Group Blog
 
<<
กันยายน 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
28 กันยายน 2559
 
All Blogs
 
แนว องค์การและการจัดการฯ 32210


  บทที่ 1 - 2 นะครับ

                                         องค์การและการจัดการ32210
บทที่1
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์การ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ตอนที่หนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ
เรื่อง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ

1 แนวคิดยุคคลาสสิก
ผู้บุกเบิกคือ แม๊กซ์ เวเบอร์   ---
> เน้นการจัดโครงสร้างองค์การแบบ Bureaucracy(เป็นแบบแผน  มีระเบียบและเป็นลายลักษณ์อักษร)มีการจัดลำดับการบังคับบัญชา   
ข้อสอบถาม  ผู้บุกเบิกคือใคร หรือแม๊กซ์ เวเบอร์อยู่ในยุคใด หรือ ในทางกลับกัน จะถามว่า ยุคคลาสสิคือใคร
เช่นกันเน้นการจัดโครงสร้างองค์การแบบ
Bureaucracy ก็จะถูกนำมาตั้งเป็นคำถามหรือ เป็นตัวเลือกระหว่างชื่อ แม๊กซ์ เวเบอร์  หรือ ยุคคลาสสิค เราต้องจำคู่สองคู่นี้ให้ได้คือคน – - > ยุค หรือ เน้นการจัดโครงสร้างกับ  --- > ชื่อยุค หรือชื่อคน   
2. แนวคิดยุคนีโอคลาสสิก
เฮนรี่ ฟาโยล์ เสนอหลักการ
POCCC : Planning OrganizingCommanding Controlling Coordinating
กู ลิคและเออร์วิค เสนอ POSDCoRB : Planning Organizing Staffing DirectingCoordinating Budgeting
ข้อสอบจะถาม หลักการนี้อยู่ในยุคใดหรือ ถามตัวย่อว่าหมายถึงอะไร อาจนำชื่อผู้เสนอหลักการแล้วโยงว่ายุคใดหรือเป็นผู้เสนอหลักการใด หรือถามว่า หลักการนี้ อยู่ในยุดใด
3.แนวคิดการจัดการเชิงระบบ
ลุดวิค เบอร์ทาแลนฟี ---
> แนวคิด ระบบปิด และระบบเปิด
ข้อสอบถาม แนวคิดสำคัญของการจัดการเชิงระบบ สลับไปมากับ ชื่อและระบบปิด/ระบบเปิด
ท่อง สามอย่าง คือ 1.การจัดการเชิงระบบ 2.ลุดวิค 3.ระบบปิด/เปิด
4.แนวคิดการจัดการสมัยใหม่
มี 7 อย่าง ควรจำห้าอย่างคือ
1. แบบหน่วยธรกิจกลยุทธ   2.แบบเสมือนจริง   3.แบบเครือข่าย 
4.พีระมิดกลับหัว     5.องค์การดิจิทัล        ข้อสี่นี้ ถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรให้ทิ้งไป
เรื่อง แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
1.แนวคิดการจัดการยุคคลาสสิก
เฟดเดอริค วินสโลว์ เทย์เลอร์ เสนอ หลักการวิทยาศาสตร์  
ข้อสอบถาม ชื่อคน ชื่อยุค หรือ ชื่อหลักการ สลับไปมา เป็นคำถามหรือคำตอบ
2.แนวคิดการจัดการยุคนีโอคลาสสิค
เฮนรี่ ฟาโยล์ เสนอหลักการ 14 ข้อ และ
POCCC  ยุคนี้เน้นเรื่องการพัฒนาหลักการจัดการ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานในองค์การ
ข้อสอบถาม ชื่อยุค ชื่อคน ชื่อหลักการ และเน้นเรื่องอะไรสลับไปมาเป็นคำถามหรือคำตอบ
3. แนวคิดการจัดการยุคพฤติกรรมนิยม
เอลตัน มาโย เป็นผู้บุกเบิก
อับราฮัม มาสโลว์ เสนอ ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์
ข้อสอบถาม ชื่อยุค ชื่อคน ชื่อหลักการ และแนวคิดใดที่อยู่ในยุคนี้สลับไปมาเป็นคำถามหรือคำตอบ
4.แนวคิดยุคการจัดการเชิงระบบ
ให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เรียกว่าวิทยาการจัดการ
มีการใช้ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบ
PERT/CPM การวิเคราะห์ต้นทุน และประสิทธิผล มาใช้วิเคราะห์โครงการ
ข้อสอบถาม หลักการสำคัญของแนวคิดยุคนี้ ตอบ วิทยาการจัดการ
5.แนวคิดการจัดการยุคสมัยใหม่
หน้าที่พื้นฐานการจัดการในองค์การมี 4 ประการคือ
POLC : การวางแผนการจัดองค์การ ผู้นำและการจูงใจการติดตามควบคุม
ข้อสอบถาม หน้าที่พื้นฐานของแนวคิดนี้ มีอะไรบ้าง ตอบมีสี่ประการดังข้างบน
ตอนที่สองแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ความหมายและวัตถุประสงค์ฯ
ความหมาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบริหารกิจกรรมต่างๆ ด้านบุคลากรเพื่อช่วยตอบสนองให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและวัตถุประสงค์ของบุคคลากร
ข้อสอบ ถามตรงๆ ตอบตรงๆ
วัตถุประสงค์ มีสามประการคือ 1.ดึงดูดคน 2.ดึงสมรรถนะ 3. ธำรงรักษาและพัฒนาคน
ข้อสอบ ถามตรงๆ แต่อาจแยกข้อที่สาม มาเป็นสองส่วนคือ ธำรงรักษาพัฒนาคน 
ขอบเขตของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์หมายถึง การกำหนดความต้องการคน มีสามมิติคือ จำนวนคุณภาพ ระยะเวลา
ข้อสอบถาม ถามตรงๆ ตอบตรงๆ ดูแบบประเมินข้อ.7 ประกอบ
การสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาเป็นเรื่องของการจูงใจให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการให้มาสมัครให้มากที่สุด
ข้อสอบ ถามตรงๆ ทั้งนี้ให้ระวังตัวเลือกลวง คือการคัดเลือกการคัดเลือกมีการทดสอบ ส่วนการสรรหายังไม่มีการทดสอบ ดูแบบประเมินข้อ.8 ประกอบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดสมัยใหม่ที่ถูกนำมาใช้คือ แนวคิดเรื่อง สมรรถนะ
(Competency)
เดวิด แมคคลีแลนด์ พัฒนา “ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง”
ข้อสอบ ถามตรงๆ หรือ สลับคำถามเป็นคำตอบ ดูแบบประเมิน ข้อ.9
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน สำคัญคือ
KPI เน้นการประเมินเทียบกับเป้าหมาย
การประเมินโดยเน้นความสมดุลในมิติต่าง ใช้
Balanced Scorecard
ข้อสอบ ถามตรงๆ ควรจำทั้ง KPI และ Balanced Scorecard ดูแบบประเมิน ข้อ.10
ถามถึงขั้นตอนใด ตอบ ขั้นตอนประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือทางกลับกันนำคำตอบมาเป็นคำถาม

บทที่ 2
                                                      ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
จากบทที่ 1 เรามีแนวคิดทางทฤษฎีด้านองค์การอยู่ 4 อย่างคือ 1แนวคิดยุคคลาสสิก  2. แนวคิดยุคนีโอคลาสสิก 3.แนวคิดการจัดการเชิงระบบ4.แนวคิดการจัดการสมัยใหม่
เรามีแนวคิดทางทฤษฎีด้านการจัดการอยู่ 5 อย่างคือ 1.แนวคิดการจัดการยุคคลาสสิก
2.แนวคิดการจัดการยุคนีโอคลาสสิก  3.แนวคิดการจัดการยุคพฤติกรรมนิยม 4.แนวคิดยุคการจัดการเชิงระบบ5.แนวคิดการจัดการยุคสมัยใหม่ 
แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์
แก่นแนวความคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นแนวความคิดในยุคคลาสสิก คนสำคัญคือวินสโลว์ เทย์เลอร์ ซึ่งเป็นบิดาของแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ เสนอหลักการ 4ข้อดังนี้ 1 หาวิธีที่ดีที่สุดวิธีเดียว 2.คัดเลือกคนงานโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์3.ให้มีการจูงใจด้านการเงิน 4.เน้นการทำงานเฉพาะด้านแยกฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายปฏิบัติ   (ดูแนวตอบหน้า 2-12 ส่วนล่างสุด)
แก่นของแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์คือการใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยศึกษาวิเคราะห์งาน
ข้อสอบถาม แก่นความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์คือการใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการศึกษาวิเคราะห์งาน(หน้า 2-9 ส่วนล่างๆ) ซึ่งเราต้อง รู้ว่า เป็นยุคคลาสสิก นักทฤษฎีคือ วินสโลว์เทย์เลอร์ บิดาของแนวคิด เสนอหลักการสี่ข้อ ดังกล่าวข้างต้น คำถามหรือคำตอบอาจถูกจับสลับกันไป-มา เราต้องจับคู่ให้ได้
ท่องว่า เทย์เลอร์ – ยุคคลาสิค– ช่วยศึกษาวิเคราะห์งาน - บิดาของแนวคิดหลักการวิทยาศาสตร์

การจัดการเชิงกระบวนการ อยู่ในยุคนีโอคลาสสิกเฮนรี่ ฟาโยล์ เป็นผู้บุกเบิก พยายามสร้างกฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไปเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหารในการปฏิบัติงานเน้นว่ากิจกรรมด้านการจัดการมีความสำคัญมากที่สุด ข้อเขียนของฟาโยคือหลักของการจัดการ และองค์ประกอบของหน้าที่การจัดการ
หลักการของมูนี่ และเรลลี่มี  3 ประการคือ1.หลักการประสานงาน 2. หลักสายบังคับบัญชา 3หลักการแบ่งแยกหน้าที่ตามความชำนาญเฉพาะด้าน
แนวคิดการจัดองด์การแบบระบบราชการ เริ่มในยุคคลาสสิค คือ แม็กซ์ เวเบอร์เสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆมองมนุษย์เป็นมนุษย์เศรษฐกิจเห็นแก่รายได้
ข้อสอบถาม
แนวคิดจัดองค์การแบบระบบราชการ เน้นแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ  แม็กซ์ เวเบอร์ เป็นผู้เสนอแนวคิด สลับกันไป-มาต้องท่อง และจับคู่ให้ได้
ยุคคลาสสิก เน้นหลักการเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ (ตามแนวคิดเวเบอร์
< ---- ต้องจำนะครับ ออกสอบแน่นอน)

หลักการตามแนวคิดการจัดการยุคคลาสสิก
เป็นการรวมแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์กับแนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการไว้ด้วยกัน
หลักการศูนย์กำไร คือการกระจายอำนาจ ใช้กับบริษัทข้ามชาติมีการประเมินในแง่ของการทำกำไร
 คติฐานที่ไม่ถูกต้อง ในยุคคลาสสิคคือ 1.องค์การเป็นระบบปิด 2. งานมีลักษณะประจำ 3. วัตถุประสงค์ขององค์การไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

ตอนที่ 2.2 ทฤษฎีองค์การและกรจัดการยุคพฤติกรรมศาสตร์
แนวคิดการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์
< --- ต้องจำออกสอบบ่อยครั้ง
มีคติฐานคือ 1.มนุษย์เป็น “มนุษย์สังคม”2.มนุษย์ไม่สามารถจูงใจด้วยเงินเพียงอย่างเดียว 3. มีวิธีที่ดีที่สุดในการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของงานและคน
 มาโย (ที่ฮอร์ธอร์น) - - -- 
> มนุษย์เป็นมนุษย์สังคมคนยินดีทำงานหนักขึ้นเพราะได้รับความสนใจ
แนวคิดเชิงสถานการณ์

แนวคิดเชิงระบบ เน้นการวิเคราะห์ในเชิงรวมมากกว่า 
ข้อสอบ ออก สลับไป-มา คำถาม เป็นคำตอบคำตอบเป็นคำถาม แนวคิดที่เสนอให้ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเชิงรวมคือ แนวคิดเชิงระบบ

แนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ---
> ควรเน้นศึกษา&พัฒนาจิตใจมนุษย์  การจูงใจมนุษย์โดยอาศัยโครงสร้างขององค์การเป็นกลไกในการบรรลุวัตถุประสงค์
แมกเกรเกอร์ เสนอแนวคิด ทฤษฏี
Xซึ่งมาจากยุคคลาสสิคมองว่า คนไม่ขยัน ขาดความรับผิดชอบ  ทฤษฎี -Y มองว่า คนไผ่ดีมีความรับผิดชอบ  หันเหจากการเน้นโครงสร้างองค์การ มาที่คนมากขึ้น
ข้อสอบ
ถาม การหันเหมาเน้นที่โครงสร้าง หรือ อาจใช้ทฤษฎี
X ทฤษฎี Y จับคู่กับชื่อ แมกเกรเกอร์

คติฐานเกี่ยวกับมนุษย์เป็น “มนุษย์บริหาร” องค์การเป็นโครงข่ายของการตัดสินใจไซมอน
(ดูหน้า 2-34 ประกอบ)

ข้อสอบ ภาม ชื่อ ไซมอน คู่กับ มนุษย์บริหาร หรือองค์การเป็นโครงข่ายของการตัดสินใจ

แนวคิดเชิงระบบมองมนุษย์ในลักษณะว่าธรรมชาติของมนุษย์สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เขาอยู่
ข้อสอบถาม ตรงๆ ตอบตรงๆ

แนวคิดเชิงสถานการณ์ (ดูหน้า 2-38ข้อ.4)
แนวคิดเชิงสถานการณ์ ยึดปรัชญาแนวคิดเชิงระบบเป็นพื้นฐาน ไม่เน้นวิธีที่ดีที่สุดในการออกแบบโครงสร้างองค์การ
ข้อสอบ ถามตรงๆ หรือกลับคำถามเป็นคำตอบ คล้ายคำถามก่อนเรียนข้อ. 9

 องค์การเสมือนจริงหรือองค์การเครือข่ายคือ
Virtual organization
ข้อสอบ ข้อนี้ถามตรงๆ ตอบตรงๆ อาจนำคำตอบมาเป็นคำถาม ก็ได้

องค์การเสมือนจริง  คือการรวมตัวกัน เป็นเครือข่ายแล้วทำธุรกิจร่วมกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน
ของบริษัท หรือองค์การตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป

แนวคิดเชิงระบบ กับแนวคิดเชิงสถานการณ์ แนวคิดใด ได้รับ การยอมรับมากกว่า
ตอบ แนวคิดเชิงสถานการณ์ ได้รับการยอมรับมากกว่าCreate Date : 28 กันยายน 2559
Last Update : 28 กันยายน 2559 17:02:16 น. 14 comments
Counter : 9719 Pageviews.

 
ขอแนวข้อสอบ 32210 ทั้ง 15บทหน่อยคะ


โดย: Jëewlëew IP: 182.232.34.240 วันที่: 5 มีนาคม 2560 เวลา:20:53:23 น.  

 
ขอแนวข้อสอบหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ yuwadeegii@gmail.com


โดย: ยุวดี บำรุง IP: 1.47.42.179 วันที่: 15 ธันวาคม 2560 เวลา:1:56:19 น.  

 
ขอแบบทั้ง18บทหน่อยครับ


โดย: Jatn IP: 1.47.69.96 วันที่: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา:0:44:30 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบทั้ง 18 บทหน่อยค่ะ

nittaya@yuasathai.com

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ


โดย: Nittaya IP: 58.97.55.130 วันที่: 19 กรกฎาคม 2561 เวลา:15:20:01 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบทั้ง 18 บทหน่อยค่ะ
titiya@excise.go.th
ขอบคุณค่ะ


โดย: น้องเล็ก IP: 1.46.107.21 วันที่: 13 มีนาคม 2562 เวลา:16:45:30 น.  

 
มีครบทุกบทไหมคะ 32210 ถ้ามีรบกวนขอหน่อยนะคะ
biyoko.seaweed@gmail.com
ขอบพระคุณมากค่ะ


โดย: chananchida IP: 134.196.43.198 วันที่: 31 พฤษภาคม 2562 เวลา:15:43:44 น.  

 
มีครบทุกบทไหมคะ 32210 ถ้ามีรบกวนขอหน่อยนะคะ
minitucky2499@gmail.com
ขอบพระคุณมากค่ะ


โดย: tucky IP: 110.78.178.68 วันที่: 22 มกราคม 2563 เวลา:15:53:46 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบทั้ง 15 บทด้วยค่ะ
รบกวนด้วยนะคะ
minitucky2499@gmail.com
ขอบพระคุณมากค่ะ


โดย: tucky IP: 110.78.178.68 วันที่: 22 มกราคม 2563 เวลา:16:23:33 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบทั้ง 15 บทด้วยนะค่ะ
หรือบทสรุปทั้ง 15 บทด้วยนะค่ะ
Sopapan.9536@gmail.com
ขอบพระคุณมากค่ะ


โดย: Muay IP: 49.49.233.231 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:13:00:45 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบ 32210 ทั้ง 15 บทนะคะ nu_nootcharee@hotmail.com ขอบคุณคะ


โดย: ืnoot IP: 101.108.62.169 วันที่: 18 สิงหาคม 2563 เวลา:12:21:16 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบ 32210 ทั้ง 15 บทนะคะ aorkachathhip@gmail.com ขอบคุณมากคะ


โดย: aor IP: 157.7.52.183 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา:9:53:18 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบ 32210 ทั้ง15 บทด้วยนะคะ aorkachathip@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าคะ


โดย: aor IP: 157.7.52.183 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา:9:55:32 น.  

 
ขอแนวข้อสอบหน่อยคับ ขอบคุณคับ
jenwit.jt@gmail.com


โดย: jenwit IP: 159.192.143.51 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:11:36:03 น.  

 
ขอแนวข้อสอบ 32210 ทั้ง 15บทบ้างนะค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
thuktanaporn.b@gmail.com


โดย: MAi5156 IP: 124.120.230.160 วันที่: 22 มิถุนายน 2566 เวลา:14:27:47 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

น้าพร
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 81 คน [?]
Friends' blogs
[Add น้าพร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.