ทำทุกวันให้เป็นสนามรบ (ของจิต) : ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 229

ร อ ย ท า ง ส า ย ธ า ร ธ ร ร ม

กรุ๊ปบล็อกนี้.. เปิดไว้เพื่อบันทึกเรื่องราวของวัดวาอาราม ข้อคิดธรรมะ
พระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา


ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 229
"สนามรบ"
โจทย์โดย คุณต่อ toor36

ก่อนหน้านี้มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งให้ส่งซีดีธรรมะของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มาให้
เก็บไว้ในรถยนต์นานนับปีไม่รู้สึกอยากหยิบมาเปิดฟัง เพราะติดธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
และซีดีบรรยายธรรมของคุณดังตฤณ ที่มีติดรถไว้หลายแผ่น เปิดฟังวนไปทุกวันตอนขับรถจนกระทั่งเดือนธันวาคม 2561 มีเหตุการณ์หนึ่งดลใจให้เรารู้สึกอยากฟังซีดีของหลวงพ่อขึ้นมา
พอเปิดฟังแทร็กแรกเท่านั้น ก็เกิดความรู้สึกศรัทธาปสาทะในธรรมะที่หลวงพ่อท่านได้ถ่ายทอดท้วมท้นทันที
แค่แทร็กแรกของแผ่นแรกย้อนฟังซ้ำอยู่หลายรอบ รู้สึกถูกจริตในการสอนของท่านมาก

สิ่งแรกที่ทำ คือ inbox ไปขอบคุณกัลยาณมิตรท่านนี้อีกครั้ง
ที่ส่งซีดีธรรมะแผ่นนี้มาให้ พร้อมกับคำสารภาพที่ที่ผ่านมาไม่เคยคิดจะเปิดฟังเลย
จากวันที่ได้มาจนถึงวันที่หยิบมาเปิดฟังครั้งแรก นับเวลาได้ 1 ปี พอดิบพอดี

ซ้าย  แผ่นแรกที่ได้มาและเปิดฟัง     ขวา  inbox ไปขอจากเวปไซส์ของวัดสวนสันติธรรม แจกธรรมะเป็นธรรมทาน แต่ละบทในซีดีธรรมะ แบ่งออกเป็นสองส่วน

ส่วนแรก  จะเป็นธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์
ส่วนที่สอง  จะเป็นช่วงเวลาของการส่งการบ้าน คือ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติธรรม
ของลูกศิษย์ลูกหาหรือคนทั่วไปที่ปฏฺิบัติแล้วเกิดสภาวะธรรมอย่างไรบ้าง

หลวงพ่อท่านรับฟังแล้ว ท่านก็จะให้ความกรุณาชี้แนะแนวทาง พร้อมกับแนะนำวิธีการแก้ไข
เวลาที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นทำผิดหรือเข้าใจในสภาวะธรรมนั้นผิด ๆ ไม่ใช่ทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าสอน
ท่านก็จะเมตตาแนะนำนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้ไปทำ ไปฝึกมาใหม่

ธรมมะที่ท่านสอนส่วนใหญ่  เน้นเรื่องของการดูจิต ไม่ให้ส่งจิตออกนอก
ตามคำสอนของครูบาอาจารย์ของท่าน และที่ท่านพูดถึงบ่อยที่สุด ก็คือ หลวงปู่ดุลย์  อตุโล
สิ่งที่ได้จากการฟังซีดีธรรมะ
ห ล ว ง พ่ อ ป ร า โ ม ท ย์   ป า โ ม ชฺ โ ช

มีความสุขก็รู้ มีความทุกข์ก็รู้ มีความรู้สึกเฉย ๆ ก็รู้ รู้ตามความเป็นจริง
ไม่เพ่ง ไม่บังคับตัวเอง ปล่อยไปตามธรรมชาติ จิตไหลแล้วรู้ อย่าไปบังคับให้จิตอยู่นิ่ง ๆ

ถ้าจิตฟุ้งซ่านให้หาเครื่องอยู่ของจิต เช่น บริกรรมอะไรก็ได้
อย่างเช่น พุทโธ หรือ เมตตาคุณนัง อะระหังเมตตา ก็ได้ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน

หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านสอน  ท่านจะคอยให้กำลังใจเสมอ ..ให้ไปทำเอานะ
ท่านเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทาง สงสัยให้รู้ว่าสงสัย ให้ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ แล้วปัญญาจะเดินเองในแต่ละวัน  ให้ฝึกดูจิตภายในตัวเราเป็นหลัก อย่าส่งจิตออกนอก
ดูว่าจิตเรารู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่มากระทบกับอายตนะทั้ง 6 คือ ตา หู ลิ้น จมูก กาย ใจ

ถ้าดูไม่ไหวก็ให้แบ่งเวลาไปนั่งทำสมาธิ ตัดการรับรู้ ตา หู จมูก ลิ้น
เหลือแต่กายกับใจเพียงสองอย่างที่ดู  ดูเวทนาของกายที่เกิดและดูจิตที่ไหลไปคิด

การเดินจงกลม  สวดมนต์หรือนั่งสมาธิ เป็นการเพิ่มพลังให้จิต
ทำให้เราสามารถรับมือกับสิ่งมากระทบกับจิตของเราในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้น

การทำสมถะนั้นทำให้จิตแข็งแรง ให้ทำสลับกับวิปัสนากรรมฐาน
หลวงพ่อท่านจะบอกตลอดว่า การปฏิบัติจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ต้องทำทั้งสองอย่าง
สมถะกรรมฐาน คือ สิ่งที่มีประโยชน์    วิปัสนากรรมฐาน คือ สิ่งที่จำเป็น


 ดั้งนั้น  เราจึงทำทุกวันให้เป็น "ส น า ม ร บ ข อ ง จิ ต"
ฝึกจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์ภายในของตัวเอง รู้ตามความเป็นจริง ตามธรรมชาติ
โดยที่เราไม่เพ่ง ไม่ได้ไปบังคับ และ รู้อย่างที่มันเป็น..

..ส่วนผลที่ได้รับจากการฝึกดูจิตนั้น ต้องปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้
ธรรมะเป็นปัตจัตตัง  ใครทำใครได้ ต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้ว่าผลเป็นยังไง

ธ ร ร ม ะ นั้ น ไ ม่ ย า ก     ย า ก ต ร ง ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ เ ท่ า นั้ น
ซ้าย  เวปไซส์ของหลวงพ่อปราโมทย์      ขวา  แฟนเพจมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชตัวอย่างแผ่นซีดีธรรมะ ของ หลวงพ่อปราโททย์ ปาโมชฺโช 
วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ใครสนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่เวปไซส์หรือ inbox ที่แฟนเพจ
ที่ให้ไว้ด้านบน ฟรี!  ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นขอขอบพระคุณ : น้องป้อง Chiravij Ronruen
  
ที่ส่งซีดีธรรมะมาให้ ณ ที่นี้อีกครั้ง


คุ  ย  กั  น  ท้  า  ย  บ  ล็  อ  ก

ขอหยิบยกบทความหน้าเวปไซส์ https://www.dhamma.com

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
มาแปะไว้ท้ายบล็อก..

หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ มีไม่มากหรอก จำหลักสั้นๆ ไว้นิดเดียว
ให้เรา  มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

หลวงพ่อไปรวบรวมหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ย่อลงมาเหลือเท่านี้เอง
ถ้าพูดให้ถูกๆ ก็มีสติรู้รูป รู้นาม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรูปธรรม นามธรรมนั่นเอง
เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรา

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ ไฟล์ 531010A บ ท ส่ ง ท้ า ย :
ขอขอบคุณ : ทุกคะแนนโหวต BlogGang Popular Award #14  โหวตให้กับ JinnyTent Blog นะคะ
รางวัลชมเชย Best Friendly  รางวัลชมเลย Best Travel Blog และรางวัลอันดับ 3 Best Book Blog
 

Create Date : 04 มิถุนายน 2562
30 comments
Last Update : 4 มิถุนายน 2562 20:27:34 น.
Counter : 498 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณกะว่าก๋า, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณSai Eeuu, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณtuk-tuk@korat, คุณtoor36, คุณSweet_pills, คุณruennara, คุณkae+aoe, คุณอุ้มสี, คุณตะลีกีปัส, คุณmcayenne94, คุณRinsa Yoyolive, คุณชีริว, คุณเนินน้ำ, คุณnewyorknurse

 

ฟังธรรมะแล้วดีจริงๆนะคะคุณจิน

ที่บ้านอาศัยเปิดในยูทุปทำวัตรเช้าก่อนใส่บาตร

สวดชินบัญชรไว้แล้วทำงานได้ด้วยไปในตัว

(เหมือนดูดี อิอิ)
ป.ล.ตำนานที่เขียนเอาไว้ ปาท่องโก๋เจอแล้วนะคะคุณจิน แล้วจะนำเสนอเร็วๆนี้จ้า

 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ 4 มิถุนายน 2562 13:35:42 น.  

 

อนุโมทนาบุญครับพี่จิน

ธรรมะแต่ละแนวก็สอนต่างกันไปจริงๆ
แล้วแต่จริต
ว่าใครชอบแบบไหน
ผมเคยอ่านหนังสือของท่านบ้างครับ
แต่ไม่ค่อยได้ฟังซีดี
ส่วนใหญ่ช่วงก่อนออกกำลังกายจะชอบดูยูทูป
คำสอนของหลวงพ่อชา กับหลวงพ่อเทียน
แต่ตอนนี้ก็ฟังแต่เพลงแล้วครับ

หลังๆเวลาไปบ้านมาดาม
ชวนหมิงหมิงแอ่วเดินเล่น
ก่บ่าค่อยยอมไปแล้วครับ
ติดเกม 555
เวลาเพื่อนออนไลน์พร้อมกั๋น
ตึงบ่าอยากไปไหนเลย

อันนี้ลิ้งค์งานตะพาบครับ

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kawaka&month=06-2019&date=02&group=200&gblog=3

 

โดย: กะว่าก๋า 4 มิถุนายน 2562 13:58:15 น.  

 

เพื่อนเราหลายคนถูกจริตกับหลวงพ่อปราโมทย์ค่ะ

สำหรับเรา ไม่ถูกจริต เคยทั้งฟังผ่านซีดี เว็บ แล้วก็ลองไปฟังต่อหน้า ก็ไม่ถูกจริตค่ะ แหะๆ

เลยฟังพอจ.ท่านอื่นแทน

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Pet Blog ดู Blog
JinnyTent Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 4 มิถุนายน 2562 14:36:39 น.  

 

เขียนเรื่องสัันกำลังภายในแล้วก่ม่วนดีครับ
โจทย์หน้าผมก่ว่าจะเขียนต่อเรื่องนี้ในตอนสองครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 4 มิถุนายน 2562 14:38:49 น.  

 


ฟังธรรมะแล้ว จิตใจสงบนะ^^

โดยส่วนตััวแล้วแกงชอบฟังนิทานชาดกค่ะ...

 

โดย: สันตะวาใบข้าว 4 มิถุนายน 2562 16:18:13 น.  

 

อ่านแล้วรู้สึกว่าตัวเองใกล้เกลือกินด่างไงไม่รู้ แหะ ๆ
คือที่บ้านมีทั้งหนังสือธรรมะและซีดีของพระอาจารย์หลายท่านมาก
และหนึ่งในนั้นก็มีของหลวงพ่อปราโมทย์ด้วย แต่ไม่เคยหยิบเคยฟังเลย
เราใช้วิธีให้ซึมซับเข้าไปเอง อิอิ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 4 มิถุนายน 2562 16:22:03 น.  

 

เกยติดตามข่าวท่านระยะหนึ่ง....ทราบว่าท่าน
อยู่แถวศรีราชาใกล้กับที่ผมไปบ่อย ๆ

ก๋านทำสมาธิ เป๋นเรื่องที่ต้องศึกษา...ส่วนใหญ่
ผ๋มจะมุ่ง สะสมพลังจิตให้เข้มแข็ง ไม่ยึดติดว่า
จะหันกาว่าบ่าหันครับ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 4 มิถุนายน 2562 16:31:52 น.  

 

ลึกล้ำมากค่ะ น้องจิณ สนามรบในจิตใจ

คงเป็นขาวกับดำในใจของทุกคนนั่นเอง

 

โดย: Sai Eeuu 4 มิถุนายน 2562 18:56:26 น.  

 

เพื่อนพี่หลายคน เป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกัน (แบบไปปฏิบัติแล้วบอกต่อ ๆ กันน่ะ) พี่เคยฟังซีดีท่านอยู่ นานมากแล้วล่ะ จำไม่ได้แล้วว่าท่านสอนอะไรบ้าง

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 4 มิถุนายน 2562 19:50:56 น.  

 

ใช่ ๆ นี่ไง พี่จำผิดด้วย อุ่นไอมาง อุ่นไอมาว 555

แสงทองรีสอร์ท...คิดหนักอยู่จ้ะจิน บ้านพี่คูณ 4 เรทผู้ใหญ่ทุกคนเลยนะนั่น

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 4 มิถุนายน 2562 19:53:16 น.  

 

ฝึกไปเจ้า

 

โดย: tuk-tuk@korat 4 มิถุนายน 2562 22:14:49 น.  

 

ยุคสมัยนี้ เราสามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายและรวดเร็วนะครับคุณจิน
และก็เป็นยุคสมัยที่เราเข้าถึงกิเลสได้ง่ายและรวดเร็วเช่นกัน

มีคนนั่งสมาธิแล้วถามหลวงปู่ดูลย์ว่า
เวลานั่งแล้วมักจะเห็นนิมิตนู่นนี่ตลอดเวลา มันคืออะไร
หลวงปู่ตอบว่า
“สิ่งที่เราเห็นน่ะ เราเห็นจริง
แต่สิ่งที่ถูกเราเห็นน่ะ มันไม่จริง”

ประโยคนี้ผมว๊าววเลย
เวลานั่งสมาธิ บางคนอาจหลงทิศหลงทาง
แต่ถ้าระลึกคำสอนของหลวงปู่ไว้จะเข้าใจ

สมถะกับวิปัสสนาต้องควบคู่กันไป
หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์สอนไว้แบบนี้ทั้งหมด

เรื่องจิตเป็นเรื่องน่าสนใจมากนะครับคุณจิน
จิตเรานี่แหละทำให้เราเป็นไปต่างๆ นาๆ
จะสุข จะทุกข์ ก็เพราะจิต

อนุโมทนากับการฟังธรรมในทุกวันของคุณจินด้วยครับ
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง

 

โดย: สีเมจิก (สมาชิกหมายเลข 5106714 ) 4 มิถุนายน 2562 23:42:20 น.  

 

พวกธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นซีดี หนังสือ หรือแม้แต่คลิปในยูทูปบางครั้งเรามีไว้ (รวมไปถึงลิตส์ในยูทูป) แต่เราก็ไม่ได้สนใจ จนกระทั่งเวลาหนึ่งที่เหมาะสม เราเกิดสนใจมันขึ้นมาถึงจะหยิบมันขึ้นมาศึกษา ทั้งๆ ที่มันก็อยู่ตรงหน้าเรา

บางทีมันอาจเป็นโชคชะตาก็ได้ที่ทำให้เราได้ฟังธรรมจากพวกพระอาจารย์ท่านต่างๆ จนทำให้เราเกิดความเลื่อมใส

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 5 มิถุนายน 2562 0:46:09 น.  

 

รู้กาย รู้ใจ รู้ไปเรื่อยๆ
เป็นสิ่งที่นึกได้เมื่อนึกถึงแนวสอนของหลวงพ่อค่ะคุณจิน

 

โดย: Sweet_pills 5 มิถุนายน 2562 0:48:32 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่จิน

 

โดย: กะว่าก๋า 5 มิถุนายน 2562 6:54:36 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
โอน่าจอมซ่าส์ Food Blog ดู Blog
สันตะวาใบข้าว Literature Blog ดู Blog
patthanid Travel Blog ดู Blog
JinnyTent Diarist ดู Blog

ชอบอ่านเวลาน้องจินเขียนไดอารี่
เก็บรายละเอียดมาบอก
เหมือนได้ไปเห็นตามเลยจ๊ะ

 

โดย: อุ้มสี 5 มิถุนายน 2562 11:55:41 น.  

 

ถ้าแนวดูจิตมีอีกหลายพระอาจารย์ค่ะพี่จิน

อย่างบางท่านก็จะสอนทั้งสองวิธี

คือสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติ ดูกายจะง่ายกว่าดูจิตด้วยหละค่ะ ส่วนใหญ่เลยเริ่มสอนดูกายก่อน


ส่วนบิวตี้ ไม่รีวิวบ่อยค่ะ ไม่ได้อยากได้สายสะพาย 555 ใครอยากได้ รีวิวให้ได้จำนวนกันไปเลยค่า หนูรีวิวที่หนูอยากและมีเนื้อหาจะมารีวิวค่ะพี่ เรื่องรางวัลไม่สนใจค่ะ หนูเบื่อเรื่องรางวัลจะตาย บ่นกับพี่ภากันอยู่สองคนนี่แหละค่ะ 555 จะเลิกเขียนบล็อกก็เรื่องรางวัลนี่แหละ แหะๆ

ขอบคุณที่แวะไปนวดด้วยกันนะคะพี่

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 5 มิถุนายน 2562 12:58:54 น.  

 

สวัสดีมีสุขค่ะ

ไม่ค่อยได้ฟังแบบนี้เท่าไหร่
ส่วนใหญ่ไปฟังบรรเลงเครื่องดนตรีเปล่า
เอาเพลินและความสบายใจ

เอาความสะดวกของตัวเองเป็นที่ตั้ง
ไม่เสาะไม่หา ไม่ฟังไม่ไป
ใช้สติตัวเองเตือนตัวเองค่ะ
เป็นประเภทไม้แก่ดัดยาก

แมวตัวนั้นแหละค่ะที่เคยพูดถึงว่าไม่รับแล้ว
เพราะดูจากสีขนแมวตัวที่ตายก็ประมาณนั้น
เพราะเป็นซากหมดแล้ว
ขอบคุณกำลังใจด้วยนะคะ

 

โดย: ตะลีกีปัส 5 มิถุนายน 2562 18:25:53 น.  

 

อนุโมทนาด้วยค่ะคุณจิน
หลวงพ่อปราโมทย์ เย็น ติดตามฟังจาก
podcast ทางมือถือ ไม่ต้องพกพาหลายสิ่ง
และ แอปนี้ดีไม่เปลืองแบต เพราะปิดหน้าจอได้ค่ะ
มีเทศน์ของครูบาอาจารย์เยอะมาก
เดี๋ยวนี้สะดวกมากๆ เย็นฟังแนวที่ชอบ
หรือแนวที่ไม่เคยฟัง

เคยไปกราบพระอาจารย์ปราโมทย์หนึ่งครั้ง
ที่วัดท่าน ตั้งแต่ตั้งวัดใหม่ๆ แต่ไม่มีโอกาสไปปฏิบัติที่วัดท่าน เพราะจองคิวยุ่งยากมากๆ บางครั้งเราก็ต้องดัดแปลงการปฏิบัติให้เข้ากับวิถีชีวิตของเรา ให้ยังคงทำได้ต่อเนื่องไปนะคะ
ถ้าคุณจิน สนใจปฏิบัติ ชมรมสารธรรมล้านนา ก็ดีมีจัดปฏิบัติบ่อยๆนะคะ ทั้งแบบค้างและเช้าไปเย็นกลับค่ะ

 

โดย: mcayenne94 5 มิถุนายน 2562 18:41:52 น.  

 

หมิงหมิงก่คือเด็กธรรมดาคนนึงครับ
ติดเกมตวย 555
แต่ผมก่สนับสนุนเท่าที่สนับสนุนได้

นี่ก่ต้องมองหา รร. ใหม่ตวยครับ
หมิงหมิงใกล้จะต้องไปเฮียน ม.1 แล้ว
เน้นใกล้บ้านก่อนเลยครับ 555

 

โดย: กะว่าก๋า 5 มิถุนายน 2562 22:08:37 น.  

 

เออเนาะ คำนี้ใช้ได้จริงๆ ธรรรมะนั้นไม่ยาก
ยากตรงไม่ปฏิบัติเท่านั้นเอง
เหมือนคำคมที่ว่า
ดีชั่วรู้หมด แต่อดไม่ได้ แบบนี้จริงๆ เจ้า

มีสติกับตัวเองดีที่สุดเลย
ช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนไปได้เยอะเลย

กลับมาประจำการที่บล็อกแล้วเจ้า
เดือนก่อนเครียดกับงบสองบริษัท
งานรีวิว ก็เอาแต่โพสลงเพจไม่ได้ลงเวปที่นี่เลย
จึงไม่มีเวลาวิ่งไปวิ่งมาเจ้า
นี่ก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้ไม่งั้นก็มาเครียดอีก 555

 

โดย: Rinsa Yoyolive 5 มิถุนายน 2562 23:31:18 น.  

 

คลับของกลุ่มธรรมะ มีส่ง CD ธรรมะให้กันด้วยอะ เป็นอามิสทานบวกวิทยาทาน
ผมนี้ไม่รู้จะเม้นท์อะไรเลย สงสัยจะแพ้ทาง
พูดเรื่องการกำหนดจิตคิดถึงซีรี่ยส์บล็อกเก่าๆของพี่ก๋า
เป็นสนามรบที่โหดแท้ ชนะได้ก็บรรลุธรรม

ส่วนของลุงที่เกาะเกร็ดก็ไม่ได้ซื้ออยู่ดีอะ เพราะแม่ซื้อแทน อิอิ

 

โดย: ชีริว 5 มิถุนายน 2562 23:59:16 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่จิน

 

โดย: กะว่าก๋า 6 มิถุนายน 2562 6:32:15 น.  

 

สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่นำเรื่องดีๆ มาฝากกัน

 

โดย: kae+aoe 6 มิถุนายน 2562 9:04:40 น.  

 

ขอบคุณกำลังใจด้วยค่ะ
ที่บ้านฝนตกตั้งแต่เมื่อคืน
วันนี้อากาศเย็นสบายค่ะ

 

โดย: mcayenne94 6 มิถุนายน 2562 13:14:37 น.  

 

ต้องรู้ ต้องเข้าใจ และนำไปปฏิบัติจริงก็จะเกิดประโยชน์กับตนเองนะคะ
น้องจินมีกัลยาณมิตรที่ดี นำสิ่งดี ๆ มาแบ่งปันค่ะ

 

โดย: เนินน้ำ 6 มิถุนายน 2562 15:18:48 น.  

 

การแสดงโชว์กับจระเข้ พี่ไม่ชอบ เคยดูครั้งเดียว ไม่ได้ประทับใจอะไร หน้าตาจระเข้ก็ไม่ได้น่ารักอะไรเลยเนอะ งู กับจระเข้ พี่ไม่ชอบเลยแหละ

ช้าง ดูได้จ้ะ น่ารักดี ครูโชคเป็นเพื่อนใน fb กันอยู่ เคยเห็นครูโชคโพสเหมือนกันจ้ะ แต่ปางช้างแม่สา พี่ยังไม่เคยไปเลย

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 6 มิถุนายน 2562 16:07:46 น.  

 

ขอบคุณเม้นท์และโหวตด้วยค่ะคุณจิน

 

โดย: mcayenne94 6 มิถุนายน 2562 18:02:16 น.  

 

ชอบคำสอนอันนี้จริงๆครับ

"รู้ตามความเป็นจริง ตามธรรมชาติ"

ฟังแล้วเข้าใจได้ไวกว่าธรรมะยากๆครับ

 

โดย: พายุสุริยะ 6 มิถุนายน 2562 20:15:08 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

น้องจินเขียนได้ละเอียดมากค่ะ

พี่เองตอนนี้ก็ฟังธรรมะของหลวงพ่อปราโมทย์
บ่อยค่ะ ฟังคนเขาถามคำถาม พี่ก็ยังคิดอยาก
มีโอกาสได้ไปนั่งในกลุ่มและถามปัญหาสักครั้ง
แต่ได้ข่าวว่าคนเยอะมากและต้องจองนานด้วย

 

โดย: newyorknurse 8 มิถุนายน 2562 7:59:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


BlogGang Popular Award#15


 
JinnyTent
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 37 คน [?]
ชอบอ่านหนังสือ ชอบถ่ายรูป
& บันทึกเรื่องราว เล่าสู่กันฟัง ^^

ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนพี่น้อง Blog Gang
& ขอบคุณที่แวะมาทักทายกันค่ะ :-D

Jin
09.9.09
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2562
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
4 มิถุนายน 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add JinnyTent's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.