จินตนาการจากความว่างเปล่า
Imagination from the emptiness
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2549
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
8 ตุลาคม 2549
 
All Blogs
 
กฏหมายที่ดิน

ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้
"ที่ดิน" หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ ชายทะเลด้วย
"สิทธิในที่ดิน" หมายความว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึง สิทธิครอบครองด้วย
"ใบจอง" หมายความว่า หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครอง ที่ดินชั่วคราว
"หนังสือรับรองการทำประโยชน์" หมายความว่า หนังสือคำรับรอง จากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว"ใบไต่สวน" หมายความว่า หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อการ ออกโฉนดที่ดิน และให้หมายความรวมถึงใบนำด้วย
"โฉนดที่ดิน" หมายความว่า หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจอง ที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว"
"การรังวัด" หมายความว่า การรังวัดปักเขต และทำเขต จด หรือคำนวณการรังวัดเพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้ง และเนื้อที่ของที่ดิน
"การค้าที่ดิน" หมายความว่า การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งที่ดิน เพื่อประโยชน์ในกิจการค้าหากำไรโดยวิธีขาย แลกเปลี่ยน หรือให้ เช่าซื้อที่ดิน
"ทบวงการเมือง" หมายความว่า หน่วยราชการที่มีฐานะเป็น นิติบุคคลของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการ ส่วนท้องถิ่น
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ และพนักงานอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมที่ดิน
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน และตามประมวลกฎหมายนี้

มาตรา 3 บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมาย ก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย นี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้
(2) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพหรือกฎหมายอื่น

มาตรา 4 ภายใต้บังคับ มาตรา 6 บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไป และให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย
มาตรา 4ทวิ* นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฎิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรานี้ ได้มีการแก้ไขใหม่โดย มาตรา เดิมถูกยกเลิกไปแล้วโดย ข้อ 4 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 พ.ศ. 2515

มาตรา 27 นอกจากที่ดินที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐนำไป จัดตามกฎหมายอื่นแล้ว อธิบดีมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใด มีสิทธิครอบครองให้ราษฎรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหาเลี้ยงชีพได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการกำหนดซึ่งให้รวมถึงรายการดั่งต่อไปนี้ คือ
(1) จำนวนที่ดินที่จะแบ่งให้ครอบครอง
(2) หลักเกณฑ์สอบสวนคัดเลือกผู้เข้าครอบครอง
(3) วิธีที่ผู้เข้าครอบครองพึงปฏิบัติ
(4) หลักเกณฑ์การชดใช้ทุนที่ได้ลงไปในที่ดินนั้น และการเรียก ค่าธรรมเนียมบางอย่าง
(5) กิจการที่จำเป็นสำหรับการจัดแบ่งที่ดิน
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 27ทวิ ในกรณีที่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน หรือผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากบุคคล ดังกล่าว ได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการแจ้งการครอบครอง ตามพระราช บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ก่อนวันที่ประกาศ ของคณะปฎิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ และผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้มีคำสั่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ที่จะใช้สิทธิตาม มาตรา 27ตรี แห่งประมวลกฎหมายนี้
มาตรานี้ ได้มีการเพิ่มเติมใหม่โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 (พ.ศ. 2515) กำหนดไว้ใน ข้อ 5
มาตรา 27ตรี เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกำหนดท้องที่ และวันเริ่มต้นของการสำรวจตาม มาตรา 58 วรรคสอง ผู้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการครอบครอง ตาม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 หรือผู้ซึ่งรอคำสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาม มาตรา 27ทวิ แต่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อมาจนถึง วันทำการสำรวจรังวัดหรือพิสูจน์สอบสวน ถ้าประสงค์จะได้สิทธิใน ที่ดินนั้นให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้น ตั้งอยู่ ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้ามิได้ แจ้งการครอบครองภายในกำหนดเวลาดังกล่าว แต่ได้มานำ หรือส่ง ตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัด และเวลาที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิใน ที่ดินนั้น
เพื่อประโยชน์แห่ง มาตรานี้ ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ใน ที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำ ประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย

มาตรา 30 เมื่อได้จัดให้บุคคลเข้าครอบครองในที่ดินรายใดแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบจองให้ไว้เป็นหลักฐานก่อน และเมื่อ ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า บุคคลที่ได้จัดให้เข้าครอบครองที่ดิน ได้ทำประโยชน์ในที่ดิน และทั้งได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อ กำหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดโดยครบถ้วนแล้วก็ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้โดยเร็ว

มาตรา 33 ในเขตท้องที่ใดที่คณะกรรมการยังมิได้ประกาศเขต สำรวจที่ดินตามความในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีที่สภาพของที่ดิน เป็นแปลงเล็กแปลงน้อยก็ดี ราษฎรจะขออนุญาตจับจองที่ดินได้โดย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ กำหนด และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้วก็ให้ออกใบจองให้ต่อไป

มาตรา 58
เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในจังหวัดใดในปีใด ให้รัฐมนตรีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัด ทำแผน ที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์สำหรับปีนั้นเขตจังหวัดที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ ถาวร
เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจรังวัดในท้องที่นั้นโดย ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ก่อนวันเริ่มต้น
สำรวจไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เมื่อได้มีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ให้บุคคลตาม มาตรา 58ทวิ วรรคสอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวนำ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย เพื่อ ทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ใน ที่ดินของตนตามวันและเวลา ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย ในการเดินสำรวจพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์เพื่อออกหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับ
การอบรมในการพิสูจน์สอบสวนทำประโยชน์ เป็นเจ้าหน้าที่ออกไป พิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์แทนตนได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ให้เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 58ทวิ เมื่อได้สำรวจรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวน การทำประโยชน์ในที่ดินตาม มาตรา 58 แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณีให้ แก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในวรรคสอง เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่บุคคลนั้น ครอบครองเป็นที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ได้ตามประมวลกฎหมายนี้
บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ได้ คือ
(1) ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบ เหยียบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจอง ที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
(2) ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตาม มาตรา 27ตรี
(3) ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทำประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่ำ หรือไม่มี หลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพ
เพื่อประโยชน์แห่ง มาตรานี้ ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ที่ดินตามวรรคสอง (1) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและ ทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย
สำหรับบุคคลตามวรรคสอง (2) และ (3) ให้ออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้วแต่กรณีได้ไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการ เฉพาะราย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
ภายในสิบปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลตามวรรคสอง (3) ผู้ได้มา ซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นการตกทอด ทางมรดก หรือโอนให้แก่ทบวงการเมือง องค์การของรัฐบาลตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติ หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อชำระหนี้โดยได้รับ อนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในกำหนดระยะเวลาห้ามโอนตามวรรคห้า ที่ดินนั้นไม่อยู่ใน ข่ายแห่งการบังคับคดี
มาตรา 59 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะราย ไม่ว่าจะได้มี ประกาศของรัฐมนตรีตาม มาตรา 58 แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณีได้ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด
เพื่อประโยชน์แห่ง มาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อ เนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย
มาตรา 59ทวิ ผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน อยู่ก่อน วันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรม สิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการครอบครองตาม มาตรา 5 แห่งพระราช บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่ง มิได้ปฏิบัติตาม มาตรา 27ตรี ถ้ามีความจำเป็นจะขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณีได้ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนดแต่ต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกิน ห้าสิบไร่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ตามระเบียบ ที่คณะกรรมการกำหนด
เพื่อประโยชน์แห่ง มาตรานี้ ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประ โยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย

มาตรา 71 ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดิน จังหวัด หรือสำนักงานที่ดินสาขานั้น

มาตรา 72 ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้คู่กรณีนำ หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 71
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง สำหรับที่ดิน ที่มีโฉนดที่ดินใบไต่สวนหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ คู่กรณี อาจยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดิน แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 71 ดำเนินการ จดทะเบียนให้ เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้อง มีการรังวัด

มาตรา 78 การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ซึ่งได้ มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หรือโดย ประการอื่นนอกจากนิติกรรมสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแล้ว ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 79 ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลาย แปลงหรือรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน ให้ยื่นคำขอ พร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 71
เพื่อประโยชน์แห่ง มาตรานี้ ให้นำ มาตรา 69ทวิ มาใช้บังคับ โดยอนุโลมด้วย และถ้าจะต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ให้ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียก่อน แล้วจึงออกหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินฉบับใหม่ให้

มาตรา 81 การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้ มาโดยทางมรดกให้ผู้ได้รับมรดกนำหลักฐานสำหรับที่ดิน หรือหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินพร้อมด้วยหลักฐานในการได้รับมรดก มายื่นคำขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 71 ถ้าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยู่ กับบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิใน ที่ดินดังกล่าวนั้นได้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐาน และเชื่อได้ว่าผู้ขอ เป็นทายาทแล้ว ให้ประกาศโดยทำเป็นหนังสือปิดไว้ในที่เปิดเผยมี กำหนดสามสิบวัน ณ สำนักงานที่ดิน เขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือ กิ่งอำเภอท้องที่ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่และบริเวณที่ดิน นั้นแห่งละหนึ่งฉบับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศ ดังกล่าว ให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาททุกคนทราบเท่าที่สามารถ จะทำได้หากไม่มีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้งภายในกำหนดเวลา ที่ประกาศและมีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ขอมีสิทธิได้รับมรดกแล้ว ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดงหลักฐานมี สิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจสอบสวนคู่กรณีและเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำ หรือสั่งให้ส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบ เทียบถ้าเปรียบเทียบไม่ตกลง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการไปตามที่เห็น สมควร
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คู่กรณีทราบ และ ให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดำเนินการฟ้องต่อศาล ภายในกำหนดหกสิบวันนับ แต่วันที่ได้รับแจ้ง หากผู้นั้นมิได้ฟ้องต่อศาลและนำหนักฐานมายื่นฟ้อง พร้อมสำเนาคำฟ้องเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับมรดกมาแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็ให้ดำเนินการไปตามที่พนักงาน เจ้าหน้าที่สั่ง
ในกรณีที่ทายาทได้ยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาตามความใน วรรคสี่หรือทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิในการ ได้รับมรดกต่อศาลก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมการได้มาโดยทางมรดก เมื่อผู้นั้นนำหลักฐานการยื่นฟ้องสำเนา คำฟ้องแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระงับการจด ทะเบียนไว้ เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดประการใด ก็ให้ดำเนินการไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น
หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 รก. เล่ม 117 ตอนที่ 29 ก ลว. 1 เมษายน 2543
มาตรา 82 ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกใน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยนำหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินนั้น และหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดกมาแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 71 ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนให้ตามคำขอ แต่ถ้าเป็น ผู้จัดการมรดกในกรณีอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนและตรวจ สอบหลักฐาน และให้นำความใน มาตรา 81 วรรคสองมาใช้บังคับ โดยอนุโลม เมื่อไม่มีผู้โต้แย้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนลง ชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ แต่ถ้ามีผู้โต้แย้ง ก็ให้รอเรื่องไว้และให้คู่กรณีไปฟ้องร้องต่อศาลเมื่อศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งถึงที่สุดประการใดแล้ว ให้ดำเนินการไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลนั้น
ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกซึ่งได้มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้ว ขอจดทะเบียนสิทธิในที่ดินให้แก่ทายาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนิน การจดทะเบียนให้ตามคำขอโดยไม่ต้องประกาศตาม มาตรา 81
ในกรณีที่ทรัสตรีของทรัสต์ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ไว้แล้ว ขอจดทะเบียนในฐานะเป็นทรัสตี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สอบสวนพยานหลักฐานแล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนได้

มาตรา 83 ผู้ใดมีส่วนได้เสียในที่ดินใด อันอาจจะฟ้องบังคับให้มี การจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ มีความ ประสงค์จะขออายัดที่ดิน ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 71
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอได้นำมาแสดง แล้ว ถ้าเห็นสมควรเชื่อถือก็ให้รับอายัดไว้มีกำหนดสามสิบวัน นับแต่ วันที่สั่งรับอายัด เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการอายัด สิ้นสุดลงและผู้นั้นจะขออายัดซ้ำในกรณีเดียวกันไม่ได้
ถ้าผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านว่าการอายัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ สอบสวนพยานหลักฐานเท่าที่จำเป็น เมื่อ เป็นที่เชื่อได้ว่าได้รับอายัดไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งยกเลิกการอายัดนั้น และแจ้งให้ผู้ขออายัดทราบ

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 5 ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคน ต้องกระทำโดยสุจริต

มาตรา 8 คำว่า "เหตุสุดวิสัย" หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะ เกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคล ผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวัง ตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น
มาตรา 9 เมื่อมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือ บุคคลผู้จะต้องทำหนังสือไม่จำเป็นต้องเขียนเอง แต่หนังสือนั้นต้อง ลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น
ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับหรือเครื่องหมายอื่นทำนอง เช่นว่านั้นที่ทำลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อ หากมีพยานลงลาย มือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้วให้ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ
ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่การลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับหรือเครื่องหมายอื่นทำนองเช่นว่านั้น ซึ่งทำลงในเอกสาร ที่ทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
Create Date : 08 ตุลาคม 2549
Last Update : 8 ตุลาคม 2549 13:46:42 น. 25 comments
Counter : 1902 Pageviews.

 
^ข้างบนจะเขียนเพิ่มเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าเห็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดย: ไร้นาม วันที่: 8 ตุลาคม 2549 เวลา:13:47:22 น.  

 
พี่ค่ะกุกกิกอยากใด้เรื่องที่ว่าเราจะก่อตั้งบริษัทว่าต้องทำอย่างรับบ้างทางกฎมายนะ ทำรายงานส่งอาจารย์


ช่วยตอบด้วยนะค่ะ kikajung_09 hotmail.com
ของคุณค่ะ


โดย: กุกกิก IP: 124.120.103.92 วันที่: 29 สิงหาคม 2550 เวลา:18:49:15 น.  

 
รายงายมี20น้านะค่ะ


โดย: กุกกิก IP: 124.120.103.92 วันที่: 29 สิงหาคม 2550 เวลา:18:51:17 น.  

 
--- คุณกุกกิก ---

google เลยค่ะ ไร้นามก็หาข้อมูลในนั้น


โดย: ไร้นาม วันที่: 8 ตุลาคม 2550 เวลา:22:55:29 น.  

 
อยากจะขอแบ่งที่ดินจากพี่น้องจะทำอย่างไร ถ้าหากพี่น้องไม่ให้แบ่ง แตในโฉนดที่ดินมีซื่ของเราอย่ด้วย


โดย: ระเด่น ไ IP: 118.172.57.132 วันที่: 18 มีนาคม 2551 เวลา:10:05:23 น.  

 
ถ้าเราเซ็นต์ซื่อให้ที่ข้างเคียงทำโฉนดแต่ไม่ได้ดูตอนเค้าทำรังวัด ทำมา 5 ปีแล้วพึ่งมารู้ว่าเค้าทำโฉนดคร่อมทาง ทำให้ไร่ของฉันเป็นที่ตาบอด แล้วตอนนี้เจ้าของที่เดิมจะขายที่ให้คนอื่นมาทำโรงงานแล้วเค้าจะถมที่ปิดทาง ฉันจะใช้กฏหมายมาตราไหนไปต่อรองกับเค้าได้บ้าง และจะแก้ไขอย่างไร ช่วยตอบกลับด้วยที่ nitty_napa@hotmail.com ขอบคุณค่ะ


โดย: napa IP: 203.113.19.179 วันที่: 4 เมษายน 2551 เวลา:10:03:59 น.  

 
ที่ดิน นส.3 ก. ที่ประมูลได้มาจากกรมบังคับคดี แล้วมาทราบที่หลังว่าเป็นที่ป่าสงวนหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จะถูกยึดที่คืนมัยครับ

รบกวนตอบด้วยครับ
yudy@windowslive.com


โดย: YuDy IP: 202.44.4.43 วันที่: 5 เมษายน 2551 เวลา:6:49:28 น.  

 
ต้องการยกเลิกการมีกรรมสิทธิ์รวมทำได้หรือเปล่าและต้องทำอย่างไรเพราะตอนแรกตกลงกันที่จะแบ่งที่ดิน นส.3 ก ให้เขาไปทำโฉนดโดยมิได้ซื้อขายหรือมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติแต่อย่างใดแล้วเจ้าหน้าที่แนะนำว่าต้องให้เขามีกรรมสิทธิ์รวมจึงจะทำง่ายและเสียเงินน้อย(ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเขายินดีจ่ายจึงเห็นใจเขาไม่อยากให้เขาเสียเงินมากเพราะคิดว่ายังไงก็จะให้อยู่แล้ว) จึงเซ็นต์ยินยอมให้เขามีกรรมสิทธิ์รวมแต่ภายหลังเกิดไม่พอใจเนื่องจากเขาจะเอาที่ของเรามากเกินไปทั้งที่เราก็ใจดียกให้ฟรี ๆ แล้วจึงอยากเรียกร้องกรรมสิทธิ์ของเราคืนจะทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร
รบกวนตอบให้ด่วนนะคะจะได้รีบดำเนินการ ตอนนี้ยังไม่ได้ออกโฉนดจะดำเนินการยกเลิกการออกโฉนดและต้องการกรรมสิทธิ์เดิมกลับคืนมาเจ็บใจที่เอ็นดูเขาแต่เอ็นเราขาด


โดย: title IP: 202.149.24.129 วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:19:31:57 น.  

 
อยากให้ตอบทั้งทางบอร์ดและเมล์ค่ะจะได้เป็นกรณีตัวอย่างเตือนคนอื่น(คนใจดีที่ถูกเอาเปรียบ)ให้รู้ด้วยค่ะ title_200@hotmail.com


โดย: title IP: 202.149.24.161 วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:19:37:42 น.  

 
ขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนนะคะ ตอบเรียงนะคะ
1. โฉนดที่ดินมีชื่อของเรา เราก็มีสิทธิ์สิคะ
2. อ่านคำถามแล้วงงๆ ค่ะ อืมๆ
3. ต้องดูว่าได้ทำกินหรือไม่ประกอบด้วย
4. ตอนนี้ใครครอบครองที่อยู่หรือคะ?


โดย: ไร้นาม วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:1:54:14 น.  

 
ที่ดินของผมถูกรุกล้ำจากที่ข้างเคียง ผมให้ที่ดินออกมารางวัดเพื่อสอบเขตที่ดินใหม่ ผลปรากฏว่าที่ดินผมหายไป 76ตารางวา เมื่อผมไปตรวจการหายของที่ดินที่หายไป โดยเอาเชือกดึงวัดจากหลักเขตไปหาหลักเขตแนวเชือกที่วัดได้ตัดเข้ามาในเขตที่ดินของผม ทั้งๆที่ที่ดินของผมมีแนวเขตเดิมมาตั้ง30ปีแล้ว ที่ข้างเคียงเลยบอกว่าเป็นที่ของเขา โดยจะย้ายแนวเขตใหม่ แต่ผมไม่ยอม ผมสอบถามที่ดินก็ไม่ให้คำตอบเลย บอกว่าให้คุยกันเอง แต่ที่ข้างเคียงเขาอยากได้มากๆ ผมไม่รู้จะทำอย่างไรดี ทั้งๆที่ทำกินบนที่ดินพื้นนี้มาตั้ง30ปีแล้ว ทีข้างเคียงพึ่งเข้ามาทำกินได5ปีเอง หรือว่าผมต้องเสียที่ดินให้เขาฟรีๆเพราะว่าเจ้าพนักงานที่ดินทำงานไม่มีความรอบครอบครับ วอนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ


โดย: ชาวบ้านนอก IP: 117.47.154.229 วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:11:36:07 น.  

 
อยากได้ที่ดินคืนเพราะตอนนี้ที่ดินได้ติดอยู่ในโฉนดของคนอื่นแต่ว่าอยากได้กลับมาจะทำอย่างไรดีค่ะ


โดย: แอน IP: 58.137.12.74 วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:22:52 น.  

 
โดนเจ้าหน้าที่ มาตรวจสอบรังวัด ว่าเราได้ปักหลักลำทางสาธารณะ ซึ่งพื้นที่นั้นเป็นของเราตั้งแต่บรรพบุรษ และเรามี่โฉนดที่ดินตามถูกต้อง จะทำยังไงดีวอนผู้รู้ตอบด้วย สงสารคนจนหน่อยละกัน จะขอบคุณอย่างสูง ninrat_changhat@yahoo.com


โดย: ชาวบ้านตาดำๆๆ IP: 124.120.122.168 วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:18:58 น.  

 
[url=//www.uploadd.com/imageUpload/image.aspx?img=1C175DBD33LBC9J2NXVEC4F[WVNZ4W][img]//spic.uploadd.com/2008/F51/small/1C175DBD33LBC9J2NXVEC4F[WVNZ4Wtee.gif[/img][/url]
ดูรูปประกอบนะครับ
ผมมีคำถามดังนี้ครับ
1.พื้นที่สีเทาคือพื้นที่ของชลประทานถูกต้องไหมครับ
2.ผมในฐานะเจ้าของที่สีเเดง ผมสามารถมีสิทธิที่จะทำประโยชน์ หรือจะให้ใครทำไม่ให้ใครทำอะไรก็ได้ จากพื้นที่สีเทา หรือไม่ครับ
3.มีคนจะมาเอาพื้นที่สีเทาไปทำเป็นที่ราชพัสดุได้หรือไม่
ข้อ 2-3 ข้อข้อกฎหมายอ้างอิงด้วยนะครับ
ขอด่วนเลยนะครับ เดือดร้อนจริงๆขอบคุณครับ venung11@hotmail.com


โดย: ช่วยตอบหน่อยครับ (venung ) วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:10:49:16 น.  

 
//www.uploadd.com/imageUpload/image.aspx?img=1C175DBD33LBC9J2NXVEC4F[WVNZ4W


โดย: รูปไม่ขึ้น (venung ) วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:10:50:52 น.  

 
ที่สาธารณะประโยชน์ตามกฏหมายใครเป็นผู้นำชี้สำราจถ้าผู้มีสิทธิไม่สามารถนำชี้ได้สามารณให้ใครแทนได้ครับผม


โดย: เล็ก บ้านอิฐ IP: 125.26.32.19 วันที่: 2 กันยายน 2551 เวลา:14:44:55 น.  

 
สวัดดีค่ะ
คุณพ่อให้ที่คุณอาทำไร่ในที่ดินมาเกือบ20ปีแล้วและตอนนี่กำลังจะเอาคืนเพื่อขายค่ะและคุณอาไม่ให้ค่ะบอกให้ฟ้องร้องเอาเพราะว่าเขาจะใช้สิทการถือครองทำไร่ในที่ดินมาเกิน10ปีคุณอาอ้างแบบนั้นไม่ทราบว่ามีกฏหมายแบบนี้ด้วยเหรอคะแล้วคุณพ่อจะได้คืนไหมคะ
(ชื่อโฉนดเป็นของคุณพ่อคนแรกไม่ได้รับจากใครมาค่ะ)
รบกวนช่วยแนะนำหน่อยนะคะ
ar_yano@hotmail.com


โดย: ar_yano@hotmail.com IP: 124.120.5.31 วันที่: 17 มีนาคม 2552 เวลา:14:09:11 น.  

 
ในกรณีที่เรามีโฉนดแต่มีบ้านใกล้เรือนเคียงเคลื่อนย้ายหลักเขตเข้ามาในไร่ของเราและอ้างว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของเขาในกรณีที่หลักเขตโดนย้ายเราจะตรวจสอบอย่างไรว่าเขตเราอยู่ตรงไหนที่แท้จริงเพราะหลักเขตไม่ได้อยู่ที่เดิม และข้างบ้านได้ปลูกต้นไผ่ไว้ริมรั้วบริเวณเสาชึ่งต้นไผ่จะขยายกอออกและดันเสาหลักอยากถามว่าเขาผิดกฏหมายมั้ยเพราะว่าบริเวณบ้านของเราปลูกอะไรไม่ได้เพราะรากของไม้ไผ่ยาวมาก หลักเขตของเราเขาทำหักแล้วไม่ชื้อมาใช้ไม่ช่อมแชมผืดมั้ย


โดย: แป้ค IP: 125.26.91.65 วันที่: 7 กันยายน 2552 เวลา:10:55:39 น.  

 
ในกรณีที่ดินที่เราครอบครองอยู่มีใบสค.1ยังไม่มีการออกโฉนดเป็นนส.3 ที่ดินแปลงนี้ครอบครองมานานกว่า 20ปีแล้ว แต่มีคนอยากจะได้ที่ดินแปลงนี้ไปครอบครองเขาทำทุกวิถีทางที่จะเอาที่ดินแปลงนี้ไปจัดสรรปันส่วนกัน แต่ทางเราไม่ยินยอมมีหลักการใดบ้างที่เราจะพอสู้กับเค้าได้ อยากได้คำแนะนำคะเพราะเป็นที่ทำมาหากินของคนจนอย่างเรา ขอความกรุณาส่งมาที่ ridjaroon @hotmail.com


โดย: คนจนไม่รู้กฎหมาย IP: 119.31.126.141 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:10:46 น.  

 
อยากทราบว่าดิฉันอยากจะปรึกสาอาจารย์ที่เก่งแล้วไม่เสียเงินเพราะดิฉันไม่มีเงิน ด้านกฎหมายที่ดินจะหาได้ที่ใหนคะ ขอบคุนค่ะ


โดย: แยม IP: 192.168.9.115, 124.157.230.246 วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:22:14:11 น.  

 
สวัสดีคะ
ดิฉันซื้อที่ดินจากญาติ เพราะเขาเดือดร้อนเรื่องเงิน แต่ซื่อโฉนดที่ดินเป็นของสามีเขา สามีเขาก็ยินยอมขาย แต่เขาอยู่ต่างประเทศ
ดิฉันต้องทำสัญญา ซื้อขายกับภรรยาเขาแบบใหนดีคะ
ขอบคุณผู้ให้คำแนะนำคะ


โดย: ปาน IP: 118.172.129.34 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:09:38 น.  

 
ที่ผมอาศัยอยู่และถือโฉลดไม่ตรงกับที่อาศัยอยู่จริง ต้องทำอย่างไรครับถึงให้ถูกต้อง เป็นที่ซี้อต่อจากเจ้าของเดิม ซึ่งผมซี้อมาได้ 8 ปีครับและได้จดจำนองไว้กลับ ธนาครตั้งแต่ซี้อมาเริ่มต้นครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ


โดย: คอง IP: 210.86.182.238 วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:0:08:13 น.  

 
การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวกับทีดิน เป็นนิติกรรมหรือปล่าว...

ถ้าไม่เป็นนิติกรรม..แล้วภาษากฏหมายเรียกว่าอะไรครับ.....

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ล้มละลาย มีสิทธิขอใบอนุญาตที่ทำเกี่ยว

ข้องกับที่ดินด้วยตนเองได้หรือไม่.... หากได้ยื่นขอไปแล้วระหว่าง

อยู่ในช่วงล้มละลาย ใบอนุญาติที่ยื่นขอไปแล้วนั้นจะเป็นโฆฆะ

ด้วยหรือไม่ครับ ช่วยกรุณาตอบให้ทราบด้วยครับ

คนสู้


โดย: คนสู้ IP: 125.27.52.179 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:52:58 น.  

 
อยู่มา14-15ปีมีบ้านเลขที่สำเนาทะเบียนบ้านแต่ไม่มีเอกสารใดเลยเช่น"น.ค ๑ นส.3 นส.3ก"อยากมีโฉนดหรือเอกสารรับรองต้องทำอย่างไรครับ


โดย: คำตัน IP: 115.31.184.130 วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:14:05:25 น.  

 
เหมืินกันอยู่มา14-15ปีมีบ้านเลขที่สำเนาทะเบียนบ้านแต่ไม่มีเอกสารใดเลยเช่น"น.ค ๑ นส.3 นส.3ก"อยากมีโฉนดหรือเอกสารรับรองต้องทำอย่างไรครับ ในหมู่บ้านมีประมาณ100กว่าครัวเรือนแต่มี"โฉนดหรือว่า น.ส.3ไม่ถึง40%ขอคุณครับ


โดย: คนผาภู"โคกสนาม" IP: 115.31.184.130 วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:14:16:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ไร้นาม
Location :
ปทุมธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

"อ่านคนอ่านที่ความคิด
หาใช่ชื่อเสียงเรียงนาม"
Friends' blogs
[Add ไร้นาม's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.