bloggang.com mainmenu search


ภาพเขียนนักบุญพอล โดย แรมบรังด์

นักบุญพอล หรือ นักบุญพอลอัครสาวก หรือ นักบุญพอลแห่งทาร์ซัส หรือ นักบุญเปาโล (St. Paul the Apostle;ภาษาอิตาลี: San Paolo di Tarso) มาจาก ภาษากรีก “Šaʾul HaTarsi” หมายถึง “ซอลแห่งทาซัส” มาจาก “Σαουλ” “Saul” หรือ “Σαῦλος” “Saulos” หรือ “Παῦλος” “Paulos”

เป็น “อัครสาวกของเจ็นไทล์” (Apostle to the Gentiles) พร้อมกับนักบุญปีเตอร์ และ นักบุญเจมส์ผู้ยุติธรรม (James the Just) เป็นผู้เผยแพร่ศาสนาที่สำคัญที่สุด ในสมัยคริสเตียนยุคแรก

แต่ไม่เช่นอัครสาวกองค์อื่นที่เคยพบพระเยซู ไม่มีหลักฐานใดที่กล่าวว่านักบุญพอลเคยพบพระองค์ด้วยตนเอง ก่อนที่จะถูกตรึงกางเขน ตามที่กล่าวใน “กิจการของอัครสาวก” (Acts of the Apostles)

นักบุญพอลมานับถือศาสนาคริสต์ระหว่างที่เดินทางไป ดามัสคัส จากการที่ได้เห็นปรากฏการณ์ของพระเยซูทรงฟื้นชีพ นักบุญพอลกล่าว่าพระองค์มิได้รับพระวจนะจากมนุษย์ แต่ได้รับจากพระเยซูโดยตรง

กล่าวกันว่าพันธสัญญาใหม่สิบสี่บทเขียนโดยนักบุญพอล ที่เป็นที่รู้จักกันว่า จดหมายของนักบุญพอล แต่ใครเป็นผู้เขียนจริงก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

นักบุญพอลมักจะบอกให้ช่างเขียน (amanuensis) เขียน นานๆ จึงเขียนด้วยตนเอง การรับรองว่าข้อเขียนเป็นของแท้ ผู้เขียนจดหมาย มักจะใช้ย่อหน้า ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นลายมือของนักบุญพอลเอง

จดหมายเหล่านี้ใช้เผยแพร่ในชุมชนผู้นับถือคริสต์ศาสนา จดหมายของนักบุญพอล เป็นเอกสารที่สำคัญในพันธสัญญาใหม่ และในที่สุดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของคริสต์ศาสนกฏบัตร หรือ กฎหมายของคริสต์ศาสนจักร (Canon law)

จดหมายของนักบุญพอล เชื่อกันว่าเป็นเอกสารฉบับแรกที่สุดของพันธสัญญาใหม่

ปรัชญาความคิดเห็นของนักบุญพอลเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ เป็นความคิดเห็นที่สำคัญกว่าความคิดอื่นใด ของผู้มีส่วนเขียนพันธสัญญาใหม่

อิทธิพลความคิดเห็นของนักบุญพอล อาจจะเห็นได้จากปรัชญาของนักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป ไปจนถึงความขัดแย้งระหว่างนักเทววิทยา ก็อตสชอลค (Gottschalk) และ ฮิงมาร์แห่งรีมส์ (Hincmar of Reims)

หรือ ระหว่าง ลัทธิ Thomism ของ นักบุญโทมัส อควีนาส กับ ลัทธิ Molinism ของลุยส์ โมลินา (Luis Molina) เป็นต้น


ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


สิริสวัสดิ์ศุกรวาร ปรีดิ์มานกมลโชติค่ะ
Create Date :12 ตุลาคม 2553 Last Update :22 ตุลาคม 2553 16:00:39 น. Counter : Pageviews. Comments :0