วัดบ้านหงาว จ.ระนองวัดบ้านหงาว ตั้งอยู่ที่ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง ใกล้กับภูเขาหญ้าระนอง
วัดหงาวอยู่ตรงข้ามน้ำตกหงาว
นับว่าเป็นศาสนสถานที่มีความสวยงามมีบันไดสร้างขึ้นไปบนภูเขาเหนือหนองน้ำ
ซึ่งเป็นบันไดที่ใช้ในประเพณีตักบาตรเทโวของชาวระนอง

ที่ตั้ง : วัดหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000, ระนอง Thailand
พิกัด GPS วัดหงาว หรือ วัดบ้านหงาว ระนอง:
9.856079576559084,98.61538317145539เดิมทีเป็นเพียงที่พักพระสงฆ์จนกระทั่งหลวงพ่อเขียด
พระธุดงค์มาจากปัตตานีมาปักกรดบำเพ็ญ แล้วชาวบ้านเกิดการเลื่อมใสศรัทธา จึงได้สร้างวัดขึ้น
ในปี พ.ศ.2530 และให้ท่านพำนักที่วัดแห่งนี้

อุโบสถหลังใหม่ เป็นอุโบสถ 2 ชั้น หรือที่เรียกว่า อุโบสถลอยฟ้ากว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร
รอบอุโบสถเทคอนกรีตเป็นลานกว้างมีลูกกรงล้อมรอบ ในแต่ละมุมทั้ง 4 ด้าน
มีอาคารจัตุรมุขกว้าง มีบันไดขึ้นลงรอบทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ด้านล่างของอุโบสถเป็นห้องโถงใช้สำหรับการประชุมสัมมนาภายในอุโบสถวัดบ้านหงาว
เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า “หลวงพ่อดีบุก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
มีชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” มีความหมายว่า
“พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง”
และยังมีความสวยงามของฝาผนังที่แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งมีการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เก็บรักษาให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้
ยังมีวังมัจฉามีพันธุ์ปลาน้ำจืดนานาชนิดที่สามารถให้อาหารได้อย่างใกล้ชิด
และที่สำคัญมีบันไดคอนกรีตกว่า 300 ขั้น ที่สามารถใช้เดินขึ้นไปบนยอดของภูเขา
เพื่อดูทิวทัศน์ของจังหวัดระนองได้รอบ 360 องศา
วัดบ้านหงาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และยังเป็นแหล่งศึกษาอบรมในเรื่องศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ให้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของคนระนอง
จะมีนักเรียน นักศึกษา รวมถึงมีคณะศึกษาดูงานมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง

ที่นี่ไฮไลต์อยู่ที่พระประธานซึ่งหล่อด้วยดีบุกทั้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
มีความสูง 4 เมตร หน้าตักกว้าง 9 ฟุต
มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า "พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์"
แต่คนทั่วไปเรียกว่า "หลวงพ่อดีบุก"
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2551
สร้างด้วยแร่ดีบุกที่มีน้ำหนักถึง 3 ตัน
สาเหตุที่ใช้แร่ดีบุกในการสร้างก็เพราะเมืองระนองสมัยก่อนมีแร่ดีบุกเป็นจำนวนมาก
แร่ดีบุกเป็นสินค้าส่งออกของระนอง ได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดระนองเป็นเวลาหลายสิบปี
ปัจจัยการสร้างมาจากศรัทธาบุญของชาวพุทธทั้ง
ในและต่างจังหวัด ส่วนพระอัครสาวก พระโมคคัลลานะ - พระสารีบุตร
มูลนิธิ "คุณวิมลรัตน์ หฤทัยวิญญู" สร้างถวาย ฉัตรเหนือองค์พระประทาน
โคมไฟต่างๆในอุโบสถ คุณวิมลรัต์ หฤทัยวิญญู ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวถวาย เป็นพุทธบูชา
เกี่ยวกับหลวงพ่อดีบุกมีความอัศจรรย์ที่น่าบันทึก พิธีหล่อหลวงพ่อดีบุก
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2551

ประวัติวัดบ้านหงาว ก่อนจะเป็นวัดเริ่มจากพระธุดงค์ชราภาพรูปหนึ่งชื่อ "หลวงพ่อเขียด"
จากจังหวัดปัตตานี มาปักกลดปลีกวิเวกที่ได้ต้นไม้ใหญ่ เมื่อปีพุทธศักราช 2499
ชาวบ้านหงาวนำโดย "นางลำไย สกุลสิงห์" นิมนต์ท่านพำนักที่บ้านหงาว ท่านรับนิมนต์
นางลำไย สกุลสิงห์ ถวายที่ดินให้ 2 ไร่ สร้างที่พักสงฆ์(บริเวณวัดปัจจุบัน)
โดยได้ไม้จากป่าละเมาะบริเวณนั้นเป็นโครงสร้าง ส่วนพื้นและฝากั้นใช้ไม้จากกระดานโลงศพ
ที่สับเหร่องัดตีนโลงและฝาโลงออกก่อนเฝา สมัยนั้นเฝาศพกลางลาน ไม่มีเตาเผา
ท่านอยู่ปฎิบัติธรรมได้ไม่นานท่านก็เดินธุดงค์ต่อ ที่พักสง"์พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ.2500 ต่อมา "นางกิ้งเต่ง ขอซู่" (บ้านอยู่หน้าวัด)
ได้ถวายที่ดินให้อีก 22 ไร่เศษและเป็นผู้ยื่นขออนุญาตตั้งวัด และได้ยกฐานะเป็น
วัดบ้านหงาว เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2530 จากที่พักสงฆ์เป็นวัดบ้านหงาว
มีเจ้าสำนักและเจ้าอาวาสจำนวน 13 รูป      วัดบ้านหงาว วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2550 จากดำริของ "พระครูประจักษ์สุตสาร" (พระมหาเทียม)
เจ้าอาวาสรูปที่ 13 และคณะกรรมการทางวัดบ้านหงาว โดยสร้างเป็นอุโบสถสองชั้น
เรียกว่า "อุโบสถลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ" เพราะได้รับอนุญาตให้นำตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ประดับที่หน้าบันหน้าอุโบสถวัดบ้านหงาว ฤกษ์พิธีเวลา 13.39 น. ขณะที่พราห์มท่องพระเวทอัญเชิญเทวดา
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลภาษา เกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด
ท่ามกลางแสงแดดจ้า ไม่มีเค้าเมฆฝน แต่มีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบ เป็นประกายสว่าง
ลมพัดกระโชกแรงเป็นนิมิตหมายการรับรู้ของเทวดา อีกครั้งในวันอัญเชิญหลวงพ่อดีบุก
และอัครสาวกขึ้นประดิษฐานในอุโบสถ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2551 เวลา 14.39 น.
โดยใช้รถเครนใหญ่ยกขึ้นทางหลังคาอุโบสถ (ยังไม่มุงหลังคา) หลังจากพิธีสมโภชน์ครบ
สามวันสามคืนแล้ว ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักเหมือนเหล่าเทวดาสรงน้ำให้แก่หลวงพ่อดีบุก
ชำระคราบฝุ่นผงที่เปื้อนองค์พระฯ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ครั้นยกองค์พระประดิษฐานบน
ฐานชุกชีเรียบร้อยแล้วฝนหยุดตกทันที ท้องฟ้าโปร่งใส แสงแดดสาดส่องไปที่
องค์พระประธานหลวงพ่อดีบุก เป็นสีเงินเปล่งประกายวาวไปทั่วองค์ เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง
ผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากพนมมือสาธุการพร้อมกันด้วยความปลื้มปิติไฮไลต์จากทริปนี้เกิดจากความบังเอิญที่ผมหันไปเห็น
ก็เลยเก็บภาพมาฝาก มองจากวัดจะมองเห็นน้ำตกหงาวได้ชัดเจนและสวยงาม

ภาพนี้หลวงพ่อดีบุกกำลังแอบมองว่า..วันนี้ท่านทำความดีกันหรือยังครับ
อันนี้ผมพูดเองหลวงพ่อไม่ได้พูดนะครับ อิอิอิเพราะทำความดีมีแต่ความสบายใจ และสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง
ทิ้งท้ายจากช่างภาพวัดและธรรมชาติด้วยภาพนี้ครับ
 

Create Date : 19 มกราคม 2564
12 comments
Last Update : 19 มกราคม 2564 15:35:58 น.
Counter : 2767 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณzungzaa, คุณทนายอ้วน, คุณอุ้มสี, คุณกะว่าก๋า, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณSai Eeuu, คุณKavanich96, คุณmultiple, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ

 

เจิมมมมม..

ไม่ชวน

 

โดย: zungzaa 19 มกราคม 2564 12:14:46 น.  

 

วัดอลังการมากเลยครับ

 

โดย: ทนายอ้วน 19 มกราคม 2564 12:50:20 น.  

 

น้าอัพบล็อกแบบจัดเต็ม
พี่อัพทีหลัง ตายเลย
ฟูลออฟชั่น ภาพข้อมูล
แหล่มเลย..สุดยอด

 

โดย: อุ้มสี 19 มกราคม 2564 13:12:41 น.  

 

ภาพสวยมากครับ
ผมเพิ่งดูน้ำตกหงาวในบล้อกพี่อุ้มสีมา
บล็อกนี้เป็นวัดบ้านหงาว
ทรงอุโบสถสวยแปลกตาครับ

ชอบมุมมองในการเลือกถ่ายภาพ
อย่างเช่นภาพองค์พระกับน้ำตก
สวยงามครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 19 มกราคม 2564 14:33:24 น.  

 

ถ่ายรูปสวยจังค่า

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 19 มกราคม 2564 15:38:40 น.  

 

ภาพแต่ละภาพสวยครับ..

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 19 มกราคม 2564 18:33:13 น.  

 

โห ข้าวในโบสถ์นี่ ต้องเรียกว่า วิจิตรมากจริงๆ ค่ะ

 

โดย: Sai Eeuu 20 มกราคม 2564 0:51:16 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 20 มกราคม 2564 3:06:18 น.  

 

โอ้ งามสุดๆ วัดก็ว่าสวยอลังการแล้ว+ฝีมือถ่ายภาพระดับโปรเข้าไปอีก สุดยอดเลยครับ

วัดนี้ถึงแม้detail จะตกแต่งดูสมัยใหม่แต่ก็งดงามมาก ชอบการตกแต่ง ภายในอุโบสถที่ทำเป็น sculpture
ผิวนูนต่ำ ดูมีมิติ มีแสงเงาสวยมาก
องค์พระประธาน พระพักตร์งดงามมากแถม วิวหลังวัดมีน้ำตกนี่อเมซิ่งดีจัง

ฝีมือระดับนี้ ไม่โหวตไม่ได้เด็ดขาดนะครับ อ.เต๊ะจัดให้เลยนะครับ

 

โดย: multiple 20 มกราคม 2564 4:11:55 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 20 มกราคม 2564 6:25:57 น.  

 


วันนี้มาชวนไปชิมอาหารจีนยูนนานที่ร้าน "หยิงปิงยูนนาน แม่สาย เชียงราย" ครับ

 

โดย: ทนายอ้วน 20 มกราคม 2564 14:45:38 น.  

 

น้ำตกหงาว ถือว่ายิ่งใหญ่มากจริงๆ
ใครผ่านไปจังหวัดระนอง ต้องเห็นทุกคน เพราะอยู่สูงมาก จริงๆ
ใครไม่เห็นแสดงว่านั่งหลับ อิ อิ

 

โดย: พายุสุริยะ 20 มกราคม 2564 20:49:11 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


SertPhoto
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
Group Blog
 
<<
มกราคม 2564
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
19 มกราคม 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add SertPhoto's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.