จินตนาการจากความว่างเปล่า
Imagination from the emptiness
Group Blog
 
<<
กันยายน 2549
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
28 กันยายน 2549
 
All Blogs
 
กฏหมายปกครอง

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
1. การรวมอำนาจปกครอง (Centralization)
- มีการรวมกำลังในการบังคับต่างๆ คือกำลังทหารและกำลังตำรวจให้ขึ้นต่อส่วนกลางทั้งสิ้น
- มีการรวมอำนาจวินิจฉัยสั่งการไว้ที่ส่วนกลาง
- มีลำดับขั้นการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่
2. การกระจายอำนาจปกครอง (Decentralization)
- มีองค์การซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกไปต่างหากจากราชการบริหารส่วนกลาง
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การไม่ขึ้นกับการบังคับบัญชาของส่วนกลาง
- องค์การมีความเป็นอิสระในการดำเนินกิจการ
ข้อดี
2.G1 ทำให้สามารถสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้ดีขึ้น
2.G2 ทำให้การดำเนินกิจการเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว
2.G3 ทำให้เป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง
2.G4 ช่วยส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ข้อเสีย
2.B1 ทำให้เป็นภัยต่อความมั่นคง และเอกภาพของรัฐ การกระจายอำนาจทำให้ อำนาจของรัฐบาลลดน้อยลง
2.B2 ทำให้เห็นประโยชน์ของท้องถิ่นสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2.B3 เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นอาจใช้อำนาจโดยมิชอบ
2.B4 ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
3. การแบ่งอำนาจปกครอง (Deconcentration) เป็นหลักการที่ราชการบริหารส่วนกลางมอบอำนาจวินิจฉัยสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้แทนของราชการบริหารส่วนกลาง

การปกครองส่วนท้องถิ่น
- การกำกับดูแลส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่กฏหมายบัญญัติ
- ที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง

ระบบไต่สวนให้วิธีพิจารณาคดีปกครอง
ขั้นแรก: ตั้งตุลาการเจ้าของสำนวนไปสืบเสาะ และสรุปส่งตุลาการผู้แถลงคดีปกครอง
ขั้นสอง: ตุลาการผู้แถลงคดีปกครองจัดทำสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฏหมาย และ ความเห็นส่วนตัว และมาชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ขั้นสาม: ประชุมออกเสียงของคณะพิพากษา

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง
1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย
2. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
3. คดีพิพาทเกี่ยวกับการทำละเมิดความผิด
4. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
5. คดีที่มีกฏหมายกำหนดให้หน่วยงาน
6. คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฏหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง


การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน
1. การร้องทุกข์ (ของประชาชน)
2. การอุทธรณ์ (เปิดโอกาสให้มีโอกาสโต้แย้ง)

การโอนหรือย้ายข้าราชการ
1. โอนหรือย้ายในหน่วยงานเดียวกัน
2. โอนหรือย้ายต่างหน่วยงาน
3. โอนหรือย้ายเพื่อให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่

การบรรจุหรือแต่งตั้ง
1. ผู้สอบแข่งขันได้
2. ผู้ได้รับคัดเลือก
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้โอนมาจากพนักงานเทศบาล
5. ผู้กลับจากราชการทหาร
6. ผู้กลับจากไปปฏิบัติงานใดๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
7. ข้าราชการพลเรือนผู้ออกจากราชการกลับ
8. พนักงานเทศบาลผู้ออกจากงานกลับ

คำสั่งทางปกครอง
1. เป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
2. เป็นการใช้อำนาจรัฐฝ่ายเดียว
3. เป็นการกระทบสิทธิหน้าที่ของบุคคล
4. เป็นการแสดงเจตนาออกสู่ภายนอก
5. เป็นผลเฉพาะกรณี

เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้พิจารณาทางปกครองไม่ได้
1. เป็นคู่กรณี
2. เป็นคู่หมั้นคู่สมรส
3. เป็นญาติ
4. เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม
5. เป็นเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้
6. กรณีอื่นตามประกาศในกฏกระทรวง

คู่พิพาท
1. เอกชนพิพาทกับหน่วยงานปกครอง
2. เอกชนพิพาทกับเจ้าหน้าที่รัฐ
3. หน่วยงานทางปกครองพิพาทกับหน่วยงานปกครอง
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐพิพาทกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. เจ้าหน้าที่ของรัฐพิพาทกับหนน่วยงานทางปกครอง

คู่กรณี
1. ผู้ยื่นคำร้อง
2. ผู้คัดค้านคำขอ
3. ผู้อยู่ในบังคับ
4. ผู้ที่สิทธิถูกกระทบกระเทือน

สิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานตามหลักนิติรัฐ
1. สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
2. สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
3. สิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง


Create Date : 28 กันยายน 2549
Last Update : 28 กันยายน 2549 18:31:21 น. 18 comments
Counter : 2351 Pageviews.

 
^ข้างบนจะเขียนเพิ่มเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าเห็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

:)


โดย: ไร้นาม วันที่: 28 กันยายน 2549 เวลา:18:32:17 น.  

 

ราตรีสวัสดิภาพค่ะโดย: โสมรัศมี วันที่: 28 กันยายน 2549 เวลา:20:47:13 น.  

 
มาอ่านค่ะ


โดย: Mocha Macchiato IP: 142.150.218.152 วันที่: 29 กันยายน 2549 เวลา:1:35:17 น.  

 
--- คุณโสมรัศมี ---

เจ้าเหมียวน่ารักเชียวค่ะ


--- คุณ Mocha Macchiato ---

ยินดีต้อนรับค่ะ


โดย: ไร้นาม วันที่: 29 กันยายน 2549 เวลา:18:30:10 น.  

 
อย่างนี้ มีประโยชน์กับเพื่อนๆ พีี่ๆ และน้องๆ

หมูบินขอแจมด้วยคน หนึ่งนะหวังว่าคงไม่เป็นการละลาบละล้วงเกินไป

-อะไร คือกฏหมายปกครอง
กฏหมายปกครองเป็นกฏหมายมหาชนอย่างหนึ่ง กฏหมายหมายมหาชนนั้นมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการใช้อำนาจรัฐไม่ให้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

กฏหมายปกครองนั้นจะกำหนดความสัมพันธ์ หรือ นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ หรือ รัฐกับรัฐ

คำว่ารัฐ หมายถึงหน่วยงานของรัฐ ในทางวิชาการเรียก ฝ่ายปกครอง

-ฝ่ายปกครอง คืออะไร
1. คณะรัฐมนตรี = องค์กรสูงสุดในทางปกครอง เป็นผู้กระทำการในทางปกครอง
2. นายกฯ และรัฐมนตรี กลุ่มนี้สวมหมวก 2 ใบ ในฐานะนักการเมืองและ ผู้บังคับบัญชาฝ่ายปกครองในกระทรวง
3. ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นที่มีสถานะเทียบเท่ากรม
4. ราชการส่วนภูมิภาค
5. ราชการส่วนท้องถิ่น
6. องค์กรอิสระในฝ่ายปกครอง
7. รัฐวิสาหกิจ

- กิจกรรมทางปกครอง คืออะไร
กิจกรรมทางปกครองก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับความมั่นคงและปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความสะดวกสบาย หรือเข้าใจง่ายๆว่า ประโยชน์สาธารณะ นั่นเอง
กิจกรรมที่ฝ่ายปกครองทำมี 2 อย่างคือ
1. กิจกรรมในทางควบคุม เช่น ตำรวจ ออก กฏจราจร
2. กิจกรรมในทางบริการ (บริการสาธารณะ) ก็ต้องดูไปดูต่อไปว่าอะไรคือบริการสาธารณะ?บ้าง

- รูปแบบการกระทำทางปกครองมีอะไรบ้าง (ทำไมต้องสนใจด้วย ก็เพราะว่าทำให้เราจะรู้ว่ากรณีใดจะนำไปสู่ศาลปกครอง)
1. นิติกรรมทางปกครอง หรือที่เรียกว่า คำสั่งทางปกครอง
2. คำสั่งทั่วไปทางปกครอง
3. ปฏิบัติการทางปกครอง
4. สัญญาทางปกครอง
ควรต้องรู้ว่ามันแตกต่างอย่างไร นอกเหนือจาก 4 แบบแล้วก้จะไปสู่ศาลยุติธรรมแทน
? สัญญาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจัดเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่
? สัญญาจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินเป็นัญญาทางปกครองหรือไม่

-มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ คำสั่งทางปกครอง แตกต่างหรือเหมือนกับกฏ อย่างไร

- มีนิยามศัพท์บางตัวที่น่าสนใจทำความเข้าใจอย่างดีคือ
1. หลักความชอบด้วยกฏหมาย (Legality) คืออะไร
2. นิติรัฐ
3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คืออะไร
4. ละเมิดทางปกครอง คืออะไร เหมือนหรือต่างกับละเมิดของเจ้าหน้าที่


โดย: หมูบิน IP: 203.185.133.120 วันที่: 17 ตุลาคม 2549 เวลา:18:34:19 น.  

 


โดย: ball IP: 202.41.167.246 วันที่: 14 มีนาคม 2550 เวลา:10:28:34 น.  

 
อยากได้กฏหมายปกครอง มาตรา 9


โดย: ball IP: 202.41.167.246 วันที่: 14 มีนาคม 2550 เวลา:10:30:10 น.  

 
+++ คุณหมูบิน +++

แจมได้ตามสบายเลยค่ะ


+++ คุณ ball +++

เอ๋... มาตรา 9 ของตัวบทกฏหมายอันไหนดีคะ?


โดย: ไร้นาม วันที่: 26 สิงหาคม 2550 เวลา:11:35:28 น.  

 
พรุ่งนี้ 27 กย 50 เช้า
สอบ 411 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
อ่านแล้วปรากฎว่า .....โดย: คนหน้าเดิม IP: 203.185.68.99 วันที่: 26 กันยายน 2550 เวลา:16:33:41 น.  

 
--- คุณคนหน้าเดิม ---

แน่ะยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่เลยนะคะ ;)


โดย: ไร้นาม วันที่: 8 ตุลาคม 2550 เวลา:22:56:36 น.  

 


โดย: อัญพัชร์ ฉัตรเรืองพงศ์ IP: 58.8.229.55 วันที่: 19 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:54:34 น.  

 
ไม่เห็นมีอะไรเลย

เราต้องการระเบียบบริหารราชการเเผ่นดินไทยอะ

ต้องทำงานส่งอ.

ใครรู้ช่วยบอกด้วยสิโดย: งง---งง IP: 118.174.61.233 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:15:59 น.  

 
ขิบคุณนะค่ะที่มอบสิ่งดีๆๆให้กัน
ขอบคุณหลายๆๆ


โดย: boo IP: 118.172.200.159 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:15:37 น.  

 
แสดงดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมาก


โดย: คนหล่อ IP: 61.7.173.252 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:04:52 น.  

 
อย่างนี้ มีประโยชน์กับเพื่อนๆ พีี่ๆ และน้องๆ

หมูบินขอแจมด้วยคน หนึ่งนะหวังว่าคงไม่เป็นการละลาบละล้วงเกินไป

-อะไร คือกฏหมายปกครอง
กฏหมายปกครองเป็นกฏหมายมหาชนอย่างหนึ่ง กฏหมายหมายมหาชนนั้นมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการใช้อำนาจรัฐไม่ให้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

กฏหมายปกครองนั้นจะกำหนดความสัมพันธ์ หรือ นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ หรือ รัฐกับรัฐ

คำว่ารัฐ หมายถึงหน่วยงานของรัฐ ในทางวิชาการเรียก ฝ่ายปกครอง

-ฝ่ายปกครอง คืออะไร
1. คณะรัฐมนตรี = องค์กรสูงสุดในทางปกครอง เป็นผู้กระทำการในทางปกครอง
2. นายกฯ และรัฐมนตรี กลุ่มนี้สวมหมวก 2 ใบ ในฐานะนักการเมืองและ ผู้บังคับบัญชาฝ่ายปกครองในกระทรวง
3. ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นที่มีสถานะเทียบเท่ากรม
4. ราชการส่วนภูมิภาค
5. ราชการส่วนท้องถิ่น
6. องค์กรอิสระในฝ่ายปกครอง
7. รัฐวิสาหกิจ

- กิจกรรมทางปกครอง คืออะไร
กิจกรรมทางปกครองก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับความมั่นคงและปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความสะดวกสบาย หรือเข้าใจง่ายๆว่า ประโยชน์สาธารณะ นั่นเอง
กิจกรรมที่ฝ่ายปกครองทำมี 2 อย่างคือ
1. กิจกรรมในทางควบคุม เช่น ตำรวจ ออก กฏจราจร
2. กิจกรรมในทางบริการ (บริการสาธารณะ) ก็ต้องดูไปดูต่อไปว่าอะไรคือบริการสาธารณะ?บ้าง

- รูปแบบการกระทำทางปกครองมีอะไรบ้าง (ทำไมต้องสนใจด้วย ก็เพราะว่าทำให้เราจะรู้ว่ากรณีใดจะนำไปสู่ศาลปกครอง)
1. นิติกรรมทางปกครอง หรือที่เรียกว่า คำสั่งทางปกครอง
2. คำสั่งทั่วไปทางปกครอง
3. ปฏิบัติการทางปกครอง
4. สัญญาทางปกครอง
ควรต้องรู้ว่ามันแตกต่างอย่างไร นอกเหนือจาก 4 แบบแล้วก้จะไปสู่ศาลยุติธรรมแทน
? สัญญาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจัดเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่
? สัญญาจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินเป็นัญญาทางปกครองหรือไม่

-มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ คำสั่งทางปกครอง แตกต่างหรือเหมือนกับกฏ อย่างไร

- มีนิยามศัพท์บางตัวที่น่าสนใจทำความเข้าใจอย่างดีคือ
1. หลักความชอบด้วยกฏหมาย (Legality) คืออะไร
2. นิติรัฐ
3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คืออะไร
4. ละเมิดทางปกครอง คืออะไร เหมือนหรือต่างกับละเมิดของเจ้าหน้าที่


โดย: คนหล่อ IP: 61.7.173.252 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:06:21 น.  

 
ฝ่ายปกครอง มี 7 แบบ มี ครม นายกและรมต ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น องค์กรอิสระในฝ่ายปกครอง รัฐวิสาหกิจ


โดย: มหาราย IP: 124.120.7.25 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:2:58:43 น.  

 
ใครพอจะช่วยอธิบายการควบคุมอำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารโดยองค์กรภายในและองค์กรภายนอกได้บ้างคะ


โดย: Little Law IP: 125.27.239.152 วันที่: 24 มีนาคม 2552 เวลา:11:44:50 น.  

 
ร่วมถึงการสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการส่งคดีฟ้องแต่ถ้าพวกเดียวกัน(ตำรวจตกเป็นจำเลย)พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องและมีผู้ตรวจการแผ่นดินใด้วินิจจียแล้วว่าผิดจริงสามารถให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้เป็นโจทก์ร่วมได้หรือไม่


โดย: สังคม IP: 222.123.238.62 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:40:46 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ไร้นาม
Location :
ปทุมธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

"อ่านคนอ่านที่ความคิด
หาใช่ชื่อเสียงเรียงนาม"
Friends' blogs
[Add ไร้นาม's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.