ตะพาบตัวที่ ๔๙ : ก า ร เ ติ ม เ ต็ ม ที่ ข า ด ห า ย


ห า ก โ ล ก นี้ ไ ม่ มี ผู้ ช า ย

นั ย ห ม า ย ค ง มี เ พี ย ง ส า ว ส า ว

ป ร ะ ห นึ่ ง เ สี ย คุ้ น ลิ้ น สิ้ น ห ว า น ค า ว

ใ จ ร อ น ร้ า ว แ ค่ เ พี ย ง คิ ด จิ ต รั ญ จ ว น

เ ป รี ย บ ดั ง ฟ้ า ไ ร้ เ ม ฆ า เ ติ ม แ ต่ ง แ ต้ ม

สี ข า ว แ ซ ม ฟ้ า ค ร า ม ย า ม คิ ด ห ว น

น ภ า ง า ม เ พ ร า ะ เ ม ฆ า พ า เ ย้ า ย ว น

ย า ก ค ร บ ถ้ ว น ค ว า ม ง า ม ย า ม พ ร า ก กั น

เ ป รี ย บ ภู ผ า ไ ร้ พ ฤ ก ษ า พ า ชื่ น ชุ่ ม

ช่ ว ย ป ก ค ลุ ม ป้ อ ง ร้ อ น ผ่ อ น โ ศ ก ศั ล ย์

เ พื่ อ เ ติ ม เ ต็ ม แ ห่ ง ชี วิ ต กั น แ ล ะ กั น

โ ล ก ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ช า ย ห ญิ ง ม า อ ย่ า ง ส ม ดุ ลวัฏจักรแห่งความคิดเดิม ๆ ที่เราคุ้นชิน เรามักคิดเสมอเพียงว่า
ผู้ชายคือช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ

แนวความคิดแบบนี้ ปัจจุบันถูกค่อย ๆเลือนหายไป ด้วยเหตุปัจจัยมากมาย

ผู้ชายทำตัวแย่ลง ผู้หญิงเข้มแข็งขึ้น

วัฏจักรแห่งความคิดเดิม ๆ ที่เราคุ้นชิน เรามักคิดเสมอเพียงว่า
ความสุขที่ผู้หญิงกับผู้ชายต่างพร้อมใจกันสร้าง มีเพียงความสุขเดียว
คือ ... ก า ม สุ ข ความสุขอันเกิดแต่ตัญหาและราคะ

นัยความหมายแห่งความคิดของ ...เทียนส่องแสง
หาได้เป็นเช่นนั้นไม่

จริงอยู่ ก า ม สุ ข คือสิ่งที่ชายหญิงมีร่วมกันและเกิดสุข
แต่ก็มีไม่น้อยไปกว่ากัน ที่ทำให้เกิด ... ทุกข์

มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม..เพศสภาพ
แม้ผู้ชายจะทำอะไรได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหญิง
แม้หญิงจะทำอะไรได้ทัดเทียมชาย
... แต่คงไม่ทุกสิ่งและอย่างสมบูรณ์

ไม่ว่าโลกนี้จะไม่มีหญิงหรือชาย
เราอาจคิดสิ่งที่จะเกิดไปต่าง ๆนานาในความสมมุตินั้น
ด้วยความสนุก ..เพราะเป็นไปไม่ได้

สิ่งสำคัญที่เทียนส่องแสงมองเห็น
ไม่ใช่สิ่งใดสำคัญไปกว่ากัน
แต่กลับเป็น ก า ร ดำ ร ง รั ก ษ า ค ว า ม สำ คั ญ ต า ม เ พ ศ ส ภ า พ
แล้วร่วมกัน เ ติ ม เ ต็ ม สิ่ ง ที่ ข า ด ห า ย ไ ป ข อ ง กั น แ ล ะ กั น

ท้ อ ง ฟ้ า ส ว ย ง า ม ย า ม มี เ ม ฆ
ภู เ ข า เ ขี ย ว ข จี ชื่ น ต า ด้ ว ย พ ร ร ณ ไ ม้

... เพื่อสร้างสรรค์โลกนี้ให้มีทั้งหญิงและชาย ...
ที่ต่างพร้อมใจกันสร้างความสุขอันเกิดจากจิตอารีย์ เห็นใจและให้เกียรติ
สิ่งนั้นคือ
"สั น ติ สุ ข"
ความสุขแห่งการครองเรือนและสร้างสรรค์โลกให้งดงามป ล. ห า ก โ ล ก นี้ "จะ" ไ ม่ มี ผู้ ช า ย จ ริ ง

ห่ ว ง ผู้ ห ญิ ง ค ง แ ส น เ ห นื่ อ ย เ ป็ น ห นั ก ห น า

ต้ อ ง แ ส ด ง บ ท บ า ท ต า ม ก า ย า

อี ก ต้ อ ง ห า "ผู้ ฉิ ง" วิ่ ง วุ่ น ว า ย

คิ ด แ ล้ ว น่า เ ห็ น ใ จ เ ป็ น ยิ่ ง นั ก

รู้ สึ ก ห นั ก ใ จ แ ท น เ ป็ น นั ก ห น า

ตั ด สิ น ใ จ อ ยู่ เ คี ย ง ข้ า ง ไ ม่ จ า ก ล า

ก็ เ พ ร า ะ ว่า โ ล ก ส ร้ า ง ฉั น ม า ใ ห้ คู่ เ ธ อ..รั ก นะ จุ๊ บ ๆ ...

............................................

โครงการถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 49
โจทย์โดย : วนารักษ์
หัวข้อ "หากโลกนี้ไม่มีผู้ชาย"

............................................


Create Date : 05 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 5 กุมภาพันธ์ 2555 18:34:56 น. 23 comments
Counter : 1576 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ
ขออนุญาตตามมาจาก blog เพื่อน
แวะมาส่งหัวใจในเดือนแห่งความรักค่ะ
โดย: pantawan วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:14:58 น.  

 
ไม่รู้จะพูดอะไรดี .. เพราะก็คิดเหมือนเฮียทุกประการค่ะ
ขาดอะไรไปอย่าง ก็เรียกว่าไม่สมดุลย์แล้ว เพราะฉะนั้นก็ต้อง
"มีกันและกัน" ใช่ป่ะค่ะ ^^


โดย: JewNid วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:18:56 น.  

 
แวะมาเก็บลิ้งก์แล้วเจ้าค่า


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:16:13 น.  

 
ภาพประกอบน่ารักนะคะ
ขอเก็บตะพาบไปแชร์ที่กลุ่มก่อนนะคะ
เก็บไปง่วงไปค่ะ แหะๆโดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:32:17 น.  

 
เฮียๆ ทำคำว่า กามสูตรเนี่ย
เป็นเพราะตำราไหน ที่คิดอย่างนั้น แต่ได้ยินใครบางคนบอกว่า

"สุขนิยม" ละคะเฮีย คนนั้นคิดแต่เรื่องกามหรือไม่
โดยที่ไม่ได้คิด เรื่องสุขจากการครองเรือนเลย

ว่าแต่เฮียแต่งกลอนเก่งนะเนี่ย อิอิ

ส่วนหัวข้อนี้ หากโลกนี้ไม่มีผู้ชาย ผู้หญิงคงชีวาวาย เพราะขาดสารเอนโดฟินโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:02:11 น.  

 
ตามมาเก็บความคิดค่ะคุณเทียน
ชอบทั้งภาษาและแนวคิดค่ะโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:1:40:15 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับเฮีย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:5:43:08 น.  

 
ถ้าเอาหมิงหมิงขึ้นไปด้วย
ผมตายกลางดอยแน่นอนครับเฮีย 555

ลำพังแค่เดินประคองตัวเองให้จบทริป
ก็ขาสั่นพั่บๆแล้วครับ 555

แต่เหนื่อยแค่ไหน
ให้ไปอีกก็ไปครับ 555

เฮียเก่งมากนะครับ
อุ้มหลานเดินจนจบทริปได้ด้วย 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:24:28 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะเฮีย

เขียนงานตะพาบด้วยเหรอคะ

ตกข่าวๆๆๆ

ภาพประกอบน่ารักอีกเช่นเคย
แปะหมดแย้ววว พรุ่งนี้มาแปะละกัน
โหวตนำไปก่อนนะคะ


แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:28:12 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะเฮีย ปายแวะมาอ่านงานตะพาบค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tiensongsang เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:7:34:25 น.  

 

ตะพาบหนูเทียน(หญิง) เอ๊ย!!คุณเทียนฯนี่
ตรง concept ที่ทำงานต้นสังกัดเลยค่ะ
ของกระทรวง พม.
ว่าด้วยความเสมอภาคชาย/หญิง


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:25:31 น.  

 
วันนี้เดินสายเสพงานตะพาบ อิอิ

เวอร์ชั่นเฮียเทียนเนี่ยถือเป็นฉบับปรัชญาเลยนะครับ ถือเป็นฝ่ายสนับสนุนให้โลกเรามีครบทั้งชายหญิง และวิงวอนให้รักษาเพศสภาพ วะว้าว

มะวานตะลอนทั้งวันกลับถึงบ้านดึก ได้ข่าวเฮียล้างรถจนฝนตกใช่มะค้าบโดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:27:45 น.  

 
สวัสดีตนอบ่ายๆ ครับคุณเทียน .....

วันนี้ได้เห็นหลายๆ คน up บล็อกตะพาบแล้ว ขอแวะมาอ่านงานตะพาบของคุณเทียนบ้าง .....

เป็นงานเขียนที่หลากหลายดีมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่านจบแล้วก้เห็นด้วยว่าโลกที่ไม่มีผู้ชายก็คงเป็นโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบ เหมือนมีปากแต่ไม่มีลิ้น มีแขนซ้ายแต่ไม่มีแขนขวาเลยล่ะนะครับ .....

ปล. มาแปะหัวใจให้ด้วย 1 ดวงครับ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:37:08 น.  

 
ดีคร่า..
..โหะ ๆๆ ..บล็อกนี้ เขียนได้ ถูก ต้อง ตามหลักเปะ.. เลย เป็นการยืน ยันได้ ว่า โลก นี้ ขาด คุณๆ ..ไม่ได้ แน่
ขอสนับสนุน ค่ะ .. แต่ขอ เป็นคนดี ๆ และ น่ารัก นะ จ๊ะ ..
อ่านกลอน ซึ้งเลยค่ะ ..
ต้องกลับไปฟังเพลง สองเรา ...เท่ากันนน.... ผูกพันธ์ สายใย..555.โดย: tifun วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:19:39 น.  

 

ดูรูปลืมอ่านเลยค่ะอาเฮีย
ว่าอยู่ในโครงการตะพาบฯ อิอิอิ
ภาพสวยมากกกกกกกกกกกกกกก
แหล่ม


โดย: อุ้มสี วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:26:38 น.  

 
มาอ่านคะเอาหัวใจมาฝากด้วย

แหม

อยุู่นิ่งๆ แบบสงบมั่งก็ได้

เหมือนจะจริงแฮะ

แอบอิน

..
ผู้ชายทำตัวแย่ลง
ผู้หยิงจึงต้องเข้มแข็งขึ้น

หุหุ


โดย: ปันฝัน วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:31:29 น.  

 
อุฏฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิธานวา
สมํ กปฺเปติ ชีวิตํ สมุภตํ อนุรกฺขติ

ขยันทำงาน ไม่ประมาท ฉลาดในวิธีจัดการ เลี้ยงชีพแต่พอดี
ย่อมรักษาทรัพย์สมบัติให้คงอยู่และเพิ่มทวีได้

ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตลอดไป...นะคะงานตะพาบของคุณเทียน จบได้สวยงามมาก...ค่ะ
รักน๊า...จุ๊บ จุ๊บ....

ชม..โหวต...แปะ...ครบ ๓ พอดี...อิ อิโดย: พรหมญาณี วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:50:51 น.  

 

สรุปว่า นึกเห็นใจผู้หญิงมากกว่าใช่มั้ยคะ เลยขออยู่เคียงข้าง

เนื้อหาเหมือนจะเครียด แต่ตรงบทกลอน (สไตล์เฮีย) พาไป อ่านแล้วยังมียิ้มบ้าง
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:23:57 น.  

 
อาเฮีย สวัสดีตอนเย็นค่ะ

ช่างเปรียบเทียบได้ดีจริงๆ เลยนะคะ

อย่างว่าล่ะค่ะ ทุกสิ่งอย่างล้วนสมดุลย์ เกิดมาเป็นคู่กัน

หากมีหญิงก็ต้องมีชาย เป็นไปไม่ได้ที่จะมีเพียงสิ่งเดียวโดย: maitip@kettip วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:51:22 น.  

 
ชอบใจงานเขียนครับ บทกลอนนั่นไม่ต้องพูดถึง
เรารู้จักท่านมานานแล้วนี่นา คุ้นเคย เสียแต่ไม่ได้
อ่านเสียนาน วันนี้จุใจเลยครับ

ที่บ้านหนูหล่ออ่ะ เฮียก็พูดเกินปาย อัพตั้งกะสอง
ยาม เฮียก๋ามาตะวันจะกลางฟ้าแล้วยังได้เจิม
ฮ็อตแดดอ่ะจิ

ขอตุ๊กตาไปฝากสาวได้ป่ะเฮียโดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:51:10 น.  

 
โห สุดยอดเลยคุณเทียน
มีทั้งกลอนที่ไม่ต้องบอกว่าสละสลวยแค่ไหน
พร้อมบทความที่กินใจ

เอาหัวใจคนแกร่ไปหนึ่งดวง ด้วยความรักอิอิ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:12:45 น.  

 
มาเป็นกลอนแปดเลยนะครับ ถ้าไม่มีผู้ชายต้องวิ่งหาผู้ฉิง อิอิ
หลังจากชายหญิงร่วมกันสร้างสันติสุขแล้วเป้าหมายต่อไปคือการสร้างจินตหราขึ้นมา (โห่ มุกโบราณค่อดๆ)


โดย: ชีริว วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:05:32 น.  

 
สวัสดีครับเฮียเทียน ขอเรียกนะครับ ^^

เขียนกลอนได้ไพเราะมากๆครับ

อ่านแล้วมีกำลังใจดีขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลย

เยี่ยมครับผม แหะๆโดย: วนารักษ์ วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:51:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tiensongsang
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 28 คน [?]
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
5 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add tiensongsang's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.