สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน 12 เมษายน 2559 ... บล็อกที่ 480
สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน  
13 เมษายน 2559

พระพุทธรูปที่บ้านสามปรางค์
 ปรางค์อู่ทอง ปรางค์เชียงแสน ปรางค์สุโขทัย

พระพุทธรูปองค์กลาง ปรางค์อู่ทอง
ทางขวาพระพุทธรูปปรางค์อู่ทอง ปรางค์เชียงแสน   
ทางซ้ายพระพุทธรูปปรางค์เอู่ทอง ปรางค์สุโขทัย

"อู่ทองแสนสุข"สรงพระพุทธรูปสามปรางค์ที่บ้าน
ปรางค์อู่ทอง
ปรางค์เชียงแสน
ปรางค์สุโชทัย

*****************

สรงน้ำพระพุทธรูป ทำอย่างไร
ผมก็สระน้ำพระพุทธรูปที่บ้านเช่นกัน
สวดบทสวด พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ก็ได้


จากเว็บพลังจิต
จุดธูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดารักษาพระพุทรูปว่าเป็นไทยนี่แหละลูก!
ลูกขอสรงนำพระและเจริญพุทธานุสติขณะสงนำดุจได้อุปัฎฐากพระพุทธองค์ขอเทพเทวดาโปรดอนุโมทนายินดีเจ้าคะ
สรงน้ำเสร็จเสร็จแล้วก็จุดธูปอธิฐานดังนี้
สาธุ ลูกสรงน้ำพระจัดหิ้งพระใหม่ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรม พระอริสงฆ์ เทพ พรหม พระโพธิญาณโปรดบัลดาลมงคลมาสถิตในองค์พระขอให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้าทรัพย์สินเงินทองข้าวของโชคลาภใหลมาเทมาตลอดปีนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป สาธุ อิทธิฤทธิพุทธะนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่ มะ อะ อุนี้ด้วยเทอญ สาธุ.
ขอเจริญพร
โดย พระที่12

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ข้อมูลจาำ //pantip.com/topic/30358484

พระพุทธรูปสามปรางค์ และ โต๊ะหมู่บูชา 
นำมาจากบ้านเรา ปี 1994
ครอบครัวพี่สมบุญ - เชิดชัย ขัตตินานนต์ จัดให้
พี่ที่รู้กันตอนอายุ 14 ปี เราเรียนเป็นนักเรียนประจำด้วยกัน
มิตรภาพของเราติดต่อกันสนิทสนมเหมือนญาติสนิทจนเดี่ยวนี้
ขอขอบพระคุณคุณพี่ทั้งสองอีกครั้งค่ะสรงน้ำพระพุทธรูปที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอสแลนด์ นิวยอร์กศิลปะอู่ทอง

พุทธศตวรรษที่ 17 - 20
อาณาจักรอู่ทอง เป็นอาณาจักรเก่าแก่ก่อนอาณาจักรอยุธยา ซึ่งมีความ สัมพันธ์กับอาณาจักรต่าง ๆ ได้แก่ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี รวมทั้งสุโขทัย ดังนั้นรูปแบบศิลปะจึงได้รับอิทธิพลของสกุลช่างต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปอู่ทอง คือ พระวรกายดูสง่า พระพักตร์ขรึม ดูเป็นรูปเหลี่ยม คิ้วต่อกันไม่โก่งอย่างสุโขทัยหรือเชียงแสน พระศกนิยมทำ เป็นแบบหนามขนุน มีไรพระศก สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายตัดตรง พระเกตุมาลาทำเป็นทรงแบบฝาชี รับอิทธิพลศิลปะลพบุรี แต่ยุคต่อมาเป็น แบบเปลวเพลิงตามแบบศิลปะสุโขทัย


ศิลปะสุโขทัย

Buddha sukhothaistylb.jpg


พุทธศตวรรษที่ 17 - 20
อาณาจักรสุโขทัย นับเป็นราชธานีที่มีความชัดเจนเป็นครั้งแรกของชนเผ่าไทยสยาม ศิลปะสุโขทัยจึง นับเป็นสกุลศิลปะแบบแรกของชนชาติไทย แต่ไม่ใช่แรกสุดเพราะก่อนหน้านั้นมีศิลปะที่ใกล้เคียงกับศิลปะสุโขทัยมาก คือ ศิลปะเชียงแสน ริมแม่น้ำโขงในแถบจังหวัดเชียงราย ศิลปะสุโขทัยผ่านการคิดค้น สร้างสรรค์ คลี่คลาย สังเคราะห์ในแผ่นดินที่เป็นปึกแผ่น มั่นคงจนได้รูปแบบที่งดงาม พระพุทธรูปสุโขทัย ถือว่ามีความงามตามอุดมคติไทยอย่างแท้จริง อุดมคติของพระพุทธรูปสุโขทัยเกิดจากต้นแบบศิลปะที่ส่งอิทธิพลต่อช่างสมัยนั้นด้วย คือ อิทธิพลศิลปะจากศรีลังกาและอินเดีย ลักษณะ สำคัญของพระพุทธรูปสุโขทัย คือ พระวรกายโปร่ง เส้นรอบนอกโค้งงาม ได้จังหวะ พระพักตร์รูปไข่ยาวสมส่วน ยิ้มพองาม พระขนงโก่ง รับกับ พระนาสิกที่งุ้มเล็กน้อย พระโอษฐ์แย้มอิ่ม ดูสำรวม มีเมตตา พระเกตุมาลา รูปเปลวเพลิง พระสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี พระศกแบบก้นหอย ไม่มีไร พระศก พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยมีความงดงามมาก ที่มีชื่อเสียงมากได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห ์ พระศาสดา พระพุทธไตรรัตนายก และ พระพุทธรูปปางลีลา นอกจากพระพุทธรูปแล้ว ในสมัยสุโขทัยยังมี งานประติมากรรมที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งคือ เครื่องสังคโลก ซึ่งเป็นเครื่อง ปั้นดินเผาสมัยสุโขทัยที่มีลักษณะเฉพาะ มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เครื่องปั้น ดินเผาสังคโลก เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบ สีเขียวไข่กา สีน้ำตาล สีใส เขียนทับลายเขียนรูปต่าง ๆ มี ผิวเคลือบแตกราน สังคโลกเป็นสินค้าออก ที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัยที่ ส่งไปจำหน่ายนอกอาณาเขต จนถึงฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น


ศิลปะเชียงแสน


Buddha chiangsaenstyle.jpg

เมื่อแคว้นล้านนาในภาคเหนือได้สถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นนครหลวงเมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๙ หลังจากได้รวมเอาแคว้นหริภุญไชยเข้าไว้ด้วยแล้ว ได้มีการสร้างสรรค์ศิลปะไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเดิมเรียกว่า“ศิลปะเชียงแสน” ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “ศิลปะล้านนา” อันหมายถึงรูปแบบศิลปะที่กระจายอยู่ในภาคเหนือตอนบนตั้งแต่จังหวัดตาก แพร่ น่าน ขึ้นไป
ตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่๒๒ เป็นต้นมา ล้านนาพบกับการแตกแยกภายในการแก่งแย่งชิงอำนาจกันเอง ภัยจากภายนอกที่เข้ามาแทรกแซงทั้งจากพม่ากรุงศรีอยุธยาและล้านช้าง ทำให้อำนาจอิสระที่คงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแคว้นล้านนาล่มสลายลง ประติมากรรมไทยสมัยเชียงแสน ประติมากรรมไทยสมัยเชียงแสนเป็นประติมากรรมในดินแดนสุวรรณภูมิที่นับว่าสร้างขึ้นโดยฝีมือช่างไทยเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-21 มีปรากฏแพร่หลายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ทางภาคเหนือของไทย แหล่งสำคัญอยู่ที่เมืองเชียงแสนวัสดุที่นำมาสร้างงานประติมากรรมที่ทั้งปูนปั้นและโลหะต่างๆที่มีค่าจนถึงทองคำบริสุทธิ์ประติมากรรมเชียงแสนแบ่งได้เป็น2 ยุค เชียงแสนยุคแรก มีทั้งการสร้างพระพุทธรูปและภาพพระโพธิสัตว์หรือเทวดาประดับศิลปสถาน พระพุทธรูปโดยส่วนรวมมีพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธรูปอินเดียสมัยราชวงปาละ มีพระวรกายอวบอ้วนพระพักตร์กลมคล้ายผลมะตูม พระขนงโก่ง พระนาสิกโค้งงุ้ม พระโอษฐ์แคบเล็ก พระห นุเป็นปมพระรัศมีเหนือเกตุมาลาเป็นต่อมกลม ไม่นิยมทำไรพระสก เส้นพระสกขมวดเกษาใหญ่พระอุระนูน ชายสังฆาฏิสั้น ตรงปลายมีลักษณะเป็นชายธงม้วนเข้าหากัน เรียกว่า เขี้ยวตะขาบส่วนใหญ่นั่งขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัยฐานที่รององค์ พระทำเป็นกลีบบัวประดับ มี ทั้งบัวคว่ำบัวหงาย และทำเป็นฐานเป็นเขียงไม่มีบัวรองรับ ส่วนงานปั้นพระโพธิสัตว์ประดับเจดีย์วัดกู่เต้าและภาพเทวดาประดับหอไตรวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ มีสัดส่วนของร่างกาย สะโอดสะองใบหน้ายาวรูปไข่ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดียหรือแบบ ศรีวิชัย เชียงแสนยุคหลัง มีการสร้างพระพุทธรูปที่มีแบบของลัทธิลังกาวงศ์จากสุโขทัยเข้ามาปะปนรูปลักษณะโดยส่วนรวมสะโอดสะ องขึ้น ไม่อวบอ้วนบึกบึน พระพักตร์ยาวเป็นรูปไข่มากขึ้นพระรัศมีทำเป็นรูปเปลว พระศกทำเป็นเส้นละเอียดและมีไรพระศกเป็น เส้นบาง ๆชายสังฆาฏิ ยาวลงมาจรดพระนาภี พระพุทธรูปโดยส่วนรวมนั่งขัดสมาธิราบ พระพุทธรูปที่นับว่าสวยที่สุดและถือเป็นแบบอย่างของพระพุทธรูปที่นับว่าสวยที่สุดถือเป็นแบบอย่างของพระพุทธรูปที่นับว่าสวยที่สุดพระพุทธสิหิงค์ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯพระพุทธรูปเชียงแสนนี้มักหล่อด้วยโลหะทองคำ และสำริด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://th.wikipedia.org/wiki/ปะติมากรรมไทย


GIOVANNI MARRADI - Memories(Relaxing music)
Andreea PetcuGIOVANNI MARRADI - Gracefully(Relaxing, soothing music)
Giovanni Marradi Music Videos

newyorknurse

Create Date : 16 เมษายน 2559
Last Update : 16 เมษายน 2559 8:10:55 น. 40 comments
Counter : 2972 Pageviews.

 
พระพุทธรูปงามทุกองค์เลยค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
The Kop Civil Diarist ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ขอบคุณที่แวะฟังเพลงนะคะโดย: mambymam วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:8:40:33 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้


ขอบคุณสำหรับโหวตค่ะ


โดย: mariabamboo วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:8:49:18 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
ครอบครัวพี่น้อยรักษาความเป็นไทยไว้อย่างเหนียวแน่นเลยนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Tristy Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:9:17:44 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สุดยอดเลยค่ะ พระพุทธรูปสวยทุกองค์จริง ๆ ค่ะพี่น้อย


โดย: Close To Heaven วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:10:28:11 น.  

 
สวัสดีครับพี่น้อย

กราบพระขอพร
ให้ชีวิตมีความสุข
พระพุทธรูปแฝงปรัชญาที่ดีไว้ให้เราได้คิดตามด้วยนะครับ

โหวต Klaibann Blog ครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:13:13:00 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ชุดโต๊ะหมู่บูชากับพระพุทธรูป เข้ากันดีค่ะ ดูสวยขลังดีค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:13:50:02 น.  

 


คน ดี ..

คิดแต่ เรื่อง ดี .. คิด ดี .. ทำ ดี ..
จึง มี แต่เรื่องดีๆ เข้าไปหา พี่น้อย นะคะ ..
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: foreverlovemom วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:15:16:02 น.  

 
องค์ปรางค์สุโขทัยเหมือนกับที่ที่บ้านมีเลยครับ

newyorknurse Klaibann Blog
+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:15:23:03 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ย้อนหลังนะคะโหวตๆๆตามเม้นต์ด้านบน Klaibann Blog ^^


โดย: ผีเสื้อยิปซี วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:15:50:13 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ชมพร Cartoon Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blogโดย: ก้นกะลา วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:18:49:51 น.  

 

พระพุทธรูปงามค่ะหิ้งพระจัดได้สวยงามลงตัวดีค่ะคุณน้อย เมือง

ไทยตอนนี้ร้อนมากๆค่ะ ตจวก็ยังเล่นสาดน้ำกันมากกว่า กทม

ไปสรงน้ำวัดหลวงพ่อโสธรมาคนแน่นมากๆค่ะ

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:18:50:45 น.  

 
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
อย่างงี้อยู่ไกลบ้านก้ไม่เหงานะคะ มีพระใกล้ตัวเสมอทุกคืนวันโดย: หอมกร วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:22:42:42 น.  

 
ถึงจะไกลบ้านแต่ไม่ไกลความเป็นไทยนะคะคุณน้อย


newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:23:05:51 น.  

 
แวะมากราบพระขอพรวันปีใหม่ไทยด้วยคนค่ะ
พระพุทธรูปของพี่น้อยงามมากค่ะ
กดไลค์กับโหวตให้ค่า
ขอบคุณมาก ๆ ที่แวะไปฟังเพลงและโหวตให้นะคะ


โดย: haiku วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:23:47:23 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ พี่น้อย
ขอบคุณครับ
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 16 เมษายน 2559 เวลา:23:57:36 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 เมษายน 2559 เวลา:6:20:48 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

---------------------------

สาธุค่ะ
ได้สรงน้ำพระพุทธรูปเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วย

พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ก็น่าสนใจนะคะ
ชอบปางสุโขทัยมากที่สุดค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 17 เมษายน 2559 เวลา:9:19:04 น.  

 
เพิ่งรู้การสรงน้ำที่ถูกต้องก็วันนี้ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ชลบุรีมามี่คลับ วันที่: 17 เมษายน 2559 เวลา:12:17:05 น.  

 


สุขสันต์วันสงกรานต์ ย้อนหลังคะ


โดย: Mitsubachi วันที่: 17 เมษายน 2559 เวลา:13:08:19 น.  

 
ยังไม่เคยสรงน้ำพระพุทธรูปในบ้านเลยค่ะ เคยแต่ตามวัด สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Travel Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
mariabamboo Parenting Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Ces Photo Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: ปลาแห้งนอกกรอบ วันที่: 17 เมษายน 2559 เวลา:18:34:41 น.  

 
ขอสวัสดีปีใหม่ไทยพี่ย้อนหลังนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 17 เมษายน 2559 เวลา:19:06:25 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: The Kop Civil วันที่: 17 เมษายน 2559 เวลา:19:13:36 น.  

 
บ้านพี่สรงไปตั้งแต่ก่อนสงกรานต์เพราะ
ลูกๆจะไม่อยู่กัน ทำแล้วก็สบายใจดีนะคะ

haiku Fanclub Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blogโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 17 เมษายน 2559 เวลา:20:36:05 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่น้อย ^^

แม้นู๋เป็นคาทอลิก
ช่วงสงกรานต์นู๋ก็สรงน้ำพระนะคะ เป็นมงคลแก่ชีวิต
ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี

=================

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Food Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 17 เมษายน 2559 เวลา:20:47:03 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 18 เมษายน 2559 เวลา:4:23:19 น.  

 
ได้ความรู้เชียวค่ะ

โหวตให้นะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 เมษายน 2559 เวลา:8:40:14 น.  

 
แวะมาเยี่ยมชมครับ


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 18 เมษายน 2559 เวลา:11:35:18 น.  

 
เข้ามาเยี่ยมชม และโหวตในหมวดศิลปะนะคะ เพราะให้ความรู้ทางด้านศิลปกรรมด้วย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Art Blog


โดย: comicclubs วันที่: 18 เมษายน 2559 เวลา:12:02:45 น.  

 
ทำคล้าย ๆ กันเลยครับคุณน้อย

ผมนำพระพุทธรูป ลงมาล้างน้ำ จนสะอาด..แล้วนำวางไว้
ในถาด เตรียมน้ำ เหยาะน้ำอบไทย เก็บดอกเล็บมือนาง
มาลอย

เตรียมให้ ในบ้านสรงน้ำพระ..กัน


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 18 เมษายน 2559 เวลา:12:28:46 น.  

 
ขออนุโมทนากับการสรงน้ำพระนี้ด้วยค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
sawkitty Travel Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Travel Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Photo Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ชลบุรีมามี่คลับ Travel Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
Iceallaround Travel Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: Raizin Heart วันที่: 18 เมษายน 2559 เวลา:13:36:59 น.  

 
พระสวยจังค่ะ


โดย: nompiaw.kongnoo วันที่: 18 เมษายน 2559 เวลา:14:01:38 น.  

 
พระสวยมากค่ะ สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 18 เมษายน 2559 เวลา:19:20:22 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่า

มาขอบคุณสำหรับโหวตมากๆ ค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 19 เมษายน 2559 เวลา:8:28:22 น.  

 
สวัสดียามเช้าจากเมืองไทยค่า
ขอบคุณสำหรับโหวตค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 19 เมษายน 2559 เวลา:9:30:57 น.  

 
สวสดีค่ะคุณน้อย


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 19 เมษายน 2559 เวลา:10:36:12 น.  

 
สงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด ได้สรงน้ำพระตามสถานที่ ที่เค้าจัดไว้ให้ค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Ces Travel Blog ดู Blog
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
phunsud Food Blog ดู Blog
ทองกาญจนา Travel Blog ดู Blog
ชีริว Sports Blog ดู Blog
ผู้ชายในสายลมหนาว Education Blog ดู Blog
เนินน้ำ Home & Garden Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 19 เมษายน 2559 เวลา:19:31:14 น.  

 ขอบคุณนะคะ เอากุ้งมาฝากคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Maeboon Photo Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: Mitsubachi วันที่: 19 เมษายน 2559 เวลา:20:38:08 น.  

 
พระพุทธรูปงามมากค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Food Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Parenting Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 20 เมษายน 2559 เวลา:2:46:37 น.  

 
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blogส่งกำลังใจมาให้คุณน้อยค่ะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 20 เมษายน 2559 เวลา:19:32:32 น.  

 
สวัสดีค่ะ

อยู่ต่างประเทศยังรักษาประเพณีไทยไว้ได้ชื่นชมค่ะ

หิ้งพระจัดสวยจังค่ะ

โหวตให้ค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Travel Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
mambymam Food Blog ดู Blog
ชมพร Cartoon Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
The Kop Civil Diarist ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 20 เมษายน 2559 เวลา:22:14:00 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#16


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 151 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy, a time to spend time with your family and a time to be with your friends – all comes with retirement"

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

***********

ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
เมษายน 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
16 เมษายน 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.