bloggang.com mainmenu search


“การฟื้นชีพของพระเยซู” โดย เดียริค เบาท์

พระเยซู

การสิ้นพระชนม์และการคืนชีพของพระเยซู (Death and resurrection of Jesus) หมายถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ ที่มีความสำคัญที่สุดในความเชื่อทางคริสต์ศาสนา ที่เป็นพื้นฐานของปรัชญาและหลักการทางคริสต์ศาสนวิทยา

ตามพันธสัญญาใหม่ พระเยซูผู้เป็นหัวใจของคริสต์ศาสนาถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ ถูกนำไปไว้ในที่เก็บศพ และทรงฟื้นจากความตายสามวันหลังจากนั้น (จอห์น NIV, มาร์ค NIV, มาร์ค NIV)

พันธสัญญาใหม่ยังกล่าวถึงการฟื้นและการปรากฏตัวอีกหลายครั้งต่ออัครสาวกสิบสององค์ และสาวกคนอื่นๆ รวมทั้ง “พี่น้องอีกห้าร้อยคนพร้อมกัน” (1 โครินธ์ 15:6]) ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสวรรค์ เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์นี้ฉลองกันระหว่างวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และ อีสเตอร์

ชนกลุ่มอื่นๆ เช่น ชาวยิว มุสลิม บาไฮ และนิกายหรือลัทธิบางลัทธิของคริสต์ศาสนาไม่เห็นด้วยหรือไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้นชีพจริงหรือไม่ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


สิริสวัสดิ์ศุกรวาร สิริมานภิรมย์ปรีดิ์ค่ะ
Create Date :27 มิถุนายน 2553 Last Update :2 กรกฎาคม 2553 17:04:46 น. Counter : Pageviews. Comments :0