จินตนาการจากความว่างเปล่า
Imagination from the emptiness
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2550
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
18 มีนาคม 2550
 
All Blogs
 
กฏหมายอาญา 2

ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

ความผิดต่อเจ้าพนักงาน

มาตรา 136 ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือ เพราะได้กระทำการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจ ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 138 ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วย เจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือ ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 143 ผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือ ได้จูงใจพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือโดย อิทธิพลของตนให้กระทำการ หรือไม่กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 144 ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภา จังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 146 ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่อง หมายของเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภา จังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือไม่มีสิทธิใช้ยศ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระทำการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษ

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

มาตรา 148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดย มิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ ซึ่ง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต

มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับหรือยอมจะ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ หรือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด ในตำแหน่งไม่ว่าการนั้น จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือ ประหารชีวิต

มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม

มาตรา 172 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา แก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มี อำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 173 ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น แจ้งข้อ ความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดี อาญาว่าได้มีการกระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท

มาตรา 177 ผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ได้กระทำในการพิจารณา คดีอาญา ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 179 ผู้ใดทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อให้พนักงาน สอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาเชื่อว่า ได้มีความ ผิดอาญาอย่างใดเกิดขึ้น หรือเชื่อว่าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นร้ายแรง กว่าที่เป็นความจริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่ เกินสี่พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน

มาตรา 218 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้
(1) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย
(2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ทำสินค้า
(3) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม
(4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา
(5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยานหรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ
(6) เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปอากาศยาน หรือรถไฟที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี

มาตรา 219 ผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวใน มาตรา 217 หรือ มาตรา 218 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับพยายามกระทำ ความผิดนั้น ๆ

มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของ ตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก เป็นเหตุให้เกิดเพลิง ไหม้แก่ทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 218 ผู้กระทำต้องระวางโทษ ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 218

มาตรา 225 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท และเป็นเหตุ ให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย หรือการกระทำโดยประมาทนั้นน่าจะเป็น อันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่ง ส่วนใดเติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ใน เอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอม เอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแต่ผู้อื่น หรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้น กระทำความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือ ชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของ ผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิด เสียหายแต่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการต้อง ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 266 ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้
(1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
(2) พินัยกรรม
(3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
(4) ตั๋วเงิน หรือ
(5) บัตรเงินฝาก
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จด ข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมี วัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำ ความผิดตาม มาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือ มาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา นั้น ๆ
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือ เป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเอง ให้ลงโทษตาม มาตรานี้ แต่กระทงเดียว


Create Date : 18 มีนาคม 2550
Last Update : 18 มีนาคม 2550 16:15:14 น. 31 comments
Counter : 1213 Pageviews.

 
มาเยี่ยมสาวสวยหัวหมอ

แม้ไม่เข้าใจกฏหมาย แต่ก็พยายามอ่าน

พออ่านไปสักพัก

สลบ...


โดย: ปฐม (พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง ) วันที่: 18 มีนาคม 2550 เวลา:16:54:27 น.  

 
สอบวันพฤหัส แล้ว...แม่นยัง?


โดย: ผ่านมา IP: 124.121.60.43 วันที่: 18 มีนาคม 2550 เวลา:20:28:04 น.  

 
หลบหนี คุมขัง อั้งยี่ ซ่องโจร จลาจล หายไปไหน
151 ด้วย


โดย: จะสอบเหมือนกัน IP: 124.121.60.43 วันที่: 18 มีนาคม 2550 เวลา:20:36:56 น.  

 
บอร์ดคณะที่ตึกใหม่แนะว่า
วิธีการตอบ อาญา 2+3 (ไม่เห็นพูดถึง อาญา 1- 206 เลย?) ควรประกอบด้วย

1. หลักกฎหมาย
2. องค์ประกอบความผิด + อธิบาย
3. วินิจฉัย + อธิบาย
4. สรุป สั้น ๆ

มาตรา 209 + 210 ที่ผ่านมายังไม่ออก ส่วน 215 ออกแล้ว


วันพฤหัส 22 มีค 50 จะต้องไปสอบที่บางนา ไกลจังโดย: คนหน้าเดิม IP: 202.44.219.99 วันที่: 19 มีนาคม 2550 เวลา:14:12:04 น.  

 
I once lived in a house... In that house, there was a room filled with laws and supreme court decisions.

Well, it's a pleasure reading through some of those during my childhood.... I may be considering to take law schools in Thailand again when I got back.

You're doing a right thing of learning laws krub.... very smart!! :)

Is that a compliment?

Yes, it is....


โดย: A.T. IP: 129.82.33.213 วันที่: 19 มีนาคม 2550 เวลา:22:32:07 น.  

 
--- คุณปฐม ---

ฮะ ฮะ เหมือนกันเลยค่ะ (อ่านไปซักพักแล้วสลบ)


--- คุณผ่านมา ---

ยังเลยค่ะ ^^'


--- คุณจะสอบเหมือนกัน ---

ยังไม่ได้อ่านพวกนั้นเลยค่ะ


--- คุณคนหน้าเดิม ---

อ้าวไม่เคยตอบแบบนั้นเลย (แบบมีองค์ประกอบความผิด + อธิบาย)
สอบที่บางนาไกลจริงๆ ด้วยค่ะ


--- K. A.T. ---

It is because living in Thailand, it might be good to know Laws a bit kaโดย: ไร้นาม วันที่: 20 มีนาคม 2550 เวลา:17:52:58 น.  

 
ตกลง ข้อ สี่ มัน เอกสาร ปลอม รึเปล่า อ่ะ สงสัย...


โดย: O-Hung วันที่: 22 มีนาคม 2550 เวลา:13:40:54 น.  

 
อุ๊ สู้ สู้จ๊ะ

งานหนักมาก เหนื่อย เฮ้อ

ไม่ได้เจอกันซะทีเนอะ

เดือนหน้าไปทำงานที่จีนกะเวียดนามครึ่งเดือนนะ เหนื่อยจัง


โดย: เป่าจิน วันที่: 22 มีนาคม 2550 เวลา:16:20:29 น.  

 
-- คุณ O-Hung ---

ตอบว่า ความผิดฐานปลอมเอกสาร ไปอ่ะค่ะ
รู้สึกจะคล้ายๆ ข้อสอบเก่าปีนึง (จำไม่ได้แล้ว)

ตอนไร้นามส่งอาจารย์คุมแถวหลับด้วย อาจารย์ข้างๆ เลยช่วยเก็บให้ ปรากฏว่า อาจารย์แถวข้างๆ ที่ช่วยเก็บเอาใส่ซองแถวอาจารย์ พอจะทักท้วงว่าอาจารย์ใส่ซองผิดแถว อาจารย์ก็ส่งซิกให้ออกไปนอกห้อง กลัวข้อสอบหลงจัง ^^'


--- เป่าจิน ---

อยากไปด้วยจัง (ยังไม่เคยไปจีน ไปเวียดนามเลย)

ทำงานให้สนุกนะ (ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศไง)


โดย: ไร้นาม วันที่: 22 มีนาคม 2550 เวลา:21:05:11 น.  

 
1. เคยไปโฮจิมินท์ กับ ปักกิ่ง เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ คนขับรถจะต้องบีบแตรตลอดทาง แปลกดี

2. วานนี้ 22 มีนาคม 50 คนหน้าเดิมสอบ 207 ที่บางนาตึก 4 แถว 3 เจอผู้คุมสอบสัปหงกอยู่เหมือนกัน เหอ เหอ อย่างงี้ต้องบอก ความเหมือนที่ไม่ต่าง
โดย: คนหน้าเดิม IP: 202.44.219.99 วันที่: 23 มีนาคม 2550 เวลา:11:56:36 น.  

 
เหรอครับ ก็ จำเลย -ไม่ได้ ทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือ แต่ส่วนหนึ่งส่วนใด
(แค่ถ่ายสำเนาสีจากเอกสารที่แท้จริง)
-ไม่ได้ เติม ตัดทอน หรือ แก้ไข ข้อความ ใน เอกสารที่แท้จริง
-ไม่ได้ ประทับตราปลอม หรือ ลงลายมือชื่อปลอมเอสาร

จำเลย ผิด ปลอมเอกสารได้ไง?
แต่จำเลย ผิด แค่ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงาน
โดยแสดง ข้อความอันเป็นเท็จ ด้วยการติด ป้ายวงกลม(เดี๋ยวนี้มันเป็นเหลี่ยมแล้ว) ไม่ตรง กับ รถคันที่จำเลย ขับ...
เมื่อไม่ผิด 264 ก็ไม่ผิด 265 และ ไม่ผิด 268 ด้วย
จำเลยไม่ผิด แต่ ผมว่า ไร้นาม ผิด นะครับ


โดย: O-Hung วันที่: 23 มีนาคม 2550 เวลา:14:41:39 น.  

 
--- คุณคนหน้าเดิม ---

อ้าวสอบตึกไม่ไกลกันเลยนะคะเนี่ย ^^


--- คุณ O-Hung ---

เหรอคะ งั้นต้องลุ้นอีกสามข้อแล้วว่าจะทำถูกไหม


โดย: ไร้นาม วันที่: 23 มีนาคม 2550 เวลา:21:51:58 น.  

 
ขอบคุณครับผม


โดย: เรืองวิทย์ IP: 125.25.182.37 วันที่: 8 สิงหาคม 2550 เวลา:1:27:12 น.  

 
+++ คุณเรืองวิทย์ +++

ด้วยความยินดีค่ะ :)


โดย: ไร้นาม วันที่: 26 สิงหาคม 2550 เวลา:11:13:19 น.  

 
เด็กใหม่ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
-------------------------------------
เรียนที่รามกันหรอ
----------------------------
ขอเด็กอุบลคุยด้วยดิ
---------------------------------
นะ นะ นะค่า


โดย: จุกก้า IP: 117.47.74.241 วันที่: 9 ตุลาคม 2550 เวลา:21:39:23 น.  

 
การที่มีการแอบขโมยเครืองในคนเป้นความผิดลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายค่ะ..........ขอคำแนะนำกกหมายหน่อยนะค่ะจะทำรายงานวิเคราะห์กฏหมายค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: เนย IP: 117.47.78.132 วันที่: 22 ตุลาคม 2550 เวลา:22:44:04 น.  

 
ก็เรียนกฏหมายอยู่

ยังไม่จบเลย ท้อๆๆๆๆมากเลย เหนื่อยๆๆๆๆโดย: ดิเอ็ม IP: 61.19.67.186 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:9:43:33 น.  

 
เงิน อำนาจ ความรัก ทำให้คนเปลียนไป


โดย: เอก IP: 203.172.53.124 วันที่: 24 ธันวาคม 2550 เวลา:20:13:05 น.  

 
คุณไร้นาม น่ารักแถมเก่งอีกต่างหาก

Post-doc Fellow, Cambridge-MIT Institute (UK/USA)
PhD in Processor Design, University of Cambridge (UK)
MPhil in CSLP, University of Cambridge (UK)
BEng in Computer Engineering, Kasetsart University


โดย: Wut IP: 202.149.24.129 วันที่: 12 มกราคม 2551 เวลา:21:53:11 น.  

 
ทาจะบ้า เอาแต่ตัวบทมาลงไว้


โดย: บิ้กวัน IP: 61.90.139.18 วันที่: 25 มีนาคม 2551 เวลา:16:07:21 น.  

 
ขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนนะคะ


โดย: ไร้นาม วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:1:46:18 น.  

 
เก่งจังเลยคับพี่ เรียน mit ด้วยอะสุดยอด ขอคารวะ 1 จอก พี่สอบ
ielts toeflได้เท่าไรอะ


โดย: mib IP: 125.24.221.203 วันที่: 4 มิถุนายน 2551 เวลา:15:12:10 น.  

 
อิอิ อาญา2ผ่านแล้ว ได้ เอ ด้วยแฮะเพิ่งมาเจอ เสียดายจิงมะง้านมะต้องเหนื่อยอ่านทุกมาตราเร้ย


โดย: ปืนโรมัน IP: 117.47.71.179 วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:0:18:17 น.  

 
อิอิ อาญา2ผ่านแล้ว ได้ เอ ด้วยแฮะเพิ่งมาเจอ เสียดายจิงมะง้านมะต้องเหนื่อยอ่านทุกมาตราเร้ย


โดย: ปืนโรมัน IP: 117.47.71.179 วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:0:18:25 น.  

 
---อาสาตอบความเห็นที่ 16 เรื่องการที่มีการแอบขโมยเครืองในคนเป้นความผิดลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกาย...พยายามเป็นแรงใจและช่วยหาข้อมูลให้ครับ เรื่องนี้น่าจะอยู่ใน LW 301 (อ.3)แน่นอน..

---คิดเสียว่าเป็นข้อมูลแล้วกันฮะเพราะหาเคสเช่นนี้ยากเย็นเนื่องจากเป็นคดีที่ยังถือว่าใหม่ กม.ไทยตามยังไม่ทัน!?!

---คือมีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเท่านั้น เพราะ

1 คนไม่ใช่ทรัพย์ จึงตัดเรื่องการลักทรัพย์ไปได้เลย.

2.หากเป็นการบริจาค ร่างกายอวัยวะ กม.ก็คงไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยความผิดทางอาญามาบังคับ..(เว้นแต่เป็นข่มขืนใจ หรืออุ้ม หรือทำร้ายจนสลบ)

สรุปตอบคำถามก็คือ "เป็นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา หากแหวะเอาไปแล้วผู้เคราะห์ร้ายยังไม่ตายก็เข้าข่ายพยายามฆ่านั่นแล"
--เห็นคำถามมีคำว่า "แอบขโมย"ก็พอจะตีความว่าเป็นเจตนาร้าย ได้ตาม ม.59 เพราะคนมิใช่ทรัพย์อีกตะหาก

ป.ล.ท่านมีความเห็นต่าง ก็กรุณาแกะเคสนี้ด้วยอีกก็ดีครับ.เอแล้วจะเอาไปวิเคราะห์ฯ ก็แสดงว่า จบ กม.แล้วซิเนี่ย...ขอให้โชคดี.

--แถมอีกนิดคิดว่าน่าจะลองค้นจากวารสารนิติฯ ของ มธ.แล้ว?ในหัวข้อ"...การซื้อขายอวัยวะและความผิดฐานทำร้ายร่างกาย" ป.19 ฉ.4 (2532):โดย แสวง บุญเฉลิมวิลาส..

...เคสนี้ข้อยุติเป็นงัยเอามาลงให้คนอื่นอ่านบ้างก็ดีอีกแหละครับ เพราะลองค้นแล้วไม่เจอในเน็ต แหะ..แหะ.


โดย: Fresh_LL.B. IP: 58.8.232.68 วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:19:21:32 น.  

 
น่าจะสมกับเป็นเฟรสแมนจริงเพราะครั้งก่อนลงความเห็นเรื่อง"ขโมยอวัยวะ"ไว้ มาถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าคำตอบน่าจะไม่ตรงซะแล้ว เพราะขึ้นเป็นข่าวว่า "มีการซื้อขายอวัยวะภายใน" ถ้าอย่างนี้สอบถามผู้รู้แล้วเขาก็บอกว่า "คนเป็นทรัพย์ไม่ได้"ก็จริงแต่ "เจ้าอวัยวะเช่นไต"ถูกแหวะออกจากร่างกายแล้วละก็ย่อมถือเป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างและถือเอาได้...ตาม ป.แพ่งฯ

ธงคำตอบเปลี่ยน...มีความผิดเกี่ยวกับ"ทรัพย์"เข้ามาเกี่ยวด้วย...ดังนั้นเคสนี้เมื่อมีการแอบขโมยอวัยวะเขาไปจึงมีความผิด"ฐานทำร้ายร่างและลักทรัพย์ประกอบกัน" เรียกการกระทำกรรมเดียวผิด กม.หลายบทลงบทหนัก...

ส่วนที่ว่าจะผิดบทใดบ้างก็คงต้องไปว่ากันในข้อเท็จจริงอีกที..ส่วนตัวยังไม่อยากทิ้งประเด็นข้อกฏหมายความผิดเกี่ยวชีวิตไป

เพราะถ้า..มีการตายเกิดขึ้นกับผู้เคราะห์ร้ายนั้นแล้ว ตัวผู้กระทำผิดจะหลุดรอดหนีโทษขั้นนี้ไปหาชอบด้วยเหตุผลไม่

คดีเช่นนี้พยายามหาแนวทางของคำพิพากษาศาลฏีกาอยู่(แต่ยังไม่เจอเลย)ใครตอบเพิ่มเติมได้ช่วยอนุเคราะห์ด้วย..เพราะว่าไปแล้วในโลกยุคอนาคตคดีความแบบนี้น่าจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น...คนรู้ก็จะได้ป้องกันตัว..คนที่คิดจะกระทำผิดก็จะลดน้อยหรือเปลี่ยนใจ/หายไปจากสังคมมนุษย์.


โดย: Fresh_LL.B. IP: 58.8.160.234 วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:11:09:56 น.  

 
กรณีทุจริตนำเงินบริษัทไปใช้และมาแจ้งทา
งบริษัทว่าตนเองทุจริตตอนเดือนม.ค.แต่ว่าบริษัทให้ชดใช้ภายในเดือนก.พ.-มี.ค.แต่ไม่มีเงินที่จะชดใช้ ทางฝ่ายกฏหมายของบริษัทแจ้งว่าหากภายใน11เดือนก.พ.ไม่ชดใช้ครึ่งหนึ่งก่อนจะแจ้งความคดีอาญาแล้วถ้าชดใช้ภายในเดือนก.พ.ครึ่งหนึ่งตามที่ตกลงก็จะยังไม่แจ้งความแต่หลังจากนั้นเดือนมี.ค.ต้องชำระส่วนที่เหลือให้หมด ก็จบ แต่ตอนนี้ไม่มีที่จะชำระเลย เขาก็ต้องแจ้งความในคดียักยอกแล้วยังงี้ต้องทำยังไง เคยถามเขาว่าเราขอผ่อนชำระได้ไหมเขาบอกว่าเมื่อก่อนผ่อนชำระได้แต่ตอนนี้ผ่อนไม่ได้ต้องชำระตามที่แจ้ง แต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะหาเงินก้อนมาชำระได้ เพราะดูแล้วทางฝ่ายก.ม.ก้ไม่ยอมแน่ (ช่วยแนะนำด้วยด่วนมากๆ)


โดย: 111111 IP: 58.9.158.147 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:02:45 น.  

 
ดูดี


โดย: n IP: 203.156.43.97 วันที่: 11 ธันวาคม 2552 เวลา:21:50:00 น.  

 
ขอบคุณอีกแล้วจ๊ะจะติดตามคนเก่งต่อๆไป


โดย: โย เด็กช่าง(ตวงวัด) IP: 113.53.21.13 วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:20:29:20 น.  

 
อืม ๆ อ่า ๆ งืม ๆ อ๋อ ๆ แล้วผมต้องอ่าน หมวดใหนละนิ มาตรา ใด ถึง มาตราใด


โดย: โลฮิญ่า IP: 125.24.75.114 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:10:26:31 น.  

 
กฏหมายอาญา 2 replica bags
replica bags //www.itbagonline.com


โดย: replica bags IP: 192.99.14.34 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:3:42:11 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ไร้นาม
Location :
ปทุมธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

"อ่านคนอ่านที่ความคิด
หาใช่ชื่อเสียงเรียงนาม"
Friends' blogs
[Add ไร้นาม's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.