาย กอ"

ก็กลายเป้น นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ สัญลักษณ์คาราบาวแดงขวด จนบรรดากลุ่มคนที่เคยชื่นชอบคาราบาวพากันห่างหายจากงานเพลงใหม่ ๆ ของ "แอ๊ด" เพราะไม่เชื่อจุดยืนอีกต่อไปแล้ว

แอ๊ด เปลี่ยนได้
คนอื่นก็ เปลี่ยนไปได้เหมือนกัน

ดร ชัยอนันต์ ก็เปลี่ยนไป เดิมต่อต้านนายกที่มาจาการแต่งตั้งเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ก็กลายเป็นคนแรก ๆที่เรียกร้องนายกพระราชทาน แถม เรียกร้องให้ยกเลิกรัฐธรรมนุญปี 40 บางมาตรา เมื่อปีที่แล้ว

ใคร ๆ ก็เปลี่ยนไป ...

นอกจากจะลืมว่าเคยเรียกร้องอะไรกันแล้ว ก็ลืมด้วยว่า ตัวเองเคยพูดว่าอะไรไว้...


โดย: Plin, :-p ตัวจริง (Plin, :-p ) วันที่: 25 มีนาคม 2550 เวลา:15:46:54 น.  

 
--- คุณเพียงแค่เหงา ---

ขอโทษนะคะ เพิ่งเห็นจริงๆ (คราวก่อนลืม refresh ก่อนตอบ พอตอบเสร็จก็รีบไปทำธุระเลยลืมอ่านทวน) ดีใจที่แวะมาเยี่ยมค่ะ


--- คุณ Plin, :-p ---

ดีใจจังค่ะ มีคนรู้สึกเหมือนกัน (เช่นเรื่องคุณ แอ๊ด นี่ ตอนเห็นคาราบาวแดงออกมานี่อย่างฮาเลย) ไม่น่าเชื่อที่ได้เห็นผู้คนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เสียดาย เสียดาย...


โดย: ไร้นาม วันที่: 25 มีนาคม 2550 เวลา:20:55:35 น.  

 
ขออนุญาต ออกความเห็น
หน้าตา ประชาธิปไตย มันเป็นไง
พวกเรา หรือ พวกคูณ บูชากันนัก บูชากันหนา
กดขี่ รังแก หรือ จำกัด สิทธิ พวกคุณโดน?
ต่อให้ กี่รัฐธรรมนูญ ถ้าหาก คนส่วนใหญ่ของประเทศยังโง่..
ไม่มีประโยชน์...
คุณนั่งท่อง นั่งเรียน ที่มาที่ไป รัฐธรรมนูญ..เพื่อ? ปริญญาอีกใบ ติด ข้างฝา?
รัฐธรรมนูญ ปีไหน สิบเจ็ด สิบแปดฉบับ..
ถามว่า ใคร เรียกร้อง ให้เปลี่ยนการปกครอง
ประชาชน? ก็แค่ กลุ่มคน ไปเรียนต่างแดน อยากได้อำนาจ โดยใช้ข้ออ้างอารยะ..
จากคณะราษฎร์ จนถึงวันนี้ ใคร ได้อะไร..
ประชาธิปไตย ที่ พวกคุณ และ ผมเทิดทูน


หาก พรุ่งนี้ เราตื่นมา วงเวียน แถว โรงเรียนสตรีวิทยา
จะไม่มีพาน.....ทอง.อันใหญ่
ก็ไม่ใช่ว่า สิทธิความเป็นมนุษย์ ที่เรามีจะหายไป

สิทธิที่ชาวนา ชาวบ้าน จะโง่และอยากจน ก็คงมีอยู่ต่อไป
สิทธิที่ คนมีโอกาส จะได้ร่ำเรียน มากมายทั้งๆ ที่รู้ว่าจะไม่ได้ใช้..หรือ เพียงใช้ เพื่อให้ตนลอยเหนือ พื้น ด้วย
พี เอช และ ดี..

หายใจกันเถอะ หายใจ...
ประชาธิปไตย จงเจริญ..โดย: คิดด้านเดียว IP: 124.121.60.214 วันที่: 26 มีนาคม 2550 เวลา:8:36:16 น.  

 
หนูเพ็ญรักและคิดถึงคุณไร้นามเสมอ...
และจะยังคงความรู้สึกเช่นนี้ตลอดไปค่ะ


โดย: หนูเพ็ญ วันที่: 26 มีนาคม 2550 เวลา:13:23:57 น.  

 
ลงซัมเมอร์ 49
สอบปลาย พค . 50 นี้

ได้เป็นบัณฑิตแล้วจะ.......

....หวังชุบชีวิตให้มีราคา
สุดท้ายคุณค่าจะฆ่าคน....

เวลาเปลี่ยน....
จิตใจก็คงเปลี่ยนตามกาลเวลา...

อย่าปล่อยกาลเวลา
คล้อยเคลื่อนไป
วันที่แจ่มใส
ไม่หวนคืนมา
จากไปอีกครั้ง
ความหวังเลื่อนลอย
ยากนักจักถอย
เอาหวังคืนมา.....

เพียงหวังจะเฟื่องฟุ้ง ฤาจึงมุ่งมาศึกษา
เพียงเพื่อปริญญา เอาตัวรอดเท่านั้นฤา
แท้ควรสหายคิดและตั้งจิตร่วมยึดถือ
รับใช้บ้านเมืองคือ ปลายทางเราที่เล่าเรียน

(ดัดแปลงมาจากของเก่า)โดย: คนหน้าเดิม IP: 203.185.68.99 วันที่: 26 มีนาคม 2550 เวลา:13:34:00 น.  

 
--- คุณคิดด้านเดียว ---

เหมือนแต่งเพลงเพื่อชีวิตเลยนะคะ


--- คุณหนูเพ็ญ ---

คิดถึงวันคืนดีๆ ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน
ที่ราชดำเนินเหมือนกันค่ะ :)


--- คุณคนหน้าเดิม ---

ว้าว... ต้องยินดีกับว่าที่บัณฑิตแล้วสิคะโดย: ไร้นาม วันที่: 26 มีนาคม 2550 เวลา:23:15:14 น.  

 
คาราวะใต้ท้าว โจโฉข้าน้อยมีนามว่า เสี้ยวลี่ยี้
วันนี้ขอมาทักทายก่อนขอรับ


ข้าน้อยสมควรตาย


โดย: ผู้ร่วมเดินทางลำดับที่ 16 IP: 124.157.236.9 วันที่: 6 สิงหาคม 2550 เวลา:16:17:54 น.  

 
+++ คุณ ผู้ร่วมเดินทางลำดับที่ 16 +++

ไม่ชอบเป็นโจโฉค่ะ อิอิ
อยากเป็นหนึ่งในแปดพิสดาร
(เอาฉบับหงสาฯ นะคะ)


โดย: ไร้นาม วันที่: 26 สิงหาคม 2550 เวลา:11:21:41 น.  

 
เอามาเยอะๆๆนะคะเข้ามาเอาฟามรู้


โดย: เด IP: 202.28.47.11 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:51:10 น.  

 
สวัสดีสาวน้อย
ผมเรียนวิศวะแต่ผมต้องมาทำข้อสอบกฏหมาย คุณว่ามันแปลกไหหม ดีนะเนื้อหาตรงนี้ดีมากเลยผมชอบ แต่อยากทราบว่าก่อนจะเป็นกฏหมายนั้นต้องผ่านขั้นตอนอะไรมามังใครรู้ช่วยบอกที ขอแบบระเอียดๆๆนะครับ


โดย: เก่ง IP: 202.28.82.207 วันที่: 9 มกราคม 2551 เวลา:12:38:05 น.  

 
ขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนนะคะ

ไร้นามก็จบวิศวะมาก่อนเหมือนกันค่ะ ไม่แปลก ;)


โดย: ไร้นาม วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:1:45:45 น.  

 
่ผ่านมาหาความรู้ มึคุณครูอยู่ทุกหน
แลกเปลี่ยนเพิ่มพูนมนต์ หมั่นฝึกฝนสั่งสมศาสตร์
ศาสน์สารเพิ่มสาระ คารวะผู้ฝึกตน


ด้วยจิตคารวะ


โดย: ven.somnuk IP: 58.9.188.127 วันที่: 21 ตุลาคม 2551 เวลา:23:13:48 น.  

 
ขอบคุนนะคะ

เอาไปสอบ

ช่วยได้เยอะเลย


โดย: เด็กนิติฯ IP: 127.0.0.1, 203.170.235.4 วันที่: 18 ธันวาคม 2552 เวลา:13:26:54 น.  

 
ขอบคุณนะคับ


ใช้สอบกลางภาดได้เลย


*-*


*-*


โดย: นิติ ม เจ้าพระยา IP: 113.53.114.200 วันที่: 23 ธันวาคม 2552 เวลา:14:39:54 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ไร้นาม
Location :
ปทุมธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

"อ่านคนอ่านที่ความคิด
หาใช่ชื่อเสียงเรียงนาม"
Friends' blogs
[Add ไร้นาม's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.