จินตนาการจากความว่างเปล่า
Imagination from the emptiness
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2548
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
2 ตุลาคม 2548
 
All Blogs
 
กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกฏหมายระหว่างประเทศ

ระยะแรก: กฏหมายกรีกควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างนครรัฐ และ กฏหมายโรมันใช้บังคับระหว่างคนต่างด้าวกับคนโรมัน

ระยะสอง: หลังสงคราม 30 ปีระหว่างคาทอลิคและโปรเตสแต้น มีการลงสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียโดยมีหลักการว่าภาคีในยุโรปเว้นอังกฤษและโปแลนด์จะช่วยเหลือป้องกันเอกราชซึ่งกันและกัน (ทำให้สงบสุขถึง 25 ปี)

ระยะสาม: กฏหมายระหว่างประเทศขยายไปทั่วโลก โดยเฉพาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1/2

ความหมายของกฏหมายระหว่างประเทศ

ทฤษฏีทวินิยม (Dualism): กฏหมายภายในประเทศและกฏหมายระหว่างประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันและเป็นอิสระจากกัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกกฏหมายนึงได้

ทฤษฏีเอกนิยม (Monism): กฏหมายภายในและกฏหมายระหว่างประเทศนั้นมีความสัมพันธ์กัน แต่มีความสูงต่ำต่างกัน

ประเทศที่ใช้ common law - กฏหมายภายในสำคัญกว่ากฏหมายระหว่างประเทศ

ประเทศที่ใช้ code law - ถือว่ากฏหมายระหว่างประเทศสำคัญกว่ากฏหมายภายใน

ศาลระหว่างประเทศ - ถือว่ากฏหมายระหว่างประเทศเหนือกว่ากฏหมายภายในประเทศ เช่นในคดี Alabama ระหว่างอเมริกากับอังกฤษ และ คดี AroaMines; และยังเหนือกว่ารัฐธรรมนูญ เช่นในคดี Montijo ระหว่างอเมริกากับโคลัมเบีย

ที่มาของกฏหมายระหว่างประเทศ (มาตรา 38, ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ)

[1*] สนธิสัญญา (Treaties) อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
[2*] จารีตประเพณีระหว่างประเทศ
[3*] หลักกฏหมายทั่วไป
[4] คำพิพากษาของศาล
[5] ความเห็นของนักนิติศาสตร์
[6] ความยุติธรรม

สนธิสัญญา (มาตรา 2 ข้อ 1.ก กฏหมายสนธิสัญญากรุงเวียนนา) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศทำเป็นลายลักษณ์อักษร*ระหว่างรัฐและอยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายระหว่างประเทศทั้งนี้ไม่ว่าสนธิสัญญานั้นจะกระทำในรูปเอกสารฉบับเดียว สองฉบับ หรือหลายฉบับ และไม่ว่าจะมีชื่อเรียกเฉพาะเป็นอย่างใดก็ตาม

*Note: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกระทำด้วยวาจาไม่ได้ เช่นในคดีกรีนแลนด์ตะวันออก ที่คำประกาศของรัฐมนตรีนอร์เวย์กับเอกอัครราชตทูตเดนมาร์กมีผลผูกพันธ์

ประเภทของสนธิสัญญา

1) สนธิสัญญาประเภทสัญญา (มีผลเฉพาะคู่สัญญา) กับสนธิสัญญาประเภทกฏหมาย (มีผลต่อประเทศทั้งหมด)
2) สนธิสัญญาสองฝ่ายและสนธิสัญญาหลายฝ่าย
3) สนธิสัญญาแบบย่อ (ไม่ต้องทำสัตยาบัน) และ สนธิสัญญาที่ทำเต็มรูปแบบ (เจรจา โดยผู้มี full power; ลงนามในภาษาสากลหนึ่งในห้าภาษา - อังกฤษ จีน ฝรั่งเศษ รัสเซีย และ สเปน โดยต้องมีอารัมภบท ระบุนามฐานะของคู่สัญญา แสดงเหตุผลปรัชญาทางการเมืองหรือรากฐานในการทำสัญญา มีเป้าหมาย มีกำหนดวันเวลาบังคับใช้ ระยะเวลาที่มีผลบังคับ สถานที่ๆ วางสัตยาบันสาร Instrument of Retification -- ถ้าตัวแทนมีอำนาจก็ลงนามแบบเต็ม ถ้าไม่มีก็ลงนามแบบย่อแล้วก็ค่อยให้ลงนามจริงอีกครั้ง; ให้สัตยาบัน Retification/ให้รัฐสภารับรอง ซึ่งมีความสำคัญคือเป็นการแสดงอำนาจอธิปไตยของรัฐเปิดโอกาสให้ผู้มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนเช่นฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือแบบผสม และ จดทะเบียนการให้สัตยาบัน) << ยกเว้นสนธิสัญญาที่ทำโดยองค์การสหประชาชาติที่ใช้เสียงข้างมากบังคับสมาชิคทั้งหมด

การเข้าร่วมสนธิสัญญา หรือการภาคยานุวัติ

การที่รัฐหนึ่งไม่ได้เป็นสมาชิคแต่แรก แต่ขอเข้าร่วมเป็นภาคีในภายหลัง มีสามรูปแบบดังนี้
+1+ ทำสนธิสัญญาพิเศษระหว่างรัฐที่เข้าร่วมกับภาคีเดิม (ต้องมีการให้สัตยาบันตามปกติ)
+2+ ไม่ต้องทำสนธิสัญญาพิเศษ แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนปฏิญญา (declaration) แจ้งความจำนงเข้าไป
+3+ (ใช้กันในปัจจุบัน) รัฐขอเข้าร่วมส่งปฏิญญาฝ่ายเดียวไปให้รัฐที่สนธิสัญญากำหนดให้เป็นนายทะเบียนทำหน้าที่คอยรับเรื่องการขอเข้าเป็นภาคี พอรับเรื่องแล้วรัฐนั้นจะแจ้งให้ประเทศภาคีทราบ

ข้อสงวน (Reservation)

คือข้อความซึ่งรัฐคู่สัญญาได้ประกาศออกมาว่าตนไม่ผูกพันในข้อความหนึ่งข้อความใดในสัญญา หรือจะรับปฏิบัติแต่เพียงความส่วน (แต่ห้ามขัดกันสนธิสัญญา)

ผลบังคับใช้

Momism - เห็นว่าบังคับใช้กับประชาชนโดยตรง
Dualism - มีผลต่อรัฐเท่านั้น

การตีความสนธิสัญญา

1. ตีความโดยองค์การระหว่างประเทศ
2. ตีความโดยศาลภายในรัฐ

การสิ้นสุดของสนธิสัญญา

-1- สนธิสัญญากำหนดวาระสิ้นสุดไว้
-2- มีการทำสนธิสัญญาขึ้นใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามุ่งจะยกเลิกความตกลงฉบับก่อน
-3- ภาคีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา
-4- มีการกระทำละเมิดต่อข้อสัญญา (รัฐอื่นมีสิทธิบอกเลิกได้)
-5- มีเหตุการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป (มีสงคราม)
-6- มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจอธิปไตยของประเทศคู่สัญญา
-7- สนธิสัญญาขัดต่อหลักกฏหมายของประเทศที่เกิดใหม่

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญา
- โดยมติเอกฉันท์
- โดยเสียงข้างมาก

องค์ประกอบของรัฐ (State) อนุสัญญามอนเตริเอโร มาตรา 1

1. พลเมือง/ประชากร
2. ดินแดน หรืออาณาเขต
3. รัฐบาล
4. อำนาจอธิปไตย

รูปแบบของรัฐ
1: รัฐเดี่ยว
2: รัฐรวม (สมาพันธรัฐ/สหรัฐ Federal of State และ สหพันธรัฐ)

การสิ้นสภาพความเป็นรัฐ
1] รวมเข้ากับรัฐอื่น
2] สูญเสียสภายรัฐ
3] รัฐเดี่ยวแยกเป็นหลายรัฐ

การได้ดินแดนของรัฐ
{1} โดยกำลัง
{2} ยกให้
{3} ครอบครองดินแดนไม่มีเจ้าของ
{4} โดยธรรมชาติ
{5} ครอบครองปรปักษ์
{6} โดยคำพิพากษาององค์การระหว่างประเทศ

ดินแดนของรัฐ
+ พื้นดิน
+ พื้นน้ำ
+ ทะเลอาณาเขต
+ อวกาศ (ยังตกลงกันเรื่องความสูงไม่ได้)

องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

[องค์กรภายใน]
1. ประมุขของรัฐ
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

[องค์กรภายนอก] ผู้แทนทางกงสุล/การทูต
1. เอกอัครราชทูต (ambassadors) หรือเอกอัครสมณทูต (nuncios)
2. รัฐทูต (envoys) อัครราชทูต (ministers) และ อัครสมณทูต (internucios)
3. อุปทูต (charges affaires)

การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธิ

[1] ข้อพิพาททางกฏหมาย ให้อนุญาโตตุลาการหรือศาลระหว่างประเทศพิจารณา
[2] ข้อพิพาททางการเมือง ใช้วิธีการทูตหรือทางการเมือง - เจรจา Negotiation, ไกล่เกลี่ย, ไต่สวน, ประนีประนอม Conciliation, อนุญาโตตุลาการ, ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก

การระงับกรณีพิพาทโดยวิธีที่ไม่ถึงกับการทำสงคราม

1. การตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
2. Retorsion (เช่นด้านการค้า เศรษฐกิจการคลัง แรงงาน)
3. Reprisals (เช่นกักเรือ Embargo, ปิดอ่าว Pacfic Blockade)
4. แทรงแซง (Intervention)

กฏหมายสงคราม (ระหว่างประเทศ)

- สงครามเป็นการต่อสู้
- การต่อสู้นั้น ต่อสู้โดยกองทัพ
- การต่อสู้ต้องเป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐ
- สงครามเกิดจากเจตนาที่จะทำสงครามของทั้งสองฝ่าย
- จุดมุ่งหมายของรัฐที่กระทำสงครามคือผลประโยชน์ของชาติ


Create Date : 02 ตุลาคม 2548
Last Update : 2 ตุลาคม 2548 19:01:50 น. 21 comments
Counter : 4105 Pageviews.

 
^ข้างบนจะเขียนเพิ่มเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้ามาแล้วเห็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะ


โดย: ไร้นาม วันที่: 2 ตุลาคม 2548 เวลา:17:00:24 น.  

 
สงสัยต้องไปสมัครเรียนมั่งแล้ว รู้สึกฟิตขึ้นมามั่งล่ะครับ


โดย: noom_no1 IP: 61.90.18.242 วันที่: 2 ตุลาคม 2548 เวลา:18:49:16 น.  

 
--- คุณ noom_no1 ---

จะมาเรียนด้วยกันเหรอคะ ดีค่ะๆ จะได้ช่วยกันอ่านหนังสือโดย: ไร้นาม วันที่: 2 ตุลาคม 2548 เวลา:19:02:56 น.  

 
เล่นบล็อกไป ได้เงินไป //www.nisblog.com


โดย: ริวคุง IP: 58.10.175.106 วันที่: 2 ตุลาคม 2548 เวลา:19:09:21 น.  

 
--- คุณ ริวคุง ---

มีแวะมาโฆษณาด้วย ไม่ลบละกันเผื่อเพื่อนๆ บางคนจะสนใจ (วันนี้ใจดี)


โดย: ไร้นาม วันที่: 2 ตุลาคม 2548 เวลา:19:17:39 น.  

 
มาแอบเรียนแบบไม่เสียค่าหน่วยกิต


โดย: ขอบคุณครับ (noom_no1) IP: 61.90.18.242 วันที่: 2 ตุลาคม 2548 เวลา:19:29:02 น.  

 
--- คุณ noom_no1 ---

อ้าว ว้า... นึกว่าจะได้เพื่อนเรียนละ


โดย: ไร้นาม วันที่: 2 ตุลาคม 2548 เวลา:19:54:38 น.  

 
ง่ะ กฎหมายระหว่างประเทศยังไม่ได้ลงเลยค่ะ

กะไว้ว่าปีหน้า อิอิ ให้คุณอุ๊ อ่านล่วงหน้าก่อนเน้อ เหอๆ

ปล. ป.แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1,2 ยังไม่ทบทวนหรือค่ะ
เห็นดูจะเน้นบรรพ 4 อ่ะ
ป.อาญา ก็เป็นหลักที่เรียน อ่าน ทำความเข้าใจแล้วสนุก นะค่ะ

ปลล.ชอบอาญามากกว่าคะ เพราะ แพ่งมันเยอะเหลือเกิน
ดูอุทาหรณ์ กรณีศึกษาเยอะๆนะค่ะ สู้ๆ


โดย: วรานนท์ วันที่: 3 ตุลาคม 2548 เวลา:8:57:29 น.  

 
กลับมาแล้วจ้าอุ๊ ใกล้สอบแล้วสินะ สู้สู้่จ๊ะ

อุ๊จะไปงานเลี้ยงไม๊จ๊ะ ถ้าอุ๊ไปเราก็ว่าจะไปนะ ตอนแรกยังลังเลน่ะ


โดย: เป่าจิน วันที่: 3 ตุลาคม 2548 เวลา:13:56:13 น.  

 
--- คุณวรานนท์ ---

ไร้นามลงมั่วมากเลยค่ะ ลงตามวันสอบให้ลงตัวมั่ง ลงเพราะจะอ่านกะน้องชายมั่ง แหะ แหะ

สรุปคือพื้นไม่แน่นแล้วก็เลยมึนๆ แต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆ สำหรับคำแนะนำนะคะ ^_^

--- เป่าจิน ---

ไปๆ งานใหญ่แบบนี้ไม่มีพลาด มีไปกันหลายคนนะ พวกน้องเปา พวกปี 2000 พวกปี 2001... พี่อ้อยก็ไป อืมๆ

แต่ยังไม่มีชุดราตรียาวสวยๆ ใส่เลย แต่งไงดีล่ะ?


โดย: ไร้นาม วันที่: 3 ตุลาคม 2548 เวลา:21:46:04 น.  

 
แฮ่ๆเรียน นิติฯอยู่ครับกะลังหาบทความกฎหมายอยู่เลย ขอบพระคุณมากๆครับ


โดย: onikyo IP: 202.5.89.166 วันที่: 25 มิถุนายน 2549 เวลา:16:16:38 น.  

 
อยากทราบความหมายของคำว่าดินแดนของรัฐน่านฟ้าและน่านนำ


โดย: ploya IP: 203.144.211.132 วันที่: 30 ตุลาคม 2549 เวลา:16:25:07 น.  

 
พ่งนี้สอบยังมิรุ้เรื่องเรยค่า


โดย: ญา นิติปี4 IP: 58.10.155.131 วันที่: 29 มกราคม 2550 เวลา:21:15:07 น.  

 
กฏหมาย


โดย: สสสส IP: 203.150.112.102 วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:12:06:01 น.  

 
+++ คุณ onikyo +++

ด้วยความยินดีค่ะ


+++ คุณ ploya +++

ดินแดนของรัฐ
+ พื้นดิน
+ พื้นน้ำ
+ ทะเลอาณาเขต
+ อวกาศ (ยังตกลงกันเรื่องความสูงไม่ได้)


+++ คุณญา นิติปี 4 +++

หาข้อสอบเก่ามาลองทำค่ะ!


+++ คุณสสสส +++

;)


โดย: ไร้นาม วันที่: 26 สิงหาคม 2550 เวลา:12:01:43 น.  

 
อยากทราบว่าประเทศฮ่องกงตามกฏหมายระหว่างประเทศมีสภาพความเป็นรัฐาหรือไม่ค่ะช่วยอธิบายให้อย่างละเอืยดหน่อยนะค่ะอีกข้อนะค่ะเมื่อมีข้อพิพาทสู่ศาลยุติธรรมกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีศาลใช้หลักอะไรวินิจฉัยของแบบละเอียดนะค่ะเพราะจะได้อ่านแล้วหาไม่เจอจะสอบวันเสาร์นี้แล้วนะค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
หรือไม่ก็ส่งมาทางเมลล์ก็ได้ค่ะcinderella.112@hotmail.com


โดย: เด็กนิติ IP: 203.113.50.15 วันที่: 4 ตุลาคม 2550 เวลา:10:13:12 น.  

 
คุณไร้นามค่ะ ขอข้อมูลเกี่ยวกับการทำภาคยานุวัติ กับลงนามภายหลังเพิ่มได้ไหมค่ะ และก็เรื่องกฎการตั้งข้อสงวนด้วยคะ รบกวนส่งมาทางอีเมลล์ได้ไหมค่ะ a789456_2001@hotmail.com ตอนนี้ใกล้อสอบแล้วอะค่ะ ขอบพระคุณมากๆๆเลยค่ะ


โดย: PingPong IP: 124.121.34.188 วันที่: 6 ตุลาคม 2550 เวลา:12:00:06 น.  

 
ต้องการรู้เรื่องสนธิสัญญาว่ามีเรื่องอะไรบ้างต้องการคำตอบด่วน ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: นู๋ฝ้ายนิติ IP: 61.7.190.226 วันที่: 1 กันยายน 2551 เวลา:12:36:51 น.  

 
ขอแอบศึกษาเล่าเรียนด้วยคนนะครับ


โดย: โย IP: 113.53.21.13 วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:20:04:33 น.  

 
เก่งเนอะ


โดย: อายส์ซัง IP: 125.27.131.126 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:24:14 น.  

 
ดีจ่ะ


โดย: พัด IP: 110.77.160.224 วันที่: 26 กันยายน 2554 เวลา:22:34:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ไร้นาม
Location :
ปทุมธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

"อ่านคนอ่านที่ความคิด
หาใช่ชื่อเสียงเรียงนาม"
Friends' blogs
[Add ไร้นาม's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.